XII. Spřízněné duše

 

 

         Podívejme se nyní na některé z věcí, které jsem ti dal, především na ty, u kterých ještě nejsi schopen Mne uznat za jejich dárce.

         Je možné, že konkrétní postavení, které nyní zaujímáš v životě, nepovažuješ za nejlepší k vyjádření mé Ideje, která se čím dál více zpřítomňuje ve tvém nitru.

         Je-li tomu tak, proč tedy neopustíš toto postavení a nezaujmeš postavení na základě své vlastní volby?

         Samotná skutečnost, že to nemůžeš nebo že to neděláš, dokazuje, že v této chvíli je takové postavení nejvhodnější k tomu, aby se v tobě probudily určité vlastnosti, které jsou potřebné k mému  dokonalému vyjádření, a že JÁ, tvé vlastní JÁ, tě nechávám v něm zůstat tak dlouho, dokud nejsi schopen poznat můj záměr a význam skrytý v síle, kterou takové postavení obsahuje, a která narušuje klid tvé mysli a tím tě udržuje v nespokojenosti.

          Až odhalíš  můj význam a rozhodneš se pro to, že můj záměr  se stane tvým záměrem, teprve tehdy, a nikdy jindy, ti dám sílu k tomu, abys přešel z tohoto postavení do postavení vyššího, které jsem pro tebe připravil.

         Možná si myslíš, že manžel nebo manželka, kterou máš, se vůbec k tobě nehodí nebo, že vůbec není schopná ti pomoct ve tvém „duchovním“ probuzení, a že právě naopak ti v něm překáží a škodí. Možná i  tajně uvažuješ o rozchodu nebo toužíš po tom, abys mohl odejít od tohoto manželského partnera za někým jiným, kdo má pochopení a připojí se k tobě ve tvém snažení a hledání, a kdo ti z tohoto důvodu připadá, že více odpovídá tvému ideálu.

         Můžeš utéct, pokud chceš, ale uvědom si, že nemůžeš utéct před svou vlastní osobnosti, která ve své sobecké touze po „duchovním“ partnerovi může přitáhnout pouze někoho, kdo tě přinutí k desetinásobně delšímu a těžšímu hledání mezi iluzemi mysli, než se budeš schopen znovu probudit k vědomí mého hlasu, který promlouvá v nitru.

         Protože partner, který by měl pro tebe porozumění a projevoval by ti vděčnost, by v tobě podporoval tvou domýšlivost a sobeckou touhu po „duchovní“ síle, a rozvíjel by další egoistické stránky tvé povahy. Rovněž laskavý, důvěřivý, poddajný partner by mohl v tobě podporovat pouze sobectví a ješitnost, pokud se ještě trvale nenalézáš  ve vědomí mé neosobní lásky; zatímco despotický, podezíravý, vyčítavý partner ti může poskytnout duševní výcvik, který ještě potřebuješ.

        Pokud to ještě nevíš, tím, kdo je tvou pravou spřízněnou duší, je ve skutečnosti anděl z nebes, stejně tak, jako jsi i ty, jedna z vlastností mého Božského JÁ, který přišel za tebou, aby tě učil despotismem, odporem, sobectvím, tvrdostí a přísností, protože tyto vlastnosti jsou stíny vytvořené podobnými vlastnostmi, které sídlí uvnitř tebe. Protože světlo mé Ideje v nitru, které vyzařuje skrze tvou zatemnělou osobnost, vrhá tyto stíny na duši tvého partnera, a tím ji rovněž zatemňuje, zeslabuje a  připoutává k její osobnosti. Současně však umožňuje stínům, které jsou vyvolány těmito tvými vlastnostmi, aby působily na tvé vědomí tak silně, že získávají moc k tomu, aby tě mohly trápit a zneklidňovat. To vše slouží k tomu, aby ses naučil, že teprve až zbavíš nečistot svou vlastní osobnost tak, aby se mohla projevit má svatá láska, můžeš být vysvobozen z jakýchkoli poměrů, které mohou nyní hodně znepokojovat tvou mysl a způsobovat velký smutek ve tvé duši.

        Proto si uvědom, že tato spoutaná duše, tento anděl z nebes, tato další část mého i tvého JÁ, přišla za tebou a tluče křídly o zavřenou klec své osobnosti, ve které ji pomáháš být uvězněnou. Tato duše touží a snaží se skrze tebe vyvolat do projevu neosobní lásku, něžnou, ohleduplnou péči o druhé lidi, vyrovnanost mysli a pokojné srdce, klidné, pevné sebeovládaní, které jediné ji mohou otevřít bránu, a tak ona může vstoupit do svobody jejího vlastního vznešeného bytí a projevit se ti jako její vlastní pravé  JÁ. Dokud neuvidíš tuto duši ve veškeré její Božské kráse, osvobozenou od tohoto pozemského otroctví, nebude ti nikdy umožněno, abys nalezl a poznal tento ideál, který hledáš.

