V.Klíč

 

          V tuto chvíli ještě nemusíš znát ani JÁ JSEM, ani věřit, že JÁ JSEM skutečně ty, nebo že JÁ JSEM rovněž tvůj bratr a tvá sestra, a že vy všichni jste částmi Mne samotného a  současně Mnou samým.

          Nemusíš ještě rozumět tomu, že tvoje duše a duše tvých bratrů a tvých sester, které jsou jedinou skutečnou a nezničitelnou částí  smrtelného ty, jsou pouze  různé mé součásti, kterými projevuji sám sebe v tom, co se nazývá příroda.

          Zrovna tak nemusíš rozumět tomu,  že ty a tvoji bratři a sestry jste součástmi nebo vlastnostmi mé Božské přirozenosti, stejně jako tvá lidská osobnost s jejím smrtelným tělem, myslí a intelektem je součástí tvé lidské přirozenosti.

          Ne ty tomu ještě nemůžeš rozumět, ale já ti o tom hovořím již nyní, aby ses mohl vyznat ve znameních, která se začnou objevovat ve tvém vědomí, protože ony se zcela jistě objeví.

          Aby se porozumělo těmto znamením, musí se důkladně promyslet a prostudovat vše, co nyní následuje, a nemělo by se pokračovat dále, dokud nebude alespoň do určité míry pochopen význam toho, co chci sdělit.

          Když plně porozumíš podstatě toho, co zde uvádím, pak celé moje poselství  se ti stane jasným a srozumitelným.

        Nejprve ti dám klíč, kterým pronikneš do veškerého tajemství, které v této chvíli před tebou ukrývá skutečnost mé bytosti.

        Tento klíč, až budeš jednou vědět, jak ho máš používat, ti otevře bránu k veškeré moudrosti a veškeré moci v nebi i na zemi. Ano, otevře ti bránu do království nebeského, a ty potom pouze vstoupíš dovnitř, aby ses vědomě sjednotil se Mnou.

 

                                           Tento klíč je:

 

                          „ MYSLET znamená TVOŘIT “     jinými slovy

 

  „Co si MYSLÍŠ ve svém SRDCI, to existuje ve tvém životě“.

 

         Zastav se a hluboce o tom přemýšlej, aby se to mohlo pevně zakořenit ve tvé mysli.

         Myslitel je tvůrce.

         Myslitel žije ve světě své vlastní vědomé tvorby.

         Až jednou budeš vědět, jak máš „myslet“, budeš schopen si dle vlastní vůle vytvořit cokoliv si budeš přát – ať už novou osobnost, nové prostředí nebo nový svět.

         Podívejme se, zda-li nejsi schopen uchopit některou z pravd, které jsou ukryté a ovládány tímto klíčem.

         Bylo ti objasněno, proč je veškeré vědomí jedno a totéž, a proč je zcela mým vědomím a rovněž i tvým a stejně tak vědomím zvířete, rostliny, kamene a neviditelné buňky.

         Bylo ti odhaleno, jak je toto vědomí ovládáno mou vůli, která způsobuje, že se neviditelné buňky spojují a vytvářejí různé organismy, které slouží k projevu a použití rozdílných středisek inteligence, prostřednictvím kterých si přeji se projevit.

          Ale ty ještě nedokážeš pochopit, jak můžeš řídit a ovládat vědomí buněk svého těla, nemluvě o buňkách jiného těla, ačkoliv ty, JÁ i ony jsme zcela sjednoceni ve vědomí a inteligenci.

          Pokud však budeš věnovat zvýšenou pozornost tomu, co následuje, může se stát, že už budeš schopen tomu rozumět.

          Dal sis někdy námahu, abys vypátral, co je to vědomí? Proč vypadá jako stav neosobního vnímání, jako očekávání, že bude sloužit nebo bude řízeno a použito nějakou silou, která se v něm skrývá  a která s ním úzce souvisí?

         Proč jedině člověk vypadá jako nejvyšší typ organismu obsahující toto vědomí, které je řízeno a používáno touto silou, která je uvnitř tohoto vědomí?

         Že tato síla, která je ukrytá v lidském vědomí a současně ve veškerém vědomí, není nic jiného než vůle, moje vůle? Protože už víš, že veškerá síla je pouze projev mé vůle.

          Bylo ti už řečeno, že na počátku jsem stvořil člověka podle „svého obrazu a podobenství“ , a že potom jsem do něj vdechnul dech života a on se stal živou duší.

