část III

 

Ztracená kontrola nad polem umělé Mer-Ka-by vypustila zástupy nízko dimenzionálních duchů do vyšších dimenzionálních rovin Země. Tito duchové se dostali do světa, kterému nerozuměli, který neznali a zažívali totální strach. Museli žít, museli mít těla a tak vstoupili do lidí. Atlanťané nemohli zastavit jejich vstup do svých těl, byly jich stovky v každé osobě, každá osoba byla posedlá těmito bytostmi. Byla to největší katastrofa na Zemi, jaká se kdy odehrála. Marťanský pokus proběhl v oblasti, kterou zveme Bermudský trojúhelník. Dosud na dně oceánu rotuje elektromagnetické pole a vytváří syntetickou Mer-Ka-Bu, která zasahuje do hlubokého vesmíru a je zcela mimo kontrolu.

Prvotní příčinou mnoha deformací na tomto světě, jako je pokroucení vztahů mezi lidmi, jako jsou války, problémy s manželstvím, emocionální rozrušení apod., je toto nevyrovnané pole, jež zapříčiňuje deformace až ve vzdálených oblastech vesmíru. To je důvodem, proč mimozemské bytosti se pokoušejí napravit to, co se stalo před dlouhou dobou. Co udělali v Atlantidě, bylo naprosto proti galaktickému zákonu, bylo to nelegální, ale přesto to udělali. Náprava nakonec bude zjednána, ale ne před rokem 2012. Oprava tohoto atlantského pole bude podle Thovta dokončena v tomto trojdimenzionálním roku.

V době selhání Mer-Ka-By bylo na Zemi okolo 1600 pokročilých mistrů, kteří dělali vše pro nápravu této situace. Nakonec většinu duchů odstranili z lidí zpět do jejich světů. Avšak všechny systémy na Atlantidě, finanční, sociální a všechny koncepty života degenerovaly a kolabovaly, všichni lidé onemocněli. Mistři čelili událostem, jak uměli, byli dětmi, tak se modlili a volali do vyšších úrovní vědomí, včetně do Galaktického velitelství. Tento problém byl posuzován na mnoha vyšších úrovních života. Nebylo to poprvé, podobný druh událostí se stal předtím i na jiných planetách. Byly hledány prostředky, jak vyléčit celou Zemi se všemi jejími obyvateli. Věděli, že jediný způsob, jak to mohou udělat, je dostat nás zpět do Kristova stavu vědomí. Pokud bychom pak nebyli v Kristově vědomí, zničili bychom se. Ačkoli duch je věčný, výpadek života by byl dočasně ztracen.

Problémem bylo, že jsme se nemohli do Kristova vědomí vrátit bez cizí pomoci, alespoň ne v krátkém čase; návrat přirozenou cestou zpět by trval velice dlouhou dobu. Problém byl tedy skutečně jen v čase. Byli jsme součástí širšího vědomí, které nás milovalo a z této lásky vzešlo přání asistovat při naší cestě zpět k vědomí nesmrtelnosti co nejrychleji, jak to jen jde. Bylo rozhodnuto, lidé na Zemi měli být objektem galaktického experimentálního projektu, který bychom provedli sami na sobě. Byly nám dány instrukce, jak postupovat a my jsme se jimi řidili … úspěšně.

Planetární síť jakákoli je éterická krystalická struktura, která obklopuje planetu a udržuje vědomí života všech živočišných druhů na planetě. Původně bylo okolo Země 30 milionů sítí, nyní jich je přibližně 13 až 15 milionů, jejich počet rapidně klesá. Každá z těchto sítí má svoji geometrii a každá je unikátní; právě proto jsou těla každého druhu jedinečná i způsob interpretace reality je jedinečný. Její součástí je i elektromagnetická složka spojená s třetí dimenzí a má také složky pro vyšší dimenze. Tato síť tu byla již v době Atlantidy. Mistři věděli, že díky činnosti Marťanů bude uvedena do pasivního stavu, proto se rozhodli aktivovat síť Kristova vědomí okolo Země synteticky. Byla to živá síť vyrobená uměle, asi jako vytvoření syntetického krystalu ze živé buňky živého krystalu. Pak ve správném okamžiku a v naději, že se do té doby sami nezničíme, bude nová síť dokončena, abychom mohli opět dosáhnout naší předchozí vyšší úrovně. Jeden z příkladu účinků sítě lze ukázat na známé teorii o sté opici, kdy byl učiněn vědecký postulát, že musí existovat jistý druh morfogenetické struktury nebo pole, skrze které byly opice na různých místech planety schopné se dorozumívat. Odtud nebylo daleko k přijetí faktu, že existuje energetické pole, které propojuje lidi.

