XVI. Kristus a Láska

 

           Tobě, který se bojíš, že má slova mohou zničit tvou víru a lásku k Pánu Ježíši Kristu, pravím:

           Před dvěmi tisíci lety, když proces vyjadřování mé Ideje dosáhl stupně, ve kterém jsem mohl navenek projevit část své Božské skutečnosti. Abych to mohl uskutečnit a současně abych připomněl mým lidským vlastnostem jejich poslání na Zemi, bylo nevyhnutelné vyjádřit prostřednictvím lidské osobnosti a projevit v lidské formě mé Božské vlastnosti, protože tímto způsobem jejich lidské mysle a intelekty mohly vidět, vzpomenout si a být Mnou v nitru inspirovány k tomu, aby dovolili mé Ideji podobným způsobem se vyjádřit a projevit v jejich lidských osobnostech.

          Toto jsem vykonal prostřednictvím osobnosti Ježíše, člověka z Galileje, když jsem lidskému rozumu ukázal svým učením, které bylo dáno skrze něho, a mým životem, který byl jím projeven, co je nezbytné, aby se plně vyjádřila má Božská Idea.

          Předvedl jsem zkušenostmi symbolické povahy, které jsem přinutil prožít jeho lidskou osobnost, kterou jsem za tímto účelem stvořil, čím všechny osobnosti musí projít před tím než vy, mé lidské vlastnosti, kteří jste stvořili tyto osobnosti, se opět můžete stát dostatečně neosobní, aby jste se stali společně se Mnou vědomí vyjadřovatelé mé Božské Ideje.

         Každý z vás, mé lidské vlastnosti, před tím než JÁ JSEM v nitru můžu probudit vaše lidské mysle k tomu, aby Mne poznaly, se musí narodit vaše Božské JÁ z panenské lásky v obyčejných jeslích – místě, kam chodí se nakrmit dobytek (pokorné a kajícné srdce naplněné vírou a důvěrou v Boha, což je stav, který musí lidská neboli zvířecí povaha dosáhnout). Potom musíte být odvedeni do Egypta, země temnoty (neboli intelektuální činnosti), tam tělesně a rozumově růst a rozvíjet se, až se stanete silnými tím, že Mne budete pociťovat v nitru. Potom, když si budete dostatečně uvědomovat mou sílu a mou lásku, začnu vámi promlouvat slova moudrosti a pravdy, která budou udivovat učence světa i učitelé zákona. Potom bude následovat dlouhé období učení a přemýšlení, kterým dozrává mysl a vyvíjí se duše, až dosáhnete plné dospělosti vědomí JÁ JSEM v nitru, a které vás připraví na křest v Jordánu, kdy se Mi zcela otevřete a získáte úplné vědomí, že vy a JÁ jsme jeden a tentýž, že neexistuje oddělenost, že JÁ JSEM vaše pravé JÁ; a od tohoto okamžiku dovolíte, aby JÁ JSEM zcela ovládal vaše životy.

            Potom vás odvedu do světa, který je nazván v mém jiném zjevení pouští, abych vás vyzkoušel a učinil silnými; a aby jste si zvykli na neosobní používání mých Božských kvalit, postavím před vás tři velká pokušení – moc, pýchu a peníze, dokud nedokážete, že nic intelektuálního, nic sobeckého, nic z vnějšku vás nesvede k tomu, aby jste zapomněli na Mne v nitru, a že můj hlas a pouze on, ať už bude hovořit ve vašem srdci nebo v srdcích vašich bratrů, je jediným hlasem, kterému jste již schopni  naslouchat.

            Až se to prokáže, začne období konání zázraků a vyučování zástupů, které bude doprovázeno očerňováním a pronásledováním ze strany nevěřícího a vysmívajícího se světa; následovaného soudním procesem před Pilátem Pontským, představitelem světského zákona; rozsudkem; nesení kříže na horu Kalvárii; přibití na kříž; předsmrtný zápas; tři dny v hrobě; a potom závěrečné zmrtvýchvstání, kdy vstoupíte do úplného sjednocení se Mnou.

            Každá z těchto zkušeností má svůj vnitřní význam, čili duševní využití, kterému bys měl snadno porozumět, pokud jsi Mi otevřel své srdce.

            Taková byla tvá cesta v minulosti a všech, kteří studovali a řídili se mými naukami, které byly podány v mých bývalých zjeveních. Nyní nastal čas, kdy jsem tebe a mnoho dalších připravil na nový způsob, kterým můžeš vstoupit do mého vědomí přímo a okamžitě neosobní cestou. Ti, kteří jsou dostatečně odvážní a dostatečně silní, aby odložili všechny požadavky lidské osobnosti, a kteří mohou říct JÁ JSEM a ví, že JÁ JSEM ten v nitru, který jim dává tuto sílu a umožňuje jim se povznést nad přitažlivost a vlivy vnějšího světa, -- tak ti jsou těmi, které jsem si vybral, abych skrze ně vyjádřil veškerou úchvatnou nádheru mé Božské Ideje.

