část VII

 

Luciferova vzpoura nese stigma, které pronásleduje lidstvo; mnoho lidí věří, že Lucifer je příčinou všeho zla a tmy, že postupuje proti kosmickému plánu. Jednota se ale dívá na Luciferovo dílo ne jako na vzpouru, ale jako na Luciferův experiment. Vlastně ale celý život je experiment. Životu byla dána možnost dělat vše, vyzkoušet všechny možnosti, tedy dobré i zlé a k tomu byla dána svobodná vůle. Jedině Bůh stvořil vědomí a svobodnou vůli a právě skrze Lucifera se svobodná vůle stala realitou. Před tím již byly vyzkoušeny tři verze cesty svobodné vůle a pokaždé to selhalo, bylo to absolutní neštěstí.

Jiné bytosti prováděly tyto experimenty, které končili masivní destrukcí a bolestí každého účastníka; mnoho planet bylo zničeno včetně Marsu z naší sluneční soustavy. Před Luciferovým experimentem život postupoval jen dle vůle boží, neexistovaly žádné odchylky a svobodná vůle byla jen potencionálem života, který mohl být někdy vyzkoušen. Byl to Bůh, kdo stvořil Lucifera, aby mohla svobodná vůle existovat. V posledním, čtvrtém experimentu vedeném Luciferem, byl použit jiný postup. Experiment počali andělé, kteří přinesli vědomí svobodné vůle lidstvu, aby žilo v těchto neproniknutelných světech a okolní život se díval, jak se jim bude dařit. Tak započala válka mezi dobrem a zlem, bitva, která musela začít, byla to vůle boží. Byla to bitva na život a na smrt, ačkoli nikdo nemohl zemřít. Lucifer podporoval stranu temnoty a zla a Michael začal pomáhat straně světla a dobra a život šel novou cestou.

Lucifer byl stvořen Bohem jako nejinteligentnější a největší archanděl. Jediný Bůh byl nad ním, a aby mohl Boha překonat, rozhodl se, že se od Boha oddělí. Začal velký experiment, kdy stvoření šlo jinou cestou, než jak Bůh učinil u původního stvoření. Přerušil vazbu lásky mezi sebou a Bohem a vytvořil pole Mer-Ka-by, které nebylo založené na lásce. K tomu vytvořil interdimenzionální časoprostorové vozítko, vesmírnou loď s možností mnoha tvarů. Vytvořil umělou Mer-Ka-Bu, kde realita byla zdánlivě stejná jako v původním stvoření, avšak podobná tomu, co zveme virtuální realitou. V Genezi, ve vzorci stvoření, které je vidět u Květu života, cesta malého ducha vychází z horního místa na původní kouli stvoření a týká se Stromu života; duch vyšel z jediného bodu a začal rotovat ve spirále a vytvářel obrazy tvořící realitu, které vedou k věčnému životu.

Další cesta, kterou lze v posvátné geometrii sledovat, kterou lze vyjít z Velké prázdnoty a stvořit realitu, která se jeví geometricky stejná, ale vede k jiné zkušenosti, je spojena se Stromem poznání dobrého a zlého. Tuto cestu si vybral Lucifer. Původním záměrem Michaela bylo jednoduše pouze stvořit svobodnou vůli. Lucifer přemluvil třetinu andělů, aby ho následovali a podporovali v nové realitě, protože tato cesta z Velké prázdnoty nebyla dosud prozkoumána a zkušenosti z ní nebyly zažity, univerzum dosud tyto informace postrádá. Byla to příležitost pro anděly, jejichž záměrem bylo stvořit svobodnou vůli a nyní mohli prožít novou zkušenost, být uvnitř životní formy oddělené od zbytku reality a prostřednictvím geometrie interpretovat stvoření novým způsobem.