První úroveň lidského vědomí je základní, druhá úroveň je naše současné vědomí a třetí úroveň vědomí je Kristovo vědomí neboli vědomí Jednoty, do kterého právě vstupujeme. Po Pádu před asi 13 tisíci lety byly na Zemi aktivní pouze dvě lidské sítě, na první úrovni jsou Aborigini z Austrálie a my mutanti jsme na druhé; mutanty nás nazývají, protože jsme zmutovali do nižší úrovně, kde právě jsme. Věda málo prozkoumala Aboriginy, takže neobjevila jejich síť. Ale sítě druhé úrovně si začaly být vlády vědomé zřejmě již od 40. let minulého století, kdy po 2. SV začaly rozmisťovat své vojenské základny po celém světě na velmi odlehlých místech. Zvláště ruské a americké základny, tedy základny synů zbraně, téměř všude se kryly se sítí vědomí v uzlových bodech sítě. Nemůže to být pouhá shoda náhod, že se impérium vojenských základen rozšířilo právě do těchto míst. Pokoušeli se ovládnout tuto síť, neboť vědí, když ji ovládnou, mohou kontrolovat naše myšlení a pocity; za těmito vládami stojí tajná vláda, která kontroluje vnější projev a načasování konfliktu.

Naše síť je založena na trojúhelnících a čtvercích, charakterem je to velmi mužská síť, která se rozprostírá kolem celé planety. Nyní máme ale nahoře ještě třetí síť, kterou zveme síť vědomí jednoty; byla dokončena 4. února 1989. Síť je díky Bohu tady a s ní velká naděje pro transformaci lidstva na vyšší stupeň vědomí. Země měla pět stupňů vědomí, které korespondují s různými počty genů a různou výškou člověka. V současnosti má Země zkušenost pouze se třemi stupni vědomí.

Projekt na znovuvybudování Kristovy sítě vědomí zahájili tři lidé: Thovt a bytosti jménem Ra a Araragat. Osa staré sítě vědomí jednoty vystupovala v oblasti planiny v Gíze a oni hodlali vybudovat novou síť na staré ose podle instrukcí vyššího vědomí. Museli počkat na správný okamžik, dokud precese rovnodennosti neprojde bodem poklesu vědomí. Potom měli před sebou přibližně 12 900 let, aby vše dokončili do 20. století. Tato hranice nemohla být překročena, jinak bychom zničili sebe i planetu. Nejdříve museli dokončit síť ve vyšších dimenzích a po té začali budovat chrámy v této dimenzi, aby se nová síť mohla manifestovat na naší hmotné úrovni. Po té, co by začala být funkční a vyvážená, začali by nám pomáhat ve vědomém přemisťování do těchto vyšších světů bytí a začátku nové cesty domů zpět k Bohu.

Velkou pyramidu zbudoval Thovt, nikoli Cheops, bylo to asi 200 let před posunem os. Později byly na stejné spirále vybudovány také zbylé dvě pyramidy. Thovt a jeho dva přátelé byli 6dimenzionálními bytostmi, na cokoli byli schopni pomyslet, vždy se stalo. Thovt, Ra a Araragat načrtli přes 83 tisíc míst na povrchu Země v bodech, kde energetické linie probíhaly a křížily se. Ve čtvrté dimenzi zkonstruovali celou síť staveb a struktur, nacházejících se nad celou planetou; všechny tyto struktury byly vytyčeny v proporcích zlatého řezu a všechny byly matematicky odvozeny od bodu v Egyptě nyní zvaného Sluneční kříž. Bylo to jedno vědomí, které vytvořilo všechna konkrétní místa od Maccu Picchu, přes Stonehenge až k Zaghouanu, všude po zeměkouli. Tato místa jsou nadčasová, byla vybudována v různých dobách, jedno vědomí vše koordinovalo.

