Myšlení a tvoření.

 

        Řekl jsem, že člověk nemyslí, že jsem to JÁ v jeho nitru, který uskutečňuje jeho myšlení. Rovněž jsem řekl, že se člověk pouze domnívá, že myslí.

        A protože si to na první pohled vzájemně odporuje, je nutné, abych ti ukázal, že člověk zpravidla nemyslí, stejně tak, jako nedělá nic, o čem se domnívá, že to dělá on.

        Jelikož vše, co dělá on, dělám JÁ, který JSEM v jeho nitru. Ale nemohu to dělat jinak, než prostřednictvím jeho organismu, prostřednictvím jeho osobnosti, jeho těla, mysli a duše.

         Ukážu ti, proč tomu tak je.

         Nejdříve se snaž pochopit, že jsem tě stvořil podle svého obrazu a podobenství a že se nacházím ve tvém nitru. I kdybys o tom ještě nevěděl a stále ještě věřil, že JÁ, Bůh, JSEM někde mimo tebe a že jsme odděleni, snaž se v této chvíli si představit, že JÁ JSEM uvnitř tebe.

          Dále si uvědom, že to, co děláš, když myslíš, že to není ve skutečnosti opravdové myšlení, protože si při tom neuvědomuješ Mne, iniciátora a vládce každé ideje a myšlenky, která vstupuje do tvé mysli.

         Dále si uvědom, protože JÁ JSEM uvnitř tebe a ty jsi můj obraz a podobenství, takže tím pádem vlastníš všechny moje schopnosti, že máš schopnost myslet. Avšak přestože sis nebyl vědom, že myslet znamená tvořit a že myšlení je jedna z mých Božských schopností, kterou používáš, přesto jsi ve skutečnosti celý svůj život myslel. Ale to vše bylo ne-myšlení, nebo co bys měl spíše nazvat nesprávné myšlení.

         A toto nesprávné myšlení, či-li tato neznalost toho, že je to moje schopnost, kterou nesprávně používáš, tě čím dál více ve vědomí oddělovalo ode Mne; avšak po celou dobu přesto uskutečňovalo můj záměr, který ti později bude odhalen.

        Důkazem toho je, že si myslíš, že jsi ode Mne oddělen, že žiješ ve hmotném světě, že tvé fyzické tělo vytváří a je příčinou rozkoše a bolesti, a že ve světě se projevuje zlý činitel, který se nazývá Satan, a který se staví na odpor proti mé vůli.

        Ano, myslíš si, že všechny tyto skutečnosti jsou právě takové.

        A jsou – avšak pouze pro tebe. Protože všechny skutečnosti jsou pro lidské smrtelné vědomí tím, co si o nich myslí a v co věří, že jsou.

      Právě tímto způsobem jsem dosáhl toho, že před člověkem vypadají přesně takovými, podle toho, co si o nich myslí, že jsou. To současně odpovídá mému záměru a naplňuje zákon tvoření.

      Podívejme se, zda-li to není pravda.

      Jestliže se o nějaké věci nebo skutečnosti domníváš, že tato skutečnost je tím, jak se ti jeví, nestává  se tato skutečnost – pro tebe - tím doopravdy?

      Není pravdou, že určitá skutečnost se ti zcela reálně jeví jako nějaký takzvaný hřích nebo zlo, nějaký zármutek, starost nebo trápení, jedině proto, že tvoje myšlení a tvoje domněnky o ni ji takovou vytvořily? Jiní lidé by mohli tuto skutečnost vnímat naprosto odlišně a mohli by považovat tvůj pohled na ni za pošetilý. Není to tak?

      Pokud to je pravda, pak tvé tělo, tvá osobnost, tvůj charakter, tvé prostředí, tvůj svět jsou přesně takovými, jak se ti jeví ve tvé mysli, protože svým myšlením jsi je přivedl do jejich současného stavu.

      Z toho vyplývá, že pokud se ti nelíbí, můžeš je stejným procesem změnit; můžeš si je vytvořit takové, jaké si je přeješ mít, tím, že budeš o nich přemýšlet tak, aby se staly takovými, jaké je chceš mít. Je to tak?