Cesta Lucifera byl kosočtverečný pohled na Ovoce života, stejný dimenzionální pohled, který v tento okamžik prožívá lidstvo v tomto dějinném období. Ano, my všichni, co jsme zde, jsme následovali Lucifera. Nyní Země žije 3 úrovně vědomí z 5 možných. Trikem v nové realitě bylo, že duch sám se mohl oddělit, mohl být na dvou i více místech současně. Duch rozdělil sám sebe do dvou částí a začal rotovat z Velké prázdnoty ve vzorci dvojité šroubovice ze dvou zcela rozdílných center, což stvořilo zcela novou realitu. V prvním okamžiku stvoření duch rozdělil sám sebe do dvou částí a nechal jednu část sebe v centru a druhou část přesunul na vrchol první koule; duch se počal pohybovat ve druhém dni Geneze dvojitou rotací. Vzorec se rozděluje a spojuje, ale je to především rozdělení, oddělení se od sebe sama a tak to může pokračovat do nekonečna. Končí to s jakoby stejnou mřížkou, jako Květ života, stejné zákony, stejná zjevná realita, stejné planety a Slunce, stromy a těla. Vše je stejné, kromě jednoho obrovského rozdílu. Vzorec Květu života má jediný geometrický střed, jedno oko a bytost vstupující do tohoto původního stvoření je přímo spojená s veškerým životem a Bohem.

Ale vzorec Lucifera nemá jediný geometrický střed, ale dva středy, dvě oči. Nezáleží na velikosti mřížky, ale když se vracíte zpět do středu, objevíte tam dva středy, dvě oči a ty jsou odděleny od Boha. Není tam láska, luciferští andělé zapomněli, co je to láska. Ježíš: Je-li tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Avšak kdo je nakonec vždy pánem situace? Bůh. A Bůh stvořil tyto podmínky, tyto okolnosti. Bůh stvořil Lucifera a věděl, co on hodlá udělat. Bůh je vždy jeden krok před Luciferem. Proto musí existovat důvod pro vytvoření této oddělené reality. Jde tady o informace, které člověku umožní překročit dualistický pohled na život do další vyšší úrovně, do Kristova vědomí. Ježíš řekl Luciferovi: Jdi mi s cesty.

Lucifer započal tuto novou realitu krátce před tím, než jsme my lidé jako rasa začali existovat, o něco více jak před 200 tisíci lety a měli jsme se stát klíčovými hráči. Lucifer chtěl být tak dobrý jako Bůh, vlastně chtěl být Bohem z pohledu tvoření. Ve skutečnosti chtěl být dokonce lepší, nežli Bůh, chtěl překonat Boha jako svého hrdinu. Autor se domnívá, že záměr leží za tímto luciferským experimentem a má původ před mnoha miliony let a Země byla vybraná jako místo, aby dala život novému zrození. V celém kosmu je známo, že se Země stala ohniskem tohoto dramatu a vypadá to, že naplnění tohoto experimentu se rozkryje před našima očima. Všichni zde na Zemi jsme hráči, kteří uchopí tuto realitu a transformují ji směrem ke konečnému poslání. Půjdeme možná daleko za něco, co si jen lze představit, budeme dětmi třetí cesty, nové reality, která se zrodí z prvních dvou. Odpověď se nachází na této planetě a může být jakákoli. A veškerý život ve vesmíru nyní zadržuje dech, aby viděl, co se stane, neboť co se stane na Zemi, bude mít dopad na vše ostatní. Odpověď by měla přijít z našich srdcí.

Všichni, co jsme na Zemi, jsme součástí Luciferova experimentu, vybrali jsme si tuto cestu, proto jsme zde. Naše fyzická matka Nefilim je také součástí luciferského experimentu a rovněž i náš fyzický otec, Sirianci, ačkoli se Sirianci z něho téměř zcela vyčlenili. Rasa ze Siria B, delfíni, byli také součástí experimentu. Přišli na Zemi k Dogonům ve vesmírné lodi, byli zahrnuti do této technologie, měli dlouho malá vozítka z tvrdého skeletu, ale vzdali se jich asi před 200 lety a nyní uskutečňují neuvěřitelnou transformaci zpět do Jednoty.

