IV.Vědomí inteligence, vůle

 

      Ano, znám to velké množství rozmanitých myšlenek, které  se během čtení nashromáždily ve tvé mysli – pochybnosti, palčivé otázky, neurčitý strach, který se nepozorovaně proměnil ve vzrůstající naději, že tento záblesk významu mého poselství, který začal pronikat do temnoty tvého lidského intelektu, začne zářit jasněji, abys mohl jasně pochopit pravdu, kterou instinktivně cítíš ukrytou za mými slovy.

       Říkám znovu, toto JÁ JSEM, které promlouvá v této knize, je tvoje pravé JÁ, a během čtení těchto slov, aby došlo k plnému porozumění jejich významu, je nutné, abys pochopil, že jsi to TY, tvé vlastní JÁ, který je promlouváš ke svému lidskému vědomí.

      Rovněž opakuji, že toto JÁ JSEM  je současně život a Duch, který oživuje všechny existující věci ve vesmíru, od nejmenšího atomu až po největší slunce; že toto JÁ JSEM je inteligence v tobě i ve tvém bratrovi a sestře; a že je rovněž inteligencí, která způsobuje, že všechno žije, vyvíjí se a stává se tím, čím má být na základě svého určení.

        Možná, že ještě nejsi schopen pochopit, jak toto JÁ JSEM může být v jednom a tom samém okamžiku tvoje JÁ JSEM i JÁ JSEM tvého bratra, a rovněž inteligencí kamene, rostliny a zvířete.

        Avšak porozumíš tomu, pokud budeš následovat tato moje slova a budeš se řídit pokyny, které ti dávám v této knize; protože brzy vnesu do tvého vědomí světlo, které osvětlí nejhlubší zákoutí tvé mysli a rozežene všechny mraky lidských mylných představ, pojmů a názorů, které doposud zatemňují tvůj intelekt – pokud budeš pokračovat ve čtení a hluboce usilovat o to, abys pochopil, co ti chci sdělit.

           Tak tedy pozorně poslouchej. 

       JÁ JSEM ty, tvoje pravé JÁ, všechno to, čím doopravdy JSI. To, co si MYSLÍŠ, že jsi, tím právě nejsi. Je to pouze mylná domněnka, stín pravého TY, kterým jsem JÁ, tvoje nesmrtelné, Božské JÁ.

       JÁ JSEM ten bod ve tvém vědomí, který, když se na něj zaměří tvoje lidská mysl, začne, avšak nikoliv slovy, nýbrž živým pocitem sám sebe nazývat a oslovovat: „JÁ“.

       Tato poslední věta, kterou jsi právě dočetl, sama o sobě obsahuje podstatu toho, co chci objasnit tvé lidské mysli tímto Svým poselstvím.

      Ale protože ty si ještě v tomto okamžiku nemusíš být vědom této pravdy, proto ti ji zopakuji ještě jednou.

       Zaprvé, JÁ JSEM ten nejdůležitější bod ve tvém vědomí, protože  JÁ JSEM v něm trvale přítomen. A i když se rozmanité obsahy tvého vědomí mohou každým okamžikem měnit, ať už je to myšlenka, pocit nebo tělesný vjem, tento bod – tvé JÁ JSEM je tentýž. Tento bod ve tvém vědomí, tvoje JÁ JSEM, je příčinou toho, že jsi při vědomí, když  však opustí tvé vědomí, upadáš do bezvědomí. Tento bod si bezděčně, bez záměrné účasti své pozornosti uvědomuješ každým okamžikem svého pozemského života i života v říši snů.

        Za druhé, na tento bod ve svém vědomí – tvé JÁ JSEM se musíš naučit vědomě zaměřovat svou lidskou myslí. Až dosud se tvá mysl zaobírala věcmi, které tě obklopovaly ve vnějším světě, a nechávala se rozptýlit každou podružností tvého lidského života. Od této chvíle, pokud Mne chceš poznat, musíš nutit svou mysl, aby se odvrátila od těchto nepodstatných věcí pozemského života a začala se svou pozorností čím dál více zaměřovat na tento nejdůležitější bod ve tvém vědomí – na tvé JÁ JSEM.

