II.Buď tichý a vnímej

 
      Nuže, aby ses mohl naučit si Mne uvědomovat tak, že si budeš jistý,  že jsem to JÁ, tvé vlastní pravé JÁ, který promlouvám tato slova, musíš se nejprve naučit být tichým, ztišit svou lidskou mysl, své tělo a veškeré jejich činnosti do té míry, že si jich již nebudeš vědom.
      Je možné, že nejsi ještě schopen toto vykonat, ale JÁ tě tomu naučím, pokud mne opravdu budeš chtít poznat, a jsi-li ochoten mi to 
dokázat tím, že mi budeš důvěřovat, a že mne poslechneš ve všem,  co ti teď poradím, abys udělal.
      Poslyš!
      Snaž se si představit  toto „JÁ“, které promlouvá po celou dobu na těchto stránkách, jako že je to tvé vlastní vyšší nebo božské JÁ, které oslovuje a radí tvé lidské mysli a intelektu, a které budeš prozatím považovat za oddělenou osobnost. Tvá lidská mysl je zařízena tak, že nemůže přijmout něco, co není v souladu s tím, co již dříve  prožila nebo se naučila, a co její intelekt nepovažuje za rozumné. Proto při oslovování mysli používáš takové pojmy a výrazy, aby co nejsrozumitelněji objasnily tvému intelektu pravdy, kterým musí porozumět ještě před tím, než se mysl může probudit k uvědomění si toho, co ji chceš sdělit.
      Je naprostou pravdou, že tímto „JÁ“ jsi ty sám, že je to tvé pravé JÁ. Tvá lidská mysl byla až doposud tak spoutaná úkolem obstarávat svému intelektu a tělu všemožné sobecké požitky, že neměla nikdy čas se seznámit se svým pravým Ty, svým Pánem a Mistrem. Byl jsi tak zaujatý a ovlivněný rozkošemi a utrpením svého těla a intelektu, že jsi málem uvěřil, že ty sám jsi intelekt a tělo, a tím si téměř na mne, své božské JÁ, zapomněl.
      JÁ nejsem ani tvůj intelekt, ani tvoje tělo a toto poselství tě  má poučit o tom, že TY a JÁ jsme jeden a tentýž. Slova, která zde pronáším, a hlavní účel těchto pokynů slouží k tomu, aby tě probudily k uvědomění si této velké skutečnosti.
      Avšak nemůžeš si tuto skutečnost uvědomit dříve, dokud se nebudeš umět vymanit z vědomí svého těla a svého intelektu, které tě tak dlouho zotročovaly. Musíš MNE pociťovat ve svém nitru ještě předtím, než můžeš poznat, že JÁ JSEM v tobě.
      Tak tedy, aby sis mohl zcela přestat uvědomovat svou mysl a její myšlenky, své tělo a jeho pocity, a tím MNE mohl cítit ve svém nitru, je nutné, abys se důsledně řídil těmito mými pokyny.
      Posaď se v klidu do pohodlné pozice. Až budeš zcela uvolněný, tak nechej svou mysl ať se zaměřuje na významem těchto slov:

                „ Buď tichý! --- a POZNEJ --- že JÁ JSEM --- Bůh.“

       Bez přemýšlení nechej proniknout tento můj božský příkaz hluboko do své duše. Nechej dojmy, ať jsou jakékoliv povahy, které se přiblíží ke tvé mysli, ať libovolně vstupují - a to bez usilování a zasahování z tvé strany. Sleduj však pozorně jejich význam, protože jsem to JÁ ve tvém nitru, který tě prostřednictvím těchto dojmů poučuje. Tehdy, když  se začne  ve tvém vědomí trochu ujasňovat jejich pravý význam, prones pomalu, velitelsky tato moje slova ke každé buňce svého těla, ke každé schopnosti své mysli. S veškerou vědomou silou, kterou vlastníš, vyslov:

                  „ Buď tichý! --- a POZNEJ --- že JÁ JSEM --- Bůh.“

Prones je přesně tak, jak jsou zde napsána, a současně se snaž uvědomit, že tvůj Bůh přikazuje a vyžaduje od tvé smrtelné osobnosti
naprostou poslušnost.
       Medituj nad nimi, vypátrej jejich skrytou moc.  
       Hluboce se ve své mysli těmito slovy zaobírej, udržuj je u sebe při své práci, ať je jakákoliv. Udělej si z nich rozhodujícího a vládnoucího činitele ve svých činnostech, ve všech svých tvůrčích myšlenkách.
       Opakuj si je tisíckrát za den, dokud neodhalíš jejich nejhlubší smysl, který jsem do nich vložil JÁ sám; dokud každá buňka tvého těla se nerozechvěje v radostné odezvě na příkaz „Buď tichý“ a dokud okamžitě neuposlechne; dokud každá toulavá myšlenka, která se potuluje kolem tvé mysli, nezačne sama od sebe spěchat do prázdnoty.
       Potom, až se v určitém okamžiku tato slova budou rozléhat v niterných prostorech tvé zcela prázdné bytosti, potom až slunce poznání začne vycházet na obzoru tvého vědomí, pak ucítíš, jak se v tobě vzedme příliv úžasné, zvláštní energie, která tě naplní až do poslední ze všech částí tvého smrtelného těla; která svou extází skoro rozmetá tvé smysly. Potom bude přicházet vlna za vlnou mohutné, neodolatelné síly, která bude stoupat ve tvé nitru, až tě skoro povznese nad zem. Potom ve svém vlastním nitru ucítíš slávu, svatost, vznešenost MÉ přítomnosti.