Použití intelektu bez lásky stalo se cestou pro anděly následující Lucifera. Přerušily spojení lásky s Bohem a veškerým životem a začali fungovat jen na jedné straně mozku, jen s inteligencí, ne s láskou. To stvořilo rasu bytostí neuvěřitelně inteligentní, avšak bez zkušenosti s láskou a soucitem, čili bytosti bez citů a pocitů, jako jsou např. Šediváci a Marťané. V minulosti to vždy skončilo vzájemným válčením, čili uvržením života do chaosu, v ten čas život sám sebe zničil. To je případ Marsu, který se zničil sám, probíhaly tam vzájemné války a boje, neboť tam neexistovala láska ani soucit, obývala ho rasa z před luciferského experimentu, již před miliony lety. Nakonec zničili svou atmosféru a vše bylo zničeno, všechen život. Před tím jistí lidé na Marsu věděli, že je destrukce nevyhnutelná, někteří z nich byli těmi Marťany, kteří přicestovali na Zemi, usídlili se v Atlantidě a zapříčinili všechny potíže s Mer-Ka-Bou zde na Zemi.

To je to ohnisko. Výsledkem luciferského experimentu bylo, že luciferské bytosti vytvořily celý systém založený na technologii a oddělené realitě od původní reality. Archanděl Lucifer a jeho andělé temnoty mají svoji technologickou Mer-Ka-Bu a svoji syntetickou realitu. Na cestě Luciferově se vyskytují všechny ty materiální věci, domy, auta a vše hmotné, o čem si myslíme, že potřebujeme. Celí jsme v síti luciferské technologie. Kdokoli, jakákoli životní forma, pokud se plaví okolo planety v technologických lodích, je součástí luciferského experimentu v plné rychlosti a nezáleží na tom, kdo je v nich.

Archanděl Michael a andělé světla mají živá pole Mer-Ka-By, která dovedou udělat vše, co svede luciferská technologie a mnohem víc. Nemají technologii a vesmírné lodi, žijí ve svých světelných tělech a ve své realitě, původní Realitě, která je založena na světle. Může se to nazvat technologie světla založená na lásce.

Nicméně je široké spektrum závislosti bytostí na technologiích, některé jsou tak závislé, že jim jistým způsobem není pomoci, nemohou bez tohoto experimentu žít. My všichni jsme také závislí, ale pořád jsme jednou nohou také v původní Realitě. Máme lásku, alespoň malou jiskru lásky, úplně jsme neoddělili lásku od života. Jsme bytostmi v univerzu, které ještě nepřerušili spojení s Bohem, máme technologii, ale máme cit a víme, co je láska, je slabá, ale stále ji máme. Máme oba aspekty. My pozemšťané hledáme univerzální odpověď zcela jedinečným způsobem, který dosud nebyl uskutečněn. Celou záležitost s původní Realitou a luciferskou Realitou lze vidět tak, že vede ke třetí střední cestě, která je jakýmsi druhem kombinace obou dvou realit. Tato nová třetí cesta je naděje veškerého života. Toto univerzum bylo ve válce po 200 tisíc let, v bitvě mezi temnotou a světlem bez očividného řešení. Nyní tento svár kulminuje v novém zrození, ve třetí realitě, jako třetí integrovaná cesta.

Sirianský experiment. Uvnitř luciferského experimentu byl proveden druhý experiment, který vše na Zemi změnil a očekává se, že změní vše a všude. Možná tento experiment nakonec vytvořil realitu, kde jsou obě cesty integrovány. Zdá se to i pokročilým mistrům, že takhle to zamýšlí Bůh. Další experiment byl vytvořen a řízen Sirianci, kteří jsou otci naší rasy. Sirianci jsou vlastně dvě humanoidní rasy, jedna je velmi tmavá a jedna velmi světlá. Okolo roku 1972 zjevili se autorovi andělé a požádali ho, aby vstoupil do meditace a pak ho vyzvedli z těla a zamířili s ním do vnějšího vesmíru. Poprvé uviděl  vytváření zlaté lidské sítě okolo Země a doslova jí prošel a zamířili hlouběji do vesmíru. Proletěli membránou, která obklopuje Zemi i Měsíc, je asi 700 tisíc km od Země. Na druhé straně membrány sedí bez pohybu obrovské vesmírné vozítko, měřící asi 80 km,  celé černé.

