XVII. Jak mne naleznout

 

Ty, který jsi hluboce přemýšlel o všem, co jsem ti řekl v této knize, a který máš dojem, že jsi obdržel určitý náznak mé bytosti, ale ještě sis nejsi zcela jistý, přistup blíž, a naslouchej svou duší tomu, co ti nyní musím říct.

 

             Buď tichý! -- a POZNEJ, -- že JÁ JSEM, -- BŮH.

 

         Pokud jsi se naučil „Být tichým“, jestliže jsi přemýšlel a meditoval o tomto „JÁ“ jako o Bohu ve svém nitru, jestliže jsi schopen ho rozlišit od osobního já, a občas si uvědomuješ, že jsi schopen vystoupit, dá-li se to tak říct, ze své osobnosti a vnímat své lidské já takové, jaké je, vidět všechny jeho drobné chyby a nedostatky, jeho nízké sobectví, jeho zvířecí choutky a vášně, jeho dětinská přání a pošetilou pýchu a ješitnost;

        Jestliže toto vše dovedeš  a spatřil jsi tyto věci jasným zřením, tak si buď jistý, že v těchto okamžicích jsi byl ve vědomí sjednocen se Mnou, že to bylo tvé pravé JÁ, JÁ ve tvém nitru, protože jsem ti takto dovolil vidět mým zrakem skutečnost věcí.

        V těchto okamžicích jsi byl osvobozen od své osobnosti a nacházel ses v mém vědomí, nazvi je kosmické, universální, duchovní nebo neosobní vědomí, jak chceš, protože jsi nemohl vidět tyto věci ve svém osobním já, ale jedině prostřednictvím neosobního zraku, mého zraku.

        Dále, jestliže se ohledneš zpět, vzpomeneš si, že jsi mnohokrát ve svém životě pociťoval silné nutkání udělat určité věci, z nichž některé jsi vykonal, a to s výbornými výsledky; jiné z nich jsi odmítl vykonat, protože tě tvůj intelekt přesvědčil, ať jednáš odlišně, a často se dostavil výsledek v podobě neúspěchu, zklamání a bolesti.

        Toto podněcující vědomí bylo pouze tvé pravé JÁ, JÁ ve tvém nitru, protože jsem tě v takových okamžicích ovlivňoval, když jsem ti zřetelně říkal, co máš udělat. V těchto okamžicích si naslouchal svým duchovním sluchem, mým sluchem, a když jsi neosobně uposlechl, následoval úspěch a spokojenost, ale když ses osobně domníval, že jsi chytřejší, dostavily se rozpaky, smutek a nespokojenost.

          Dále, existovaly okamžiky, kdy jsi cítil, že se blíží nějaké události, nebo přítomnost neviditelných osob, nebo neharmonické vibrace, když jsi byl v kontaktu s jinými lidmi.

          To je pouze tvé pravé ty, když se dotýká svým duchovním čili neosobním tělem, jehož vědomí je neustále ve střehu, aby tě chránilo, varovalo a radilo ti ve všech vnějších věcech, podmínkách a událostech, stačí jen, aby sis to uvědomoval.

          Nejlepší a nejistější způsob, kterým Mne můžeš poznat, je, když nesobecká láska naplní tvé srdce a cítíš silnou, nutkavou touhu pomáhat jiným lidem, léčit jejich nemoci, mírnit jejich bolest, učinit je šťastnými, ukázat jim pravou cestu, -- to je skutečné prožívání Mé přítomnosti ve tvém nitru, protože odsouvá osobnost stranou tím, že používá tvou mysl a tělo k účelu, pro který jsem je stvořil, to znamená jako prostředků pro vyjádření mé skutečné povahy, kterou je dokonalá láska – Božský Kristus - která je oživující, povzbuzující, život dávající, posilňující, léčivou, vše obstarávající, vše informující silou ve vesmíru.

