Obnovení

VIII
 

 

      Osmé Mysterium jest Mysterium obnovy.

      Tohoto mysteria nelze ti dosáhnouti ani úsilím, ani studiem, ani vírou; vzrůst povahy tvého těla ti je přivodí.

      Dokud jsi neprotrpěl všechna předcházející sedmerá mysteria ve svém těle a neuvolnil své tělo, aby mohlo býti Mnou ovládnuto, dotud nemůžeš toto osmé Mysterium ve svém těle pocítiti.

      V minulých dobách zjevil jsem  svému lidu mysterium plození a manželství a posvětil tělesné spojení manželů ze účelem plození, abych po řadách pokolení mohl vytvořiti tělo schopné obrody.

      Jestliže jsi prvých sedm mysterií ve svém těle neprožil, pak není mysterium obrody pro tebe. Tu jest pro tebe dobře, budeš-li houževnatě lpěti na starých mysteriích manželství a plození, vychovávaje děti v lásce a v něžnosti a posvátném, pravém a věrném spojení manželském.

      Ale jsi-li Mnou inspirován, a odložil-li jsi všechna přání, strach a touhu po vlastní osobní radosti, jako něco k tvé povaze již nepřináležejícího, pak tvé manželství odhalí ti svaté mysterium obrody.

      V tom tkví celé mysterium, že tvé tělo, je-li inspirováno cele láskou, bude asi jinak počínati, než jak činilo dříve, dokud bylo ovládáno žádostmi. je-li ovládáno láskou, bude se snažiti jen o radost svého druha a nikoliv o svou vlastní. pak posvátná výměna tvé síly tě nevysílí, nýbrž bude přeměněna v obnovování mladistvosti.

      Nezačneš náhle žíti životem obrody. Tvé tělo najednou se nezmění po první inspiraci nesobecké lásky. Častěji dostaví se starý pocit žádostivosti, ale Já tě budu s něžnou trpělivostí stále více inspirovati svou čistou láskou a ty budeš plněji žíti životem, jejž žiji v tobě.

     Snad řekneš: „Můj druh, kterého jsem si vzal, není nyní mým ideálem.“ Uvidíš však, že tvůj druh se pro tebe nejlépe hodí, a že jsem právě Já sám tohoto druha pro tebe vyvolil, abych tě naučil nesobecké lásce. Budu inspirovati tvé srdce láskou, jež nežádá býti opětována, nežádá žádné věrnosti, žádné vzájemnosti, žádné pomoci. A nevlídný podává ti příležitosti, abys sobě osvojil jemnou povahu.

      Buď trpěliv a věz, že nejsi-li dosud zářícím střediskem lásky nesobectví a jemné povahy, že staneš se jím v budoucnosti. A proto sesílám ti zkoušky, abys se naučil cvičiti ony vlastnosti, jichž jiní dle tvé domněnky postrádají.

      Jest tudíž dobré pro tebe, lpíš-li k staré svátosti manželství ve dnech své žádostivosti a ve dnech své inspirace, neb bude to pro tebe zkouškou a přece radostí a z toho vzroste tvá skutečná síla.

      Ale nenařizuji ti, abys dbal těchto slov, neb Mé poselství týká se jen toho, co můžeš přijmouti, a nevěříš-li, že tato slova jsou Mým poselstvím, i pak působí jakýmkoliv způsobem, vždy jest to mé poselství k Tobě.

 

zpět na úvod ........... další kapitola ............ Svoboda