Uvnitř bylo vše bílé a beze spár a byly v nich výtvory, které vypadaly jako umělecké formy a tvary krásných soch. Sirianci zredukovali svou veškerou technologii do tvarů, forem a proporcí a vše bylo propojeno s lodí, s jejich myslí a srdci a oni mohli udělat cokoli. My to nazýváme psychotronika, je to technologie, která vyžaduje lidský kontakt, aby fungovala. Andělé mi načrtli myšlenku, že když civilizace vytváří stále více pokročilejší technologii, za předpokladu, že je to její volba, tak se čím dál více odděluje od zdroje života a stává se slabší a slabší, protože se stala závislou na technologii. Jako konečný výsledek této zkušenosti bylo, že andělé chtěli, abych se vzdal technologie a soustředil se na čisté vědomí jako na cestu k rozpomenutí se na Boha.

Důvod, proč byl v první řadě uskutečněn sirianský experiment, má příčinu v Atlantidě. Protože vědomosti Mer-Ka-By byly zneužity, byly roztrženy dimenzionální světy Země a způsobily pád vědomí. Následkem zneužité energie se lidská rasa propadla hlouběji do tohoto přeexponovaného světa 3dimenze. Proto galaktické velitelství odsouhlasilo znovu vybudování sítě Kristova vědomí kolem Země, za použití systému posvátných chrámů a zvláštních míst, aby se tato síť geomanticky obnovila, aby lidstvo mohlo znovu získat svoje právoplatné místo v univerzu. Bez této sítě by bylo lidstvo ztraceno. Tento plán byl již použit u bezpočtu dalších planet a většinou to vždy fungovalo.

Bylo vypočítáno, že budeme zpátky v Kristově vědomí ještě před velkou kosmickou událostí, která se měla odehrát v srpnu 1972. V ten čas mělo naše Slunce expandovat do heliového slunce, což je přirozená událost, před tím to bylo vodíkové slunce. Všechno světlo, které přichází na Zem a vytváří veškerý život, pochází z fúze dvou atomů vodíku, aby vytvořilo helium. Pak, za miliardy let, když je vše tvořeno heliem, se spustí nová reakce, kdy tři atomy helia se spojí ve fúzní reakci, aby vytvořily uhlík. Tato reakce měla proběhnout v srpnu 1972, a pokud by lidstvo nebylo ve správném stavu vědomí, tj. v Kristově stavu vědomí, bylo by spáleno na popel.

Asi v polovině 18.stol začalo být jasné, že se to nestihne. Sirianci převzali iniciativu a začali prohledávat akašické záznamy galaxie, co jiné rasy při řešení tohoto problému vymysleli. Až ve vzdálené galaxii našli možné řešení a galaktická rada dala souhlas k jeho provedení; tento experiment ale nebyl dosud nikdy proveden. Laserovou technikou začali vysílat neuvěřitelné množství dat na Zemi, bylo vytvořeno holografické pole okolo Země i okolo každé bytosti, což poskytlo možnost pro ochranu i změnu lidského vědomí, aniž člověk o tom věděl. Zvířata a zbytek života byly také uvnitř tohoto pole, ačkoli ty nebyly manipulovány. Holografické pole okolo Země přetvořilo vnější realitu, přesun do holografické repliky univerza odvrátilo Zemi od smrtelné expanze slunce. Vše bylo naprogramované, události i reakce na události, abychom urychlili spirituální růst. Dva roky do července 1972 byli lidé zbaveni svobodné vůle. Současně byla zde možnost ovlivnit evoluční vzorec každé osoby na Zemi a modifikovat DNA, pokud by to bylo nezbytné. Plánem bylo vzít nám na krátkou dobu svobodnou vůli, abychom prodělali rychlou změnu DNA a pak pomalu obnovit svobodnou vůli, až bychom počali tyto vzorce zvládat, všechny, které by dovedly lidstvo, jak nejrychleji to jde, do Kristova vědomí.

