XV. Mistři

 

 

           Ty, který ještě zastáváš ideu, která se vyskytuje v různých naukách, že každému, kdo usiluje o spojení se Mnou, poskytnu „mistra“ nebo Božského učitele, poslouchej má slova.

           Je pravdou, že jsem ti v minulosti umožnil pátrat v nejrůznějších mystických a okultních knihách a naukách, když jsem podněcoval tvou tajnou touhu po získání sil nezbytných k dosažení tohoto spojení, které tyto nauky tak oslavovaly, až do té míry, že se v tobě probudilo jakési slabé vědomí o tom, že takové síly vlastníš.

           Dokonce jsem připustil, abys věřil, že prováděním určitých cvičení, dýcháním určitého způsobu a odříkáváním určitých manter  si můžeš k sobě přivolat „mistra“ z neviditelného světa, který by se stál tvým učitelem a pomohl by ti se připravit na určité zasvěcení, které by ti umožnilo se dostat do vysokého duchovního stavu, vstoupit do nějakého tajného řádu ve vnitřních sférách existence, kde by ti bylo odhaleno hluboké poznání mé Božské moudrosti.

           A nejenom, že jsem nechal dopustit tyto věci, ale pokud jsi schopen to pochopit, byl jsem to JÁ, kdo tě vedl k těmto knihám, vyvolával v tobě takovou touhu, a kdo způsobil, že se taková víra usadila ve tvé mysli – ale ne za tím účelem, jak se domníváš.

           Ano, provedl jsem tě všemi těmito naukami, touhami a vírami, protože jsem se snažil tvé lidské mysli ukázat síly, které používám, abych mohl vyjádřit svou Božskou Ideu.

           Popsal jsem tyto síly jako nebeské hierarchie, a aby je mohl tvůj lidský intelekt lépe pochopit, zobrazil jsem je jako anděly nebo Božské bytosti, neosobní zprostředkovatelé neboli vykonavatelé mé vůle, kteří jsou zapojeni do procesu vyjadřování mé Ideje, která byla na počátku.

         Ale ty jsi tomu neporozuměl.

         Tvůj lidský intelekt, uchvácen možností se setkat a rozmlouvat s jednou z těchto bytostí, jak to tvrdily některé nauky, je začal okamžitě zosobňovat, a začal toužit po tom, aby se projevily ve tvém životě, protože se domníval, že se zajímají o tvé lidské záležitosti, a že životem podle určitých pravidel, které jsou uvedené v určitých naukách, by sis mohl získat jejich přízeň, takže by ti pomohly dosáhnou nirvánu nebo nesmrtelnost.

           Zcela úmyslně jsem dopustil, aby ses oddával takovým falešným představám, když jsem tě nechal toužit, modlit se a svědomitě se snažit dodržovat dané příkazy; dokonce jsem tě občas oklamával tím, že jsem ti umožnil na chvíli spatřit v tebou vyvolaných vidinách a snech dokonalé bytosti, o kterých jsem tě nechal se domnívat, že to jsou takový „mistři“.

           Je dokonce i možné, že jsem způsobil, aby se v tobě rozvinuly určité schopnosti, které ti umožnily vnímat přítomnost osobností, které již přešly do duchovní sféry života, a které byly přivolány tvými touhami a snaží se hrát roli tvého mistra a vůdce.

           Nyní však pro tebe nastal čas, kdy máš vědět, že takové bytosti nejsou mistry, a také, že Božské bytosti samy sebe nenazývají mistrem; že JÁ, a pouze JÁ sám, tvé vlastní pravé JÁ, JSEM od této chvíle tvůj jediný mistr, a dokud nebudeš schopen Mne poznat, tak jim budu i prostřednictvím tvého bratra.

