Dávání

VI
 

      Šesté mysterium jest mysterium dávání. Hle, umístil jsem své slunce nad oblaky a světlo, ve kterém žije, jest světlo, které samo vyzařuje. není osvětlováno nějakým jiným světlem, které by k němu přicházelo, nýbrž jen vlastním světlem, z něho vycházejícím. Tak i tobě dal jsem moc vyzařovati Mou Lásku, Mé štěstí, Mé zdraví, Mé bohatství, Mou životní sílu a Mou moudrost.

      A jako slunce nemůže žíti jiným světlem, než tím, které vyzařuje, čili vydává, tak ani tobě není možno žíti jiným světlem, než tím, které vyzařuješ.

      Nemůžeš přijmouti lásku darem zvenčí právě tak, jako slunce nemůže přijmouti světlo zvenčí.

      Všechny věci jdou z nitra navenek. Dal jsem ti je všechny, aby vyzařovaly z tebe.

      Štěstí bude tě neustále provázeti tou měrou, jakou je vydáváš. Vyhledávati štěstí zvenčí a strhovati je k sobě, jest právě ničiti je. Přání dosáhnouti štěstí zvenčí vzbuzuje pocit nedostatku štěstí a jedině tento pocit jest neštěstí. Všechny věci tebou k sobě strhované, když jich bylo dosaženo, objeví se jako přelud pouště.

      Snaha dosíci něčeho zvenčí objevuje se vždy jako zklamání, protože všechny skutečnosti vyzařují z nitra.

      Zdraví prýští jedině z nitra. Veškeré pokusy dosáhnouti zdraví zvenčí podobají se snaze slunce: zadržovati světlo pro sebe. Takový pokus, i kdyby se mohl zdařiti, měl by za následek tmu. Až dosáhneš Mého zdraví, buď že budu inspirovati některé z mých ostatních těl, aby je povzbudilo, aneb že budeš jím sám inspirován, pak shledáš, že jest to zdroj v tobě a nikoliv zevní síla, kterou bys mohl k sobě strhávati.

      Vše, co jsi, to vydáváš. Jestliže tudíž ničeho nevydáváš, nejsi sám ničím. Býti něčím znamená to „míti“ a proto ti pravím, že nemáš ničeho než to, co jsi. Ale ty jsi Já, Já sám a proto máš všechny věci. V tom spočívá šesté mysterium.

      Mé bohatství jest osvojení si všech věcí. Nepoužité zlato není bohatstvím. Stříbro nebo pozemky, domy nebo roucha, nic není bohatstvím, nepoužívá-li se toho. Proto pravím, že používání jest jediným bohatstvím. Kdo ochotně dává nepatrný stříbrný peníz, jest v tom okamžiku bohatší toho, kdo hromadí miliony a nepoužívá jich.

      Božský pocit bohatství pochází z nitra a vyzařuje navenek. Zevní okolnosti nemohou jej ani zvýšiti, ani zmenšiti. Ani dluhy a otroctví, ani hromady zlata a vláda nad jinými nemají naň vlivu.

      Cítíš-li se bohatým, vydáváš ze sebe tento pocit, a ochotně dáváš vše, co z toho pocitu prýští. Ale dávání s určitým úmyslem není dobrovolný dar a není znamením Mého vnitřního bohatství.

      Nechť je tvůj úmysl jakýkoliv, nechť se i týká změny životních okolností svých bližních k jejich dobru, dle tvého náhledu, aneb uspokojení těch, kteří něčeho od tebe žádají, aneb abys sobě bližní zavázal vděčností, aneb abys získal světské chvály za svou velkomyslnost, jest to přece vždy jen tvůj úmysl a dar jest podáván proto, aby byla splněna tvá vůle a není dobrovolným darem, nýbrž koupí.

      Ale nezakazuji ti takto kupčiti, neb dokud nemůžeš se státi volným, musíš  býti spoután.

      Pokud se tedy domníváš, že by se ti mohlo dostati lásky od bližních zvenčí, budeš se cítiti osamocen a nemilován.