Paměť je závislá na stabilním, živém magnetickém poli podobně jako počítač. Paměť ztratili všichni lidé, kteří přežili katastrofu a neměli aktivovanou rotující Mer-Ka-Bu, při tom byli mnohem duchovně vyspělejší, nežli my dnes. Všichni museli se vším začít od začátku, zapomněli jak dýchat, museli se naučit, jak rozdělat oheň a mnoho věcí. Propadli se dimenzemi dolu, dostali se do totálně nechráněného stavu a zakotvili v totálně zahuštěném světě – museli znovu jíst potravu a mnoho věcí, které už dlouho nebyly součástí jejich zkušenosti, museli se naučit přežít v každém ohledu. Bez malé skupiny pokročilých mistrů bychom vůbec nepřežili. Vedle pokročilých mistrů existovaly na Zemi ještě dvě skupiny bytostí, které měly nedotčenou Mer-Ka-Bu, Nefilimové a Siriánci. Siriánci zůstali v síni Amenti v nitru Země, Nefilimové se stáhli do některého vyššího dimenzionálního světa této planety.

Mužským pólem sítě se stal Egypt, jeho protějškem byla Isis, ale celkový energetický tok byl mužský. Jižní Amerika, zvláště Peru, Střední Amerika a také část Mexika se stali ženským pólem sítě. Všechna posvátná místa na Zemi, kromě několika výjimek, byla naplánována vyšším vědomím pro čtyřrozměrnou úroveň a v současnosti je většina z nich propojena se svým trojrozměrným protějškem, čili se skutečnými stavbami. Nicméně existují některá velmi důležitá místa pouze ve čtyřrozměrné struktuře. Tyto čtyřrozměrné pyramidy především představují neutrální neboli dětskou energii Kristovy sítě. Všechny dohromady tvoří tři aspekty Kristovy sítě, která obklopuje Zemi; Matka je v Peru, Jukatánu a jižním Pacifiku, otec je v Egyptě a Dítě v Tibetu. Pyramidy vybudované v Tibetu měly původně krystalickou povahu, byly zkonstruovány pomocí trojrozměrných krystalů umístěných v rozích. Většina z nich není známa. Největší známá pyramida v Tibetu je viditelná pouze tři týdny v roce, kdy prohlédne z hlubokého sněhu.

Podle Thovta existuje na Zemi pět možných různých úrovní lidského vědomí. U lidí se to projevuje rozdílnou DNA, rozdílným tělem a rozdílným způsobem vnímání Reality. Každá úroveň vědomí vyrůstá z té předchozí, až na páté úrovni vědomí naučí se přetransformovat do zcela nového způsobu projevu života, kdy opustí Zemi navždy. Hlavní viditelný rozdíl mezi jednotlivými typy je jejich výška. Lidé první úrovně jsou vysocí od 1,2 do 1,8 m a lidé páté úrovně mají výšku od 15,2 do 18,3 m. Hebrejský archanděl Metatron je vzorem dokonalosti pro předpokládaný vývoj lidstva a má výšku 55 stop, tj. pátá úroveň vědomí. O obrech, kteří žili na Zemi, se zmiňuje 6. kapitola knihy Genesis. Podle sumerských záznamů měřili 10 až 16 stop. Každá úroveň vědomí má rozdílnou DNA a nejdůležitější rozdíl je v počtu chromozomů: první úroveň má 42+2, na druhé úrovni my lidé máme 44+2, na třetí úrovni budeme mít 46+2, na další 48+2 a na páté úrovni 50+2.

V Egyptě se nacházela hlavní mysterijní škola a Egypt byl oblastí, která byla vybrána ke konečné obnově našeho vědomí a byla zejména místem, kde byli zároveň ti, co přežili potopení Atlantidy a pokročilí mistři. Tija a její manžel Aj byli první, kdo na základě interdimenzionálního spojení zplodili dítě prostřednictvím posvátné tantry, což vedlo k nesmrtelnosti matky, otce i dítěte. Tija i Aj jsou stále na této planetě, jsou to dvě z nejstarších bytostí na světě a vzhledem k tomu, co udělali pro lidské vědomí, i dva z nejrespektovanějších pokročilých mistrů. Ohnisko práce Drunvala Melchizedeka je zaměřeno na Otce, protože prostřednictvím Otce se musíme rozpomenout na nejdůležitější informace o Mer-Ka-bě, proto historií dalších oblastí se zabývá velmi málo.

Egypťané nebudovali chrámy jen tak nazdařbůh, pro vše existoval důvod a záměr. A obvykle to bylo vytvořeno na mnoha rozdílných úrovních vědomí. Každý král a každý faraon, který kdy v Egyptě žil, měl pět jmen reprezentujících pět úrovní vědomí. V Abu Simelu jsou obrovské sedící sochy, je to jejich skutečná velikost, stojící dosahovaly by výše 60 stop/18,3 m, představují bytosti páté úrovni vědomí; jiné nižší sochy představují bytosti nižších stupnů vědomí. Smaragdové deskyjsou napsány na stovce rovin vědomí a podle toho, na jaké rovině vědomí se nacházíme, chápeme věci zcela jinak, absolutně odlišným způsobem, nežli lidé jiné úrovně.

