Čistota

V
 

 

      Jsem čist. Pro Mne jsou všechny věci čisty. Vidím nejen to, co se zdá nečistým a samo o sobě vyvolává představu nečistoty, nýbrž vidím i nejvnitřnější myšlenku srdce. Což  nejsou mé oči příliš čisty, než aby mohly zříti nečistoty? A jest zde něco, čeho bych snad neviděl?

      Proto odhaluji ti páté mysterium, mysterium čistoty. Každému udílím tolik své čistoty, kolik může přijmouti. nemůžeš ještě veškerou mou čistotu poznati, proto jsi veden tou dávkou, která ti byla udělena. jest dobře pro tebe, budeš-li takovým, jakým dle své představy o čistotě máš býti, dokud ti toto mysterium neodhalím.

      Žádný obřad nemůže způsobiti, aby to,  co jest sobecké, stalo se nesobeckým. je-li nějaké bezobřadné přisvojení si bližního sobecké, pak, i když je vykonáno za souhlasu světa, zůstává stejně sobeckým.

      V tom spočívá páté mysterium. Nedávám ti rozkazů, nýbrž vedu tě od menší rozkoše ku větší. Působí-li ti to potěšení, udržovati někoho ve svém otroctví – dobře. Působí-li ti potěšení získávati pro sebe lásku bližního – dobře. I když shledáváš v tom rozkoš, ukládáš-li jiným závazek, jehož sám neplníš – dobře. Ale slyš můj hlas, který tě od těchto rozkoší odvolává.

      Tvé tělo jest mým chrámem. nemám-li proto způsobiti, aby plálo ohněm mé slávy? Domníváš se, že nejsem schopen udržeti je čisté bez tvé pomoci? Ano, jsem toho schopen a ty poznáš mysterium mé čistoty. Bojuj, jakkoli horlivě chceš proti tomu, co pokládáš za nečisté. Tvůj boj není marný, nebo z něho vznikne síla, aby tvůj zrak nebyl oslepen, až ti ukáži, že všechny věci jsou čisté.

      To, co se ti zdá nečistým, není něžná láska mezi mužem a ženou, jakkoliv a kdekoliv projevovaná. Ale „požívačnost“ máš za „nečistou“. Ani tobě něžná, bezžádostivá láska nezdá se nečistou.

      Nic nemůže poskvrniti čistotu těla, ve kterém dlím. Nestrachuj se tedy ničeho, co by mohlo do tvé mysli zvenčí vstoupiti, neboť Já jsem uvnitř.

      Byl jsi někým varován zdržovati se určitých myšlenek, nedovolovati si určitých skutků? Dokud se ti nezjevím Já sám, dbej varovného hlasu, neboť tito varovatelé jsou rovněž Moji pomocníci k tobě vyslaní, aby povzbuzovali tě k boji, dokud nepoznáš mých mysterií.

      Máš na mysli nějaké vzory o čistotě myšlenky, skutků a svatého života? Tyto pocházejí ode mne a dal jsem jim proto v tobě vzniknouti, abys byl jimi ovlivněn, a tvůj vývoj na vyšší stupeň přiveden. Ale nedomnívej se,  že tyto vzory vztahují se na někoho jiného kromě tebe, neb každému vštípil jsem dle jeho potřeby vzor jiný a jeho vzor jest pro něho právě tak dobrý, jako tvůj pro tebe – každému své. Kdyby tudíž jiným byly tvé vzory vočkovány, bylo by to zasahování do vzorů jejich, které jsem Já jim vštípil. Ale neobávej se – libuješ-li si v tom, hlásej vzory své, neb způsobím, že každé takové vyhlašování bude ti prospěšné.   

      Chceš-li, spolči se s jinými za příčinou sociálních reforem aneb změny. Poháněj ty, kteří tě urážejí, před svůj soud a stíhej se, jak chceš. Způsobím, že veškeré toto stíhání a křížové tažení stane se prostředkem k vykonání mé vůle.

      Ale věz, že ti, které pronásleduješ, jsou též služebníci Mé vůle.

      Modli se vroucně, chceš-li, aby nějaké okolnosti, pro tebe neblahé, se změnily. Uznáš-li to za správné, usiluj se svými druhy o to. Buď na to hrdým, že vládneš nad těmito okolnostmi. Při všech těchto modlitbách a usilování jsem s tebou.

      Ale věz, že jsem právě tyto neblahé okolnosti proto vyvolal, abych zkoušel a upevnil tvé srdce a srdce všech, kteří jsou dotčeni a že všechny, ano i tvá největší úzkost poslouží tvému posvěcení.

      To, co považuješ za neštěstí své doby, svého města, ano, za své vlastní, jest Mnou určeno k tvému velikému užitku. Ale chci, abys s tím zápasil, jako by to byl tvůj nepřítel, a v tom spočívá toto mysterium.

 

zpět na úvod .......... další kapitola .......... Dávání