VII. Slovo

 

                   Nyní vezmeme klíč a ukážeme ti, jak proces, který byl právě popsán, je procesem, pomocí kterého vznikl svět a jak Země a vše, co z ní pochází a na ní se nalézá, včetně tebe, tvých bratrů a sester, jsou pouze vnějšími projevy ideje, mé Ideje, která je nyní promýšlena do různých projevů života.

         JÁ, stvořitel, JSEM pravý MYSLITEL, jediný existující MYSLITEL.

         To si uvědom ze všeho nejdříve.

         Jak už bylo řečeno, člověk nemyslí. Jsem to JÁ, kdo myslí prostřednictvím jeho organismu. Člověk se domnívá, že myslí, ale dokud nedosáhne uvědomění si Mne ve svém nitru, tak pouze přijímá myšlenky, které přitahuji k jeho mysli nebo je v ní vyvolávám. Avšak  plete se v jejich skutečném významu a smyslu, vykládá si je osobním způsobem a poháněn sobeckými touhami si sám vytváří veškeré své potíže a přivádí sám sebe do všech svých nesnází.

         Tyto na první pohled omyly, nesprávné výklady a rušivé zásahy ze strany člověka jsou ve skutečnosti pouze překážkami na jeho cestě, které musí překonávat za tím účelem, aby tímto překonáváním mohl nakonec vyvinout tělo a mysl dostatečně silné, čisté a schopné k tomu, aby mohl dokonale a vědomě vyjádřit tuto mou Ideu, která věčně působí v jeho duši.

         Člověk je tudíž pouze organismem, který  takto připravuji, abych skrze něj projevil dokonalost mé Ideje. Poskytuje osobnost s jejím tělem, myslí a intelektem, skrze kterou můžu dokonale vyjádřit tuto Ideu, a fyzický mozek, kterým ji mohu promýšlet a vyslovovat do vnějšího projevu.

         Vkládám do lidského mozku ideu – ať je jakákoli. Tato idea by rostla, vyvíjela se a rychle dozrála v dokonalé vnější naplnění nebo projev, pouze pokud by ji to člověk dovolil; pokud by Mi zcela odevzdal svou mysl, všechny své myšlenky, své srdce a všechny své touhy, a dovolil Mi, abych se mohl projevit navenek jako dokonalé naplnění této ideje.

          Vložím nyní do tvé mozkové mysli ideu. Může růst, vyvíjet se dozrát v bohatou úrodu moudrosti, která tě očekává, pokud Mi dovolíš, abych řídil její růst a její vyjádření skrze tebe.   

          V jednom z mých jiných zjevení, které se jmenuje Bible, ti bylo hodně vyprávěno o „slovu“, avšak málo kdo, dokonce i mezi těmi, kteří nejvíce studovali Bibli, pochopil jeho význam.

          Bylo ti řečeno toto:

 

„Na počátku bylo Slovo, a Slovo bylo u Boha, a Slovo bylo Bůh. Totéž bylo na počátku u Boha. Všechny věci byly jim stvořeny – Slovem – a bez něho – Slova – nebylo nic stvořeno, co bylo stvořeno.“

 

         Zde se dozvíš, jak bylo mé slovo na počátku, jak bylo u Mne, a jak bylo Mnou, Mnou samotným; jak všechny věci byly Mnou a mým slovem stvořeny, a že beze Mne a mého slova nebylo nic stvořeno, co nyní existuje.

        Nuže, slovo, podle lidského chápání, je symbolem ideje, čili zastupuje, ztělesňuje a znázorňuje ideu.

        Ty jsi slovo, symbol ideje, pokud jsi schopen to pochopit. Stejně tak, jako jim je diamant, kůň nebo fialka.

        Jestliže jsi schopen rozpoznat ideu v pozadí symbolu, pak znáš duši neboli skutečnost projevu, který má podobu člověka, diamantu, koně, fialky.