          A  potom, potom BUDEŠ VĚDĚT, že JÁ JSEM, Bůh. 

      Až MNE budeš v takových okamžicích a tímto způsobem   pociťovat ve svém nitru, až zakusíš mou moc, až budeš naslouchat mé moudrosti a poznáš extázi mé všeobjímající lásky, pak nebudeš moci podlehnout žádné nemoci, žádné poměry tě nebudou moci oslabit, žádný nepřítel tě nebude schopen porazit. Protože už budeš VĚDĚT, že JÁ JSEM v nitru. Od tohoto okamžiku se vždy ve své nouzi obrátíš na MNE, vložíš do MNE veškerou svou důvěru a necháš MNE projevit mou vůli.
      A když se ke MNĚ takto obrátíš, vždy nalezneš u MNE v době potřeby jistou a stále přítomnou pomoc, protože tě tak naplním skutečností mé přítomnosti a mé moci, že budeš potřebovat pouze  být  tichým, a dovolit Mi vykonat cokoliv budeš chtít, aby bylo provedeno – vyléčit nemoci tvé i jiných lidí, osvětlit tvou mysl tak, že bude schopna vidět mým zrakem pravdu, kterou hledáš, anebo vykonat dokonale složité věci, které ti dříve přidaly skoro neproveditelné.
       Toto poznání, toto uskutečnění nepřijde ihned. Nemusí přijít celé roky. Může však přijít zítra.
       Nezávisí to na nikom, pouze na tobě.
       Ne však na tvé osobnosti s jejími lidskými žádostmi a lidskými znalostmi, ale na tvém JÁ JSEM – Bohu v nitru.
       Kdo je to, jenž způsobuje, aby se poupě rozvinulo v květ?
       Kdo způsobuje, aby ptáče protrhlo svou skořápku?
       Kdo rozhoduje o dni a hodině?
       Je to vědomý a přirozený akt vnitřní inteligence, mé Inteligence, řízené mou vůlí, který uskutečňuje mou ideu a vyjadřuje ji v květu a v ptáčeti.
       Avšak měly s tím něco společného květ nebo ptáče?
       Ne, pouze to, že když podřídily nebo sjednotily svou vůli s mou, když dovolily MNĚ a mé moudrosti určit hodinu a nejvhodnější okamžik k provedení činu, a jedině když potom  následovaly  podnět mé vůle, aby si daly námahu, teprve potom  mohly vkročit do nového života.
      Můžeš se svou osobností tisíckrát a tisíckrát pokusit protrhnout skořápku svého lidského vědomí.
      Bude to mít za následek pouze to, pokud vůbec, že dojde k prolomení brány, kterou jsem umístil mezi svět hmatatelných tvarů a říši nedotknutelných snů. Dojde-li však k otevření brány, budeš se muset od této chvíle za velkých potíží a utrpení setkávat s vetřelci ve svém soukromém panství.
      Ale i takovýmto  utrpením můžeš získat sílu, která ti schází, a moudrost potřebnou k poznání, že dokud se nevzdáš všech přání po moudrosti, dobru, ano, i po spojení se MNOU, ze kterých má prospěch tvá osobnost, nemůžeš rozevřít listy svého květu, abys projevil navenek nádheru mé božské povahy, a nemůžeš se zbavit skořápky  své lidské osobnosti a vstoupit do nepopsatelného světla mého nebeského království.
       Proto ti dávám tyto pokyny hned na začátku, aby ses mohl naučit, jak MNE poznat.
       Protože na tomto místě ti slibuji, jestliže budeš následovat, hluboce se snažit porozumět a dodržovat mé pokyny, které ti zde podávám, tak MNE velmi brzo poznáš, a JÁ ti umožním porozumět všemu z mého slova, ať je to napsáno kdekoliv – v knize nebo nauce, v přírodě nebo v tvém bližním.
       Jestliže je v tom, co je zde napsáno, hodně toho, co si zdánlivě vzájemně odporuje, tak to nezavrhuj, ale snaž se vypátrat mnou do toho vložený význam.
      Neopouštěj jediný odstavec nebo jakoukoliv jednotlivou myšlenku, která je zde obsažena, dokud se ti vše, co je zde uváděno, nestane jasným.
      Ale při veškerém svém pátrání a úsilí měj víru a důvěru ve MNE, své pravé JÁ v nitru, a neměj obavy vzhledem k výsledkům, protože výsledky jsou pod mým dohledem a JÁ budu o ně pečovat. Tvé pochybnosti a obavy pocházejí pouze z osobnosti a nebudou-li odstraněny, povedou pouze k neúspěchu a zklamání.

 

zpět na úvodní stránku .................... pokračování ..... III. Já, Život, Bůh.