Co se skutečně stalo, to se dozvíme, až dosáhneme úrovně Kristova vědomí. Kolem 7. 8. 1972 nastal nejsilnější výron energie ze Slunce, sluneční vítr dosahoval rychlosti 4 022 500 km za hodinu a v záznamech se to objevovalo ještě 30 dní. Experiment byl neuvěřitelně úspěšný, prošli jsme nejkritičtější dobou bez jakýchkoli problémů. Program byl nastaven tak, že to pro lidi vypadalo jako malá změna a jakmile bychom urychlení spirituálního růstu zvládli, pokračovali bychom bez holografického pole.

Vše bylo načasováno k dokončení Kristovy sítě okolo planety v roce 1989, což by umožnilo lidem postoupit do dalšího dimenzionálního světa. Jak experiment pokračoval, bytosti ze všech koutů galaxie se o nás začali zajímat a dokonce nás pozorovali i z jiné galaxie. Každý o tom věděl, kromě nás. Vyvíjeli jsme se tak rychle, že to neuniklo pozornosti a exponencionálně to dosud vzrůstá. Je to ve vesmíru nové a těžko říci, co vše to způsobí. Ono malé semínko informace, jak to vše zvládnout, přišlo ze vzdálené galaxie, která zůstala v původní realitě. Bůh to tam uložil, věděl, co se stane a pouze on ví, kam to povede.

Důvodem, proč je lidem tato informace o skryté realitě podávána, je prostý. Stáváme se jedněmi z nových mistrů, kteří zdědí tuto Zemi. My probuzení a ti, kteří s námi pracují, budeme brzy zodpovědní za probuzení zbytku lidstva. Uvnitř nás je moudrost starší nežli čas. Nechť vše, co děláme, bude požehnáním pro veškerý život. Jakmile překročíme dualistické vědomí, otevřeme se Jednotě jediného Boha a původní Realitě.

Dimenzionální posun. Většina proroků i původních obyvatel světa ví, že na Zemi nastane velká změna. Tuto změnu vidíme jako planetární přesun do nové úrovně bytí, ze třetí do čtvrté dimenze, který je spojen se změnou vědomí do vědomí Jednoty neboli do Kristova vědomí. Pomůže nám, když budeme vědět, co a jak přichází. Následující popis uvádí běžný postup, který se obvykle děje v univerzu, ale Země je výjimečný případ, který by mohl proběhnout odlišně; vše záleží na lásce, kterou jako planetární rasa projevíme. Prvním znamením je, že geomagnetické pole Země oslabuje a začne se chovat neobvykle, což se již také děje. Ptáci neemigrují do obvyklých míst, siločáry se mění. Civilizace se počíná hroutit a vstoupí do poslední fáze posunu, což netrvá obvykle déle jak dva roky, ale téměř vždy alespoň tři měsíce. Všechny systémy, které udržují civilizaci v chodu, se rozpadají a vládne chaos; nebezpečné je být na živu. Období 5 až 6 hodin před vlastním posunem je zvláštní doba, kdy čtvrtá dimenze začne prosakovat do třetí. Obvykle se posunou osy planety, ale to už budeme v nové časoprostorové dimenzi a život se dramaticky změní. Před touto fází se odehraje nanebevzetí, zmrtvýchvstání či konečná smrt. Magnetické pole významně ovlivňuje lidskou mysl i paměť. Když se potopila Atlantida, lidé ztratili paměť a zbláznili se; magnetismus planety je spojen s našimi emocionálními těly.

Při dimenzionálním posunu tří dimenzionální svět pro nás pomine, proto je kontraproduktivní ukládat jídlo a zásoby do díry a myslet si, že až bude po všem, vyjdu ven a zařadím se do života jako obvykle. Nic materiálního nám nepomůže, úspěch přechodu závisí jenom na duchovním uvědomění a na čistotě charakteru. V čase překrývání dvou dimenzí mohou se objevit podivné fenomény, jako 4dimenzionální objekty, zvláštní barvy, tvary; neměli bychom se ničeho dotýkat, jinak budeme urychleně vtaženi do 4dimenze.

