Na následujících stránkách odhalím některé z mystérií, kterých jsem se až doposud jen
jemně dotknul já, nebo jiní učitelé a studenti pravdy.
Lidské hledání pochopení zákonů, které řídí život člověka, je nekonečné, ale za
závojem, který chrání vyšší plány před lidským zrakem, přece vždy existovala pravda,
připravena na asimilování těch, kteří zvětšili svou vizi při hledání pravdy obrácením se ve
svém hledání dovnitř, ne na povrch.
V umlčení materiálních smyslů leží klíč k odhalení moudrosti. Ten, kdo hovoří, neví;
ten, kdo ví, mlčí. Nejvyšší vědomost je nevyslovitelná, pro svou existenci entity na cestách,
které přesahují všechny materiální slova nebo symboly.
Všechny symboly jsou jen klíče od dveří vedoucích k pravdám, a mnohokrát dveře
nejsou otevřené, protože klíč vypadá tak ohromně, že věci za ním nejsou očividné. Jestli
dokážeme pochopit, že všechny klíče, všechny materiální symboly jsou projevmi, ale
rozšířeními velkého zákona a pravdy, začneme rozvíjet vizi, která nám umožní proniknout za
závoj.
Všechny věci ve všech vesmírech se pohybují dle zákona, a ten zákon, který řídí pohyb
planet, není víc neměnný, než zákon, který řídí materiální vyjádření člověka.
Jeden z největších ze všech Vesmírných Zákonů je ten, který je zodpovědný za vznik
člověka jako hmotné bytosti. Velkolepým cílem škol mystérií všech dob je odhalení působení
Zákona, který pojí člověka fyzického s člověkem duchovním. Spojovací článek mezi fyzickým
a duchovným člověkem je člověk vzdělaný, protože mysl má hmotné a též nehmotné
vlastnosti. Uchazeč o vyšší poznání musí rozvíjet intelektuální stránku své přirozenosti a tak
posílit možnosti soustředění všech sil svého bytí na a v rovině, po jaké touží.
Velkolepé hledání světla, života a lásky v materiální rovině se jen začíná. Jeho
definitivní uskutečnění, konečný cíl, je úplná jednota s vesmírným vědomím. Základy
ve hmotě jsou prvním krokem; potom přichází vyšší cíl duchovního dosažení.
Na následujících stránkách podám výklad Smaragdových desek a jejich tajemství,
skrytého a esoterického významu. V slovech Thotha jsou ukryty mnohé významy, které se
nezjevují na povrchu. Přinesené Světlo poznání rodící se na základě desek otevře mnoho
nových oblastí na zamyšlení. “Čti a buď moudrý”, ale jen tehdy, když světlo tvého vlastního
vědomí probudí hluboko uložené porozumění, které je vrozenou kvalitou duše.
V Třínásobném Světle,
Doreal

Historie desek přeložených na následujících stránkách je zvláštní a na neuvěření
pro moderní vědce. Jejich starobylost je úžasná, datuje se přibližně na 36.000 let před
Kristem. Psal je Thoth, atlantský Kněz-Král, který založil kolonii v starověkém Egyptě
po potopení mateřské krajiny. Byl stavitelem Velké Pyramidy v Gíze, mylně připisované
Cheopsovi. (viz Velká Pyramida od Doreala.) Zde zahrnul své znalosti starověké
moudrosti a též bezpečně utajené záznamy a nástroje starověké Atlantidy.

 

Po dobu nějakých 16.000 let vládl starověké rase Egypta, přibližně od roku 52.000
do roku 36.000 před Kristem. V té době byla starověká barbarská rasa, mezi kterou se on
a jeho následovníci usadili, pozvednutá na vysoký stupeň civilizace. Thoth byl nesmrtelný,
to znamená, že zvítězil nad smrtí, procházel, jenom když chtěl a dokonce ani tehdy ne
prostřednictvím smrti. Jeho rozsáhlá moudrost ho učinila panovníkem nad více atlantskými
koloniemi, zahrnujíc i ty v Jižní a Střední Americe.

 

Když přišel čas, aby opustil Egypt, vztyčil Velkou Pyramidu nad vchodem
do Velkých Síní Amenti, umístil v ní své záznamy, a ustanovil strážce svých tajemství
z okruhu nejvyšších z jeho lidu. V pozdější době se potomkové těchto strážců stali těmi
knězi pyramid, kterými byl Thoth zbožštěn jako Bůh Moudrosti, Zapisovatel, v době
temna, která následovala po jeho smrti. Podle legendy se síně Amenti stali podsvětím,
Síněmi Bohů, kam odchází duše po smrti před soud.

 

Po dobu posledních věků procházelo ego Thotha do těl lidí způsobem opsaným
na deskách. Jako takový se inkarnoval třikrát, ve svém posledním bytí známém jako
Hermes, trojzrozen. Ve své inkarnaci zanechal spisy známé moderním okultistům jako
Smaragdové desky pro pozdější a omnoho menší výklad starověkých mystérií.