      Teď se asi ptáš: „Ale jak má člověk opravdově myslet, vědomě myslet, aby dosáhl této změny?“

      Nejprve musíš pochopit, že JÁ, tvé pravé JÁ, jsem záměrně obrátil tvou pozornost na tyto skutečnosti, které se ti nyní nelíbí a které tě nutí k tomu, aby sis o nich myslel, že jsou tím, čím se ti zdají být. JÁ, pouze JÁ sám, takto zdokonaluji tvou lidskou mysl, abych ti mohl, když se v nitru na Mne obrátíš s pevnou vírou a důvěrou, dát poznat a projevit ve vnějším světě pravou podstatu těchto skutečností, které se ti nyní zdají  být nevyhovujícími.

      Protože JÁ ti přináším všechno, co svým vnějším zdáním může přitáhnout nebo nalákat tvou lidskou mysl k tomu, aby pokračovala dál ve svém pozemském hledání, a to za tím účelem, abych tě poučil o iluzornosti všech vnějších podob hmotných věcí vůči lidské mysli a o nepravdivosti všech lidských poznatků, takže nakonec se v nitru obrátíš ke Mně a k mé moudrosti, jako ke svému nejlepšímu učiteli a rádci.

          Když se takto v nitru ke Mně obrátíš, otevřu ti oči a ukážu ti, že jediný způsob, jak můžeš dosáhnout této změny v myšlení, je ten, že ze  všeho nejdříve změníš svůj postoj ke všem těmto skutečnostem, o kterých si nyní myslíš, že nejsou takové, jaké by měli být.

         To znamená, pokud tě neuspokojují nebo jsou ti nepříjemné a dotýkají se tě do té míry, že ti způsobují tělesnou bolest nebo neklid v mysli – tak si přestaň myslet, že na tebe můžou takto působit nebo tě zneklidňovat.

        Protože kdo je pánem? Tvé tělo, tvá mysl, nebo ty, JÁ JSEM v nitru?

        Tak proč neukážeš, že ty jsi pánem, tím, že  si budeš myslet pravdivé myšlenky, které si JÁ JSEM ve tvém nitru přeji, abys myslel.

        To, že mají na tebe takový vliv, je pouze díky tvému myšlení těchto nesprávných myšlenek, díky tomu, že dovolíš těmto neharmonickým myšlenkám vstoupit do své mysli, a díky tomu, že takovýmto myšlením dáváš těmto skutečnostem moc, aby na tebe takto působily nebo tě zneklidňovaly. Když přestaneš svým myšlením do nich vkládat tuto moc a obrátíš se v nitru ke Mně a dovolíš Mi řídit své myšlení, pak okamžitě zmizí z tvého vědomí a rozpustí se v nicotu, ze které jsi je vytvořil svým myšlením.

         Teprve tehdy, až budeš ochotný to udělat, budeš připraven, abys obdržel pravdu, a pomocí správného vědomého myšlení, které bude Mnou řízeno, abys vytvářel pravdivé a trvalé skutečnosti, které si JÁ v nitru budu přát, aby byly tebou vytvořeny.

         Tehdy, až budeš schopen rozeznat pravdu od klamu, skutečnost od zdání, stane se tvé vědomé myšlení tak mocné, že ti vytvoří všechny věci, které si budeš přát, stejně tak, jako bylo v minulosti mocné tvé nevědomé myšlení při vytváření skutečností, které sis tenkrát přál, ale které ti jsou nyní nepříjemné.

         To, že tvůj svět a tvůj život jsou nyní takovými, jaké sis je někdy v minulosti přál mít, bylo způsobeno tvým nevědomým myšlením, přesněji řečeno myšlením, které si neuvědomovalo, že tvoje žádosti zcela ovládaly tvou tvůrčí moc.

         Přemýšlel jsi někdy a rozebíral proces, kterým pracuje tvoje mysl, když se objeví nová idea obsahující různé možnosti?