V luciferské realitě, v níž žijeme, technologie vyrábí syntetické materiály. To, co se v přírodě nenachází, neprojde do 4dimenze, vrátí se zpět do prvků a něco se může rozložit nebo roztavit rychleji než ostatní. Auta i novější domy s umělými materiály se rozloží, nebude v nich bezpečno. Je lépe prožít poslední hodiny posunu v přírodě, a pokud to nejde, odevzdat se do rukou božích. Z posunů předchozích nezůstaly žádné stopy, Bůh vyčistil prostředí původní Reality pokaždé, když se uskuteční dimenzionální posun. Proto vyspělá civilizace vybudovala pyramidy z přirozených, trvanlivých materiálů.

Každá osoba, která žila na Zemi, posun zažila, musela ho zažít, aby se na Zemi dostala. Se vstupem do nového milénia vzestupní mistři cítili, že přibližování se tomuto posunu bude velmi nenásilné; tyto události vede čistá láska. Zdá se, že období posunu bude zkráceno, bude krátké a bez trhlin. Proto není třeba dělat si starosti, lépe je relaxovat. Možné je i to, že jednoho dne ráno vstaneme a před západem slunce zjistíme, že jsme dětmi v novém světě.

Mezi 3. a 4. dimenzí je Prázdnota, ze které všechny věci pocházejí a musí se do ní vrátit. Není zde světlo ani zvuk, nastává absolutní ztráta smyslů. Lze jen čekat a děkovat za vnitřní spojení s Bohem. Můžeme v té době snít. Obvykle to trvá 3 až 4 dny; není to reálný čas. Vlastně jsme dosáhli konce času, o kterém Mayové i jiní duchovní lidé hovořili. Může se nám zdát, že uběhly tisíce let. Pak neočekávaně náš svět exploduje do oslnivého, bílého světla – právě jsme se stali dětmi v nové realitě. Lidské dospělé tělo v dalším světě je dítětem; začneme růst, neboť bytosti zde měří 3 až 4,9 m. Tělo má ještě atomovou strukturu, ale atomy se převážně přeměnily v energii. Toto nové zrození bude posledním životem ve struktuře, jak ji známe. V páté dimenzi, která přijde brzo po čtvrté, neexistují již žádné životní formy. Nebudeme mít tělo, ale budeme všude v jednom okamžiku.

Když je otevřeno 4dimenzionální okno, kdokoli jím může vstoupit, ne každý může zůstat. První typ lidí je na tento svět připraven životem, jaký žili na Zemi. Druhý typ lidí není připraven, mají tak velký strach, že okamžitě se vrátí na Zemi. Třetí skupina byla připravena na přechod, ale není připravena zde zůstat. Nyní se naplní podobenství o pšenici a koukolu. V této realitě, na cokoli člověk pomyslí, se stane. Pokud zůstaneme v harmonii a míru, ve víře v Boha a v sebe sama, budeme manifestovat harmonický a krásný svět a přežijeme zde. U někoho strach a zloba vzroste, a budou vytvářet staré obrazy a emocionální vzorce, budou se cítit ohroženi a budou se bít s nepřítelem vzniklým z vlastní mysli a největší jejich strach jim dá smrtelný zásah a budou přesunutí zpět, odkud přišli. Ježíš: Protože všichni, kdo berou meč, mečem zahynou.

U těch, kdo přežili, téměř vždy se stane, že dostanou milující rodiče, tak, jak si je vysnili na Zemi, kteří se o ně postarají a nedovolí, aby se jim cokoli zlého stalo. Je to naposledy, v dalším světě již nebudou. Vše zlé pominulo, nemusíte se o nic starat, prostě se jen odevzdáte lásce; další krásná a posvátná úroveň bytí se vynořuje. Naše pocity, myšlenky a jednání je klíč ke všemu a charakter čistý jako křišťál se stane nástrojem přežití při nanebevstoupení. Láska k bližnímu přináší řád do světa a dává věčný život. Láska a pravda je základem vzorce a působí jako klíč ke hvězdné bráně. Víra, mír, harmonie a krása jsou další ženské vzorce a soucit, pokora, moudrost a jednota tvoří mužský vzorec. Tyto úrovně vědomí jsou nejdůležitější při vstupu do vyšších světů a stávají se významnějšími, když stoupáme výš. Neseme geny Sirianců a v pravý čas přestoupíme do jejich rasy. Je to rasa určená pro čtvrtou dimenzi, tělo se změní a budeme se cítit přirozeně.