           Avšak  před tím než  se k tomu dostaneš a staneš se společně se Mnou vědomým vyjadřovatelem mé Božské Ideje, musí se Kristus, neboli vědomí JÁ JSEM, zrodit ve tvém srdci i v srdci každé jiné lidské osobnosti, musí růst a vyvíjet se, a nějakým způsobem prodělat  každou zkušenost, která byla symbolizována v životě Ježíše. Příklad Kristovské lásky a soucitu, který jsem vyjádřil v tomto životě, musíš rovněž i ty vyjádřit do určité míry, než budeš moci ochutnat plody této lásky, která ve skutečnosti není láskou, nýbrž svatou trojjedinosti , -- láskou – moudrosti – silou, která je pravým vyjádřením mého neosobního života.

            Dosud jsi neznal význam neosobního života, proto jsi nemohl znát význam neosobní lásky. Láska, jestliže pozorně rozebereš tento cit, byla  pro tebe vždy lidskou emocí nebo projevem; a nebyl jsi schopen si představit lásku, která by byla zbavená nebo by nebyla ve spojení s nějakým lidským nebo osobním zájmem. Avšak nyní, kdy Mne začínáš pociťovat uvnitř svého srdce a co nejvíce ho rozevíráš, aby Mne mohlo obsáhnout, tě naplním novým, úžasně zvláštním pocitem, který oživí v každé částečce tvé bytostí tvůrčí instinkt, a stane se pro tebe skutečným elixírem života. Protože během vnějšího projevování tohoto pocitu, když ho budu takto skrze tebe vylévat do světa, budeš zažívat nevyslovitelnou sladkost mé svaté neosobní lásky, společně s ji doprovázejícím osvícením mysle a vědomím neomezené moci; a tato láska tě zbaví zcela tvého sobectví a tím z tebe učiní průliv pro neosobní vyjádření mé Božské Idey.

         Tehdy si uvědomíš, že jsi části Mne a části každé jiné bytosti, a že vše, co máš nebo čím jsi, není tvé, ale mé, aby to bylo použito kdekoli a jakkoliv na můj pokyn.

         Tvůj život již nebude soustředěn na sebe samotného, nýbrž toto osobní já zmizí, protože splyne s tvými ostatními já, následkem toho, že bude volně rozdávat tvůj život, tvé porozumění, tvou sílu, tvou pravdu, které jsou pouze součástmi mého neosobního života neboli mé neosobní lásky, kterou jsem pro tebe vyčlenil pouze k takovému použití.

         V osobnosti Ježíše, jsem JÁ, Kristus, projevil mnoho neosobní lásky, dost na to, abych tě inspiroval a vyvolal v tobě snahu napodobit jeho život a jeho osobnost, a prostřednictvím takové snahy a úsilí, abych v tobě probudil vědomí Krista ve tvém nitru. Tímto probuzením a uvědoměním si, že Kristus je jedinou cestou neboli bránou, která vede ke Mně, jsem tě nakonec přivedl k bodu, kde můžeš vstoupit do mého neosobního života a vědomě se stát jeho částí.

          V této souvislosti ti ale otevřeně říkám, že má neosobní láska nemá nic společného s osobními životy a osobními láskami. Ty všechny jsou pouze vnějšími prostředky, které používám k tomu, abych jejich prostřednictvím mohl svou pravou lásku nechat proudit ze srdce lidství ven do světa, kde neustále projevuje svou všeobjímající, životadárnou, tvůrčí a povznášející sílu.

          Má láska nebere v úvahu jednotlivce nebo osobnosti; jsou to pouze figurky na šachovnici života, kterými pohybuji tak, jak se mi to co nejlépe hodí k uskutečnění mého záměru, -- plnému a dokonalému vyjádření mé Božské Ideje v lidstvu.

           Pouze v lidstvu mohu vyjádřit svou Ideu, stejně tak, jako ty můžeš vyjádřit svou ideu sebe sama pouze ve své osobnosti a skrze ni.

           V lidstvu žiji, pohybuji se a mám své bytí. Lidstvo je smrtelnou osobností a tělem mého nesmrtelného JÁ, stejně tak, jako tvá osobnost a její tělo je tím, co používáš k vyjádření svého bytí.

          Všechny jednotlivé lidské osobnosti s jejich těly jsou pouze buňkami mého těla lidství. Stejně jako tvé JÁ JSEM nyní buduje tvé tělo tak, abys  skrze ně mohl dokonale vyjádřit mou Ideu tebe, čili tvé pravé JÁ, tak i JÁ postupně buduji lidstvo tak, abych mohl skrze něj dokonale vyjádřit svou Ideu sebe samého.

