Tři zrádci

 

V průběhu vnitřní práce, během velmi důkladného sebepozorování, se staneme svědky celého vesmírného dramatu.

Vnitřní Kristus musí odstranit všechny ty odporné elementy, které si nosíme uvnitř.

Davy psychických agregátů v hlubinách naší psychiky křičí, aby byl ukřižován náš nejniternější Pán.

Je nepochybné, že každý z nás má v sobě tři zrádce: Jidáše - démona touhy, Piláta – démona mysli a Kaifáše – démona zlé vůle.

Tito tři zrádci ukřižují Pána dokonalosti v hloubi naší duše.

Jsou to tři základní problémy v naší psychice, které vystupují ve vesmírném dramatu.

Není pochyb o tom, že vesmírné drama se vždy koná tajně v hlubinách nejvyššího vědomí Bytí.

Vesmírné drama neprožil pouze velký Kabír Ježíš, jak si mylně myslí učení neználci.

Zasvěcenci v různých epochách, všichni mistři museli vesmírné drama prožít sami v sobě.

Nicméně velký Kabír Ježíš měl tu odvahu prožít toto drama veřejně, na ulici, za denního světla. Udělal to veřejně, aby ukázal světu význam Zasvěcení, bez ohledu na rasu, pohlaví, společenskou vrstvu nebo barvu kůže.

Je úžasné, že někdo veřejně a všem lidem na Zemi ukázal vnitřní drama.

Vnitřní Kristus z nás musí odstranit náš chtíč (pozn. překladatele nebo taky můžeme říct, že musí odstranit chtíč „ze sebe,“ zevnitř (jelikož v tom okamžiku je inkarnován v člověku)), i když přitom On sám je zcela bez chtíče.

Vnitřní Kristus z nás musí odstranit hněv a nenávist, i když přitom On sám je plný lásky a míru.

Vnitřní Kristus z nás musí odstranit chamtivost, i když On sám není lakotný.

Vnitřní Kristus z nás musí odstranit závist, i když On sám je zcela bez závisti.

Vnitřní Kristus z nás musí odstranit odporné projevy pýchy, ješitnosti a domýšlivosti, i když On sám je zcela pokorný, skromný a prostý.

Samotný Vnitřní Kristus, Slovo, Tvořivý Logos, který je v neustálé činnosti, musí z nás a ze Sebe, odstranit ty nepřijatelné projevy nečinnosti, lenosti a stagnace.

Pán dokonalosti, který je navyklý na půst a zdrženlivost, z nás musí odstranit odporné prvky obžerství, nenasytnosti a opilství.

Zvláštní je kombinace Krista a Ježíše - Krista a člověka. Je to vzácná kombinace Boha a člověka, dokonalosti a nedokonalosti. Pro Logos je to nesmírný oříšek.

Nejzajímavější na tom je, že ukrytý Kristus je vždy vítězný. Je to někdo, kdo neustále poráží temnotu. Je to někdo, kdo teď a tady odstraňuje temnotu v nás.

Ukrytý Kristus je Pán velké vzpoury – ten, kterého odmítli kněží, starší a chrámoví zákoníci.

Kněží ho nenávidí, protože mu nerozumí. Přejí si, aby Pán dokonalosti zůstal zmražen v čase v souladu s jejich strnulými představami.

Starší, tj. obyvatelé planety Země, vzorné hlavy domácností, rozumní, soudní lidé nesnáší Rudého Krista, Krista velké vzpoury, protože On se pohybuje mimo jejich svět strnulých zvyků a zastaralých obyčejů.

Chrámoví zákoníci - intelektuálové - nenávidí vnitřního Krista, protože On je protikladem Antikrista. On je nepřítelem všech univerzitních teorií, kterých je všude plno.

Tři zrádci smrtelně nenávidí skrytého Krista a vedou ho uvnitř nás na smrt.

Jidáš – démon touhy – vždy vymění Pána za třicet stříbrných neboli za alkohol, peníze, slávu, marnivost, smilstvo, cizoložství, apod.

Pilát – démon mysli – si vždy umyje ruce, vždy se bude hájit, že je nevinen. Neustále bude ospravedlňovat své činy ať už před sebou či před druhými a bude se vymlouvat, aby se vyhnul zodpovědnosti.

Kaifáš – démon zlé vůle – uvnitř nás neustále zrazuje Pána. Náš Zbožňovaný Pán mu předá pastýřskou hůl, aby vedl jeho ovečky na pastvu, ale cynický zrádce přemění oltář na postel rozkoše a dopouští se smilstva, cizoložství a prodává svátosti.

Tito tři zrádci nutí vnitřního Pána, aby trpěl v tichosti bez jakéhokoli projevu soucitu či smilování.

Pilát Ho donutí nasadit si trnovou korunu, zlá „já“ Ho bičují, urážejí, proklínají v našem psychickém prostoru bez jakékoli milosti.

 

zpět na úvod .......... další kapitola.......... Příčinná "já"