 

Desek, které jsou přeloženy v jeho díle, je deset, které byli zanechány ve Velké
Pyramidě v péči knězů pyramidy. Těchto deset je rozděleno do třinácti částí kvůli
vhodnosti. Poslední dvě jsou tak ohromné a dalekosáhlé ve své důležitosti, že je
v současnosti zakázáno vypustit jich do světa ve velkém. Avšak v těch, které jsou tady
obsaženy, jsou tajemství, které prokáží serióznímu studentovi svou neocenitelnou hodnotu.
Neměli by se číst jedenkrát, ale stokrát, protože jen takto je možné odhalit pravý význam.
Letmé čtení poskytne záblesky krásy, ale intenzivnější studium roznítí v hledačovi aleje
moudrosti.

 

Ale teď slůvkem k tomu, jak se stalo, že tyto mocná tajemství byli odhaleny
modernímu člověku po tom, jak byli tak dlouho skryty.

Přibližně třináct tisíc let před Kristem byl v Egyptě, starověkém Khému, vyvolán
rozruch a mnoho delegací knězů bylo vyslaných do jiných částí světa. Mezi nimi byli
někteří z knězů pyramidy, kteří s sebou nesli Smaragdové desky jako talisman, kterým by
mohli uplatňovat autoritu nad méně vyspělým společenstvím knězů ras, následovníků
z jiných atlantských kolonií. Podle legendy se usuzovalo, že desky dávají nositelům
autoritu Thotha.

 

Určitá skupina knězů, kteří nesli desky, emigrovala do Jižní Ameriky, kde našla
překvitající rasu, Mayů, kteří si pamatovali mnoho ze starověké moudrosti. Knězi se mezi
nimi usadili a zůstali tam. V desátém století Mayové úplně osídlili Yucatan, a desky byli
umístěny pod oltářem jednoho z velkých chrámů Slunečního Boha. Po porážce Mayů
Španěly byli města opuštěné a na poklady chrámů se zapomnělo.

 

Mělo by se chápat, že Velká Pyramida v Egyptě byla a stále je chrámem zasvěcení
do mystérií. Ježíš, Šalamoun, Apolón a jiní tam byli zasvěceni. Autor, (který má spojení
s Velkou Bílou Lóží, která též pracuje prostřednictvím pyramidového kněžstva) byl poučen,
aby znovu získal starověké desky a vrátil je do Velké Pyramidy. Toto bylo
po dobrodružstvích, které tu nemusíme detailně uvádět, uskutečněno. Před jejich
navrácením dostal povolení, aby přeložil a zachoval kopii moudrosti vyrytou na deskách.
Toto se událo v roce 1925 a jen teď bylo uděleno povolení, aby se část zveřejnila. Očekává
se, že mnozí se budou posmívat. Ale pravý student bude číst mezi řádky a získá moudrost.
Jestli je ve Vás světlo, světlo, které je vyryté na těchto deskách, odpoví.

 

Teď slůvkem k materiálnímu aspektu desek. Pozůstávají z dvanácti desek
smaragdové zeleně, formované z látky vytvořené prostřednictvím alchemické transmutace.
Jsou nezničitelné, odolné vůči všem prvkům a látkám. V skutečnosti je atomová a buňková
struktura pevná, nikdy nenastala žádná změna. V tomhle ohledu porušují materiální zákon
ionizace. Na nich jsou vyryty znaky v starověkém atlantském jazyce: znaky, které
odpovídají na naladěné myšlenkové vlny, uvolňujíc asociovanou mentální vibraci v mysli
čtenáře. Desky jsou navzájem spojeny obručemi ze slitiny v zlaté barvě visící z tyče
stejného materiálu. Tolik k materiálnímu zevnějšku. Moudrost, která je v nich obsažena, je
základem starověkých mystérií. A pro toho, kdo čte s otevřenýma očima a otevřenou
myslí, se jeho moudrost zvětší stonásobně.

 

Čti. Věř nebo ne, ale čti. A vibrace, kterou tam najdeš, probudí odpověď v tvé duši.
 

Ve Vesmírné Harmonii, Doreal, Svrchovaný Hlas Bratrstva

Smaragdové desky Thotha Atlanťana, překlad a interpretace: Doreal, DOSLOVNÍ PŘEKLAD
A INTERPRETACE JEDNOHO Z NEJSTAROBYLEJŠÍCH A NEJTAJNĚJŠÍCH VELKOLEPÝCH DĚL STARODÁVNĚ MOUDROSTI
Zdroj: https://www.chapeltibet.cnchost.com/ct/Tablets.html#Preface © 2008 www.cez-okno.eu Překlad ze slovenštiny: Ptah Korektury: Izis