Uzdravování bližních

IV
 

      Vy, kterým propůjčuji čtvrté mysterium, nejste blahoslavenější druhých. Vašimi těly vyzařuji svou slávu a vysílám životní sílu druhým tělům. Vaší myslí povzbuzuji mysl a čivy druhých těl, působě na ně dle své vůle, aby dozrály k velkým účelům. Vy, kterým propůjčeno čtvrté mysterium, dar uzdravování druhých, nejste lepšími jich, a jste-li šťastnějšími, není vaše štěstí důležitější jejich neštěstí.

      Pro tebe, majitele klíče čtvrtého mysteria, připravil jsem těla, abych jim posloužil. Druzí, nezralejší tebe, čekají na tvou pomoc. Ale dokud jsi nepřijal ode Mne moci uzdravovati a jistoty poznání, že jsem v tobě a ty ve mně, dokud nemůžeš říci „Miluji“ a vědomí, že jsem to Já v tvém těle, kdo to proslovuje, dotud jsi jen napodobovatel mé uzdravující moci.

      Dokud mne nepoznáš, jest dobře, napodobíš-li to, o čem se domníváš, že jsem to Já. Jestli tomu vždy tak, jest dobře, a není-li – také dobře. Neb vždy vykonávám Já svou vůli v tvém těle.

      Uvidíš mou slávu, až budou tvé oči dosti silné toto světlo snésti.

      Řekneš snad: „Tedy toto všechno koná Bůh a já nekonám ničeho?“ Ano, Já vykonávám všechno, ty máš jen býti a růsti tak, jak uznám za vhodné.

      Až nebudeš již moci se déle jako jednotlivá osoba udržeti, pak se mi vzdáš a já použiji tvého těla, abych vyzařoval Svou lásku na ostatní.

      Máš-li Mou uzdravující silou na některé tělo působiti, musíš je něžně, bez žádosti milovati. Mnohým zvěstuji něžnou lásku s žádostí. Takové poselství lásky vysílám k dívce anebo k jinochu a jest spojeno s rozkoší, jež jest předtuchou Mé radosti. Ale tobě má býti zvěstována něžnější  láska: bez žádosti, ano i bez žádosti na opětování lásky. vyvolává-li již tento stupeň něžnosti, ku kterému mnohé vedu, v srdci vyšší rozkoš, do jakých výšin blaha vznese se teprve ten, jemuž dávám Svou dokonalou Lásku vyzařovati?

      Každé vyzařování mé lásky jest uzdravující silou, která proniká do nejhlubšího nitra, dávajíc vznikati nové a lahodné životní síle.

      Čekám, abych mohl použíti tvého těla k vyzařování Své lásky a života, čekám, až zřekneš se svého tak zvaného „poznání dobra a zla“, až se mně cele oddáš.

      

zpět na úvod .......... další kapitola ......... Čistota