XIV. Media a prostředníci

 

            Ty, který na základě své touhy po tom, abys Mi mohl sloužit, ses stal členem církve, náboženské organizace, okultní společnosti, nebo duchovního řádu, a to jakékoli povahy, přičemž si myslíš, že když budeš pomáhat v činnosti této organizace a budeš ji podporovat, že Mi tím uděláš radost, a že by sis tím mohl získat mou zvláštní přízeň, -- věnuj pozornost těmto mým slovům a přemýšlej o nich.

            Především si uvědom, že mám z tebe radost již v tuto chvíli, protože neděláš nic než to, k čemu jsem tě přinutil, abys udělal, a děláš to proto, abys naplnil můj záměr – přestože se někdy může zdát, že jednáš proti mé vůli a pouze proto, abys uspokojil své vlastní žádosti.

           Rovněž si uvědom, že jsem to JÁ, kdo dává všem myslím všechny jejich životní zkušenosti, které využívám výhradně k tomu, abych připravil tělo, oživil srdce a vyvinul vědomí tak, aby Mne byly schopny pochopit a abych mohl skrze ně vyjádřit svou Ideu.

           Pomocí těchto zkušeností inspiruji mysle krátkými záblesky na Mne a mou Ideu, a takto jsem promlouval pomocí inspirace k mnohým lidem, kteří sebrali má slova, zapsali je do knih a poučovali o nich jiné mysle. Tato slova jsem vyvolal proto, abych oživil srdce a vědomí těch, kteří jsou připraveni je přijmout, i když samotní spisovatelé a učitelé nerozuměli správně mému záměru.

            Způsobuji, že mnozí z těch, jejichž mysl takto inspiruji těmito krátkými pohledy na Mne a mou Ideu, se stanou učiteli a vůdci, kteří organizují církve, společnosti a kulty, a kteří k sobě přitahuji hledající a následovníky, abych JÁ pomocí slov, která skrze ně promlouvám, jsem mohl oživit srdce a vědomí těch, kteří jsou připraveni Mne poznat.

           Ten, kdo toto vše dělá jsem JÁ, neosobní Jáství v nitru, a učitelé a vůdci osobně nedělají vůbec nic. Slouží pouze jako kanály, pomocí kterých může má Idea vstoupit do vědomí těch, které za tímto účelem k nim přitahuji.

           Protože mysl je pouze kanálem a intelekt nástrojem, které používám neosobně kdekoli a kdykoli je to nutné k vyjádření mé Ideje. Dokud však není srdce oživeno a široce rozevřeno tak, aby Mne mohlo obsáhnout, nemůže člověk svou smrtelnou myslí a intelektem vědomě porozumět mému záměru, když skrze něho vyjadřuji svou Ideu.

          Ve své touze po tom, abys Mi mohl sloužit, jsi možná nalezl v některém učiteli nebo vůdci osobnost, o které si myslíš na základě mnohých zdánlivě obdivuhodných slov, která skrze něj pronáším, že Mne již obsahuje ve svém srdci.

          Ve svých pochybnostech a obavách, zdali ses Mi zavděčil, a ve svém strachu z mé nespokojenosti, že se neřídíš mými příkazy, jsi možná dokonce šel k takovému učiteli nebo vůdci, který zřejmě tvrdil, že je knězem nebo kněžkou Nejvyššího, protože sis myslel, že jeho prostřednictvím obdržíš mé poselství, které je určeno právě tobě, anebo rady a slovní pomoc od nějakého „mistra“ nebo „rádce“ z duchovního světa, které bys měl dodržovat.

          Je dobré, že to děláš. Ano, protože jsem to JÁ sám, kdo ti poskytuje tuto příležitost, pokud ještě nechceš anebo nejsi schopen se spokojit s důvěrou ve Mne a čekat na to, až ti odpovím přímo JÁ, a až ti ve vhodnou dobu a svým vlastním způsobem pomůžu JÁ sám.

          Ano, k takovým knězům a kněžkám tě posílám a dopouštím, abys jim věřil a důvěřoval; dopouštím, aby tě zaopatřovali veškerými „duchovními“ naukami a radami, které jsi schopen přijmout a které pocházejí od těchto „mistrů“ a „rádců“, až konečně ve smutku a ponížení ze zklamání, které se nakonec nevyhnutelně dostaví, se opět obrátíš sám na sebe, na učitele ve svém nitru, na Mne, své vlastní pravé JÁ.

         Ano, dopouštím veškeré obelhávání z jejich strany, veškerou tvou poslušnost vůči nim, veškeré přijímání tvého nadšení a oddanosti – nemluvě o tvých penězích a službách – na  to, čemu věříš, že je to mé dílo, a následně aby si to vše sobecky přivlastnili a využili pro budování a posilování své vlastní osobní moci a velikosti mezi svými stoupenci; aby ti velice vychytrale lichotili a slibovali duchovní pokrok, aby současně s tím k tobě promlouvali pod rouškou vysokých a krásně znějících duchovních nauk, a tím tě neustále udržovali připoutaného k sobě, a to jenom proto, abys je nepřestal podporovat, uctívat a oslavovat; aby tě neustále zastrašovali upozorňováním na mou nespokojenost, jestliže jim nebudeš prokazovat bezpodmínečnou důvěru a poslušnost, - ano, toto vše dopouštím, protože je to přesně to, po čem toužíš a co vyhledáváš, a touha je skutečně uskutečňovatelem mé vůle.

