Kdy se narodil Ježíš

 

O KRISTOVĚ narození je v Novém biblickém slovníku řečeno, že jeho „přesné datum stanovit nelze“. Nicméně po celém světě miliony lidí, kteří se hlásí ke křesťanství, slaví Ježíšovo narození 25. prosince. V Bibli se však toto datum nikde nevyskytuje. Narodil se Ježíš v prosinci?

Bible sice neuvádí konkrétní datum jeho narození, ale ukazuje, že v prosinci se nenarodil. Kromě toho můžeme z mimobiblických pramenů zjistit, proč byl jako datum pro oslavu jeho narození přijat právě 25. prosinec.

Proč se nemohl narodit v prosinci?

Ježíš se narodil v judském městě Betlémě. V Lukášově evangeliu čteme: „V téže krajině byli také pastýři, kteří žili venku a v noci drželi hlídky nad svými stády.“ (Lukáš 2:4–8) To nebylo nic neobvyklého. „Stáda musela trávit většinu roku pod širým nebem,“ píše se v knize Daily Life in the Time of Jesus (Každodenní život v Ježíšově době). Ale byli by pastýři se svými stády venku za chladné prosincové noci? Tato kniha dále uvádí: „[Stáda] trávila zimu pod střechou; a již jen z toho můžeme vidět, že tradiční zimní datum Vánoc je stěží správné, protože evangelium říká, že pastýři byli na polích.“

Tento závěr je podpořen i další podrobností z Lukášova evangelia: „V těch dnech vyšel od Caesara Augusta výnos, aby byla sepsána celá obydlená země; (tento první soupis se konal, když byl Quirinius místodržitelem Sýrie;) a všichni lidé cestovali, aby byli sepsáni, každý do svého vlastního města.“ (Lukáš 2:1–3)

Zmíněný soupis, neboli sčítání lidu, nařídil Augustus pravděpodobně proto, aby získal informace, které by mohl použít pro vyměřování daní a povolávání mužů k vojenské službě. Na základě tohoto nařízení Marie doprovázela svého manžela Josefa z Nazaretu do Betléma, přestože byla ve vysokém stupni těhotenství. Museli urazit asi 150 kilometrů. Zamysleme se. O Augustovi je známo, že jen zřídka zasahoval do záležitostí místních vlád. Vyžadoval by snad tento panovník od příslušníků národa, který už tak měl sklon se bouřit, aby podnikali takové dlouhé cesty v zimě?

Názor, že by 25. prosinec byl dnem Ježíšova narození, ve skutečnosti odmítá většina historiků a znalců Bible. Že je tomu tak, si nepochybně můžete ověřit i v nějaké encyklopedii, která je vám dostupná. Česká iEncyklopedie.cz, kterou vytváří Karmelitánské nakladatelství, pod heslem Vánoce jednoznačně uvádí: „Datum 25. prosince není historickým datem Ježíšova narození.“

Bible ukazuje, že Ježíš se nenarodil v prosinci

Proč byl zvolen 25. prosinec

Datum 25. prosince bylo jako den Ježíšova narození zvoleno několik set let po Ježíšově smrti. Proč? Mnoho historiků se domnívá, že Vánoce mají původ v pohanských svátcích, které se slavily právě v tomto období.

Například Encyclopædia Britannica říká: „Podle jednoho z rozšířených vysvětlení původu tohoto data je 25. prosinec pokřesťanštěním svátku dies solis invicti nati (‚den zrození nepřemožitelného slunce‘), který byl populární v Římské říši a oslavoval zimní slunovrat jako symbol znovuzrození slunce, zapuzení zimy a zvěstování návratu jara a léta.“

Profesor starověkých dějin Josef Češka ve své knize Zánik antického světa uvádí, že do křesťanství byly „převzaty prastaré oslavy zimního slunovratu neboli, jak se ve starověku říkalo, zrození Slunce a přeměnily se ve Vánoce, do jejichž obyčejů přešla i Saturnalia, o nichž Římané dávali svým přátelům dárky“. Tyto svátky se vyznačovaly bezuzdným a bouřlivým veselím a lidé se při nich obvykle chovali nemravně. Stojí za povšimnutí, že takové jednání je typické i pro mnoho dnešních vánočních oslav.

Jak dávat najevo úctu ke Kristu

Někteří lidé jsou přesvědčeni, že Ježíšovo narození by si křesťané měli slavnostně připomínat i přesto, že jeho přesné datum není známo. Pokud taková oslava probíhá důstojně, je podle nich vhodným způsobem, jak dávat najevo úctu ke Kristu.

Je pravda, že Ježíšovo narození je v biblickém záznamu důležitou událostí. Bible říká, že když se Ježíš narodil, objevilo se náhle velké množství andělů a jásavě chválili Boha slovy: „Sláva Bohu ve výšinách nahoře a na zemi pokoj mezi lidmi dobré vůle.“ (Lukáš 2:13, 14) Stojí však za pozornost, že nikde v Bibli není ani náznak toho, že by se měly slavit Ježíšovy narozeniny.

Ježíš během poslední noci, kterou strávil jako člověk na zemi, řekl svým učedníkům: „Jste moji přátelé, jestliže děláte, co vám přikazuji.“ (Jan 15:14) A také řekl: „Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání.“ (Jan 14:15) Je tedy jasné, že tím nejlepším způsobem, jak dávat najevo úctu k Ježíši Kristu, je poznávat jeho učení a řídit se jím.

*Poznámka admina k tomuto článku:

Z mého hlediska by křesťané neměli oslavovat Vánoce, neboť nemá s Bibli ani s křesťanstvím nic společného, i když ji schválila římskokatoická církev, která se řídí mimo Bible. Správný křesťanské svátky by měli být velikonoce, jako připomenutí toho, co pro nás Ježíš Kristus udělal (jeho obětování a z mrtvých vstání). Dokonce i svědkové Jehovovi přiznávají tímto článkem, že je tomu tak.

Zdroj článku:  https://www.kristusjezis.cz/vanoce-a-jeji-opravdovy-smysl/