         Všimnul sis vztahu, který je mezi touhou a touto idejí, a jakým způsobem je prostřednictvím myšlení tato idea nakonec doopravdy uskutečněna?

         Uvažujme o tomto vztahu a procesu.

         Jako první je vždy idea, i když v tento moment se nebudeme zamýšlet nad důvodem nebo příčinou jejího vzniku.. Nezáleží na tom, odkud přichází, jestli z nitra nebo zvenčí; protože jsem to vždy JÁ, kdo ji vyvolává nebo ji přinutí v určitém okamžiku působit na tvé vědomí.

         Potom, pokud se ztišíš a zaměříš svou pozornost na tuto ideu až do té míry, že se zklidní všechny činnosti tvé mysli a dojde k odstranění všech jiných idejí a myšlenek z tvého vědomí, takže může být tato idea zcela v dominantním postavení, tak osvětlím tvou mysl a způsobím, že se před tvým mentálním zrakem odhalí různé součástí a možnosti, které jsou obsaženy uvnitř této ideji.        

        Avšak až k tomuto bodu toto probíhá bez zasahování z tvé strany, s výjimkou toho, že jsi zaměřil a soustředil svou pozornost na ideu.

        Jakmile však umožním tvé lidské mysli spatřit její možnosti a upoutám tvoji pozornost, potom se tvoje lidská osobnost ujímá své úlohy; protože stejně jako jsem stvořil a vnuknul ideu do tvé mysli, stejně tak jsem způsobil, aby tato idea přinesla ve tvé mysli plody a aby dala vzniknout touze – touze po vnějším projevu všech možností ideje. Z tohoto důvodu je touha smrtelným uskutečňovatelem mé vůle a poskytovatelem motivační síly; stejně tak, jako je lidská osobnost smrtelným nástrojem, který slouží pro shromáždění a soustředění této síly.

          Ano, všechny ideje a všechny touhy přicházejí tímto způsobem ode Mne. Jsou to mé ideje a mé touhy, které vyvolávám ve tvé mysli a ve tvém srdci, aby tvým prostřednictvím vstoupily do vnějšího projevu.     

        Žádná z idejí, které máš, není tvá vlastní, a není možné, abys měl touhu, která by přišla od někoho jiného než ode Mne, protože JÁ JSEM vším, co JE. Proto jsou všechny touhy dobré, a když jsou takto chápany, dochází spolehlivě k jejich rychlému a úplnému naplnění.

        Můžeš si nesprávně vykládat mé touhy, mé popudy z nitra a snažit se je využít pro své vlastní sobecké cíle, a přestože dovolím, aby k tomu docházelo, i tak stále naplňují svůj záměr. Protože jedině tím, že ti dovolím nesprávně používat svých darů, a pomocí utrpení, které toto nesprávné používání přináší, tě mohu přetvořit na čistý a nesobecký nástroj, který potřebuji pro dokonalé vyjádření svých idejí.

         Takže jako první máme ideu v mysli, a potom touhu přivést ideu do vnějšího projevu. 

          Tolik ke vztahu. Nyní k procesu uskutečnění.    

          Podle přesnosti, s jakou je obraz ideji udržován v mysli, a podle rozsahu, v jakém idea ovládá osobnost, podle toho její tvořivá síla poháněná touhou postupuje dále ve své činnosti. Dělá to tím způsobem, že nutí smrtelnou mysl, aby přemýšlela nebo aby začala vytvářet představy (vnitřní obrazy), řečeno jinými slovy, budovat  myšlenkové tvary, které můžu vyplnit, stejně jako vzduchoprázdno, neosobní, nejzákladnější, životodárnou substancí ideje. Když je vysloveno slovo, buď tiše nebo slyšitelně, vědomě nebo nevědomě, začne se tato substance okamžitě zhmotňovat pomocí toho, že nejdříve usměrňuje a ovládá vědomí a všechny činnosti, jak mysli tak i těla, a všechny mysle a všechna těla, která jsou ve spojení nebo ve vztahu k ideji – protože nezapomeň, že veškeré vědomí, všechny mysle a všechna těla jsou mé, a že nejsou odděleny, ale jsou v jednotě a zcela neosobní – a potom přitahuje, usměrňuje, utváří a formuje okolnosti, věci a události tak, že dříve či později idea skutečně vstupuje do konkrétního, hmotného projevu.