Sporadicky se může planeta dostat do anomálie, aby se přechod stal snazším. Přejde do další dimenze, ale utvoří starou dimenzi takovým způsobem, aby dokončila starou karmu a udělala přechod do dalšího světa jednodušší. Na celoplanetární bázi se to stává zřídka, ale je to možné. Různá proroctví načasovala změnu zemských os před začátkem milénia, zdá se, že nic z toho se nestalo. Možné je i to, že jsme již přešli do čtvrté dimenze a nevíme o tom? Je to velmi rozsáhlé téma. Možná to budou nové děti Země, mnoho z nich je vysoce spirituálních a přišly na Zemi, aby nám pomohli s přechodem do nového světa. Tyto děti mají schopnost iniciovat přechod prostřednictvím neobyčejných prostředků. Je to sen univerza, aby každá duše přešla, protože to před tím nebylo možné? Pokud jsou tyto děti reálné a zdá se, že jsou, pak není nic nemožné. Bůh nám možná požehnal Jeho dokonalou milostí.

Nové děti. Za posledních sto let se změnila Země tolik, že člověk před sto lety by nevěřil tomu, co se v současnosti děje. Počítače mění všechno, je to zvláštní milostný vztah mezi dvěma živými atomy, uhlíkem a křemíkem. Mnoho učitelů mayského kalendáře říká, že poslední cyklus končí 22. nebo 24. 12. 2012, případně 18. února 2013. Mnoho proroků předpovídalo, že tento čas, který žijeme, je časem velké změny.

Lidské mutace v historii a v současnosti. Hluboko v DNA se stáváme novými a velmi odlišnými, genetické změny v lidské DNA se dějí po celém světě; stávají se zřídka, ale přece se stávají. V historii mělo lidstvo velmi dlouho jeden univerzální typ krve, typ 0, někdy do doby asi před 15 tisíci lety. Jakmile jsme se stali zemědělci, změnila se naše strava, začali jsme jíst zeleninu a ovoce a tělo reagovalo mutací DNA a vytvořilo nový typ krevní skupiny A. časem se lidská krev dvojnásobně změnila, pokaždé změnou stravy a možná i klimatu, zrodily se typy B a AB. Bude mutace pokračovat? Lidstvo dnes poprvé začalo jíst všechna jídla světa a změny jsou tak velké, že lze očekávat odezvu v lidské genetice a bezpochyby již reakce nastala. Ve většině případů změna DNA děje se u dětí a již dnes lze rozpoznat tři kategorie nových dětí.

Indigové děti. V Číně v roce 1974 poprvé na světě si všimli nově zmutovaného dítěte; věda je zaznamenala v roce 1984 a v roce 1999 věda naznačila, že 80 až 90% všech dětí narozených v USA jsou tzv. indigové děti. Rodí se také v mnoha oblastech světa a zdá se to mít souvislost s rozšířením používání počítačů. V první řadě mají tyto děti jiná játra. Změna je přirozenou odezvou na nové potraviny, nová játra zpracovávají vše, i odpadkové jídlo; děti se zmutovaly, aby přežily. Dále mají IQ v průměru 130 a zdá se, že počítače jsou prodlouženým mozkem těchto dětí. Zpočátku se myslelo, že jsou tyto děti problematické, syndrom poruchy pozornosti a hyperaktivita, ale problém nebyl v dětech, ale ve vzdělávacím systému, který nebyl připravený vyučovat tak nadané děti. Děti mají také zesílené psychické schopnosti, dokážou číst v mysli svých rodičů. Podle parapsychologů pocházejí z indigového parsku, z velmi vysoké úrovně vědomí nenacházející se na Zemi. Autor si vzpomněl, že už dříve mu andělé řekli o dětech, které přijdou v budoucnu a změní svět.