         Za třetí, když se tvá lidská mysl zaměří a dostatečně silně se soustředí na tento bod, začne tento bod sílit a mohutnět ve tvém vědomí. A až jednoho dne zmohutní natolik, že se stane nejvýraznějším obyvatelem v prostoru tvého vědomí, pak si uvědomíš, že tento bod ve tvém vědomí – tvé JÁ JSEM je přítomný v každém bodě nekonečného prostoru i v každé věci, která se v prostoru nachází, v kameni, rostlině, zvířeti, člověku. Současně se v tvém nitru probudí pocit dosud nepoznané a slovy nepopsatelné blaženosti, proti které všechny tvé lidské rozkoše budou jako třpyt vzdálené hvězdy vůči světlu slunce za jasného poledne. A při vědomí všudypřítomnosti tohoto bodu a současně při vědomí nevyslovitelné blaženosti ve svém nitru poznáš, že tento bod ve tvém vědomí je tvoje JÁ JSEM, že toto JÁ JSEM je tvoje Božské JÁ, že toto Božské JÁ jsi TY SÁM, a že všechny tyto skutečnosti jsou obsaženy v tvém vlastním živém pocitu: JÁ“.

        JÁ JSEM toto „JÁ“, a ještě navíc, to, co považuješ za své vědomí, je ve skutečnosti mé vědomí, které je zúžené tak, aby bylo v souladu s možnostmi tvé lidské mysli. Je to neustále moje vědomí, a pokud budeš schopen vyhnat ze své mysli všechny její lidské mylné představy, pojmy a názory, a budeš schopen ji úplně vyčistit a vyprázdnit, aby vědomí mělo možnost se bez omezení projevit, potom Mne poznáš, a budeš vědět, že nejsi vůbec ničím jiným, než ohniskem v samotném středu mého vědomí, prostředník, pomocí kterého můžu vyjádřit svůj záměr ve hmotě.

        Asi ještě nejsi schopen tomu porozumět a je pochopitelné, že tomu nemůžeš ani uvěřit, dokud zcela nepřipravím tvou mysl tím, že přesvědčím tvůj rozum o pravdivosti toho, co jsem ti sdělil.

         Bylo ti řečeno, že každá buňka tvého těla má vědomí a svou vlastní inteligenci. Kdyby neexistovalo toto vědomí, tak by nemohla vykonávat práci, kterou tak inteligentně vykonává. Každá buňka je obklopena miliony jiných buněk, každá vykonává inteligentně svou vlastní práci, a každá je naprosto patrně ovládána společným vědomím všech těchto buněk, které představuje skupinovou inteligenci, která řídí a ovládá tuto práci. Tato skupinová inteligence je očividně inteligencí orgánu, který je vytvořen buňkami v něm obsažených.  Stejným způsobem existují i další skupinové inteligence v jiných orgánech, přičemž každý z nich obsahuje další miliony buněk, a všechny tyto orgány vytvářejí tvé fyzické tělo.

         Už víš, že ty jsi inteligence, která řídí práci orgánů tvého těla, bez ohledu na to, zdá-li je toto řízení prováděno vědomě nebo nevědomě, a že každá buňka každého orgánu je ve skutečnosti ohniskem řídící inteligence, a že když tato inteligence odejde, buňky se rozloží, tvé fyzické tělo zemře a přestane existovat jako živý organismus.

        Ale kdo je tímto ty, které řídí a ovládá činnost tvých orgánů a tudíž i všech buněk, ze kterých se tyto orgány skládají?

        Nemůžeš říci, že ten, kdo to dělá, je tvé lidské nebo osobní já, poněvadž ty sám od sebe nedokážeš vědomě ovládat činnost ani jediného orgánu svého těla.

