Zdraví

III
 

 

      Tvé tělo jest mým příbytkem. Trpí snad bolestmi, soužením a nehodami? Věz tedy, že toto vše slouží vědomí a žádostem. V tom tkví třetí mysterium. Právě tak, jako inspirace jest vyšší než vědomí, a láska, než žádosti, právě tak jest má vůle vyšší všeho, co zdánlivě poškozuje některé z Mých těl.

      Jest záhodno, aby tvé tělo zakusilo všeho, co je může potkati, aby, až bude prosloveno inspirační slovo a ono tělo až bude uzdraveno, abys byl silen vyjádřiti mé dokonalé zdraví.

      Po celá pokolení vytvářel jsem tvé tělo, buduje tak jeho tvar, soustavu a povahu, aby mohlo býti ovlivňováno jen těmi věcmi, jež jsou pro ně příhodné. tělo může pociťovati jen to, co slouží vzrůstu jeho síly.

      Pravíš: Může toto platiti i o umírání? Ano, toto platí i o umírání, což ješte uvidíš. Ale ty neumíráš a toto poselství jest pro tebe. Chceš-li, odmítni tuto otázku v přesvědčení, že se to týká druhých, a mimo to věz, že jsem tě pro tvůj život nadal dostatečnou moudrostí, takže porozumíš-li sám sobě, uznáš, že jest nejlepší, přenecháš-li péči o jiné Mně.

      Zdokonalil jsem tvou soustavu tou měrou, že nervová síla účinkovala na tvé tělo, a tuto nervovou sílu jsem v tvém těle tak vyvinul, že poslechla mé vůle.

      Nechť se mé vůli podrobíš, čili nic, buď jist, že má vůle jest ve tvém těle uskutečněna; podrobíš-li se mi však, pak stane se tvé tělo harmonickým nástrojem mé inspirace a lásky. To jest uzdravování, třetí mysterium.

      A vám, kteří nemůžete se ještě oddati, protože jsem dosud vaše těla na takový stupeň nezdokonalil, vám hlásám toto poselství: že veškeré síly podřizují se inspiračnímu slovu ústy druhých pronesenému. Inspirační slovo jest tak mocné, že i obvyklá forma slov, opakovaná těmi, kteří mne znají, vykoná mnoho obdivuhodných činů.

      Jsem snad nespravedliv, že urychluji vývoj některých těl, aby vydávala dříve plody než jiná? Což nedávám v létě ostružině dříve zráti než broskvi? Proto pravím vám, že ta má těla, která se mi oddala a jež jsou si vědoma, že plní Mou vůli, podobají se skromné ostružině, kdežto vy, kteří, čtouce tento spis,pohrdáte jím, aneb považujete jej za otroctví, podobáte se broskvím, které zrají později v nádherné hojnosti, jež menším, rychle zrajícím plodům není údělem.

      Nejsem snad schopen zodpověděti všechny otázky, jež Sám jsem do tvé mysli vštípil? A jak se to má s těmi těly, která zemřela?

      Zajisté, že jsem schopen odpověděti na všechny podrobnosti a odhaliti Tobě veškerá mysteria. Toto třetí mysterium týká se však jen Tebe, druhá zjevím ti v příhodné době.

zpět na úvod .......... další kapitola .......... Uzdravování bližních