Děti AIDSu jsou zvláštní skupinou, které převážně provedli změnu svoji DNA ne z důvodu stravy, ale v důsledku nemoci AIDS/HIV a vědci toto nazvali spontánní genetická mutace. Spontánní proto, že nastává během života a ne před narozením. Lidská DNA má 20 kodonů aktivních a tři další, které fungují spíše jako start a stop kódy softwaru. Ostatní do celkového počtu 64 nejsou aktivní a vědci se domnívali, že jsou naší genetickou minulostí, ale možná jsou naší genetickou budoucností. Tato skupina dětí zaktivovala další 4 kodony, což zcela změnilo jejich odolnost nejen vůči infekci HIV, ale jsou odolné vůči skoro všem nemocem. Po čase se zjistilo, že i více dospělých začalo mutovat stejným způsobem. Na místě je zde teorie o sté opici. Navíc jistí badatelé biblického kódu na hebrejské univerzitě zadali akronym do počítačového systému, a  krom jiných vyšla i tato fráze: konec všech nemocí.

Super psychické děti jsou schopné demonstrovat to, že na cokoli pomyslí, stává se realitou. Jde o podobu manifestace vědomí v rámci dimenzionálního posunu. Děti jsou vzájemně odlišné, ale provádějí věci, které většina lidí nedokáže: dovedou vidět různými částmi těla, některé svou myslí dovedou ohnout kovové příbory, dostanou obsah lahvičky skrze sklo ven a minci také tak dovnitř. Některé vyčtou z fotografie, co si kdo v okamžik fotografování myslel, kdo fotografoval, dovedou vstoupit do domu na fotografii a popsat zařízení apod. Přísné vědecké testy těchto dětí byly prováděny v Číně, USA, Rusku, v Evropě, Mexiku a v dalších místech světa. Jde bezpochyby o 4dimenzionální vědomí. V Číně  kolem roku 1997 bylo zaznamenáno přes 100 tisíc takových dětí a byly pro ně vytvořeny tréninkové školy. A bylo zaznamenáno, že i jiné děti takto trénované, v přítomnosti přirozeně psychických dětí jsou schopny podobných kousků. Nejsme snad schopni změnit svoji DNA pouze správným myšlením a chápáním? Autor si myslí, že ano. Je přesvědčen, že tyto tři nové rasy dětí jsou světovým fenoménem a tím, kdo změní lidskou zkušenost zde na Zemi navěky.

Nevstoupili jsme již do 4dimenze, nepřekročili jsme ji, aby to vypadalo jako ve 3dimenzi? Pravda vyjde najevo ze souzvuku. Nyní, když známe povahu původní Reality smíchanou s luciferskou realitou, hledejte ve vlastních srdcích. Podívejte se dovnitř sebe sama. Měníte se? Jste úplně tou samou osobou jako před pár lety? Zrození má opět svůj způsob, jak udělat vše nově. Chováme v sobě veliký potenciál. Volba je na nás, zda dosáhnout spokojenosti prostřednictvím materiálních věcí anebo vnější svět je příležitostí, jak vyjádřit radost a lásku v životě.

 

zpět na hlavní stranu                    KONEC 

 

Poznámka: Kniha obsahuje mnoho důkazů a odkazů na práce vědců, kresby posvátné geometrie a mnohé jiné jinde neuveřejněné informace. Velmi doporučuji obě knihy si přečíst, je vždy nejlepší, spojit se s duchem a duší knihy přímo. Přečíst knihu je také nutné pro toho, kdo by chtěl meditovat a provádět dechová cvičení k oživení své Mer-Ka-By; v Praze takováto cvičení s lektorem již běží a věřím, že i jinde v zemích českých, tak jako i jinde ve světě.

převzato ze stránek https://starezlatecasy.cz/