Skoková evoluce. Archeologové zařazují Egypt a Sumer do zvláštní kategorie zvané skoková evoluce, neboť před nimi nebyla téměř žádná předchozí evoluce, věda o ní neví. V jednom okamžiku historie měli svůj jazyk, dovednosti, chápání a poznatky a vyspělé písemnictví, které nebylo nikdy od té doby vylepšeno. Po tomto počátečním impulzu však tyto pokročilé kultury ztratily svou počáteční jasnost, až zdegenerovaly. Je to vědecký fakt a velké tajemství pro vědu. To vše vysvětluje Thovt následně. Zákonitost časových období pochopíme dobře z kresby týkající se precese. Bod A je v místě, kde se právě nacházíme, a bod C je místo, kde nastal pád Atlantidy. V bodě C se také posunují póly; věda již určila datum, kdy se to odehrálo. V této době došlo také k Noemově Velké potopě a rozpustily se polární ledové čepičky v důsledku všech změn na Zemi. V bodě C došlo k destruktivní události.  Celé časové období 6 tisíc let od bodu C, kdy se odehrálo zničení, do bodu D, kdy teprve mohlo být předáno nové učení, museli Mistři čekat. Mezitím Atlanťané, vlasatí barbaři, pobývající v té době v Egyptě, se pomalu vraceli do stavu, kdy by mohli přijmout nové, nicméně v podstatě dávné vědění. 6 tisíc let muselo přibližně 1600 pokročilých mistrů čekat pod Velkou Pyramidou, aby mohli přijít s novým učením a vybudovat novou kulturu.

Tatovo bratrstvo. Thovtův syn Tat zůstal s Ra po Pádu v Egyptě; později skupina vešla ve známost jako Tatovo bratrstvo. I dnes v Egyptě existuje vnější Tatovo bratrstvo, fyzičtí lidé, kteří ochraňují a udržují posvátné chrámy; v skrytu za ním stojí mistři. Když vhodný den konečně přišel, Tatovo bratrstvo hledalo osoby a skupiny, které by byly připraveny přijmout dávné vědění. Pak se jich několik zjevilo v těle a počali vyučovat, což byla doba zrodu kultury Egypta a Sumeru. Egypťanům netrvalo přijetí nových poznatků dlouhou dobu, nové učení předali své populaci a ta rychle postoupila o krůček výš.

Podobně tomu bylo i v Sumeru, avšak zde evoluce byla vedena Nefilimy, mateřským aspektem, v Egyptě Sirianci, otcovským aspektem, to je hlavní rozdíl. Šlo zřejmě o rodičovské rozhodnutí, kdy obě země se počaly vyvíjet v týž časový okamžik, který byl svázaný s bodem precesního oběhu, bod D byl bodem nejpravděpodobnějšího úspěchu. Sumeřané věděli o událostech, které se staly před 450 tisíci lety proto, že jim byly tyto informace předány a oni je sepsali a řídili se podle nich. Přestože dostali tyto úžasné informace, přesto potom jejich kultura zdegenerovala, nevyvíjela se. To proto a tehdy, když se nacházeli v precesní fázi usnutí, ve spánkovém cyklu.

Uprostřed Kalijugy, před 2 tisíci lety, nastal čas Ježíše, ale lidé spali, měli poměrně nízkou úroveň vědomí. Nyní se blížíme k plnému probuzení a poznáváme pravdu o našich počátcích. Lidé v Kalijuze, kteří si přečetli knihy a studie z dřívější doby, z mnohem probuzenějšího období, stěží naplno chápali, o čem se v nich píše; proto k tomu všemu přistupujme a chápejme to i s tímto vědomím. Thovt říkal, že prošel pěti posuny pólů: viděl Slunce vycházet na východě, pak na západě, celkem pětkrát. Na hrobě Súfijce Sama v Novém Mexiku je pamětní deska s nápisem: V den, kdy slunce vyjde na západě a lidé to uvidí, všichni uvěří. Hovoří se tu o čase, který právě nastává.