           Protože tento ideál neexistuje vně – v některé jiné osobnosti – ale pouze v nitru, ve tvém Božském protějšku, kterým jsem JÁ, tvé vyšší, nesmrtelné JÁ. Je to jenom má Idea tohoto tvého dokonalého JÁ snažící se vyjádřit a projevit skrze tvou osobnost, která způsobuje, že spatřuješ zdánlivé nedostatky na partnerovi, kterého jsem ti dál.

          Avšak jednou přijde doba, kdy přestaneš venku hledat lásku, soucit, porozumění a duchovní pomoc a zcela se obrátíš na Mne v nitru, a tyto zdánlivé nedostatky zmizí. Potom uvidíš na tomto partnerovi pouze odraz vlastností jako je nesobecká láska, vlídnost, důvěra a neustálé úsilí učinit druhé lidi šťastnými, které budou jasně a nepřetržitě vyzařovat z tvého vlastního srdce.

           Je možné, že ještě nejsi schopen tomu všemu zcela uvěřit a stále ještě pochybuješ o tom, že JÁ, tvé vlastní JÁ, jsem zodpovědný za tvé současné postavení nebo, že jsem ti vybral tvého současného partnera.

          Pokud je to tak, pak je pro tebe dobré, když takto pochybuješ, dokud ti nebude všechno jasné.

          Ale zapamatuj si, budu promlouvat mnohem jasněji přímo z nitra, pokud se však s důvěrou obrátíš na Mne o pomoc. Protože vždy uchovávám svá nejposvátnější tajemství pro ty, kteří se obracejí na Mne s hlubokou a trvalou vírou v to, že jsem toho nejenom schopen, ale že je i zabezpečím v každé jejich potřebě.

         Nicméně tobě, který to ještě nedokážeš udělat, pravím: „Jestliže tvoje vlastní JÁ tě neumístilo tam, kde jsi, nebo neopatřilo tohoto partnera, proč tedy tam jsi? A proč máš tohoto partnera?

         Přemýšlej!

         JÁ, který jsem VŠE CO JE, dokonalý, nedělám chyby.

         Ano – říkáš – ale osobnost dělá chyby. A osobnost si vybrala tohoto partnera, a možná si nezasloužila lepší postavení.

         Co, kdo přinutil osobnost k tomu, aby si vybrala tohoto konkrétního partnera a získala toto konkrétní postavení v životě? Kdo zvolil místo a umístil tam tohoto partnera, že sis ho tam mohl takto vybrat, a kdo tě přinutil, aby ses narodil ze všech zemí právě v této zemi, a ze všech měst na světě právě v tomto městě a v této konkrétní době? Proč ne v některém jiném městě a o sto let později? Vykonala to všechno tvoje osobnost?

        Odpověz si sám pro sebe upřímně a přijatelně na tyto otázky, a zjistíš, že JÁ Bůh ve tvém nitru, tvé vlastní JÁ, dělám vše, co děláš ty, a dělám to dobře.

        Konám to vše během toho, kdy vyjadřuji svou Ideu, která se neustále snaží projevit ve vnější formě svou dokonalost prostřednictvím tebe, mé živoucí vlastnosti, stejně tak, jako ji projevuje ve věčnosti, v nitru.

        Co se týká tvé pravé „spřízněné duše“, o které tě někdo přesvědčil, že na tebe musí někde čekat, přestaň ji hledat; protože neexistuje zevně v nějakém jiném těle, ale uvnitř tvé vlastní duše.

        Protože to, co se dožaduje v tobě svého doplnění, je pouze tušení přítomnosti Mne samotného ve tvém nitru, který toužím po tom, abys Mne poznal a projevil, Mne, své vlastní Božské Dvojče, svou Duchovní část, svou druhou polovinu, se kterou, a pouze s ní jedinou, musíš být sjednocen před tím, než můžeš dokončit to, co jsi přišel na Zem vyjádřit.

       Je samozřejmé, že pro tebe, který ještě nejsi ve vědomí sjednocen se svým neosobním JÁ, je to tajemstvím. Ale nepochybuj, pokud přijdeš za Mnou s naprostou odevzdaností, a nebudeš se starat o nic jiného než o spojení se Mnou, odhalím ti sladkosti nebeské extáze, kterou mám již dlouhou dobu pro tebe připravenou.

 

zpět na úvod .......... další kapitola .......... XIII. Autorita