           Je dokonce možné, že věnuješ nějakému jinému učiteli, - buď z viditelného nebo neviditelného světa a nezáleží na tom, jak je upřímný, jak to myslí dobře a jak je duchovně moudrý – o kterém si myslíš, že nemůže být zařazen mezi ty, o kterých byla právě řeč, svou bezpodmínečnou lásku, oddanost a poslušnost, a možná od něho dostáváš to, o čem se domníváš, že to jsou nauky a rady nedocenitelné hodnoty.

           To vše je v pořádku, jestliže dostáváš to co hledáš a o čem si myslíš, že to potřebuješ; protože JÁ poskytuji všechny věci, abych uspokojil takové žádosti. Ale uvědom si, že toto vše je zbytečné a nepřináší to skutečné výsledky, o které usiluješ; protože veškeré hledání a veškerá touha po dosažení duchovna pochází z osobnosti, a proto je sobecká a vede nakonec pouze ke zklamání, zbavení iluzí a pokoření.

           Ale pokud jsi schopen to vnímat, je to právě vlivem zbavení se iluzí a pokoření, že lze dosáhnout skutečných výsledků, protože ony jsou tím, co jsem přímo JÁ sám pro tebe připravil a k čemu jsem tě vedl, když jsem ti poskytnul možnost nechat si pomáhat některým lidským učitelem. A k tomuto zbavení se iluzí a pokoření jsem tě úmyslně přivedl, aby ses opět stal pokorným a poslušným jako malé dítě, a abys potom byl připraven naslouchat a řídit se mým slovem promlouvaným v nitru, a když mu budeš takto naslouchat a následovat ho, abys mohl vstoupit do mého království.

          Ano, veškeré vnější hledání skončí tímto způsobem a přivede tě zpátky ke Mně, unaveného, bezmocného, vyhladovělého, ochotného naslouchat mému poučování a udělat cokoli i pouze za kůrku mého chleba, kterým jsi předtím ve své tvrdohlavosti a domýšlivosti pohrdal, a který jsi ve své duchovní pýše nepovažoval za dost dobrý.

         Teď, pokud  už máš dost nauk a učitelů, a jsi si jistý, že v tvém vlastním nitru se nalézá zdroj veškeré moudrosti, přinesou tato slova tvému srdci nevyslovitelnou radost. Cožpak nepotvrzují to, z čeho jsi měl  v nitru pocit, že je to pravda?

         Pro tebe, který ještě nejsi schopen to vnímat a ještě potřebuješ prostředníka, jsem uskutečnil příběh „Krista, který se nechal ukřižovat pro tvé vykoupení“, který zobrazuje, jak si přeji, abys žil, to znamená, že ukřižováním své osobnosti se můžeš ve svém vědomí povznést  do stavu, kdy se staneš totožným se Mnou.

         Ale tobě, který jsi dostatečně silný, abys to snesl, říkám, že nepotřebuješ žádného prostředníka mezi sebou a Mnou, protože my jsme jeden a tentýž už nyní. Jestliže však o této skutečnosti víš, můžeš se ke Mně dostat přímo a okamžitě ve svém vědomí. JÁ, Bůh v tvém nitru tě přijmu a zůstaneš navždy se Mnou, stejně tak, jako můj syn  Ježíš, člověk z Nazaretu, prostřednictvím kterého se nyní projevuji stejně jako před dvěma tisíci lety, a jako se jednoho dne projevím tebou.

               Tobě, který nemůžeš pochopit, jak a proč sděluji tak krásné a tak duchovní věci prostřednictvím osobností, které samotné nedokážou žít v souladu s naukami, které zdánlivě sami ze sebe rozšiřují, pravím:

              Používám všechny prostředky naprosto neosobně, abych mohl vyjádřil svůj záměr.

              Některé jsem připravil tak, aby se stali lepšími vyjadřovacími prostředky než druzí, ale osobně Mne vůbec neznají.

             V některých jsem oživil srdce tak, aby Mne mohlo lépe obsáhnout, a tím se vědomě více sjednotili se Mnou.

             Někteří se sjednotili se Mnou až tak, že už nejsou ve vědomí  ode Mne odděleni, a v nich JÁ žiji, se pohybuji a vyjadřuji svou duchovní povahu.

            Od samotného počátku svého vyjadřovaní na Zemi jsem připravil své kněze, své proroky a své mesiáše, abych zviditelnil světu  svou Ideu – slovo, které se nakonec stane tělem. 