           Jakákoli bytost, nechť v lidské nebo duchovní formě, která se představuje tvému vědomí a  tvrdí o sobě, že je mistrem, nebo která ti dovoluje, abys ji nazýval mistrem, není ničím více ani méně než osobností, stejnou jako máš i ty, a proto není Božskou v tom smyslu, jak tvoje lidská mysl chápe tento pojem, bez ohledu na mnohé nádherné „pravdy“, které může pronášet, a „podivuhodné“ věci, které může konat.

           Tak dlouho, jak tvoje lidská mysl bude vyhledávat nebo uctívat ideu mistra v jakékoli jiné bytosti, bez ohledu na to, jak se ti může zdát vznešená nebo posvátná, přesně tak dlouho budeš naplňován takovými ideami; a je dokonce možné, že ti nakonec skutečně umožním se setkat a rozmlouvat s takovým „mistrem“.

         Pokud ti však bude udělena tato „výsada“, bude to pouze proto, aby se urychlilo tvé probuzení a tvé následné zklamání, až zjistíš, že tento „mistr“ je ve skutečnosti pouze osobnost, i když mnohem pokročilejší v duchovním probuzení než ty, ale přesto jen osobnost – a ne Božský mistr, kterého ti chce dát poznat tvá nejniternější duše.

         Protože tě živím každou ideou, která bude působit tak, aby tě naučila poznat skutečnost, která se nachází za vším zdánlivým, a jestliže tě přivádím k očividným podvodům a ke ztrátě víry ve veškeré lidské nauky, ve veškerou lidskou  a dokonce i Božskou dokonalost, je to jenom proto, abych ti umožnil jasněji rozlišovat mezi podstatou a stínem, a abych tě připravil na mnohem vyšší ideál, u kterého čekám, abych ti ho mohl ukázat.

            Ve své osobnosti se můžeš povznést pouze k ideálu, který si je tvá lidská mysl schopna představit. Prostřednictvím touhy umožňuji mé vůli, aby se projevila v tobě, a prostřednictvím touhy vykonávám mnoho podivuhodných věcí.

           Pokud tomu nevěříš, tak potřebuješ pouze použít klíč:

                  Myslet na mistra znamená vytvořit mistra.

           Tato idea mistra se tvým myšlením stane tím, co si přeješ a představuješ jako mistra.

           Jinými slovy, svým myšlením vytvoříš kolem této ideje všechny vlastnosti, o kterých se domníváš, že je má mistr. Tvá lidská mysl prostřednictvím touhy, přání a uctívání vytvoří nevyhnutelně tyto vlastnosti v nějaké imaginární bytosti, která je stále osobností, protože zatím nejsi schopen si představit neosobní bytost.

           Z tohoto důvodu musí tato idea dříve nebo později, podle intenzity tvé touhy a myšlení, vstoupit do skutečného projevu buď tím, že přitáhne k tobě takovou osobnost v těle, nebo jako bytost z říše vidin a snů.

          Povaha tvé lidské mysli je taková, že si v určitých chvílích myslí, že potřebuje mistra nebo někoho, na koho se může obrátit pro vysvětlení a radu ve svých lidských starostech a problémech, protože si myslí, že životní potíže mohou být vyřešeny tímto způsobem. Jestliže k tobě přivádím někoho, kdo nenaplňuje tvé očekávání nebo tě podvádí a přinutí tě nakonec se vrátit zpátky ke Mně, svému vlastnímu JÁ, znechuceného, zbaveného iluzí a pokořeného, je to pouze proto, že potom snad budeš ochotný se obrátit v nitru ke Mně, a budeš naslouchat mému hlasu, který po celé tyto roky k tobě promlouval, ale který tvá pyšná a sobecká mysl neuznávala za hodný k naslouchaní.