         To všechno ti je uvedeno proto, abych tě přivedl k přesvědčení, že jsem to JÁ, ve tvém duchovním těle, dokonalém těle ve tvém nitru, kde sídlím, a kdo neustále k tobě takto hovoří, radí ti, poučuje tě, varuje tě a pomáhá ti ve všech záležitostech života, ano, v každé malinké podrobnosti.

          Kéž bys jen chtěl se ke Mně obrátit, a chtěl pozorně sledovat a zkoumat tyto dojmy, které každým okamžikem přijímáš, a chtěl se učit jim důvěřovat, a tímto způsobem čekat a spoléhat se na Mne, a přitom do Mne vložil veškerou svou důvěru, tak ti vskutku budu dělat průvodce na všech tvých cestách; budu za tebe řešit všechny tvé problémy, ulehčím ti každou tvou práci, a budeš veden po zelenajících se pastvinách za tichými vodami života.

          Ach, mé dítě, kéž bys chtěl vynaložit pouze jednu desetinu času a energie, které jsi vyplýtval během svého hledání ve vnějším světě mezi slupkami lidských vědomostí a lidských nauk, na opravdové a odhodlané úsilí nasměrované do nitra, abys Mne našel;

          Kéž bys chtěl věnovat pouze jednu hodinu každý den přímo Mně samotnému a to tak, že si budeš představovat a snažit se zažívat mou přítomnost ve svém nitru;

          Tak zde ti slibuji, že Mne nejen brzy, velmi brzy nalezneš, ale že budu pro tebe nevyčerpatelným pramenem takové moudrosti, síly a pomoci, že si to teď tvá lidská mysl nedokáže ani představit.

           Ano, kéž bys jen chtěl Mne hledat tímto způsobem, a přitom Mne učinil tím NEJDŮLEŽITĚJŠÍM ve svém životě, a nikdy nepřestal dokud Mne nenalezneš, tak to nebude dlouho trvat než si začneš uvědomovat mou přítomnost, můj laskavý hlas, který nepřetržitě k tobě promlouvá z hlubiny tvého srdce.

           Naučíš se přicházet ke Mně a vstupovat se Mnou do sladkého splynutí, a zjistíš, že přebýváš v mém vědomí, a že mé slovo přebývá v tobě, a že cokoli si přeješ, se ti zdánlivě zázračnými cestami vyplní.

          Toto přebývání ve Mně nepřetržitým způsobem bude zpočátku pravděpodobně obtížné, protože svět, tělo a ďábel ještě úspěšně přesvědčují tvé vědomí o tom, že jejich existence je skutečná. Ale postupně si zvykneš používat můj neosobní zrak, a brzy budeš schopen spatřit skutečnost všech věcí i skutečnost těchto zdánlivých vládců Země. Potom zjistíš, že se nalézáš v podivuhodném novém světě obydleném andělskými bytostmi, které používají fyzická těla svých lidských osobností jenom jako prostředků, anebo nástrojů, anebo oděvů, pomocí kterých mohou vstupovat do kontaktu s pozemskými podmínkami a zkušenostmi, které stvořil za tím účelem, aby vyvinuli duševní kvality, které jsou potřebné k dokonalému vyjádření mé Idey na Zemi.

         Pro tvůj zrak již potom nebudou existovat žádné stíny, žádné zlo, a tudíž ani žádný ďábel; protože vše je světlo a láska, svoboda, štěstí a pokoj, a spatříš Mne ve všem, spatříš v každé bytosti některou mou vlastnost, v každé živoucí věci některou mou součást; a budeš potřebovat pouze nechat mou lásku vyzařovat z tvého srdce a ona ti objasní skutečný význam všeho, co uvidíš.

         Tehdy si uvědomíš velkou skutečnost, že jsi nalezl Boží království, že se v něm procházíš, že je zde přímo na Zemi, že se projevuje všude kolem tebe, že jsi v něm neustále žil, ale že jsi o tom nevěděl;

          že místo toho, aby bylo někde venku na nějakém vzdáleném místě, že je uvnitř tvé vlastní bytosti, uvnitř každé jiné bytosti, v nejhlubším nitru všech projevených věcí.