           Pokud se jednotlivé buňky mého těla lidství, stejně jako buňky tvého těla, když se podílí na mém životě, stávají neosobními a harmonickými částmi orgánů, které tvoří, tak žijí zdravým a šťastným životem. Ale stačí, když jedna buňka začne odporovat nebo působit proti všeobecnému zákonu jejího orgánu, a harmonické fungování tohoto orgánu se rázem stává nemožným, což přirozeně ovlivňuje celé tělo a má za následek nemoc.

            Každá buňka určitého orgánu je neodlučitelnou částí tohoto orgánu, a její práce je nezbytnou pro dokonalé fungování tohoto orgánu a pro dokonalé zdraví mého těla. Takže, pokud každá buňka neodevzdá veškerou svou energii a veškerou svou inteligenci, které jsou pouze vlastnostmi života, který jsem jim poskytnul, pro dokonalé fungování mého celého těla, může být jediným výsledkem pouze konflikt s jeho následnými účinky, -- nemocí, bolestí, hříchem, otroctvím, chudobou, nedostatkem porozumění, rozkladem, nebo smrtí.

           Stejně tak, pokud každý orgán neodevzdá veškerou inteligenci a veškerou energii, kterými jsem je obdařil, za jediným účelem, a sice vyjadřovat a udržovat život mého těla v dokonalém zdraví, může být jediným výsledkem pouze rozpad, ničení, vzpoura, a nakonec VÁLKA, -- válka mezi různými orgány a mezi jejich příslušnými buňkami, a větší nebo menší z toho plynoucí chaotické podmínky v celém mém těle.

         V mém těle lidství by to znamenalo válku mezi národy, které jsou orgány mého těla. Protože každá válka je pouze akutní nemoc, a protože se můj život, který se v lidstvu projevuje jako neosobní láska, může vyjádřit pouze v harmonii – stejně jako ve fyzickém těle, proto vždy využívá, vyrovnává a připravuje podmínky tak, aby se mohl tímto způsobem vyjádřit.

         To provádí buď tím, že postupně vyhladí z různých orgánů těla všechny nemocné, oslabené a neschopné buňky, nebo tím, že přivede nemoc do zhoubné formy ve fyzickém těle. Tím se rychle zbavuje ve velkém množství takových buněk, dokud patřičný orgán není buď vyčištěn, nebo není zcela zničena jeho energie sloužící k jeho fungování.

        Jinými slovy, skutečný život a práce každé buňky a každého orgánu spočívá v odevzdání svého jednotlivého života, aby celé moje tělo mohlo být neboli se vyjádřit v dokonale harmonii. Když každá buňka a každý orgán nemá jinou ideu než tuto, a učiní-li ze sebe čistý a nesobecký průliv, kterým může protékat  můj neosobní život, potom se mé tělo stalo harmonickým a dokonalým celkem; a potom může má Idea na zemi vyjádřit své Božské síly a možnosti, tak jako to činí v nebeské říši věčnosti.

          Až Mi odevzdáš zcela své osobní já, abych mohl nechat skrze tebe proudit mou svatou, neosobní lásku, když nebudeš myslet na nic jiného, než na dokonalé vyjádření této lásky, která je mým pravým životem, potom Mi bude tvým prostřednictvím umožněno postupně oživovat a probouzet lidí z tvého okolí k tomu, aby Mne poznali, Krista v jejich nitru, aby Mi i oni rovněž zcela odevzdali svá lidská já. Nakonec orgán, neboli ta určitá část mého těla lidství, kterou ty a oni představujete, dosáhne dokonalého zdraví a harmonie, a přispěje svým podílem k dosažení a udržování zdraví v celém mém těle.

          Až nastane taková doba, má Božská životní síla, čili má neosobní láska, bude proudit a projevovat se celým lidstvem, a má Idea se bude plně vyjadřovat na zemi, tak jako je tomu v nebesích. Země a pozemská těla již nebudou nadále z hrubého hmotného materiálu, jak předtím vypadala, ale budou naprosto očištěna a zbavená osobního jáství, a budou znovu povýšena tam, odkud sestoupila. Protože účel jejich stvoření, to znamená, aby se vyvinul organismus pro vnější projevování a lidské vyjádření mé Božské Ideje, bude dosažen; a když už nebude další využití pro fyzické neboli vnější prostředky takového vyjadřování, začnu od této chvíle tvořit a vyjadřovat se pouze myšlenkovou podstatou, která je jediným prostředkem potřebným v nebeském světě neosobního života.

         

zpět na úvod .......... další kapitola .......... XVII. Jak mne naleznout