        Ty, který jsi ještě neprodělal tuto zkušenost, který ses ještě nesetkal se svým vytouženým mistrem, ať v lidské nebo duchovní formě; ty, v jehož nitru se mým slovům nepodařilo probudit a vyvolat odezvu na jejich pravdu, -- pro tebe mám přichystané určité zkušenosti, které tě později zcela jistě přivedou ke Mně, a pak  dosáhneš poznání, že JÁ JSEM mistr, inspirující idea v pozadí a uvnitř každé myšlenky na mistra a každé touhy po něm, která vstupuje do tvé mysli, ať už z nitra nebo zvenčí.

          Je vyučováno: „Když je žák připraven, mistr se objeví“. A v jistém smyslu je to pravda; ale ne tak, jak sis to vyložil.

          Tvá skrytá touha po mistru ho k tobě přivede, ale pouze tehdy, když tě na takové setkání připravím. Ale takové setkání bude pouze zjevením se zdánlivého mistra. Skutečného mistra nebo učitele, když se objeví, nemůžeš nikdy poznat, protože se může ukrývat v zajímavém příteli, spolupracovníkovi, v nejbližším sousedovi, ve tvé vlastní manželce nebo manželovi anebo dítěti.

          Ty, který ses povznesl nad touhu, ty, který již nehledáš mistra nebo učitele, dokonce ani Mne, ale osamělý setrváváš ve víře v mou věčnou přítomnost a v můj slib, -- pro tebe mám připravené setkání a společenství, které přinese tvé duši takovou radost a požehnání, že si to tvá lidská mysl nedokáže ani představit.

          Nyní je to tajemstvím, a dokud mu nejsi schopen porozumět, jsi oprávněn tvrdit, že to co bylo výše uvedeno není v souladu s určitými výroky v této knize, a že to odporuje naukám v mých jiných zjeveních.

         Neboj se, toto tajemství ti bude odhaleno – pokud si opravdově přeješ poznat můj záměr.

         Proč do té doby bys ve svém hledání měl být uspokojen něčím jiným než nejvyšším?

         Proč hledat v lidském nebo duchovním učiteli, vůdci, mistrovi nebo andělu, z důvodu jejich nevyhnutelně omezeného projevu mé dokonalosti, když můžeš jít přímo ke Mně, Bohu v tvém nitru, vševědoucímu, všemohoucímu, všudypřítomnému, inspirující ideji v pozadí a uvnitř všech projevů.

         Tak jak JSEM přítomen v tobě, tak stejně JSEM přítomen v každém, kterého vyhledáváš, a protože veškerá moudrost, veškerá moc a veškerá láska, kterou mají pochází ode Mne, proč nejít okamžitě ke Mně, a nechat Mně, abych tě připravil také tak, abych mohl prostřednictvím tebe vyjádřit vše čím JSEM.

         Jsi lidská osobnost, a současně Jsi Božský a proto dokonalý.

         První z těchto pravd věříš, druhé nevěříš.

         A přesto jsou obě pravdivé. – toto je tajemstvím.

         Jsi přesně tím, co si myslíš, že jsi.

         Jsi  jedno nebo to druhé? Kdo jsi? -- Anebo obojí?

        Jsi Mnou samotným. JSEM v tobě, ve tvé lidské osobnosti, ve tvém těle, mysli a intelektu. JSEM v každé buňce tvého těla, v každé vlastnosti tvé mysli, v každé schopnosti tvého intelektu. JSEM duší, činným principem každého. Ty jsi ve Mně. Jsi buňkou mého těla; jsi vlastností mé mysli; jsi schopností mého intelektu. Jsi částí Mne, a přesto jsi JÁ, mé Jáství. Jsme jeden a tentýž, a vždy jsme byli.

        Tato idea mistra, na kterou jsem obrátil pozornost tvé mysli, sloužila pouze k tomu, aby tě vedla a připravila tě na tuto ideu Mne samotného, tvého neosobního JÁ, anděla světla, vyzařování mého bytí, tvého vlastního Božského vládce a mistra v nitru.

