Bůh.

 

andělé - bůhV době, kdy jsem zakládal tyhle stránky, jsem ještě netušil, že dojdu za tak krátkou dobu do stavu, kdy si uvědomím, že pokud zde mohou mít svou samostanou rubriku různé bytosti, že zde umístím také tuhle rubriku pod názvem Bůh. 

Píšeme a věnujeme se andělům, archandělům, Ježíši, nebo jiným různým bytostem, pocházející od Boha a přitom na samotného stvořitele jaksi pozapomínáme a z různých důvodů jej míjíme. Jako bychom popírali právě to, že tohle vše včetně nás je jeho dílem.

Může to být také způsobeno tím, že si myslíme, že je pro nás daleko, že je nedosažitelný a přitom si neuvědomujeme, že je tak blízko.

Nemusíme se zabývat ani anděly, ani žádným jiným stvořením, pokud si uvědomíme, že zde máme  právě jeho. Boha, který sídlí v každém z nás jen si to neuvědomujeme a nechceme toto přijmout. Máme zde různé nauky a moudra, působily na nás po staletí různé věci a byli jsme vedeni různým učením ať už od rodičů, ve školství či jakoukoliv náboženskou sektou různě.

 Za ta staletí jsme si tak vytvořili spousty dogmat a překroutili jsme co se dalo. Naučili nebo spíše jsme si mysleli a přijali to, že schůdnější cesta nás také dovede tam kam, si myslíme, že kráčíme. Bude nám každému podle jeho uvědomění trvat dlouho než pochopíme, že jedinou cestou pro nás je uvědomit si a přijat Boha, který je v nás samotných a my jsme jeho neoddělitelnou součástí. 

Hyearchie celého vesmíru je jistě zajímavá a je do jisté míry podobná té na zemi. Také se nebudeme obracet na uklízečku, skladníka, nebo jiného pracovníka nižšího řádu, pokud chceme mluvit s ředitelem či majitelem. 

Pokud chceme někam dojít, něco vyřešit a někam se posunout pak se vždy obracíme, nebo bychom měli na toho nejvyššího . 

Je tedy otázkou proč zde toho jediného, který toto vše stvořil a který sídlí v každém z nás vynecháváme a obracíme se jen a pouze na nižší řády. To není o tom, že by nebyly důležité, nebo potřebné, jen on každý jeden řád vykonává jen to co mu bylo určeno, protože i oni všichni pocházejí také jen z jednoho. 

Je to opět jako zde na zemi. Ona uklízečka, skladník, nebo pomocný dělník má stejnou hodnotu jako každý jiný a bez nic by žádná firma nefungovala jak má. Nicméně vykonávají jen to co jim je řádem dáno. Pokud bych neprošel za poslední období čím jsem prošel, je pravděpodobné, že bych zde v danou chvíli takto nepsal a věnoval se jiným věcem. Jsem tedy vděčný, že jsem byl do tohoto bodu, kdy jsem si uvědomil, že věci jsou jinak, právě Bohem doveden, protože cokoliv jen uděláme je vždy řízeno jím samotným.

Ona rubrika by se také mohla jmenovat TY – JÁ – MY , protože tak tomu vlastně také je. On je JÁ  a JÁ jsem On, pokud se tomu odevzdám a přijmu tu prvotní pravdu, která pochází jen a jen od něj samotného.

Každá moje myšlenka je jeho, každý můj čin je jeho činem a nemusí se nám to líbit, přesto tomu tak je. Pokud prožíváme hezké věci, je v tom  on sám, pokud se setkáváme a to třeba dlouhodobě s něčím co se nám nelíbí je to zase jen jeho dílo. Tím vším nás vlastně jen učí a dává nám prožívat jen to, abychom jednoho dne pochopili, kdo vlastně jsme, kam směřujeme. Dříve nebo později toto  přijme každý kdo má v sobě jen jednu jedinou jeho buňku a pochází od něho.