        Z toho vyplývá,že slovem, které je obsaženo v předchozím citátu, je míněna idea, skrytá a neprojevená idea, která ale čeká na to, aby byla vyjádřena, čili myšlena a vyslovena v určité podobě.

        Takže slovo, které bylo na počátku, a které bylo u Boha, nebylo pouze ideou, ale bylo mou ideou toho, jak se JÁ sám PROJEVUJI v novém stavu neboli okolnostech, které nazýváš pozemským životem.

         Touto ideou jsem byl JÁ, JÁ sám, protože byla částí Mne samotného, a která zatím byla skrytá a neprojevená v mém nitru. Tato idea byla podstatou a základem mého BYTÍ, které samotné je ideou, jedinou prapůvodní ideou.

       Všechny skutečnosti byly vytvořeny Mnou, tím, že jsem vyvolal působení této mé Ideje, když jsem ji začal promýšlet a vyslovovat ve výrazech. A nic nebylo a ani nikdy nemůže být projeveno v pozemském životě, co by nemělo mou Ideu jako počáteční a základní příčinu a zdroj svého bytí.

       Nyní je tato má Idea v procesu rozvoje, to znamená, že je promýšlena do vnějších projevů – někdo to nazývá evolucí – tak, jako je tomu u květiny, když  se nejdříve  na stonku vytvoří pupen a nakonec se rozvine v květ, čímž se podřizuje síle, která ji nutí k tomu, aby projevila mou Ideu, která se ukrývá uvnitř její duše.

       Přesně tak zdokonaluji a rozvíjím všechny své vyjadřovací prostředky, které se nakonec navzájem sjednotí a v úplnosti vyobrazí navenek ze svých duší mou Ideu ve veškeré nádheře její dokonalosti.

       V současné době je povaha těchto prostředků taková, že aby mohly vyjádřit mou Ideu, mají zapotřebí mnoho jazyků různých druhů, od toho nejjednoduššího až po ten nejsložitější, který se skládá téměř z nekonečného počtu slov.

       Ale až úplně promyslím svou Ideu navenek, to znamená, že až zdokonalím své mnohé výrazové prostředky, potom bude moje Idea vyzařovat z každého slova. Každé slovo potom bude ve skutečnosti dokonalou části nebo určitým rysem mé Ideje, přičemž všechna budou zvolena a uzpůsobena tak, aby opravdu mohla být jako slovo jediné, které bude vyzařovat nádherný smysl mého záměru.

       Pak se všechny jazyky smísí a splynou v jeden jazyk a všechna slova v jediné slovo, protože všechny prostředky se stanou jedním tělem, které se tím stane dokonalým prostředkem pro úplné vyjádření mé Ideje jediným slovem –  MNOU SAMOTNÝM.

       Potom, když budu mít možnost být vyjádřen těmito dokonalými slovy, budu JÁ zářit skrze své výrazové prostředky – skrze osobnosti, skrze jejich těla, skrze mysl a intelekt; a slovo se stane tělem, jinak řečeno BUDE tělem.

        To znamená, že prostřednictvím zušlechťující síly mé Ideje v nitru se všechna slova projeví skrze tělo, čímž ho promění, produchovní a učiní tak průzračné a čisté, že osobnost již nebude vlastnit nic z pozemské přirozenosti, co předtím obsahovala a co ji  tím pádem překáželo v neosobním projevu. Tímto bude mému JÁ umožněno, aby vyzařovalo dokonale navenek a mohlo se plně projevit, a takto ještě jednou sloučit všechna slova a všechna těla  do jediného slova, SLOVA, které bylo na počátku, a které potom bude zářit skrze všechna stvořená těla jako SLUNCE SLÁVY – BOŽSKÝ KRISTUS!

         Toto je záměr a účel mé tvorby a všech projevených skutečností.

         Stručný popis procesu mé tvorby, to znamená mého promýšlení mé Ideje toho, jak se  JÁ sám pozemsky projevuji, bude podán v tom, co následuje.

 

zpět na úvod .......... další kapitola .......... VIII. Má Idea