I.Já jsem

                                                                      Motto:  Dříve než Abraham byl  
                                                                   „ JÁ JSEM “    
 


           K tobě, který čteš tyto řádky, právě k tobě hovořím.
           K tobě, který jsi po mnoho let a na různých místech horlivě hledal v knihách a naukách, ve filosofii a náboženství, aniž bys zcela přesně věděl co – pravdu, štěstí, svobodu, Boha.
           K tobě, jehož duše je unavená, znechucená a téměř beznadějná.
           K tobě, který jsi mnohokrát obdržel záblesk této „pravdy“ jen proto, abys zjistil, když jsi ho následoval a snažil se ho dosáhnout, že zmizel pryč, že to byl pouze přelud na poušti.
           K tobě, který ses domníval, že jsi nalezl pravdu u některého velkého učitele, který byl možná uznávaným vůdcem nějakého hnutí, bratrství nebo náboženství, a který se ti jevil jako „mistr“ - vždyť tak obdivuhodnou byla moudrost, kterou hlásal, a skutky, které konal - avšak který jsi se později probudil, když jsi zjistil, že tento „mistr“ byl pouze lidskou osobností s chybami, slabostmi a skrytými nedostatky stejně jako ty, přestože mohla být tato osobnost prostředníkem, skrze který byly vysloveny mnohé nádherné nauky, které ti připadaly jako nejvyšší „pravda“.
         Takže nyní je tvá duše unavená, vyhladovělá a neví kam se obrátit. 
         K tobě JÁ JSEM přišel.
         A stejně tak k tobě, který jsi začal pociťovat přítomnost této „pravdy“ ve své duši, a hledáš potvrzení toho, co se nejasně v poslední době snaží o živý projev v tvém nitru.
       Ano, ke všem, kteří hladoví po pravém „chlebu života“, JÁ JSEM přišel.
       Jsi připraven přijmout můj pokrm?
       Jestliže ano, vzchop se! Posaď se! Utiš svou lidskou mysl a pozorně sleduj slova, která zde promlouvám!  A nebo se odvrátíš, znovu zklamán s neustále hladovějícím  srdcem?
      JÁ!
      Kdo jsem?
      JÁ, který promlouvám s takovým sebevědomým věděním a autoritou?
      Poslyš!
      JÁ JSEM ty, ona část tebe, která JE a VÍ;
      KTERÁ ZNÁ VŠECHNY VĚCI,
      a která vždycky věděla a vždycky byla.
     Ano, JÁ JSEM  ty, tvoje JÁ, ta část tebe, která říká JÁ JSEM a je JÁ JSEM.
     Ta část tebe, která je mimo dosah tělesných smyslů, která je nejniternější a která ožívá v nitru, když čteš, která reaguje na toto moje slovo, která vnímá jeho pravdu, která poznává každou pravdu a odstraňuje každý omyl, kdekoli se s ním setká. Nikoliv ta tvá část, která se celé roky živila omylem.
     Protože JÁ JSEM tvůj pravý učitel, jediný skutečný učitel, kterého budeš vždycky znát, a jediný MISTR.
     JÁ, tvoje božské JÁSTVÍ.
     JÁ, tvoje JÁ JSEM ti přináším toto své poselství, své živé slovo stejně tak, jako jsem ti přinesl všechno v životě, ať knihu nebo „mistra“, abych tě poučil, že JÁ a pouze JÁ sám, tvé vlastní pravé JÁ, JSEM tvůj učitel, jediný učitel a jediný Bůh, který ti obstarává a vždycky ti obstarával nejen chléb a víno života, nýbrž  všechny věci potřebné pro tvůj fyzický, mentální a duchovní růst a výživu.
      Proto to, co tě přitahuje, když čteš, je mé poselství sdělené tvému vnějšímu lidskému vědomí z nitra a je pouze potvrzením toho, co tvoje JÁ JSEM vždycky vědělo uvnitř, ale co ještě nepředložilo v jasných, konkrétních výrazech tvému vnějšímu vědomí.
      Rovněž všechno, co tě  vždycky přitahovalo na nějakém vnějším projevu, bylo pouze potvrzením mého slova již vysloveného v nitru. Vnější projev byl v určitém okamžiku MNOU zvolený způsob nebo prostředek, pomoci kterého jsem mohl dosáhnout a ovlivnit tvé lidské  neboli osobní vědomí.
      JÁ nejsem tvá lidská mysl, ani její dítě, intelekt. Oni jsou pouze projevem tvé bytosti, zatímco ty jsi projevem mé bytosti;  jsou pouze součástmi tvé lidské osobnosti, zatímco ty jsi součástí mé božské neosobnosti.
      Zvaž a promysli pozorně tato slova!
      Povstaň a osvoboď se od tohoto okamžiku navždy od nadvlády své osobnosti s její pyšnou a sebe oslavující mysli a intelektem.
      Poněvadž tvá mysl musí být od nynějška tvým sluhou a intelekt tvým otrokem, má-li mé slovo proniknout do vědomí tvé duše.
      Přicházím nyní k vědomí tvé duše, kterou jsem mimořádně rychle připravil k přijetí svého slova.
      Nuže, jsi-li dost silný, abys ho snesl, můžeš-li odložit všechny své soukromé a osobní záliby, přesvědčení a názory, což jsou pouze odpadky, které jsi posbíral na místech, kde je odhodili jiní lidé; jsi-li dost silný, abys je všechny odvrhnul, - pak stane se moje slovo pro tebe zdrojem nekonečné radosti a požehnání.
     Buď však připraven na to, že tato tvoje osobnost bude moje slovo zpochybňovat po celou dobu, kdy jej budeš číst, protože je ohrožen její samotný život, a dobře ví, že nemůže žít, vzrůstat a nadále ovládat tvé myšlení, tvé pocity, tvé chování a jednání jako tomu bylo doposud, - pokud přijmeš moje slovo do svého srdce a dovolíš mu v něm zůstat.
      Ano, přicházím nyní k tobě, abych tě uvědomil o své přítomnosti, protože jsem rovněž připravil tvou  lidskou  mysl tak, že již částečně může porozumět tomu, co jí chci sdělit.
      Byl jsem vždy s tebou, ale tys o tom nevěděl.
       Vedl  jsem tě úmyslně pouští knih a nauk, náboženství a filosofií, přičemž jsem stále před tvým duševním zrakem udržoval vidinu zaslíbené země; krmil jsem tě manou pouště, abys si mohl vzpomenout, docenit a toužit po duchovním chlebu.
    Nyní jsem tě přivedl k řece Jordán, která tě odděluje od tvého božského dědictví.
     Teď  nadešel pro tebe čas, abys MNE vědomě poznal; nadešel pro tebe okamžik přechodu přes Jordán, a dosažení země Kanaan, země mléka a medu.
    Jsi připraven?
    Chceš jít?
    Tak tedy následuj toto moje slovo, které je archou mé úmluvy a přejdeš suchou nohou!

 

zpět na úvodní stránku .................... pokra  čován í ..... II. Buď tichý a poznej