Ne není ztrátou času se zabývat anděly nebo jinými bytostmi, protože i tímto a takto nás jen zase sám Bůh vede, abychom jednoho dne došli do bodu a uvědomili si, že se nic nezměnilo, že jsme byli klamáni a oklamáni a pak se navrátíme k němu a ON zde pro nás  bude tak jako zde byl vždy od samotného počátku jen my jsme to přes svou domýšlivost, nadřazenost a egoismus nechtěli vidět a přijat.

Je tedy na každém z nás jak dlouhá to bude cesta a jak ji budeme procházet. Přečetl jsem si velmi pozorně knihu „neosobní život“, která mi otevřela oči a její plné znění je k dispozici v této rubrice na další stránce. Doporučuji, každému, kdo chce někam dojít a kdo opravdu hledá dát sobě sama ten čas a velmi pozorně si tuto knihu přečíst. Ne jednou, protože pokaždé v ni najdeme něco jiného. Zda to co je zveřejněno v dané knize přijmete či nikoliv je už opět něco jiného, něco vám však nepochybně dá. Mnozí hledáte duchovní partnery a žijeme v klamu i na toto vám ona kniha a slova samotného Boha mohou odpověď pokud jste připravení odpovědi přijmout. Já děkuji, že jsem byl k těmto textům doveden a nestalo by se tak pokud by se věci v uplynulých měsících u mne nezměnili. 

Vítám tě člověče tedy v této nové rubrice a přeji ti, abys věci přijímal otevřeným srdcem.

S Láskou a v Lásce Kája

13.7.2015

 

   Kdo jsem ..... JÁ JSEM ty, ona část tebe, která JE a VÍ;

      KTERÁ ZNÁ VŠECHNY VĚCI,

      a která vždycky věděla a vždycky byla.

     Ano, JÁ JSEM  ty, tvoje JÁ, ta část tebe, která říká JÁ JSEM a je JÁ JSEM.

     Ta část tebe, která je mimo dosah tělesných smyslů, která je nejniternější a která ožívá v nitru, když čteš, která reaguje na toto moje slovo, která vnímá jeho pravdu, která poznává každou pravdu a odstraňuje každý omyl, kdekoli se s ním setká. Nikoliv ta tvá část, která se celé roky živila omylem.

     Protože JÁ JSEM tvůj pravý učitel, jediný skutečný učitel, kterého budeš vždycky znát, a jediný MISTR.

     JÁ, tvoje božské JÁSTVÍ.

     JÁ, tvoje JÁ JSEM ti přináším toto své poselství, své živé slovo stejně tak, jako jsem ti přinesl všechno v životě, ať knihu nebo „mistra“, abych tě poučil, že JÁ a pouze JÁ sám, tvé vlastní pravé JÁ, JSEM tvůj učitel, jediný učitel a jediný Bůh, který ti obstarává a vždycky ti obstarával nejen chléb a víno života, nýbrž  všechny věci potřebné pro tvůj fyzický, mentální a duchovní růst a výživu.

      Proto to, co tě přitahuje, když čteš, je mé poselství sdělené tvému vnějšímu lidskému vědomí z nitra a je pouze potvrzením toho, co tvoje JÁ JSEM vždycky vědělo uvnitř, ale co ještě nepředložilo v jasných, konkrétních výrazech tvému vnějšímu vědomí.

      Rovněž všechno, co tě  vždycky přitahovalo na nějakém vnějším projevu, bylo pouze potvrzením mého slova již vysloveného v nitru. Vnější projev byl v určitém okamžiku MNOU zvolený způsob nebo prostředek, pomoci kterého jsem mohl dosáhnout a ovlivnit tvé lidské  neboli osobní vědomí.

      JÁ nejsem tvá lidská mysl, ani její dítě, intelekt. Oni jsou pouze projevem tvé bytosti, zatímco ty jsi projevem mé bytosti;  jsou pouze součástmi tvé lidské osobnosti, zatímco ty jsi součástí mé božské neosobnosti.