          A tak tedy každá věc, každá okolnost, každá událost, která se někdy uskutečnila, byla nejprve ideou v mysli. A je to prostřednictvím toužení, myšlení a vyslovování slova, že tyto ideje vstupují do viditelného projevu.

         Přemýšlej o tom a ověř si to na sobě.

         Pokud chceš, můžeš to udělat tak, že se zaměříš na kteroukoli ideu, která k tobě přichází, a budeš ji sledovat během celého zmíněného procesu až k jejímu uskutečnění; nebo se vrať do minulosti kteréhokoli činu, který jsi vykonal, kteréhokoli obrazu, který jsi namaloval, kteréhokoli stroje, který jsi vynalezl,  nebo kterékoli věci nebo okolnosti nyní existující až k ideji, ze které pochází.

          Toto je postup a proces veškerého pravého myšlení a tím pádem i veškerého tvoření.

         Poslouchej! Díky této moci myšlení ovládáš a vždy jsi ovládal všechny říše země. Ovšem jedině tehdy, pokud o tom víš. Od tohoto okamžiku ti stačí pouze myslet a VYSLOVIT SLOVO - k tomu, abys uplatnil svou moc a abych JÁ, Bůh, tvé vševědoucí, všudypřítomné, všemohoucí Jáství zajistil výsledky  - a čekající vědomí neviditelných buněk veškeré hmoty, když se na něho zaměří tvoje vůle a pozornost – nezapomeň, že toto vědomí, které je v očekávání, je mým vědomím –  se začne okamžitě řídit a působit přesně podle obrazu nebo plánů, které jsi připravil svým myšlením.

             Protože všechny věci byly stvořeny slovem, a nic z toho, co bylo stvořeno, nebylo vytvořeno beze slova.

             Až to jednou pochopíš a budeš vědět, že vědomí JÁ JSEM v tvém nitru je jednotné s vědomím veškeré živé i neživé hmoty, a že jeho vůle je tvou vůlí, která je mou vůlí, a že všechny tvé touhy jsou mými touhami, potom Mne začneš poznávat a cítit v nitru, a doceníš moc a nádheru mé ideje, která se věčně skrze tebe neosobně vyjadřuje.

            Avšak nejdříve je zcela nezbytné, aby ses naučil, JAK myslet, jak rozpoznat své myšlenky, ty které jsou řízeny Mnou, od myšlenek ostatních lidí; jak zpětně sledovat myšlenky až k jejich zdroji a jak vypudit nežádoucí myšlenky z tvého vědomí; a nakonec, jak ovládat a používat své touhy, aby neustále sloužily tobě a ne, aby tys  byl jejich otrokem.

            Ve svém nitru máš veškeré možnosti. Protože JÁ JSEM v něm. Má idea se musí vyjádřit, a musí se vyjádřit skrze tebe. Vyjádří se dokonale – pokud jí to ale dovolíš; jedině za předpokladu, že ztišíš svou lidskou mysl, že odložíš své osobní ideje, domněnky a názory, a že ji necháš se projevit navenek. Jediné co musíš udělat, je obrátit se v nitru ke Mně a dovolit Mi  řídit tvé myšlení a tvé touhy, dovolit Mi vyjádřit vše, co si budu přát, osobně přijímat a konat to, co si přeji, abys vykonal. Potom se tvá přání uskuteční, tvůj život se stane jednou velkou harmonií, tvůj svět nebem a tvé já se sjednotí s mým JÁ.

           Až začneš tomuto rozumět a postřehneš částečně jeho vnitřní význam, potom budeš připraven pochopit skutečný smysl toho, co následuje.

 

zpět na úvod .......... další kapitola .......... VII. Slovo