Všechno jest dobré

II
 

      Tvé tělo zdokonaloval jsem zvláštním způsobem, aby se stalo Mým vhodným obydlím. Řady tělesných pokolení posloupně zesilovaly tělesnou soustavu, aby tvé tělo mohlo si nyní uvědomiti mou přítomnost. Tvému nynějšímu zdokonalení předcházely celé řady pokolení těl, z nichž každé v něčem tělesnou soustavu zesilovalo a slabost potíralo. Tak dělo se až do přítomné doby, kdy přijmeš-li mne, uschopním tvé tělo, aby uvědomilo si mou přítomnost.

      Vedl jsem tě zvláštním způsobem, používaje každého vhodného vlivu ku vyvíjení takových těl, která by se jen Mé vůle dovolávala a podrobovala. neb nezatvrzoval-li jsem tvého srdce k nářku utlačovaných a nedopouštěl-li jsem, abys byl pokoušen a hřešil (jak jsi se domníval) a neživil-li jsem tě otráveným ovocem zapovězeného stromu, zvaného „poznání dobra a zla“? Ano,to vše jsem učinil, abych v útvarech a organisacích tělesných schrán byly pěstovány vlastnosti, jež by je učinily pro tento jed nepřístupnými.

      Po dobu celých roků otravovalo falešné „poznání dobra a zla“ krev mého lidu, má těla. Ale vám, kteří můžete se probuditi ze sna o zlu způsobeného tímto jedem, má být zjeveno druhé mysterium. Slova druhého mysteria jsou mnohým známa a používána ke konání zázraků; ale proto jich nemáš lehce přecházeti. Mnozí sice uzdravovali různé nemoci těmito slovy a přece nepoznali nikdy pravého jejich významu, Do tvého srdce píši tato slova: „Vše jest dobré!“ A tj. druhé mysterium. Pravíš, že zde není žádného mysteria?  Až uvidíš, že vše jest dobré, spatříš mne.

      Jsem Bůh. Žiji ve všech tělech a jsem všudypřítomen. Nenalezneš žádného tzv. špatného místa, abych tam nebyl Já. Já a jen Já jsme tam, zdokonaluje své těla odchylným způsobem. Žiji v každém podnětu, nepodrobuje se žádnému pravidlu. Domníváš se, že se podrobuji nějakému pravidlu aneb ideálu anebo, že kráčím pod nějakým praporem? Že musím prováděti svou vůli dle téhož vzoru, který jsem  určil tobě?

      Do tvé mysli vložil jsem vzor představy, dle které odsuzuješ Můj život v jiném těle. Ano, volám všemi hlasy, aby každé tělo uposlechlo různým způsobem, neb všechna těla poslouchají mé vůle. Pozoruješ-li mé dílo, které tvému mentálnímu ideálu a smyslu pro poslušnost jest ku pohoršení, tu řekneš ve svém srdci:“To nemůže být vůli Boží“, anebo řekneš: „Je-li to vůle Boží, pak pro mne není Boha.“

      Za těchto okolností daří se ti ještě dobře, neb viz, že Já to jsem, který žiji v tobě, napovídaje ti tato slova. Dokud nejsi pohotov, abys žil vědomě, jako Já, dotud jest dobře, přizpůsobíš-li se svému ideálu tak, jak jsi jej sobě vytvořil. Dokud nejsi podněcován inspirací a láskou, dotud jest dobře, budeš-li podněcován svědomím a žádostmi.

      Určuješ-li ve svém srdci bližním nějaké pravidlo jejich jednání, přeje si, aby se stali, jak to nazýváš, „dobrými“ a přizpůsobili se tvé představě o „správnosti nebo povinnosti“, aneb předpisuješ-li jim, co by měli konati, pak pozoruje mé skutky, zapochybuješ-li někdy: „Může toto býti božská vůle?“

      Nemám přání.Ale tobě, dokud nejsi připraven pro Mou blaženost, vnukám všechna přání, jež forma tvého ducha jest schopna přijmouti. Jestliže si přeješ pro sebe, nebo pro jiné, aneb pro vás pro všechny majetku, výtečnosti aneb, „aby druzí byli dobrými“, v každém takovém případě Já  vnukám ti tato přání; Já, aby tvé tělo nabylo síly k vyjádření oné radosti ze života, jenž jsem Já a jenž jest „nad přáním“.

      Ospravedlňuji všechny věci. Nechť všichni, kteří používají posvátných slov:“Všechno jest dobré“, čímž mnohé uzdravují, si uvědomí, že tato slova ospravedlňují každé jednotlivé tělo a počin. Jsem Pravda. Není jiné pravdy, než to, co jest: všechno co jest, jest Pravda.

      Praví ti tvé svědomí, že máš toto učiniti a tohoto zanechati. To jsem ti vnukl Já. Vštípil jsem ti svědomí rozhodující o všem, co forma tvého ducha může přijmouti. Tobě odhaluji jeho účel a v případné době postřehneš Můj účel nejen v tom, že vštěpuji ti svědomí, nýbrž i v tom, že do každého z mých těl vštěpuji různé, odlišné svědomí. Zdokonaluji orgány tvého ducha a těla proto, aby mohly vyjadřovati Mou radost.

      Orgán tvého ducha však, který později bude vyjadřovati Mou svobodu, může býti nejlépe zdokonalován bojem proti otroctví; proto vydal jsem tě po nejzazší snesitelnou mez v porobu vědomí.

      Protože orgán tvého ducha, který později bude vyjadřovati líbezné Mé vědomí, může být nejlépe zdokonalován omezujícím Sebevědomím, vložil jsem do tebe veškeré Sebevědomí, jež můžeš snésti, vypracovávaje je tak, abys byl cele Mým a úplně ovládnut dechem mé inspirace. Pravím tobě tudíž, že jest dobře, jsi-li ovládnut svědomím a žádostí, dokud tvůj duch nevzroste a Mne si neuvědomíš, abys pak byl ovládnut inspirací a láskou.

      

zpět na úvod .......... další kapitola .......... Zdraví