         Stvořením člověka podle svého obrazu a podobenství jsem stvořil organismus schopný vyjádřit veškeré mé vědomí a veškerou mou vůli a tím pádem veškerou mou moc, mou inteligenci a mou lásku. Takže jsem ho vytvořil dokonalým hned na počátku, neboť jsem ho vytvořil podle vzoru mé vlastní dokonalosti.

          Když jsem vdechnul do lidského organismu svůj dech, tak se stal živým skrze Mne, protože v tom okamžiku se stalo, že jsem do něj vdechnul svou vůli – ne z vnějšku, ale z nitra – z království nebeského v nitru, kde neustále JÁ JSEM. Od tohoto okamžiku jsem dýchal, žil a měl své bytí v nitru člověka, protože jsem ho stvořil podle svého obrazu a podobenství pouze za tímto účelem.

          Důkazem této skutečnosti je to, že člověk nedýchá a ani nemůže dýchat sám od sebe. V jeho těle žije a dýchá jeho plícemi něco, co je mnohem větší než jeho vědomé, fyzické já. Mohutná síla uvnitř jeho těla takto používá plíce, a současně používá srdce k tomu, aby dopravila krev obsahující život, který se  do ní dostal  pomocí plic, ke každé buňce těla. Stejně tak používá žaludek a jiné orgány, aby strávila a vstřebala potravu pro tvorbu krve, tkáně, vlasů a kostí. A stejně tak používá mozek, jazyk, ruce a nohy, aby mohla myslet, mluvit a dělat všechno to, co dělá člověk.

           Tato síla je mou vůli BÝT a ŽÍT v člověku. Z tohoto důvodu, čímkoliv je člověk, JÁ JSEM, a cokoliv dělá člověk, nebo děláš ty, JÁ dělám, a cokoliv mluvíš nebo si myslíš, tak jsem to JÁ, kdo to mluví a myslí si prostřednictvím tvého organismu.

           Také ti bylo řečeno, že když byl člověk obdařen mým dechem, byla mu předána nadvláda nad všemi říšemi země. Což znamená, že byl učiněn vládcem země, moře, vzduchu a éteru, a že všechny bytosti žijící v těchto všech říších  mu vzdávaly úctu a byly podrobeny jeho vůli.

          Je přirozené, že tomu tak bylo, protože JÁ, který jsem uvnitř lidského vědomí a současně uvnitř veškerého vědomí, vždy projevuji svou vůli, a JÁ, pán a vládce lidského organismu, JSEM rovněž pán a vládce všech organismů, ve kterých přebývá vědomí. Protože však veškeré vědomí je mé vědomí a přebývá všude, kde je život, a protože neexistuje podstata, ve které by nebyl život, proto musí být mé vědomí ve všem – v zemi, vodě, vzduchu a ohni, a z tohoto důvodu musí naplňovat veškerý prostor. Ve skutečnosti je prostorem, přesněji řečeno tím, co člověk prostorem nazývá.

         To znamená, že moje vůle, která je silou ukrývající se ve veškerém vědomí, se musí rozprostírat všude. Tím pádem lidská vůle, která je pouze ohniskem mé vůle, se musí rovněž rozprostírat všude, a proto vědomí všech organismů, včetně jeho vlastního, je podřízeno vedení a nadvládě člověka.

          Je pouze nutné, aby člověk vědomě pochopil tuto skutečnost, že JÁ, neosobní JÁ v jeho nitru, neustále řídím, ovládám a používám vědomí všech organismů v každém okamžiku a každého dne jeho života.

          Vykonávám to pomocí a prostřednictvím jeho myšlení.

          Vykonávám to pomocí a prostřednictvím lidského organismu. Člověk se domnívá, že myslí on; ale jsem to , jeho pravé JÁ, kdo myslí prostřednictvím jeho organismu. Prostřednictvím tohoto myšlení a jeho mluveného slova vykonávám vše, co dělá člověk, a vytvářím člověka a jeho svět takovými, jakými jsou.

          Nezáleží na tom, jestliže člověk a jeho svět nejsou tím, za co je člověk považuje.

          Jsou přesně takovými, jaké jsem je vytvořil, aby sloužily mému záměru.

         Slyším tě, jak říkáš: Ale pokud JÁ provádím veškeré  myšlení, tak člověk nemyslí a ani nemůže myslet.

         Ano, to vypadá jako tajemství, ale toto tajemství ti bude odhaleno, pokud budeš pozorně sledovat to, co následuje:

         Protože tě – člověka - naučím, JAK máš myslet.

 

zpět na úvod .......... další kapitola .......... VI Myšlení a tvoření