Smrt

XI
 

      Poslední Mysterium jest Mysterium smrti.

      Jsi jedno a přece jsi tři. Jest zde tvé tělo, jež jest článkem Mého řetězu organisovaných forem, jest zde tvá osobnost, jež se domnívá, že jsi to skutečně ty a jest zde tvůj duch, který jsem Já.

      Až dosud bylo tvé tělo podrobeno smrti. Ale každé zemřelé tělo bylo článkem Mého řetězu, přeměňuje organismus nižší na vyšší. Každé ovlivňovalo druhé po celá pokolení, ozývajíc se zase v jeho potomku aneb v tělech jeho životem ovlivňovaných.

      Osobnost těla je jeho sebevědomí čili pocit oddělené existence ode Mne. tento pocit je na čas tělu užitečný a jest užitečný i jiným tělům svým zpětným působením, ale je svou povahou – dočasný a podrobený smrti.

      Ty, který se domníváš, že Jsi ode mne oddělená bytost, zemřeš, ale tvé sebevědomí snad bude žíti. Hle, tělo podléhá dříve smrti než sebevědomí. A kde tělo zmírá dříve, sebevědomí žije dále, často prospívajíc ještě jiným tělům, dovolávajíc se jich jako s jiného světa. Jest dobré pro tebe, můžeš-li slyšeti hlasy těchto sobeckých osobností. Ale přece si uvědom, že sebevědomí je dočasné a že nezná věčné lásky. Neudílím mu větší moudrosti, když tělo zemře a zmírá též brzo. Ale jest dobré, když tě to těší, přivoláš-li si sebevědomí některého mrtvého těla, neb i této zkušenosti použiji k tvému zdokonalení.

      Duchem ve tvém těle jsem Já, Já sám. Nechť nějaké tělo zmírá, nebo žije, Já žiji dále ve všech tělech. Tvé skutečné jáství je znovu vtěleno nejen v různých tělech, nýbrž ve všech.

      Uvědom si, že Duch je prvek života a sebevědomí, prvek smrti. Ale sebevědomí jest Mým pomocníkem při zdokonalování těla, až za oblast moci smrti, neb tělo není nutně podrobeno smrti. Organisace útvarů se stále zdokonaluje a vyvinulo-li se nějaké tělo, které nepotřebuje žádné sebevědomí – které je dosti silné, aby Mne vyjádřilo, - pak sebevědomí zemře před smrtí těla, uvolnivši tělo, aby vyjádřilo dokonalou lásku bez sobecké myšlenky. V tomto těle nebude pak žádný prvek smrti a Já budu v něm žíti navždy.

      Takové tělo vyjádří Mou dokonalou lásku bez přání. Žije ještě přání v tobě? Pakli ano, jest dobře. neb každé přání je Mým pomocníkem, aby připravovalo tvůj mozek pro skutečnou lásku bez přání.

      Nemůžeš se předčasně zříkati přání. Kdybys byl schopen, abys se proto zřekl nynějšího přání, aby tvoje tělo dosáhlo slávy vědomého vyjádření Mne, kterého si přeješ, pak by jsi se tím zříkal přání menšího, abys dosáhl vyplnění přání většího. Hle, každé přání, kterého jsi schopen, má za účel tě zkoušeti a ti pomoci, ačkoli přání jsou sobecká a jsou prvky smrti.

      Přeješ si, aby tvé zvláštní tělo žilo navždy? Toto přání je prvkem smrti v tvém těle a maří své vlastní vyplnění. Přeješ si být pokorným? Přání tj. prvkem pýchy. Přeješ si býti nesobeckým? Toť přání, jež pochází jedině ze sobectví. Právě přání všeho, po čem bažíš, zabraňuje, abys toho dosáhl.

      A v tom tkví mysterium smrti, že přivoláš-li dobrovolně, aby tvé tělo zemřelo, bude žíti a Já budu žíti v něm; tvé sebevědomí však zemře. Ukládám tvému tělu mnoho zkoušek i bolest ztráty. pro tebe jsem vytvořil tělo, které pro tebe jsem smrtí navštívil.

      Řekneš snad: „Šťastné dítě bylo zasaženo při modlitbě smrtí, proč zmírají dobří v mládí?“

      Já ovládám vše. Vštípil jsem do tvého srdce pocit sympatie, který Mne odsuzuje, že nenechal jsem nějaké milé, malé dítě naživu. Jiný snad volá: „Ó, Bože, proč jsem nezemřel jako dítě!“ Což nemáš dosti víry, abys poznal, že vím, kdo je způsobilý k životu, že ho udržuji při životě a kdo je zralý pro smrt, že ho nechávám zemříti? Toto je poslední mysterium, že smrt je Mým andělem. Dětské tílko, jehož útvar tělesný by velké zkoušky světa nesnesl, osvobozuji od těchto zkoušek. Takové tělo není zkoušeno prudkými sklony a proto nazýváš je „dobrým“. Zjevování a mizení takového těla děje se pro tebe, abys byl zkoušen ohněm utrpení.

      Pocit tvé oddělené osobnosti zemře a zmizí. Ale tělům těch, ve kterých jáství zemřelo, dávám věčný život. A v tom tkví toto mysterium: že ten, kdo by chtěl zachrániti život jáství, ztratí život těla a kdo obětuje život jáství, zachrání své tělo.

      Má těla pokolení za pokolením přešla, ale Já jsem život a nemohu zemříti. Toto Já, které nyní  sídlí v tvém těle, žilo od věčného počátku všech věcí. pro ně není smrti. je stvořitelem všech věcí a žije věčně. Vyzařuje svou svrchovanou podstatu lásky a moci.

      Neboj se smrti, neb nemá moci nad tebou, vždyť je tvým sluhou.

      Jsi králem; tvá koruna je „život“ a tvé žezlo je „smrt“. Byls vždy veden Mým životem uvnitř tebe a nemusíš se obávati, že tě nyní opustím.

      A mysterium smrti a utrpení je to, že pakli některé z mých těl bude trpěti hanbou, úzkostí a smrtí a jiní tuto hanbu úzkosti a smrti uvidí, že to bude pro jejich duše znamenati zdokonalení. a bude to tak na jejich mysl působiti, že jejich povaha se tím zdokonalí, čehož by jinak nemohli dosíci než vlastním utrpením. A toto zdokonalení bude spásou jejich povahy. Proto ukazují ti mysterium zástupního utrpení a vykoupení, abys poznal pravdu. Třikráte požehnaný je ten, kdo trpí neb Já způsobím, že jeho utrpení stane se požehnáním ostatních.

      Jsi ochoten trpěti a zemříti, aby tvoji bližní mohli býti požehnáni? Ano. Můžeš trpěti hanbou, úzkostí a smrtí svého těla, ale jsi-li skutečně ochoten a zmizelo-li tvé sebevědomí, pak pravím ti, že tvé tělo je nesmrtelné a že hrob je nemůže zadržeti.

 

 

      Tento spis je inspirován Mnou, jako všechny věci jsou Mnou inspirovány, nechť proslovené, psané nebo ve skutek uvedené. A tento spis bude míti účinek, kterým chtěl jsem působiti na všechny, kdož jej dostanou; lhostejno, jestli je pohne k blahořečení neb proklínání, ku posměchu nebo ku modlitbě, neboť všichni jsou stejně inspirováni Mnou.

 

zpět na úvod ........... KONEC KNIHY