      Zvaž a promysli pozorně tato slova!

      Povstaň a osvoboď se od tohoto okamžiku navždy od nadvlády své osobnosti s její pyšnou a sebe oslavující mysli a intelektem.

      Poněvadž tvá mysl musí být od nynějška tvým sluhou a intelekt tvým otrokem, má-li mé slovo proniknout do vědomí tvé duše.

 

      Až nastane čas, který nevyhnutelně nastane, kdy tě přestane uspokojovat tvé hledání v naukách různých náboženství, filozofií a kultů, které tě nyní zajímají, a kdy budeš čím dál více znechucen zjištěním, že jsi se vůbec nepřiblížil k uskutečnění sil a duchovního růstu, které tam byly tak autoritativně popsány a které údajně dosáhly autoři knih, učitelé filozofií a zakladatelé náboženství – pak ti ukážu, že i když všechny tyto knihy, nauky a náboženství byly původně inspirovány Mnou, a měly a stále ještě mají svůj podíl na oživení srdcí mnoha lidí, že tobě je však určeno, aby ses přestal obracet k jakékoli vnější autoritě, a místo toho, abys zaměřil své studium pouze na mou knihu života, při kterém tě povedu a budu vyučovat JÁ, jen JÁ sám. Jestliže to skutečně a upřímně uděláš, zjistíš, že jsem si tě vybral, aby ses stal veleknězem náboženství, jehož nádhera a velkolepost bude při srovnání se všemi ostatními, které byly předloženy tvému dřívějšímu chápání, jako je světlo Slunce vůči blikání velmi vzdálené hvězdy.

          Ano, k takovým knězům a kněžkám tě posílám a dopouštím, abys jim věřil a důvěřoval; dopouštím, aby tě zaopatřovali veškerými „duchovními“ naukami a radami, které jsi schopen přijmout a které pocházejí od těchto „mistrů“ a „rádců“, až konečně ve smutku a ponížení ze zklamání, které se nakonec nevyhnutelně dostaví, se opět obrátíš sám na sebe, na učitele ve svém nitru, na Mne, své vlastní pravé JÁ.

         Ano, dopouštím veškeré obelhávání z jejich strany, veškerou tvou poslušnost vůči nim, veškeré přijímání tvého nadšení a oddanosti – nemluvě o tvých penězích a službách – na  to, čemu věříš, že je to mé dílo, a následně aby si to vše sobecky přivlastnili a využili pro budování a posilování své vlastní osobní moci a velikosti mezi svými stoupenci

Teď, pokud  už máš dost nauk a učitelů, a jsi si jistý, že v tvém vlastním nitru se nalézá zdroj veškeré moudrosti, přinesou tato slova tvému srdci nevyslovitelnou radost. Cožpak nepotvrzují to, z čeho jsi měl  v nitru pocit, že je to pravda?

         Pro tebe, který ještě nejsi schopen to vnímat a ještě potřebuješ prostředníka, jsem uskutečnil příběh „Krista, který se nechal ukřižovat pro tvé vykoupení“, který zobrazuje, jak si přeji, abys žil, to znamená, že ukřižováním své osobnosti se můžeš ve svém vědomí povznést  do stavu, kdy se staneš totožným se Mnou.

         Ale tobě, který jsi dostatečně silný, abys to snesl, říkám, že nepotřebuješ žádného prostředníka mezi sebou a Mnou, protože my jsme jeden a tentýž už nyní.

           Ano, provedl jsem tě všemi těmito naukami, touhami a vírami, protože jsem se snažil tvé lidské mysli ukázat síly, které používám, abych mohl vyjádřit svou Božskou Ideu.

           Popsal jsem tyto síly jako nebeské hierarchie, a aby je mohl tvůj lidský intelekt lépe pochopit, zobrazil jsem je jako anděly nebo Božské bytosti, neosobní zprostředkovatelé neboli vykonavatelé mé vůle, kteří jsou zapojeni do procesu vyjadřování mé Ideje, která byla na počátku.