        Takže to musí být toto tvé neosobní JÁ JSEM, které je TEBOU, ale kterým dosud nejsi ty.

         Poslouchej!

        Ty, tvoje JÁ JSEM, jsi vůči Mně tím, čím je buněčné vědomí tvého těla vůči tvému vědomí JÁ JSEM.

        Ty jsi, obrazně řečeno, buňka mého těla, a tvé vědomí ( jako jedna z mých buněk ) je vůči Mně to, čím je vědomí jedné z buněk tvého těla vůči tobě.

         Z toho tedy vyplývá, že vědomí buňky tvého těla je moje vědomí, stejně tak jako tvoje vědomí je moje vědomí, a proto musíme být prostřednictvím vědomí jedno a  to samé buňka, ty a JÁ.

         Ještě nedokážeš vědomě řídit nebo ovládat jedinou buňku svého těla, ale když budeš schopen dle své vůle vstupovat do vědomí svého JÁ JSEM a budeš si uvědomovat jeho totožnost se Mnou, potom budeš schopen ovládat nejenom každou buňku svého těla, ale i buňky kteréhokoliv jiného těla, pokud si budeš přát je ovládat.

           Co se stane, když tvé vědomí přestane ovládat buňky tvého těla? Tělo se rozloží, buňky se oddělí a jejich činnost se prozatím ukončí. Avšak umřou buňky anebo ztratí  vědomí? Ne, pouze spí a určitou dobu odpočívají a posléze se spojí s dalšími buňkami a vytvoří nové kombinace, a dříve nebo později se objeví v jiných projevech života - možná  nerostném, rostlinném, nebo živočišném; tímto dokazují, že si neustále udržují původní vědomí a pouze čekají na podnět mé vůle, aby se navzájem spojily do nového organismu a vykonávaly práci pro nové vědomí, kterým se chci projevit.

         Takže to vypadá tak, že toto buněčné vědomí je vědomím, které je společné všem tělům – nerostným, rostlinným, zvířecím, lidským - a není snad tímto vědomím každá buňka na základě zkušenosti uschopněna pro určitý všeobecný druh práce?

         Ano, toto buněčné vědomí je společné každé buňce každého těla, nezáleží na tom, jakého je druhu, protože je to neosobní vědomí, které nemá jiný cíl, než vykonávat práci, která mu byla přidělena. Žije jenom proto, aby mohlo pracovat všude tam, kdekoliv je to zapotřebí. Když ukončí budování jednoho tvaru, začne se zabývat prácí na budování dalšího pod vedením jakéhokoliv vědomí, kterému má sloužit na základě mého přání.

          A stejně tak je to s tebou.

          Ty, jakožto jedna z buněk mého těla, máš vědomí, které je mým vědomím, inteligenci, která je mou inteligencí, a ještě vůli, která je mou vůlí. Ani jednu z těchto věcí nemáš pro sebe ani od sebe. Všechny jsou moje a pouze k mému použití.

         Nuže, moje vědomí, moje inteligence a má vůle jsou zcela neosobní, a proto jsou společné tobě a všem buňkám mého těla, a stejně tak jsou společné všem buňkám tvého těla.

          JÁ JSEM,  a protože jsem zcela neosobní, moje vědomí, moje inteligence a moje vůle, které působí v tobě i v jiných buňkách mého těla, které je vytvořeno tvým i jejich JÁ JSEM, musí pracovat neosobně,  tak jako pracují neosobně v buňkách tvého těla. Z tohoto důvodu JÁ, a tvoje i tvého bratra JÁ JSEM, a vědomí a inteligence všech buněk všech těl jsou jedno a to samé.

          JÁ JSEM inteligencí, která řídí vše, oživující Duch, život, vědomí veškeré hmoty, veškeré podstaty. Pokud jsi schopen to pochopit, ty, pravé ty, neosobní ty, jsi ve všem a jsi vším, jsi ve Mně a jsi Mnou; stejně tak JÁ JSEM v tobě a ve všem, a tím pádem vyjadřuji svou skutečnost tebou a vším.

