Přečti a zapomeň.

 

Ať jsi kdokoliv, pokud jsi zde zavítal a jsi rozhodnut strávit zde kousek svého času, pak tě zde vítám. Předpokládám, že jsi lidská bytost s Duší, protože jen tak je jakási záruka, že alespoň částečně porozumíš těmto slovům či energii, která k tobě v dané chvíli přichází.

Žiješ ve světě či na planetě, kde se měří čas a pokud věci kolem sebe vnímáš správně, pak máš nepochybně pocit jako by se ten čas, ve kterém žiješ, zrychloval. Pokud tomu tak je, pak věř, že to vše vnímáš správně, protože skutečně se vše kolem tebe zrychluje. Je to zvláštní doba, ve které se nacházíš a bylo ti před časem sděleno, že vás čeká dlouhých deset let k nevyhnutelným změnám, které k tobě či na tuhle planetu přichází. Nějaký ten čas již uplynul a je za tebou a možná si myslíš, že se nic nezměnilo a vše jde každodenně dále ve stejném rytmu. Pokud to tak vnímáš, pak žiješ v iluzi a je třeba otevřít oči, protože za poslední roky se toho změnilo až příliš mnoho. A v tom minulém čase se toho událo tolik, že jste se jako lidstvo dostali do bodu, ze kterého již není návratu. Překonali jste onu pomyslnou hranici, kdy se věci ještě daly jaksi transformovat bez toho, aniž by jsi či jste museli procházet tím, co přijde, co je zde, jen to stále nevidíš. Můžeš si to však podle svého stupně vědomí uvědomovat.

Přichází nevyhnutelné a ty s tím již sám nejsi v samé podstatě schopen nic udělat. To, co přijde, co přichází, přijít musí a ty tím budeš muset projít, protože jiné cesty v podstatě není. Ano, jako vždy jsou možnosti a i zde z jistého pohledu jsou tedy cesty dvě. Jednou z nich je, že Zlo, kterému jsi dovolil se rozrůst do této podoby, kde již nejsi schopen věci transformovat, ovládne i tebe a tedy zvítězí a získá tak kontrolu nad celou planetou. To je ovšem jen mylný pohled na věci ze strany ZLA, protože pokud by tomu tak mělo být, stane se jediné a nevyhnutelné. Budete smeteni z povrchu této planety všichni. ZLO jako takové nemůže nikdy porazit samotného Stvořitele a to ani přesto, že z něj či od něj pochází.

O ano, vše přece pochází z jednoho jediného Zdroje, vše bylo stvořeno jen jediným. A tím i Zlo jako takové pochází z onoho stejného Zdroje jako Dobro, jako i právě Ty. Rozdíl mezi oním Dobrem a Zlem je jen v tom, že Zlo nikdy nemůže tuhle hru vyhrát. Může si to myslet, může se o to snažit, ale nikdy nakonec nevyhraje. Pokud by se tak mělo stát a Ty sám, který zde máš zastupovat Dobro, nesplníš svůj úkol a nepodaří se vám nad Zlem zvítězit, pak tahle hra, kterou nazýváte život, skončí. Skončí pro vás pro všechny. Z tohoto pohledu by měla být tahle cesta pro tebe zavržena a měl bys udělat vše proto, aby k celkové likvidaci současné lidské rasy nedošlo.

Je zde tedy ona druhá a jediná správná cesta a to i přesto, že jste selhali a dovolili jste z vlastní vůle současnému Zlu rozrůst se do této podoby, kdy sám v samé podstatě již nezmůžeš nic. Přesto vše je zde řešení a já ti zde nastíním, co se ne může stát, nýbrž co se stane. Jen je velmi těžké dnes říci kdy přesně, protože jak již bylo sděleno, žijete v čase a navíc v čase, který se zrychluje.

Současné Zlo, které ti vládne, a které nejsi schopen dnes již sám porazit, protože ono má dnes takovou moc, že může cokoliv, musí ještě zesílit. Ano, není to žádný překlep a vnímáš to velmi správně. Tohle Zlo, které se vymklo tvé kontrole, a které každý den posilovalo jen a díky tobě, musí ještě zesílit. Musí se zvětšit, musí nabrat takový směr, že se nezastaví naprosto před ničím. Jen když tohle Zlo bude zesilovat, bude se na opačné straně vytvářet dobro. Nebude hned vidět, nebude slyšet a pozor mnohé dobro se může tvářit jako dobro, ale nemusí jim být a nebude.