          Jinými slovy, dojde ke zjištění, že je SKUTEČNOSTÍ VŠECH věcí, a že veškeré vnější zdání je pouze stínem této skutečnosti, který byl vytvořen mylnými představami člověka a jeho vírou v to, že je ode Mne oddělen.

         Když nalezneš království, nalezneš v něm rovněž i své místo, protože si v tu chvíli uvědomíš, že jsi ve skutečnosti jedna z mých Božských vlastností, že  veškerá tvá práce ti byla naplánována od počátku, a že vše co se před tím odehrálo bylo pouze přípravou a uschopněním tvé lidské osobnosti pro tuto práci.

        Celá tvá duše zajásá v radostné naději, že po všech těch mnohých letech bloudění ses přinejmenším navrátil do mého domu, že můžeš nyní vstoupit do mého skutečného života, sjednocen ve vědomí se Mnou a s tvými druhými JÁ, a že všichni budeme pracovat na tom, abychom dosáhli konečného a dokonalého vyjádření mé Božské Idey na Zemi.

        Ty, v němž četba těchto řádků vyvolala vzpomínky na radosti z dávné minulosti a jehož duše živým způsobem zareagovala, neodkládej tato slova dokud z nich nevytěžíš vše, co ti musím říct. Buď tichý! A naslouchej mému vnitřnímu hlasu, a nechej se poučit o nádherách, které tě očekávají – pokud jsi schopen se dívat neosobním zrakem a naslouchat neosobním porozuměním.

           Pokud ti však tato četba přináší tvou první vizi mé skutečnosti ve tvém nitru, a přičemž tímto částečným uvědoměním si Mne a mého království se probudily vysoké vibrace, které tě povznášejí do dočasné duchovní extáze, a ty se rozhodneš pro to, že se budeš snažit neustále setrvávat v tomto vědomí mé přítomnosti a neustále Mne poslouchat, -- tak se nenechej odradit, pokud by jsi selhal, když bezprostředně nato se dostaví příležitost, při které se má vyzkoušet upřímnost a síla tvého rozhodnutí.

          Protože pouze prostřednictvím tvých pokusů a selhání a důkladného uvědomění si nedostatku sil a schopností k tomu, aby ses dokázal na Mne spoléhat a důvěřovat Mi, mohu v tobě probudit vědomí mých Božských sil, které stále čekají na to, aby se skrze tebe mohly projevit.

         Tyto vysoké vibrace jsou pouze zahájením působení určitých duševních vlastností a jim odpovídajících schopností, které musí být probuzeny před tím než můžu projevit tyto síly.

         A je přirozené, že když jsou takové duševní vlastnosti probuzeny, že se setkají s odporem od určitých jiných vlastností, které měly předtím neomezenou nadvládu v tvé povaze, a které musí být přemoženy a přivedeny pod kontrolu a potom povýšeny do jejich pravé služby ještě předtím než se duševní vlastnosti mohou volně vyjádřit.

         A tento odpor by měl a zcela jistě posílí, vyzkouší a zdokonalí vyjadřování těchto duševních vlastností, protože předtím než můžeš plně projevit všechny mé Božské síly, které vycházejí z nitra, musíš být schopen odolávat každému nátlaku z vnějšího světa.

         Uvědom si, že tyto síly projevuji v tobě teprve tehdy, až je dokážeš snést a zůstat přitom silný.

         Chybou, kterou děláš, je to, že se snažíš rozvíjet sám od sebe.

         JÁ JSEM strom života v tvém nitru. Můj život chce a musí se projevit navenek, ale udělá to postupným a trvalým růstem. Nemůžeš dosáhnout své zralosti dříve než do ní dorosteš. Zapamatuj si, můj život tě neustále přetváří v dokonalé zdraví, sílu a krásu, které se musí projevit navenek, tak jako se nyní projevují v nitru.