      Domýšlíš-li se, že štěstí pozůstává ve vnějších věcech, aneb že ho může býti jimi dosaženo – způsobuješ si tím útrapy a neštěstí.

      Domníváš-li se, že zdraví lze dosáhnouti zevními prostředky, jako dietou, léky a snažíš se tudíž zdraví k sobě strhovati, vyvoláváš tím stavy, jež nazýváš nemocí.

      Můj zákon jest pro tebe  mysteriem, protože já pravím, že žiješ tím, co vyzařuješ navenek a zmíráš tím, co k sobě strhuješ, přivoláváš. V tom tkví toto mysterium, že příjímání ničí život a dávání život zvyšuje.

      Přivolávej k sobě utrpení a hle, ztratí moc tě zraňovati. Přivolávej k sobě štěstí a ztratí moc tě utěšiti. Způsobuj druhým utrpení a zatkne se do tvého vlastního srdce, způsobuj druhým štěstí – zapěj jim píseň radosti a veselí a naplní tvé srdce krásou a něhou mé lásky.

      Nedosáhneš dotud vlastní moudrosti, dokud neuslyšíš mého hlasu hovořícího z nitra tvého srdce navenek.

      V tom okamžiku otevřeš své ústa a budu jimi mluviti a budeš žíti moudrostí, jíž vydáváš.

      Ale byla to Má vůle, abys dlouho hledal lásku, snaže se obdržeti ji zvenčí a doznávaje zklamání. Byla to Má vůle, abys horlivě vyhledával štěstí, jen proto, abys se přesvědčil, že takové hledání jest jediné neštěstí. A byla to Má vůle, abys marně vyhledával zdraví veškerými zevními představami svého mozku. A byla to Má vůle, která tě naváděla k tomu, abys se domníval, že bohatství získáš přijímáním. Tak jsem tě volal, abys poznal zklamáním a sžírající touhou srdce, že nemůžeš ničeho dosíci z vnějšku, mimo sebe; a že musíš zápasiti, abys nabyl síly a orgány svého ducha a těla tak zdokonalil, abys se stal schopným dokonale vyjadřovati z nitra Mou dokonalou lásku, Mé dokonalé štěstí, Mé dokonalé zdraví, Mou životní sílu a Mou dokonalou moudrost.

      Vezmi svůj dar, kde chceš, dáváš-li jej dobrovolně, můžeš jej dávati jen sobě samému.

      Chceš-li, dávej proto, abys dosáhl požehnání, ale věz, že takové dary před Mým zrakem nejsou žádnými dary.

      Chceš-li, dávej kazatelům, kteří různě nazírají na Mou pravdu, aby bylo podpořeno stanovisko, jež pokládáš za správné, ale věz, že takové dary jsou ve skutečnosti jen podporování tvého vlastního úmyslu a plnění tvé vlastní vůle a nejsou vůbec žádným darem.

      Nepotřebuji darů žádného člověka.

      Jestliže dáváš v domněnce, že se Mi tím zalíbíš, věz, že se Mi již líbíš, a že nic, co můžeš učiniti, nemůže Mou libost zničiti ani Mou nelibost přivoditi. těšíš se cele Mé přízni a nechci, abys něco konal za tím účelem, abys získal mé přízně.

      Chceš-li, dávej lásku v očekávání, že bude opětována, ale věz, že dáváš-li ji v nějakém úmyslu, že to není láska, nýbrž žádost. To, co miluješ s nějakým úmyslem, jest právě touto žádostí pro tebe pokaženo. Pozbyl jsi lásky všech, které jsi miloval, byla-li tvá láska pouze žádostí, abys je k  sobě připoutal.

      Jsem v tobě, vyzařuje z tebe a jsem vším, co jest skutečné.

      Řekneš snad: „Míní Bůh mne?“ Ano, i tebe, který čteš, tebe, který posloucháš.

      Nauč se tedy tomuto šestému Mysteriu: že žiješ jen tím, co vyzařuješ.

 

zpět na úvod .......... další kapitola ..........  Pokoření