Před Egyptem existovala v Atlantidě Naakalská mysterijní škola, kterou vedli Aj a Tija a tisíc lemurijských členů.  Pokoušeli se učit Atlanťany, jak se stát nesmrtelnými. Překážkou byl čas, neboť trvalo 20 až 30 tisíc let, kdy nesmrtelného stavu dosáhla první osoba, Osiris, který nebyl Egypťan, ale Atlanťan. Osiridův příběh se ve skutečnosti odehrál v Atlantidě. Osiris žil nejprve v těle, v první úrovni vědomí. Pak byl zabit a jeho tělo bylo rozsekáno na kousky. Byl od sebe oddělen - to byla úroveň druhá, naše současná úroveň. Pak byly tato kousky opět shromážděny a on byl opět vcelku, což ho přivedlo do třetí úrovně vědomí, jíž je nesmrtelnost. Prošel tedy třemi úrovněmi vědomí, první byla celistvost, druhá oddělenost a třetí znovu spojení všech částí. Tím se stal opět celistvým a více už nezemřel. Když tímto vším Osiris prošel, objevil se jako nesmrtelná bytost, první vzkříšený mistr Atlantidy. Tato idea či šablona pro ostatní lidi, se stala v Atlantidě a později i v Egyptě náboženstvím.

Atlanťané díky způsobu, jak fungoval jejich mozek, dovedli svoji paměť k dokonalosti. Jejich paměť byla transpersonální, dokázali si vzpomenout na vše, na cokoli si vzpomene jedna osoba, na to si mohou vzpomenout také ostatní lidé stejné rasy. Tento typ paměti mají Aborigini z Austrálie. Jsou na první úrovni vědomí, kdy nejsou od sebe odděleni. Mají plně dynamickou 3D holografickou paměť, dokáží zrekonstruovat v čase události místa minutu po minutě a ostatní členové mohou v jejich paměti chodit a dívat se dokola, ať jsou kdekoli; nejde o skutečný čas, zvou jej Čas snů. Jejich paměť je dokonalá, zřejmě proto neměli Atlanťané v kultuře tohoto druhu důvod něco si psát. Nepotřebovali to, ale potřeboval to marťanský aspekt, proto měli Marťané psaný jazyk. Dokonce i po Pádu měli Egypťané i jiní ohromné paměťové schopnosti, ztratili sice svou schopnost transpersonální a holografické paměti, zůstala jim paměť fotografická.

Čtyřicet dvě knihy Thovtovy zaznamenávají také události po Pádu, kdy se Atlanťané dostali do Egypta, ztratili schopnost plné paměti a bylo zavedeno písmo. V egyptských záznamech je zapsáno, že písmo zavedl na světě Thovt. Tento počin završil pád a svrhl nás z první úrovně vědomí do druhé, protože byl změněn způsob, jakým přistupujeme k paměti. To zpečetilo náš osud. To, že jsme se učili psát, mělo za následek zvětšení horní poloviny naší lebky od obočí nahoru a změnilo i způsob našeho vnímání reality. Pocit oddělenosti bytí předurčil změnu mnoha aspektů života lidí; Egypťané vstoupili do tohoto stádia vývoje, přemýšleli o tom, že byli odděleni od zbytku Reality.

Plán skokové evoluce se plnil dobře, vznikla první dynastie. Postupem času vyvstaly vážné problémy, které, kdyby nebyly řešeny, způsobily by nám ve dvacátém století velké katastrofy, ve skutečnosti bychom jako planeta nepřežili, neměli bychom žádnou šanci. Mělo to co do činění s náboženskou vírou Egypťanů, zvláště, když se Horní a Dolní Egypt od sebe oddělovaly. Jak Dolní tak Horní Egypt měly 42+2 bohů neboli neter reprezentujících tyto úrovně. Z důvodu politické korektnosti, když Meni spojil tyto dvě země v jedinou, přijal všechny tyto obrazy; Egypt tedy měl 84+4 bohy reprezentující tytéž náboženské ideje, 88 různých představ Boha. Mnozí říkali: Můj Bůh je ten pravý Bůh a vaši bozi nejsou praví.Nastalo období okultní, velmi rozdvojené a chyběla představa, že ve skutečnosti je pouze jeden Bůh. Z našeho pohledu to bylo jako poškození chromozomů (42+2; proto i 42 knih Thovtových); byla to mutace a tato situace nebyla dobrá. Ani všichni členové Tatova bratrstva nedokázali uvést věci do pořádku a situace se stále více zhoršovala.