         Ty, který sis začal uvědomovat, že JÁ JSEM v nitru, ale dosud ses nenaučil se Mnou rozmlouvat, tak nyní poslouchej a pouč se.

          Naučil ses „Být tichý“, a možná si pocítil mou přítomnost ve svém nitru. Pokud ano, protože si uvědomuješ, že tam opravdu JÁ JSEM, polož Mi otázku. Potom Mne tiše, od srdce požádej o odpověď, a s otevřenou myslí, ale bez úzkosti, obavy nebo osobního zájmu, důvěřivě čekej na dojem, který se dostaví.

         Jestliže zjistíš, že se jako odpověď dostavila myšlenka, kterou jsi někde slyšel nebo četl, okamžitě ji odvrhni, a řekni: „Ne. Otče, co  říkáš ty?“

         Cizí myšlenky mohou přijít z jiných lidských pramenů, ale jestliže budeš pozorný, poznáš je jako takové a odmítneš je přijmout. Budeš-li potom pokračovat v dotazování se Mne, tak nakonec dostaneš odpověď, u které ucítíš, že je skutečně ode Mne.

        Tímto způsobem to bude probíhat zpočátku. Až se však naučíš rozlišovat můj hlas od všech ostatních hlasů, a dokážeš zcela umlčovat svůj osobní zájem, potom budeš schopen udržovat  se Mnou tichou komunikaci dle své vlastní vůle, bez  rušení od jiných idejí, názorů a domněnek; a budeš se moci ptát na cokoli budeš chtít, anebo jiní lidé ti budou moci pokládat otázky na jakékoli problémy, u kterých budou potřebovat pomoc, a JÁ v tu chvíli vložím do tvé mysli slova, která mají být řečena, buď tiše tobě samému, anebo prostřednictvím tvého hlasu slyšitelně ostatním.

           Ty, můj milovaný, který ses Mi zasvětil, a zaměřil jsi veškeré své úsilí k tomu, abys dosáhl spojení se Mnou, ale místo toho jsi zjistil, že to vypadá, že jsi přišel nebo že přicházíš o veškeré pozemské zaopatření, a že jsi bez peněz a bez přátel, a nevíš kam se obrátit pro lidskou pomoc;

          Tobě, můj požehnaný, pravím, že jsi už velmi, velmi blízko, a že jestliže budeš  stále pokračovat v tom, aby ses nacházel ve Mně, a umožníš mému slovu, aby přebývalo v tobě a aby tě vedlo, jestliže budeš absolutně důvěřovat a věřit mému slibu, tak ti přinesu velmi brzy radost, naplnění a pokoj, které lidská slova a lidská mysl nedokážou popsat.

          Protože ses řídil mými příkazy, důvěřoval jsi Mi a ze všeho nejdříve jsi hledal mé království a mou spravedlnost, proto ti přidám všechny ostatní věci i ty, které ti svět odepřel.

           Ty, můj drahý, který ses Mi rovněž zasvětil, ale který ještě dodržuješ některá světská pravidla, protože nejsi schopen je opustit a zcela důvěřovat Mi;

           Ty, ke kterému jsem proto nechal se dostavit neúspěch, zklamání, dokonce i chudobu, abych ti umožnil se poučit o falešné hodnotě všech pozemských věcí, o jejich pomíjivosti, o jejich neschopnosti poskytnout štěstí, o tom, že nemají nic společného s mým skutečným životem;

            Ty, drahé dítě, který to ještě nevidíš a jehož srdce je naplněno úzkostí a obavami, protože nevíš, kde získáš svůj zítřejší chléb, nebo peníze na nájem na příští měsíc anebo na splácení půjčky;

            Poslechni si ještě jednou má slova, která ti byla dána už dávno v kázání na hoře.

            „Proto pravím vám, nestarejte se o život svůj, co budete jíst anebo co budete pít, ani o tělo své, co si oblečete.