Pokud jsem zde zmínil, že nelze přesně definovat, kdy se to vše přihodí, pak mohu říci, že nejde o deset let vašeho času, stejně jako nejde o pět let či tři roky vašeho času. Může to přijít velmi brzy. Vše se může udat v řádu měsíců. Platí ovšem stále, že na změnu máte deset let, jak bylo před časem sděleno.

To, že se v dané době bude samotné Zlo zvětšovat, je jisté a s tím nejsi schopen již nic udělat. Bude se zvětšovat a posilovat právě na základě toho, že mnozí z vás budou trpět a bránit se, tedy vzpírat se různou formou onomu Zlu, které je tvou každodenní součástí. Samotné Zlo to vnímá a cítí a využije všechny možnosti a použije všechny prostředky, aby se udrželo u moci, aby zvítězilo nadobro, protože ví, že pokud by prohrálo, pak budou všichni, kteří stáli na straně Zla, smeteni.

Není tedy již ve tvé moci zabránit, aby Zlo neposilovalo. Naopak každým tvým vzdorem a odporem, kdy se budeš snažit svrhnout ty, kteří stojí na oné straně Zla, bude samotné Zlo zesilovat, bránit se a použije všechny možné prostředky, aby se udrželo u moci.

Po této předehře přijde na řadu nevyhnutelné a tím je přímý a otevřený střet, kdy jedna a druhá strana bude sundávat masky ze svých tváří a ty budeš mít jedinečnou možnost rozpoznávat kdo je kdo. Bude to nevyhnutelné dějství, které by šlo nazvat různě. Pravdou však je, že nejvýstižnějším názvem by bylo, že přijde nevyhnutelná krvavá revoluce. Bude to ono dějství, kdy již nebudou žádné manifesty organizovány a povolovány těmi, proti kterým bojuješ. Bude to zcela spontánní a lidé vyjdou masivně do ulic. Bude to skutečný boj o přežití.

V ulicích poteče krev a noci budou od požárů nejrůznějšího druhu vypadat jako den. Nějaký čas tohle potrvá, protože jiná cesta již pro tebe není. Pokud bys ustoupil a nechal se opět obelhat, nastupuje cesta první. Zlo zvítězí a všichni budete smeteni. Budete prožívat něco, co se zde slovy nedá ani popsat, a pokud by jsi měl možnost ony věci vidět v křišťálové kouli, pak by jsi váhal zda přece jen není lepší přežívat jako otrok pod nadvládou Zla, než projít tím co vidíš v oné křišťálové kouli. Ty ale nebojuješ za sebe, bojuješ za tuhle planetu, bojuješ za své děti, za budoucnost rodiny, národa a společenství jako celku. To vše, co přijde, je nezbytným vyústěním tvého života zde na planetě Zemi za poslední celá desetiletí. Lidstvo se nikdy nemělo vydat cestou, po které již dlouho dobu kráčí.

Systém, ve kterém žiješ, a všichni ti co stáli na straně Zla, budou svrženi a přeživší budou závidět mrtvým. Nakonec všichni ti, co se na tomto Zlu vědomě podíleli, se v prach obrátí a jejich majetky propadnou ve prospěch celku.

Vše tohle povede k jakémusi počátku a vytváření nového světového řádu, který již bude vystavěn na zcela jiných pravidlech, než jsi znal doposud. Než k tomuto ovšem dojde, projdete si po onom dějství krvavé revoluce ještě procesem, který se ti nebude vůbec líbit, a budeš vzpomínat na časy, kdy jsi byl otrokem.

Přijde období temnoty a totálního chaosu. Budou se vytvářet, jak to nazýváte, gengy všeho druhu. Dojde k rabování, znásilňování, vraždám a násilí, které si neumíš ani představit. To, čeho bude lidstvo svědkem a čím musí projít, nelze přirovnat k ničemu, co by si kdokoliv z vás pamatoval.

A teprve v tomto všem zmatku, chaosu a zmaru všeho druhu, kdy to postihne naprosto každého jednoho z vás, dojde k tomu, že napovrch bude vystupovat samotné dobro a budou přicházet skuteční noví vůdci. Pro vás jako lidstvo tak může nastat Nový Věk. Nový Věk, bez válek, peněz, chudoby. Nový Věk kdy budete tvořit Jednotu a žít v Jednotě. V Jednotě se vším, co tvoří tuhle planetu, stejně tak jako v Jednotě k vám samotným.

Vše výše uvedené je nevyhnutelné a stane se. Je to však jen náhled na samotné lidské dění. Bohužel jsou zde pak dále samotné přírodní zákony či zákony samotného Stvořitele. Nazvat to můžeš jakkoliv, jde však o věci a dění, které již žádná lidská bytost není schopna v dané době ovlivnit.

