Vnitřní kristus

 

Kristus je Oheň ohně, Plamen plamene, astrální podpis ohně.

Na kříži mučedníka je tajemství Krista skryto v jednom slovu majícího čtyři písmena: INRI – Ignis, Natura, RenovaturIntegra – Oheň nepřetržitě obnovuje přírodu.

Příchod Krista do srdce lidské bytosti nás zcela přemění.

Kristus je sluneční Logos, dokonalá různorodá jednota. Kristus je život, který proudí celým vesmírem. Kristus je, co je, co vždy bylo a co vždy bude.

Již toho bylo hodně řečeno o Vesmírném dramatu, které je popsáno ve čtyřech evangeliích.

Bylo mi řečeno, že Vesmírné drama přinesli na Zem andělé. Velký pán Atlantidy prožil toto drama na vlastní kůži.

Velký kabír Ježíš rovněž předvedl to samé drama veřejně ve Svaté zemi.

I kdyby se Ježíš Kristus narodil v Betlémě tisíckrát, tak by to bylo úplně k ničemu, pokud by se nezrodil v našich srdcích.

To, že zemřel a vstal z mrtvých je k ničemu, pokud také nezemře a znovu nepovstane v našich srdcích.

Pokus nalézt pravou podstatu ohně je pokusem nalézt Boha. Boží přítomnost se vždy tajně projevovala v ohnivé podobě.

Hořící keř (Exodus 3:2) a oheň na Sinaji, který se objevil ihned po obdržení Desatera (Exodus 19:18), jsou dvě události, ve kterých se Bůh zjevil Mojžíšovi.

Svatý Jan popisuje Pána vesmíru(Zjevení Janovo 4: 3, 5) jako toho, kdo má podobu jaspisu a karneolu, barvu ohně.

Svatý Pavel píše ve svém listu Židům (12:29): „Vždyť náš Bůh je všestravující oheň.“

Vnitřní Kristus, Nebeský oheň, se musí zrodit uvnitř nás. Stane se tak, jakmile postoupíme na určitou úroveň v naší psychické práci.

Z naší psychické podstaty musí Vnitřní Kristus odstranit ty nejjemnější příčiny našich chyb – různá „já“ sídlící v Příčinné dimenzi.

Dokud se v nás Vnitřní Kristus nezrodí, tak je nemožné odstranit kořeny ega.

Živoucí oheň, Oheň filozofů, Vnitřní Kristus, Oheň ohně, Nejčistší z čistých.

Oheň nás úplně pohltí. Přichází k nám ze vzduchu, z vody, i ze samotné země. Oheň je v nich skryt.

Nebeský oheň v nás musí vykrystalizovat. Je to Vnitřní Kristus, náš největší, nejniternější spasitel.

Vnitřní Pán musí převzít vládu nad naší psychikou, nad našimi pěti smysly a nad všemi mentálními, emocionálními, pohybovými, instinktivními a sexuálními procesy.

 

zpět na úvod .......... další kapitola.......... Kristova práce