XI. Použití

 

 

          Záměrně jsem ti  ještě nyní nesdělil vše o tom, jakým způsobem a z jakého důvodu se odehrály tyto věci, protože mám pro tebe připravenou – pokud Mne o to požádáš a jsi schopen ji přijmout – inspiraci z nitra, která obsahuje mnohém úplnější představu o rozvinutí a vývoji mé Božské Ideje a jejího konečného dokonalého projevu, než jak je to popsáno na těchto stránkách.

           Kdybych ti zde sdělil skutečný význam mých mnohých projevů před tím, než bys byl vědomě schopen zažít jeho pravdu, tak bys mým slovům neuvěřil, a ani bys neporozuměl jejich vnitřnímu použití a užitečnosti.

           Proto během toho, kdy začínám v tobě probouzet poznání, že JÁ JSEM v nitru, a kdy stále více nutím tvé lidské vědomí, aby se stalo průlivem, skrze který se můžu vyjadřovat, ti budu postupně odhalovat skutečnost mé Ideje, přičemž ti budu odstraňovat jednu po druhé věky trvající iluze, které ti zatajovaly mou přítomnost, a tím Mi bude umožněno projevit skrze tebe na Zemi mé nebeské vlastnosti ve veškeré jejich lidsko-Božské dokonalosti. 

           Podal jsem ti zde pouze náznak mé skutečnosti, ale jen do míry, aby se to, co bylo uvedeno, stalo srozumitelným. Více ti bude odhaleno z nitra, a mnohem podivuhodnějšího, než jak ti to připadá v tuto chvíli.

           Protože má Idea v nitru, když bude nakonec zcela vyzařovat přes svůj tělesný obal, tě přinutí, abys Mne uctíval  a velebil mnohem více, než vše, co nyní tvá lidská mysl a intelekt považuje za Boha.

          Před tím než budeš schopen si toto vše uvědomit a skutečně tomu porozumět, musíš ty a tvá lidská osobnost Mi umožnit, abych ti to odhalil, a to tak, že se v nitru obrátíš ke Mně jako k jedinečnému zdroji  takovým způsobem, že si sebou přineseš svou schopnost posuzování věcí absolutně vyprázdněnou od sebe sama, a že přijdeš s myslí a srdcem tak prostým a důvěřujícím, jako je tomu u dítěte.

         Jedině tehdy, když nezůstane nic z osobního vědomí, co by překáželo, abych tě zcela naplnil vědomím mé přítomnosti, ti můžu ukázat nádheru mého skutečného záměru, k čemuž je celé toto poselství pouze vnější přípravou.

        Nicméně, nyní nastal pro tebe čas, abys tomu částečně porozuměl. Bylo toho již dost odhaleno, abys byl schopen rozeznat můj hlas, který promlouvá v nitru.

        Proto budu nyní pokračovat dále tak, jako by sis uvědomil, že JÁ JSEM v nitru, a že tyto pravdy, které sděluji prostřednictvím těchto stránek, slouží pouze k tomu, aby vtiskly silněji do tvého vědomí ty součásti mé Ideje, které jsi nebyl schopen jasně přijmout přímo z vlastního nitra.

        To, co v této knize v tobě vyvolává silný dojem, že je pravda, je tudíž potvrzením toho, co se doposud snažila má Idea vyjádřit z nitra.

        To, co tě nechává lhostejným a co není v souladu s tvým přesvědčením, to přejdi bez povšimnutí, protože to znamená, že si zatím nepřeji, abys to přijal.

        Ale protože každé slovo je naplněno mocnou energií mé Ideje, bude se každá pravda, kterou hlásám v tomto poselství, neustále šířit, dokud nedosáhne mysle, které jsem urychlil ve vývoji tak, aby byly schopné ji přijmout, a těm myslím, které si uvědomují pravdu v něm ukrytou, se tato pravda stává živou skutečností, čímž se stávají součástí mé Ideje, a tím jsou nyní vhodné a způsobilé k vyjadřování.

        Protože všechny mysle jsou pouze součástmi mé nekonečné mysle, čili jejími částmi, které se projevují v různých formách smrtelné povahy, proto když promlouvám prostřednictvím těchto stránek k tvé mysli i k myslím jiným, promlouvám pouze ke svému smrtelnému jáství a to tak, že přemýšlím svou nekonečnou myslí, a tím přesouvám navenek svou Ideu do pozemského projevu.

