Svoboda

IX
 

      Deváté Mysterium jest Mysterium svobody.

      Abych tě připravil na svobodu, zaprodal jsem tě do otroctví. Byl´s zrozen otrokem a vychován jako otrok. Ani tehdy, když jsi se vzpamatoval a seznal, že jsi otrokem, neosvobodil jsem tě najednou.

      Vedl jsem tě z otroctví do otroctví, abys nakonec stal se volným. Když jsem tě po fysické stránce trochu uvolnil, spoutal jsem zase tvou mysl. To, co v sobě jsi nazýval svou individualitou, nebylo svobody schopno.

      Bylo to buď otrokem tvých žádostí aneb toho, co jsi pokládal za náhledy jiných, aneb toho, o čem jsi se domýšlel, že jest to tvé svědomí.

      Okolí vychovalo tě v určitých zvycích, jak jednati a mysliti a tys byl otrokem těchto zvyků. I nyní poutají tě určité okovy, nazvané: „touha a ctižádost“.

      Zlomil jsi všechny staré okovy, poutající tě k Mým dávným mysteriím. A přece nejsi volný.

      Vytrpěl jsi ukřižování žádosti a pokoření porážky? Odevzdal jsi Mi veškerá přání, zřekl jsi se všeho toho, co dle tvé domněnky jest dobré?

      Ale snad jsi dosud v otroctví svého vlastního mínění.

      Má svoboda jest svoboda srdce a září nejjasněji, když okolí zdánlivě je nejvíce svírá. V tom tkví toto mysterium, že svoboda není zevní, ani nějakým způsobem závislá na činech neb myšlenkách ostatních lidí. Kdo trpí násilí a nedbá toho, kdo přijímá zevní věci tak, jak jsou a nežehrá na ně, ten sdílí Mou svobodu.

      A jest dobré pro tebe, jsi-li spoután. Orgán tvého mozku, kterým později vyjádřím Svou dokonalou svobodu, může se rozvinouti jen účinem pocitu otroctví.

      Tak je tomu se všemi Mými Mysteriemi, že čím hůře se ti dle tvé domněnky vede, tím lépe jest to pro tebe.

      Jsi ve svém sebevědomí bolestně rozrušen? vyvíjím proto orgán tvého mozku, který jsem určil k vyjádření Svého vědomí. Jsi bázlivý a zastrašený? Vyvíjím proto orgán tvého mozku, kterým později vyjádřím Svou dokonalou odvahu. Trpíš nedostatkem pevného úsudku? Používám tohoto nedostatku, abych vyvinul orgán tvého mozku, kterým později vyjádřím Svou dokonalou moudrost a úsudek. Velké utrpení a kázeň, které sesílám mnohým duším, mají vésti je ku pochopení dokonalosti Mého zákona.

      Proto ti pravím, že jsi blahoslavený, musíš-li trpěti, neb toto utrpení tě zdokonaluje, a dvakráte blahoslavený, jsi-li bojácný, neb z bázlivosti dám vzejíti odvaze – ale třikráte blahoslavený, trpíš-li a jsi-li bojácný, nemůžeš-li viděti, že jsem to Já, který zrozuje se ve tvém srdci.

      Ze slepoty vyvodím zrak. Z Tvé nejčernější slepoty povstane nejnádhernější světlo. Hle, světlo vyzařující z tebe jsem Já.

      Podobně přicházejí Má slova ku mnohým, nemohou jim však porozuměti, dokud pro toto porozumění nejsou pohotovi.

      V tom tkví mysterium svobody, že můžeš věřiti, co ti libo, ale že nemůžeš ničemu ve svém srdci uvěřiti, dokud jsem tvého těla do té míry nevyvinul, že takové víry potřebuje.

      Nejsi závislý na svém okolí, neb mohu tvé srdce tak uzpůsobiti, že každému dopřeje jeho vlastního mínění. Ale máš volnost, chceš-li se brániti svému okolí a dáti se ovlivňovati míněním jeho. V tom tkví toto mysterium, že volám tě mnohými hlasy: otroctvím, bázní a pochybnostmi, abych svůj výraz, jenž jest tvé tělo, osvobodil.

 

zpět na úvod ........... další kapitola ............ Náboženství