            Ale ať už promlouvám prostřednictvím kněze, proroka nebo mesiáše, nebo prostřednictvím malého dítěte, anebo tvého nejhoršího nepřítele, tak všechna slova, která se tě bytostně dotýkají, jsou slovy, která prostřednictvím organismu takového zprostředkovatele promlouvá tvé JÁ JSEM ke tvému duševnímu vědomí.

           Když se společně shromáždí určitý počet lidí, aby naslouchali mému slovu, které je pronášeno prostřednictvím jednoho z mých knězů, tak to není samotný kněz, ale JÁ, který jsem v srdci každého posluchače, kdo vyvolává v knězi živá slova, která hluboce pronikají do vědomí každého z nich. Kněz neví, proč jeho řeč na tebe tak působí, a je možné, že ani nerozumí významu slov, která ti říká.

           JÁ v jeho nitru vyvolávám vlivem společné oddanosti a víry ve Mne, které jsou vědomě i nevědomě projeveny všemi těmi, kteří jsou kolem  něho shromážděni, duchovní sílu, která slouží jako kanál nebo spojení, pomocí kterého se dostávám do vědomí těch mysli, které jsem připravil k tomu, aby porozuměly mému záměru. Protože i když ke všem promlouvám stejná slova, přesto tato slova obsahují pro každého odlišné a samostatné poselství, a nikdo si neuvědomuje žádné jiné, ale jenom to poselství, které sděluji právě jemu. Protože JÁ v tvém nitru vybírám ze slov ten význam, který jsem určil pro tebe, a JÁ v nitru tvého bratra a tvé sestry stejným způsobem vybírám ten význam, který jsem určil pro každého z nich.

           Když jsou dva nebo tři spolu shromážděni v mém jménu, tam JÁ JSEM vždy přítomen; jelikož idea, která je spojuje dohromady, je má Idea, proto obsahuje Mne, který jsem v nitru každého člověka. Vlivem spojení jejich touhy po Mně vytvářím prostředníka čili kanál, skrze který Mi je umožněno  dostat do duševního vědomí záblesky Mne samého, každému podle toho, jak je schopen to pochopit.

           Způsobuji, že každý kněz, každý učitel, každé medium to instinktivně ví, protože to jsou Mnou vybráni vyslanci, a rovněž způsobuji, aby se v nich probudila touha se obklopit stoupenci, abych mohl oživit v srdcích těch, kteří jsou připraveni, vědomí mé přítomnosti v nitru. Je možné, že samotný kněz, učitel, nebo medium Mne nikdy nepoznal ve svém nitru, a může se domnívat, že se nacházím nebo jsem zosobněn v nějakém mistru, vůdci nebo spasiteli, který je navenek od nich. Přesto však jsou jedinci, které vedu k těmto svým vyslancům, ve kterých jsem schopen pomocí určitých slov, která nutím říkat své vyslance, společně s duchovní silou, poskytnutou různými uchazeči,  probudit jejich duševní vědomí k tomu, aby si skutečně uvědomili Mne, neosobní JÁ, který sídlím v nitru – v samotném středu všech věcí, v každém srdci.

              Protože JÁ JSEM mého vyslance, a JÁ JSEM každého stoupence je jedno a to samé, je jedno ve vědomí, jedno v porozumění, jedno v lásce a jedno v záměru, který nespočívá v ničem jiném než v plnění mé vůle.

             Toto JÁ JSEM, které je zcela neosobní, a které nezná ani čas, ani prostor, ani rozdílné totožnosti, pouze využívá osobností, jak vyslance tak stoupenců, a podmínek osobního styku jako prostředku k tomu, aby poskytlo hlas mé Ideji, která se neustále v nitru snaží o vnější projev.

             Ty vyslance, kteří přijímají důvěru a víru mých přívrženců, a potom ji využívají ke svým vlastním soukromým účelům, přinutím, aby se probudili k poznání mé vůle a mé Ideje, každého ve vhodné době. Ale toto probuzení nebude pro jejich osobnosti příjemné, a skoro vždy způsobuje mnoho utrpení a ponížení; ale když to učiním, jejich duše se radují a vděčně Mi pějí chválu.

           Proto se nepozastavuj nad tím, když někdy uslyšíš nádherná slova pravdy, která vycházejí z úst zdánlivě nehodných k tomu, aby je vyslovovala, a které nerozumí jejich významu; ani nad tím, že prostí stoupenci se častokrát probudí rychleji a přerůstají své učitele. JÁ, který sídlím v nitru jak učitele tak stoupence, volím různé okolnosti a poskytuji různé způsoby k vyjádření mých vlastností v každé odlišné duši tím, že každou umísťuji přesně do doby a místa, kde se můžou  navzájem co nejlépe doplňovat a pomáhat si, a tak je všechny za těchto okolností spojuji do nejvíce harmonického vyjádření mé Ideje.

 

zpět na úvod .......... další kapitola ........... XV. Mistři