       Naprosto stejným způsobem budeš brzy myslet mé myšlenky, a budeš si uvědomovat, že promlouvám v nitru přímo k tvému lidskému vědomí, takže potom se již nebudeš muset obracet k tomuto nebo k nějakému jinému mému vnějšímu zjevení, ať proslovenému nebo psanému, abys obdržel mé poselství.

       Cožpak nejsem v tvém nitru, a nejsem tebou, a nejsi snad jedno se Mnou, který JSEM žijícím ve vědomí všech myslí a vyjadřujícím se prostřednictvím tohoto vědomí, a který zná všechny věci?

       Jediná věc, kterou ti zbývá udělat, je vstoupit do vševědoucnosti mé mysle a zůstat tam se Mnou, stejně jako JÁ setrvávám uvnitř mé Ideje ve tvé mysli. Potom všechny věci, které nejsou ničím jiným než vnějším projevem mé Ideje, budou tvé, tak jako jsou v tuto chvíli mé, a které existují pouze díky vědomí, které jsem jim věnoval, když jsem je svým myšlením přivedl do existence.

         Všechno je jenom otázkou vědomí – tvého vědomého myšlení. Jsi ode Mne oddělen jedině proto, že si to o sobě myslíš. Tvá  mysl není nic jiného, než ohniskový bod mé mysli. Stačí, abys pouze věděl, že to, co nazýváš svým vědomím, je mé vědomí. Bez mého vědomí, které je v tobě, bys nemohl ani myslet, natož dýchat nebo existovat. Cožpak to nechápeš?

          Nuže, mysli si, věř, že jsi JÁ, že nejsme odděleni, že vůbec není možné, abychom mohli být oddělení, protože MY jsme JEDEN A TENTÝŽ – JÁ  tebou a ty  Mnou, mysli si, že je to pravda. Představ si, jak nejživěji dovedeš, že to tak skutečně je. A opravdu, v tom okamžiku, kdy si začneš tuto velkolepou skutečnost uvědomovat, budeš se Mnou v nebi.

           Jsi tím, čemu věříš, že jsi. Ani jediná věc ve tvém životě se nestane skutečností, anebo nemá pro tebe žádnou hodnotu, dokud to z ní neučiní tvé myšlení a víra.

           Proto si již nadále nemysli, že jsi ode Mne oddělen, a zůstaň se Mnou v neosobní říši, kde veškerá moc, veškerá moudrost a veškerá láska - trojnásobná povaha mé Ideje – pouze čekají na to, aby se mohly skrze tebe projevit.

          Už jsem toho sdělil mnoho a  zcela očividně jsem stejnou věc opakoval vícekrát, avšak různými slovy. Udělal jsem to záměrně, protože tím jsem ti smysl svých slov podal z různých úhlů pohledu, abys nakonec mohl pochopit mou Božskou neosobnost, která je ve skutečnosti tvou neosobností.

         Ano, opakoval jsem a budu pokračovat v opakování mnohých pravd, a ty si budeš možná myslet, že je to nudné a zbytečné. Ale jestliže budeš číst pozorně, zjistíš, že kdykoliv opakuji pravdu,  tak vždy něco přidám k tomu, co již bylo řečeno, a že pokaždé je učiněn silnější a trvalejší dojem na tvou mysl.

         Pokud k tomu došlo, tak bylo dosaženo mého záměru a ty brzy získáš duševní pochopení této pravdy.

        Jestliže takový dojem v tobě nevzniká a stále si myslíš, že takové  opakování je zbytečným plýtváním slov a času, tak si buď vědom toho, že čte pouze tvůj intelekt, a že skutečný význam mých slov ti zcela uniknul.

        Avšak ty, který skutečně rozumíš, budeš milovat každé slovo a budeš mnohokrát opakovat čtení tohoto poselství, a následkem toho obdržíš všechny úžasné perly moudrosti, které jsem pro tebe uchovával.

        Tato slova a jejich poselství budou pro tebe od tohoto okamžiku pouze zdrojem inspirace, neboli bránou, kterou budeš schopen vstoupit do neosobního stavu a udržovat sladké spojení se Mnou, svým otcem v nebi, a JÁ tě budu učit všem věcem, které si budeš přát poznat.

        Popsal jsem neosobní stav z mnoha hledisek proto, aby se stál poznatelným tak jasně, že ho dokážeš neomylně rozeznat  od všech nižších stavů, a že budeš schopen se učit v něm vědomě přebývat podle vlastní vůle.

