Náboženství

X
 

      Vám, kteří jste schopni je přijmouti, jest dáno poznati Mysterium náboženství. Každé náboženství, každá víra, které jsem seslal, liší se naukou.

      Řekneš snad: „V tom poznávám, že náboženství není od Boha, neb Bůh by ani část, ani celý svět neklamal nepravým náboženstvím, aniž by způsobil, že by jeden o druhém se domníval, že náboženství jeho je falešné.“

      Věz, že dal jsem ti projíti mnohými pokoleními, rozvíjeje tvé tělo až po stupeň dokonalosti od jiného těla odlišné. Věz, že následovalo pokolení za pokolením, řídící se až dosud Mým zákonem rozlišování a výběru. A nyní každé z mých těl se různí od ostatních. Každé vybírá si různé zkušenosti a různé nauky pro sebe.

      Někteří voli si určitou potravu, zdokonalivše se až do té míry, že jejich těla mohou volbou získati. Někteří volí si určitou nauku, dosáhnuvše duševní síly, že mohou mezi nimi rozlišovati.

      Ale nechť se zdá,že volí dobrovolně, aneb že jsou k tomu nuceni, v každém případě jsem to Já, který volím za ně, působě buď příznivě neb nepříznivě na jejich volbu, dávaje každému, co za všech okolností jest pro něj nejlepší, aby všichni zdokonalili své rozdílné povahy.

      Přirozenost těl podmiňuje charakter a tento jest zvláště závislý na útvaru mozku a čivů. A žádná potrava aneb zkušenost neb víra nemůže na utváření charakteru působiti, nejsou-li ku zdokonalení tohoto charakteru vhodné.

      Ale snad řekneš: „Což Bůh dopouští, aby člověk věřil v omyl?“

      Věz, že každá omezená víra jest mylná. Ale pro stav tvého vzrůstu jest nicméně příhodná.

      To, co v tobě věří, jest to, co se ustálilo jako ode Mne oddělená osoba. osobnost nemůže však spatřiti Pravdy a jest neschopna Mne poznati.

      Až tak zvaná tvá osobnost zemře, uvolnivši tvé tělo, aby se stalo mým vědomým nástrojem, pak bude tvé tělo vyzařovati veškerou pravdu. Do té doby provádím tě všemi věrami stejně mylnými, abys uvěřil tomu, co se ti zamlouvá.

      A přece, kdybys mohl některé z těchto věr porozuměti niterně, shledal bys ji správnou. Neb pravda jest tak velká, že i odraz její slávy by tě osvítil.

      A tj. desáté Mysterium, že veškerá náboženstva, zevně pozorována, jsou falešná, ale že jsou stejně pravdivá a krásná, jsou-li pozorována niterně.

      Učíš nějaké krásné, staré pravdě? Jsi úplně přesvědčen o tom, že pravda, jíž učíš, jest pravda jediná a že všechna odchylná náboženství jsou lží? Tj. dobře a jsi mým pomocníkem; pravda, jíž učíš, bude se mnohým zamlouvati. Ale nikdo jí nebude moci uvěřiti, jedině ti, kteří jí potřebují k svému zdokonalení.

      Puká ti srdce nad těmi, kterým se tvé učení nezamlouvá a pokoušíš se působiti na ně modlitbou a napomínáním? Tj. dobré. Každé srdce, které může puknouti, nechť pukne, aby zůstala jen srdce silná. Ano, pokus se o to a působ na ty, jimž se tvá víra nezamlouvá. Neb tento pokus bude účinkovati na obě strany, na ně i na tebe. Nikoliv tím způsobem, jakým si přeješ, ale k dalšímu zdokonalení obojích těl, jejich i Tvých.

      Zdá se ti některé z mých náboženství ukrutné a pravíš snad: „Nic nemůže ukrutnost ospravedlniti.“ Ale já jsem ukrutný k Tvé  osobnosti a chci ji úplně zničiti. jsem ukrutný, abych byl vlídný, zdokonaluje tvůj mozek, abys mohl si Mne uvědomiti.

      Jest dobré, můžeš-li spatřiti krásu některého mého náboženství. Každé z nich, pozorováno z nitra, učí ukřižování „jáství“ a jestliže některé může ti zjednati vědomí svobody od Jáství, věz, že jsem ti je za tímto účelem seslal.

      Četl jsi, že v minulých dobách ti, kteří se prohlašovali za Mé pomocníky, tlumili světlo a že brzdili to, co nazýváš pokrokem civilisace?

      Ale byl jsem vždy ostražitým jako jsem nyní. Pečoval jsem vždy o vývoj organismu a utváření charakteru tak, jak jsem uznal za dobré. Poznal jsi nyní část mého působení v oněch temných dobách; vštípil jsem do tvého srdce snahu pátrati na základě této částečné znalosti po Mé moudrosti, avšak uvědom si, že všechněm života schopným věcem se nejlépe daří za odporu. Princip zvaný civilisace, jest jeden z těch, kteří sílí pod rukou toho, kdo jej chce brzditi. kdybys vše věděl, řekl bys: „I tehdy věděl Pán vše nejlépe!“

      Ačkoliv však náboženství vedla vždy lidi k poznání Mne, přece nevolám tě výlučně jen náboženstvím. Volám vším, čeho si uvědomuješ. každý hlas jest mým hlasem. každý jemný dojem života v květině, neb ve stromě, neb ve zvířeti jest Mým vlivem. Každý trpký neb tvrdý a krutý náraz, jenž tě zasahuje, vychází ode Mne. Mluvím přísně k tvé osobnosti hlasem náboženství? Ještě přísněji mluvím hlasem zkušeností, jež ti sesílám.

      Každá zkušenost přichází ode Mne. Snad nelze ti postřehnouti, jak by tvé zkušenosti mohly býti božskou láskou určovány? Řekneš si: „Jestli Bůh toto sesílá, pak nemůže býti Bohem lásky.“

      Jest dobré pro tebe, jestliže po nějaký čas takto mluvíš, neb toto zaslepení ustoupí velkému světlu. Máš pak zvěděti, že Má láska jest tak velká, že nedopustím, aby někdo kromě Mne a to jen pro tvůj pokrok, se byť i jen vlasu tvé hlavy dotkl.

      Pravím ti tedy, že jest to Můj hlas, který tě volá, nechť slovy domácích líbezných zpěvů, matkou naučenými modlitbami, aneb divokou bouří hrůzných zkušeností. nechť jest to jakýkoliv hlas, který se tě dotýká, vždy jest to Má pravda, tobě určená, která tě bude chrániti až do toho času, kdy zjevím Tobě pravdu celou.

      A to jest desáté mysterium: že každý mozek věří jinému učení a různým historickým faktům, a že já je jimi živím, podávaje každému jeho pro jeho mozek nejpříhodnější potravu.

      A ty sám jsi důkazem Mé péče, neb ani nyní nenutím tebe věřiti v to, co čteš, není-li víra nejlepším pokrmem pro tvůj mozek.

 

zpět na úvod ........... dokončení ............ Smrt