             Není snad život více nežli jídlo, a tělo nežli oděv?

             Pohleďte na ptáky v oblacích, přestože nesejí, ani nesklízí, ani neshromažďují do stodol, přesto váš nebeský Otec je živi. Nejste snad mnohem více než oni?

             Kdo z vás tím, že se bude starat, může ke své postavě přidat jeden loket?

             A proč se staráte o oděv? Zamyslete se nad polními květinami, jak rostou; nepracují namáhavě, ani nepředou; a přesto vám říkám, že ani Šalamoun ve veškeré své slávě nebyl tak slavnostně oblečen jako jedna z nich.

            A proto, jestliže Bůh takto obléká polní trávu, která dneska je a zítra bude vhozena do pece, neobleče vás snad mnohem lépe, ó vy malověrní?

           Proto se nestarejte, když říkáte: Co budeme jíst? Nebo co budeme pít? Anebo co si oblečeme?

           Protože váš nebeský Otec ví, že potřebujete tyto věci.

           Ale nejprve hledejte království nebeské (myšleno jeho vědomí) a jeho spravedlnost, a všechny tyto věci vám budou přidány.

          Proto se nestarejte o zítřek, protože zítřek se postará o své věci.

          V rámci jednoho dne je dost trápení.“

 

          Potřebuješ nějaké přesnější příkazy nebo nějaký jednoznačnější slib, než jsou tyto? – Ty, který ses Mi zasvětil, a považuješ se za mého žáka, poslyš!

          Nezajistil jsem ti pokaždé vše, co jsi potřeboval? Byl jsi snad někdy v nouzi, a JÁ jsem někdy nepřišel se svou pomocí přesně ve správný okamžik? Byla někdy doba, kdy vše vypadalo černě, a JÁ jsem ti nepřinesl světlo?

         Můžeš se, s tím co nyní víš,  podívat zpět do svého života a najit něco, co by jsi uměl zařídit lépe? Vyměnil by jsi své duchovní poznání za pozemský majetek někoho, koho znáš? Nevykonal jsem to všechno i navzdory skutečnosti, že jsi po celý svůj život odmítal a nechtěl Mne poslouchat?

         Ach, moje děti, nevidíte, že peníze, dům, oděv, jídlo a jejich získávání jsou pouze nepodstatné záležitosti a nemají nic společného s vaším skutečným životem, pokud jste je ovšem samy neučinili skutečnými a Mne neodsunuli stranou jako vedlejší záležitost tím, že jste jim svým myšlením přisoudili velkou důležitost?

          Jestliže se stane nevyhnutelným, abyste byli zbaveni pozemských věcí, abyste mohli poznat pravdu, -- že JÁ JSEM jedinou důležitou věci v životě, že musím být na PRVNÍM místě, pokud Mne opravdu milujete, -- tak to nechám dopustit, abyste mohli získat skutečné a trvalé štěstí a blahobyt.

          To platí také pro tebe, mé dítě, který jsi přišel o zdraví, ztratil odvahu, přišel o veškerou sebedůvěru, a který po letech, kdy jsi unavujícím způsobem hledal ve vnějším světě pomoc od lékařů a různých léčivých prostředků, a přitom si přesně dodržoval obdržené příkazy a pokyny, abys znovu získal ztracené zdraví, -- ses nakonec ve svém nitru obrátil ke Mně se slabou nadějí, že jsem možná schopen ti pomoct.

          Pochop, můj malinký, že i ty musíš přijít v naprostém odevzdání se ke Mně, k výjimečnému lékaři, který tě může vyléčit. Protože JÁ JSEM všemohoucí život ve tvém nitru. JÁ JSEM tvé zdraví, tvá síla, tvá vitalita. Dokud Mne nepocítíš v nitru, a nebudeš vědět, že tím vším JSEM pro tebe, tak nemůžeš zažívat skutečné a trvalé zdraví.