          Vůle, kterou považuješ za svou vůli, nepatří tobě osobně, právě tak, jako ti nepatří toto vědomí a tato inteligence  tvé mysli a buněk tvého těla.

          Je to pouze určitá malá část mé vůle, kterou ti dovoluji  osobně používat.  Podle toho, jak rychle se dopracuješ k poznání určité síly nebo schopnosti ve svém nitru a začneš ji vědomě používat, tak rychle ti  budu poskytovat čím dál více z mé nekonečné moci.

          Každá síla a její použití jsou dány pouze stupněm poznání a porozumění, kterým je používána má vůle.

          Tvá vůle a všechny tvoje síly jsou pouze určité stupně mé vůle, kterou ti poskytuji tak, aby byla v souladu s tvou schopností ji používat.

          Kdybych ti svěřil veškerou sílu své vůle dříve než bys věděl, jak ji  máš vědomě použít, mohla by úplně zničit tvé tělo.

           Abych vyzkoušel tvou sílu, a ještě  mnohem častěji, abych ti ukázal, co ti přináší nesprávné použití mé moci, nechávám tě čas od času spáchat takzvaný hřích anebo udělat chybu. Dokonce ti i dovolím, aby ses stal domýšlivým na základě uvědomění si mé přítomnosti ve svém nitru, když se projeví jako vědomí mé moci, mé inteligence, mé lásky, a nechám tě, aby sis je přivlastnil a použil pro své vlastní osobní záměry. Ale ne na dlouho, protože když nejsi dost silný, abys je ovládal, převezmou otěže do vlastních rukou, začnou uhánět i s tebou někam pryč, shodí tě na zem do bláta a dočasně zmizí z tvého vědomí.

          Když upadneš, JÁ JSEM vždy u tebe, abych tě zvednul, ačkoliv o tom v daném okamžiku nevíš. Nejprve tě postavím na nohy a potom tě povzbudím, abys opět vykročil kupředu, tím, že ti ukážu příčinu tvého pádu; a nakonec, když ses stal dostatečně pokorným, způsobím,že pochopíš, že tyto síly, které v tobě narůstaly vědomým používáním mé vůle, mé inteligence a mé lásky, jsou ti poskytnuty pouze proto, abys je používal k mé službě a v žádném případě ne pro tvé vlastní osobní záměry.

           Myslí si buňky tvého těla, svaly tvé ruky, že by mohly něco vykonat, kdyby měly vůli oddělenou od tvé vůle, inteligenci oddělenou od tvé inteligence?

           Ne, neznají jinou inteligenci a jinou vůli než tvou.

           Zanedlouho dosáhneš stavu, kdy pochopíš, že jsi pouze jedna z buněk mého těla; že tvá vůle není tvou vůlí, ale mou; že vědomí a inteligence, které máš, jsou zcela mé; a že neexistuje taková osoba, jakou jsi ty; ty jakožto osobnost jsi pouze fyzická forma obsahující lidský mozek, kterou jsem stvořil za tím účelem, abych se vyjádřil ve hmotě a abych vyjádřil ideu, jejíž určitou část jsem mohl nejlépe vyjádřit pouze v této zvláštní formě.

           Asi bude pro tebe obtížné toto vše přijmout a můžeš velmi rozhodně namítat, že to tak nemůže být; že každá vrozená schopnost tvé povahy se bouří proti tomu, že by ses měl vzdát a podřídit neviditelné a neznámé moci, ať už je jakkoli neosobní nebo Božská.

         Neboj se, je to jenom tvoje osobnost, která se  takto bouří. Jestliže budeš pokračovat ve sledování a přemýšlení nad mými slovy, všechno se brzy vyjasní a JÁ zpřístupním tvému vnitřnímu chápání mnoho nádherných pravd. Tvoje duše pak bude radostně velebit a žehnat tato slova za poselství, které přinášejí.

 

zpět na úvodní stránku .................... pokračování ..... V. Klíč