Důkazy svědčí o tom, že křesťanské náboženství vzniklo z egyptského; obě náboženství mají v každém aspektu stejné paralely s výjimkou pojetí Boha. Křesťanství přišlo později, ale totálně převálcovalo egyptské náboženství. Křesťané pohlíželi na Egypťany jako na okultisty, a oni jimi také i byli, protože jejich náboženská víra byla pokažena, s jedinou výjimkou trvající 17 a půl roku během 18 dynastie za panování Achnatona. Na toto velice krátké období se v Egyptě objevil oslňující záblesk světla, který po té zmizel. Tímto zábleskem zářivého bílého světla bylo to, co zachránilo naše spirituální životy. Začalo to přibližně v roce 1500 let před Kristem. Pokročilí mistři vypracovali plán a Thovt vyprávěl autorovi následující příběh.

Jako první krok se rozhodli přivést konkrétní bytost s Kristovým vědomím do konkrétního těla, aby do akašických záznamů vnesla opět vzpomínku na to, co je Kristovo vědomí. To bylo po Pádu ztraceno. Bylo rozhodnuto, že bytost s Kristovým vědomím se stane králem Egypta; aby to mohli provést, museli porušit všechna pravidla. Požádali Aje a Tiju, aby měli dítě; oba nesmrtelní měli 46+2 chromozony a oba souhlasili. Dítě bylo dáno Amenhotepovi II., aby se stalo příštím králem; stal se Amenhotepem IV., známým jako Achnaton. Mezitím Tija a Aj čekali další dítě, narodila se dívka Nefertiti, byli s Achnatonem sourozenci, vyrůstali spolu a pak se vzali a díky nim vznikla nová cesta života.

Achnatonovým hlavním záměrem bylo rozbít celé náboženství založené na okultismu a zavedení monoteistického náboženství; jako Boha dal lidem Slunce. Součástí učení byla Pravda, žádné lži a překrucování, takže vše mohlo zase zpět na světlo. To byl i začátek umění, které vypadalo realisticky a které nic nestylizovalo. Lotos byl národní květinou Atlantidy, Naakalští, o kterých jsou zmínky v indických sanskrtských rukopisech, přivezli lotos do Indie. Achnaton vybudoval mysterijní školu pravého oka Horova, do té doby se informace pravého oka Horova v Egyptě nevyučovaly. Učil studenty dvanáct let a po té měl jen pět a půl roku, aby je přivedl k nesmrtelnému životu; asi tři sta lidí učinil nesmrtelnými a je domněnka, že to byly téměř všechno ženy a ti mohli jít dál cestou i mimo Egypt. Vše bylo zaneseno do akašických záznamů a do paměti, které máme v našich DNA.

Nejvíce ze všech Achnatona nenáviděli kněží, protože celé egyptské náboženství bylo soustředěno do jejich rukou, oni ovládali lidi, jejich způsob života a ekonomiku. Byli bohatí a mocní a pak se objevil Achnaton a řekl:Nepotřebujeme kněze, Bůh je ve vás. Existuje pouze jeden Bůh a vy Ho můžete dosáhnout ve svém nitru. Achnaton byl také absolutní pacifista, přivedl nejsilnější armádu zpět do stavu zahálky a to se jim nelíbilo. Měl tak proti sobě nejen kněžstvo, ale i armádu, nebyl oblíbený ani u lidu, který byl zvyklý na své náboženství a miloval uctívání malých bohů. Achnaton věděl, že to vše musí udělat, třeba by to mělo skončit i jeho vlastní smrtí. Musel napravit cestu, kterou se naše kolektivní DNA zakódovala do této Reality a potřeboval vložit do akašických záznamů vzpomínku na posvátný účel Kristovy sítě.

Achnaton byl nakonec sesazen z trůnu, země vstoupila do přechodného stavu, posléze nechali Aje a Tiju, aby vládli zemi, což trvalo asi třicet let. První král 19 dynastije Setim I. okamžitě změnil vše ke starým pořádkům, vše vymazal a nazval Achnatona stejně, jako nazvali později Ježíše: zločincem. Ve městě vybudovaném Achnatonem, v Tel Amarně, nezůstal kámen na kameni, město bylo rozebráno, abychom nevěděli, že Achnaton a Nefertiti vůbec žili. Určité věci byly však ukryty v místnosti hluboko pod zemí, kde byla později nalezena i bysta Nefertiti.

 

zpět na hlavní stranu               pokračování část IV