          Až budeš schopen v něm vědomě přebývat takovým způsobem, že má slova, nechť jsou vyslovena kdykoliv a kdekoliv, naleznou vždy přístřeší a pochopení ve tvé mysli, potom ti dovolím použít určité schopnosti, které jsem začal v tobě probouzet. Tyto schopnosti ti umožní čím dál jasněji vidět skutečnost věcí, nejenom krásné a půvabné vlastnosti v osobnostech z tvého okolí, ale rovněž jejich slabosti, chyby a nedokonalosti.

          Avšak důvodem, že ti bude umožněno vidět tyto chyby a nedokonalosti, není to, abys mohl kritizovat a soudit své bratry, ale to, abych mohl v tobě vyvolat pevné odhodlání k překonání takových chyb a nedokonalosti ve tvé vlastní osobnosti. Zapamatuj si! –  Nemohl bys je zpozorovat v druhých, kdyby ještě nebyly v tobě samém, protože JÁ v nitru bych již nemusel na ně obracet tvou pozornost.

          Jelikož všechno je určeno k používání, a výhradně k používání, sledujme, jak jsi až dosud používal dalších schopností, darů a sil, které jsem ti věnoval.

          Od tohoto okamžiku si musíš uvědomit, že všechno jsem ti poskytnul . Vše, co máš, nebo čím jsi, ať už je to dobré nebo zlé, požehnání nebo utrpení, úspěch nebo nezdar, bohatství nebo chudoba, jsem ti poskytnul JÁ, neboli jsem to vše k tobě přitáhnul. – Proč? Pro POUŽITÍ – na tvé probuzení k poznání a uznání Mne za dárce všeho, co je dobré.

          Ano, všechno, co dostáváš, má své použití. Jestliže si neuvědomuješ toto použití, je to pouze proto, že ještě nejsi schopen Mne uznat za dárce. 

         Nemohl jsi Mne jako takového upřímně uznat, dokud jsi nepoznal, že JÁ JSEM dárce. Ve skutečnosti byla tvá osobnost tak zaujatá snahou se zbavit nebo vyměnit mnoho věcí, které jsem ti věnoval, za věci jiné, které jsi považoval za lepší, že se ti samozřejmě nemohlo o tom ani zdát, a ne tak ještě  Mne uznat, své vlastní JÁ za dárce.

         Možná Mne již nyní uznáváš za dárce, za vnitřní podstatu a stvořitele všech věcí ve svém světě a ve svém životě, a rovněž i svého současného postoje k těmto věcem.

         Obě tyto skutečnosti jsou mým dílem, protože jsou pouze vnějšími součástmi procesu, který používám při vyjadřování své Ideje tvé vnitřní dokonalosti, která ve skutečnosti je mou dokonalosti, a která se postupně rozvijí z tvého nitra.

            Jakmile si to budeš čím dál více uvědomovat, bude ti odhalen pravý význam a používání věcí, podmínek a zkušeností, které přivolávám. Protože tehdy začneš mít krátké záblesky mé Ideje v nitru, a když zahlédneš tuto Ideu, začneš poznávat Mne – své vlastní pravé JÁ.

           Avšak dříve, než Mně můžeš skutečně poznat, musíš se naučit, že všechny věci, které ti dávám, jsou dobré – a že jsou k používání, mému používání – a že ty o ně nemáš mít zájem neboli skutečné právo na ně, a že jsou ti opravdu prospěšné jedině tehdy, když je využiješ k takovému používání.

           Mohu prostřednictvím tebe vyjadřovat nádherné symfonie zvuků, barev nebo řeči, které se projeví jako hudba, výtvarné umění nebo poezie, dle lidské terminologie, a které tak zapůsobí na druhé lidí, že je to přinutí k tomu, aby tě oslavovaly jako jednoho z velikánů té doby.

          Mohu promlouvat tvými ústy nebo tě inspirovat k napsaní mnohých nádherných pravd, které mohou k tobě přilákat mnoho přívrženců, kteří tě prohlásí za nejpodivuhodnějšího kazatele nebo učitele.

         Mohu dokonce prostřednictvím tebe léčit různé nemoci, vyhánět démony, navracet slepcům zrak, chromým chůzi, a konat další podivuhodné skutky, které svět nazývá zázraky.