        Ano, JÁ, tvé Božské Jáství, JSEM mistr, kterého tě nutila tvá duše hledat, a když Mne skutečně nalezneš, a budeš vědět, že JÁ JSEM tvé Jáství, potom se ve svém lidském vědomí s radostí staneš mým žákem, budeš Mne láskyplně očekávat, a budeš se starat pouze o to, abys Mi věrně sloužil, jak ve svém vlastním nitru tak v nitru tvých bližních. A potom pochopíš, proč existuje pouze „tvůj jediný mistr, i jediný Kristus“.

         Protože JÁ jako Kristus sídlím ve všech lidech a JSEM jejich výjimečné Jáství. Prostřednictvím všech lidí tě neustále oslovuji a snažím se dosáhnout a působit na tvé lidské vědomí. A jelikož tě poučuji nepřetržitě, nejenom prostřednictvím všech lidí, ale i prostřednictvím každého prostředku nezbytného pro danou chvíli, mám mnoho způsobů k dosažení tvého vědomí a využívám je všechny k tomu, abych tě přinutil k uskutečnění mého záměru.

        Hovořím mnohými hlasy, -- hlasem všech lidských emocí, vášní a tužeb. Hovořím hlasem přírody, hlasem zkušenosti i hlasem lidských vědomostí.

        Ano, toto všechno je můj hlas, který používám neosobně, abych ti vyjádřil jedinou skutečnost, že JÁ JSEM ve všem a že JÁ JSEM vším. Co ještě tento hlas ve svých rozmanitých podobách říká je to, že ty také jsi části toho všeho, a že JÁ JSEM uvnitř tebe, kde čekám na to, až Mne poznáš a až budeš vědomě spolupracovat na vyjadřování mé Ideje neosobní dokonalosti na zemi, tak jako se vyjadřuje v nebesích.

         Jedině tehdy, když se dostaví toto poznání, budeš připraven se setkat a poznat pravého mistra. Jedině tehdy a nikdy jindy si uvědomíš, proč JÁ, tvé vlastní neosobní Jáství můžu být a JSEM jediný možný mistr tvé lidské osobnosti.

         Potom rovněž porozumíš, proč ve svém osobním, odděleném vědomí bys nikdy nemohl rozeznat nebo poznat pravého mistra kdyby ses s ním setkal ve fyzickém těle, -- že dokud nedokážeš vstoupit do Kristovského vědomí, mého vědomí v tvém nitru a v jeho nitru, existoval by pro tebe jedině tak, že bys ho vnímal třeba jako laskavého a ochotného přítele nebo učitele.

         Když dosáhneš toto vědomí, jedině tehdy budeš hodný a oprávněný k tomu, abys poznal a  byl v kontaktu se svými druhy ve velkém bratrství ducha, kteří ovládli své osobní já a kteří žijí pouze proto, aby pomohli svým mladším bratrům také naleznout Božského mistra v nitru.

         Pokud by vstoupila do tvého života bytost, která by se ti zdála Božskou, a která by ti dovolila, aby sis o ni myslel a nazýval ji mistrem, tak ještě není zcela neosobní. Taková bytost by mohla být lidským mistrem, ale nebyl by to Božský mistr, kterému tvá duše touží sloužit.

         Možná bys byl spokojen, kdybys měl někoho takového za mistra, i kdyby nebyl zcela neosobní. Pokud ano, potom bych ti  někdy později přinesl poznání jeho osobních nedokonalostí prostřednictvím neustálého srovnávání s mou neosobní dokonalosti; dokud by ses konečně neobrátil a nepřišel ke Mně v úplné opuštěnosti, protože bys uznal Mně a mou neosobnost za jediný vzor a ideál, a za pravou příčinu, která inspirovala tvé dlouhé vnější hledání mé dokonalosti, která však mohla být nalezena pouze v nitru, hluboce ukrytá uvnitř tvé vlastní duše.

        

zpět na úvod ........... další kapitola .......... XVI. Kristus a Láska