Do všeho vstoupí navíc v nejrůznějších podobách a formách příroda sama a pod tímto pojmem je zde myšleno celý samotný vesmír, ve kterém se nacházíš.

Budete svědky probuzení skutečné sopečné činnosti. Na planetě Zemi v přímořských oblastech se vyskytnou přílivové vlny, které si lidstvo neumí ani představit a bude smeteno vše, co jim stojí v cestě. A jedním z nejnepříjemnějších projevů, kterému bude velká část planety vystavena, bude sluneční bouře. Pokud je tento pojem pro tebe neznámý, pak ti jej přiblížím asi takto. Jde o částice světla, které zasáhnou planetu Zemi a vše, co je spojeno jakkoliv s elektřinou, bude spáleno. Budou spáleny všechny satelity v dráze této bouři, bude spálen každý spotřebič na celém území, které tato sluneční bouře zasáhne. Bude zcela zničena celá rozvodová síť na daném území. Nelze to zde dát do slov tak, abys plně pochopil, o čem tě zde informuji. Pokud se totiž budou na území, které zasáhne tahle bouře, nacházet jaderné elektrárny, pak budou v samé podstatě zničeny a co to znamená, jistě víš. Každý spotřebič v domácnosti může být zdrojem požárů, takže budou hořet celé výškové budovy, celá města a nebude nikdo, kdo by je hasil a uhasil. Stovky letadel, které budou ve vzduchu, budou padat k zemi a nebude jim pomoci. Zaniknou celé státy a celé kontinenty budou pod vodou. Před časem jsi byl v tomto směru informován, že takzvané USA zanikne, nezbude z něj zcela nic. Tohle bude pro tebe armagedonem, který nejsi schopen dnes již ani ovlivnit, ani nikterak pozměnit. Je to mimo tvé možnosti, je to taktéž zcela mimo tvé chápání. Nicméně na mnohém z toho jste se vy, jako lidstvo, podíleli, a proto musí přijít neodvratné.

Vaši mnozí vědci ví o celé řadě nevyhnutelných věcí mnohé, jen vám jako veřejnosti jsou věci utajovány a jste vědomě drženi v nevědomí. Tuhle planetu jste vydrancovali a z nerostného bohatství jste udělali odpad. Pokud jste si někdy mysleli, že tohle vše zůstane bez následků, pak jste žili v omylu či iluzi.

Jako lidské bytosti můžete stále změnit mnohé, protože stále dýcháte, tedy žijete. Můžete však pozměnit jen to, co je ve vašich současných silách a možnostech. Zbytek budete muset již jen přijat. Ani v dané době ani nikdy v budoucnu však nebudete mít možnost a schopnost pozměnit zákony samotného Stvořitele. Toho jediného, ze kterého vše, naprosto vše, pochází.

Dnešní, jakési povídání či sdělení, se mělo jmenovat Zlo vytvoří Dobro. Nakonec byl název přece jen pozměněn, protože tahle slova, pokud jsi je správně pochopil, nejsou jednoduchá a jsou jen velmi těžce pro většinu z vás přijatelná. Nechci, abyste se trápili nad daným sdělení, přesto považujeme za správné, abyste v rámci možností byli informování o tom, čemu všemu můžete být vystaveni a čemu vystaveni budete, pokud nezměníte sebe sama. Povídání nese nakonec název Přečti a Zapomeň, abyste nežili v jakési depresi či pesimismu, že nic nemá smysl.

Dočetl jsi až sem, pak ztiš svou mysl a vnímej svět kolem sebe. Pokud máš dojem, že se nic neděje, že to, co jsi zrovna přijal svýma očima do své mysli, nemůže být pravdou, že jde jen a jen o fikci, pak zapomeň na vše, co jsi se dočetl, a žij dále ve světě iluzí, ze které tě však blízká budoucnost, která přichází, je zde, klepe ti na dveře, probudí.

Nepřišel jsi zde odpočívat, přišel jsi s jasným záměrem a život jako takový je nakonec o zrození a smrti. Smrtí tvého fyzického těla však nic nekončí. Tvé místo, pokud jsi nositelem Duše, je a bude nahoře tam, kde si jej životem zde vysloužíš.

Přeji závěrem každému jednomu z vás, abyste pozměnili, co pozměnit můžete, a to bez ohledu na to, jak je to těžké a jakou oběť vy sami musíte přinést. Mějte sílu na to, přijat vše co přijde.

S Láskou a v Lásce.

 

Předchozí povídání ............. 2024

Následné povídání ............... připravuje se

Prostor pro diskuzi ............... Prostor pro diskuzi 2024