         Ano, toto vše mohu prostřednictvím tebe vykonat, ale ty osobně z toho všeho nebudeš mít naprosto žádný prospěch, pokud nevyužiješ a nepoužiješ tyto harmonie zvuku v každém svém mluveném slově tak, že všem posluchačům budou připadat jako líbezná nebeská hudba; a pokud tvůj cit pro barvu a souměrnost se neprojeví ve tvém životě tak, že  z tebe budou vycházet pouze laskavé, povznášející, vstřícné myšlenky, které budou ukazovat, že jediným pravým uměním je to, které  jasně odhaluje mou dokonalost ve všech mých lidských projevech, a které umožňuje oživující síle mé lásky  proudit skrze tebe do jejich srdcí, a tím zobrazit jejich vnitřnímu zraku můj obraz, který se ukrývá v jejich srdcích.

        To samé platí pro tvou čest. Nebudeš důvěryhodným, bez ohledu na to, jaké prostřednictvím tebe promlouvám nádherné pravdy nebo vykonávám skutky, dokud ty, ty sám, podle těchto pravd nežiješ, denně, každou hodinu; a dokud nedosáhneš toho, že tyto skutky budou sloužit jako trvalá připomínka na Mne a mou sílu, která neustále volně proudí navenek k tobě, můj milovaný, a ke všem, aby ji bylo použito k mé službě.

            Ty, kterého jsem očividně neobdaroval žádnou z takových schopností, a který se považuješ za nehodného a ještě ne dostatečně vyspělého, abys Mi mohl sloužit takovými způsoby – tobě bych chtěl říct:

           Přesně v té míře, v jaké Mne doopravdy uznáváš  ve svém nitru a v jaké se snažíš Mi upřímně sloužit, přesně v té samé míře tě použiji – nezáleží na tom, jaká je tvá osobnost, nezáleží na tom, jaké jsou její chyby, sklony a slabosti.

           Ano, i tobě, který se takto snažíš Mi sloužit, dám vykonat mnoho podivuhodných věcí pro oživení a probuzení tvých bratrů ke stejnému poznání Mé bytosti. I tobě dám možnost ovlivňovat a působit na životy mnohých lidí, se kterými se budeš stýkat, a to tak, že je budeš inspirovat a povznášet k vyšším ideálům, budeš měnit jejich způsob myšlení a jejich přístup k jiným lidem a tím pádem i ke Mně.

           Ano, vás všechny, kteří se snažíte Mi sloužit, nezaleží na tom, jaké jsou vaše schopnosti, uschopním k tomu, aby jste se stali životodárnou silou pro dobro společnosti tím, že budete měnit způsob života mnoha lidí, že budete inspirovat a formovat jejich touhy a snahy, a že se zcela stanete oživujícím vlivem uprostřed světských činnosti, ke kterým vás přivedu.

          V době, ve které to bude probíhat, si pravděpodobně nic z toho nebudeš uvědomovat. Je rovněž možné, že stále toužíš po tom, abys Mi mohl sloužit, a že prahneš po tom, aby sis Mne mohl důvěrněji uvědomit, že si myslíš, že jsi málo činný, že stále děláš mnoho chyb a že nedokážeš žít podle svých nejvyšších ideálů, které jsi převzal ode Mne, a přitom si nemusíš uvědomovat, že tato touha a prahnutí jsou průlivem, skrze který rozlévám svou duchovní sílu, která je naprosto neosobní  a kterou používáš, aniž by sis uvědomoval, že ji požívám JÁ v tvém nitru k dosažení svého záměru ve tvém srdci a životě, a v srdcích a životech mých a tvých ostatních JÁ.

         Takže, jakmile si konečně začneš toto vše uvědomovat, což si zcela určitě přeješ, a ověříš si to praktickým použitím všeho toho, co vlastníš v službě, budu ti postupně předávat  sílu a schopnost vědomě používat neosobně mou moc, mou moudrost a mou lásku k vyjádření mé Božské Ideje, která se neustále snaží skrze tebe projevit svou dokonalost.

              Z tohoto důvodu brzy uvidíš, že tvoje lidská osobnost se všemi svými schopnostmi, silami a vlastnictvím, které jsou ve skutečnosti mé a pouze skrze tebe pracují a se projevují, je rovněž zcela k mému používání, a že pravého úspěchu a uspokojení může být dosaženo pouze takovým používáním.

             Protože takové používání vyvolává, stejně jako zaseté semeno vyvolává úrodu, schopnost vědomě používat všechny mé duchovní schopnosti pro konečné a dokonalé vyjádření mé Ideje, která může být vyjádřena pouze skrze tvou lidskou osobnost.             

              

zpět na úvod .......... další kapitola .......... XII. Spřízněné duše