         Ale ty jsi tomu neporozuměl.

         Tvůj lidský intelekt, uchvácen možností se setkat a rozmlouvat s jednou z těchto bytostí, jak to tvrdily některé nauky, je začal okamžitě zosobňovat, a začal toužit po tom, aby se projevily ve tvém životě, protože se domníval, že se zajímají o tvé lidské záležitosti, a že životem podle určitých pravidel, které jsou uvedené v určitých naukách, by sis mohl získat jejich přízeň, takže by ti pomohly dosáhnou nirvánu nebo nesmrtelnost.

           Zcela úmyslně jsem dopustil, aby ses oddával takovým falešným představám, když jsem tě nechal toužit, modlit se a svědomitě se snažit dodržovat dané příkazy; dokonce jsem tě občas oklamával tím, že jsem ti umožnil na chvíli spatřit v tebou vyvolaných vidinách a snech dokonalé bytosti, o kterých jsem tě nechal se domnívat, že to jsou takový „mistři“.

         Proč hledat v lidském nebo duchovním učiteli, vůdci, mistrovi nebo andělu, z důvodu jejich nevyhnutelně omezeného projevu mé dokonalosti, když můžeš jít přímo ke Mně, Bohu v tvém nitru, vševědoucímu, všemohoucímu, všudypřítomnému, inspirující ideji v pozadí a uvnitř všech projevů.

'>         Pro tebe, který ještě nejsi schopen to vnímat a ještě potřebuješ prostředníka, jsem uskutečnil příběh „Krista, který se nechal ukřižovat pro tvé vykoupení“, který zobrazuje, jak si přeji, abys žil, to znamená, že ukřižováním své osobnosti se můžeš ve svém vědomí povznést  do stavu, kdy se staneš totožným se Mnou.

         Ale tobě, který jsi dostatečně silný, abys to snesl, říkám, že nepotřebuješ žádného prostředníka mezi sebou a Mnou, protože my jsme jeden a tentýž už nyní.

          Naučil ses „Být tichý“, a možná si pocítil mou přítomnost ve svém nitru. Pokud ano, protože si uvědomuješ, že tam opravdu JÁ JSEM, polož Mi otázku. Potom Mne tiše, od srdce požádej o odpověď, a s otevřenou myslí, ale bez úzkosti, obavy nebo osobního zájmu, důvěřivě čekej na dojem, který se dostaví.

         Jestliže zjistíš, že se jako odpověď dostavila myšlenka, kterou jsi někde slyšel nebo četl, okamžitě ji odvrhni, a řekni: „Ne. Otče, co  říkáš ty?“-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";         Ale tobě, který jsi dostatečně silný, abys to snesl, říkám, že nepotřebuješ žádného prostředníka mezi sebou a Mnou, protože my jsme jeden a tentýž už nyní.

           Ty, můj milovaný, který ses Mi zasvětil, a zaměřil jsi veškeré své úsilí k tomu, abys dosáhl spojení se Mnou, ale místo toho jsi zjistil, že to vypadá, že jsi přišel nebo že přicházíš o veškeré pozemské zaopatření, a že jsi bez peněz a bez přátel, a nevíš kam se obrátit pro lidskou pomoc;

          Tobě, můj požehnaný, pravím, že jsi už velmi, velmi blízko, a že jestliže budeš  stále pokračovat v tom, aby ses nacházel ve Mně, a umožníš mému slovu, aby přebývalo v tobě a aby tě vedlo, jestliže budeš absolutně důvěřovat a věřit mému slibu, tak ti přinesu velmi brzy radost, naplnění a pokoj, které lidská slova a lidská mysl nedokážou popsat.

   Ale tobě, který jsi dostatečně silný, abys to snesl, říkám, že nepotřebuješ žádného prostředníka mezi sebou a Mnou, protože my jsme jeden a tentýž už nyní.

andělé - bůh

 

andělé - bůh