          A nyní, mé dítě, přistup blíž. Protože ti teď řeknu, jakým způsobem lze dosáhnout těchto věcí – zdraví, blahobyt, štěstí, sjednocení, pokoj.

          V následujících slovech se skrývá  velké tajemství. Požehnán buď ty, který jej nalezneš.

 

              Buď tichý! -- a POZNEJ, -- že JÁ JSEM, -- BŮH.

 

          UVĚDOM SI, že JÁ JSEM uvnitř tebe. UVĚDOM SI, že JÁ JSEM tebou. UVĚDOM SI, že JÁ JSEM tvůj ŽIVOT. UVĚDOM SI, že veškerá moudrost, veškerá láska, veškerá moc se nachází v tomto životě, který proudí bez omezení celou tvou bytostí PRÁVĚ V TUTO CHVÍLI.

           JÁ JSEM ŽIVOT, JÁ JSEM INTELIGENCE, JSEM SÍLA ve veškeré substanci, -- ve všech buňkách tvého těla; v buňkách nerostné, rostlinné a živočišné hmoty; v ohni, vodě a vzduchu; ve Slunci, Měsíci i hvězdách. JÁ JSEM to, v tobě i v nich, co JE. Jejich vědomí je TO SAMÉ vědomí jako tvoje, a to vše je mým vědomím. Prostřednictvím mého vědomí v nich vše, co mají nebo čím jsou, je tvé – stačí jen chtít.

           Promluv k nim proto V MÉM JMÉNU.        

           Promluv ve vědomí své jednoty se Mnou.

           Promluv ve vědomí mé moci v tobě a mé inteligence v nich.

           V tomto vědomí vydej ROZKAZ co si PŘEJEŠ, -- a vesmír tě okamžitě uposlechne.

          Ty, který se ucházíš o sjednocení se Mnou, POVSTAŇ! Přijmi nyní své božské dědictví! Otevři zeširoka svou duši, svou mysl, své tělo, a nadechni se mého dechu života!

           UVĚDOM SI, že tě naplňuji až k prasknutí svou Božskou SÍLOU, že každé vlákno, každý nerv, každá buňka, každý atom tvé bytosti je nyní vědomě OŽIVOVÁN  Mnou, oživován mým zdravím, mou sílou, mou inteligenci, mou BYTOSTÍ!

           Protože JÁ JSEM v tvém nitru. Nejsme odděleni. Není ani možné, abychom byli odděleni. Protože JÁ JSEM ty. JÁ JSEM tvé SKUTEĆNÉ JÁ, tvůj SKUTEČNÝ život a projevuji sám SEBE a VEŠKERÉ SVÉ SÍLY v tobě UŽ TEĎ.

            PROBUĎ SE! Povstaň a uplatní svou svrchovanost! UVĚDOM  SI sám SEBE a své SÍLY! UVĚDOM SI, že vše co mám JÁ, je tvé, že můj všemohoucí ŽIVOT proudí tebou, že si z NĚHO můžeš vzít a vytvořit  JEHO prostřednictvím vše, co SI PŘEJEŠ, a ON se ti bude projevovat jako zdraví, síla, blahobyt, sjednocení, štěstí, pokoj, -- jako cokoli, o co Mne POŽÁDÁŠ.

            Představuj si to. MYSLÍ na to. UVĚDOMUJ SI to! Potom s veškerou rozhodnosti své povahy vyslov tvůrčí SLOVO! Nevrátí se k tobě s prázdnou.

          Ale uvědom si, milovaný, že se to nestane, dokud nepřijdeš ke Mně v naprosté a absolutní odevzdanosti, dokud neodevzdáš sebe, svůj majetek, své záležitosti, svůj život do mého opatrování tím, že vložíš veškerou starost a zodpovědnost na Mne, a že se absolutně budeš spoléhat na Mne a důvěřovat Mi.

          Až to uděláš, potom výše uvedená slova probudí do aktivního života mé Božské síly ukryté v tvé duši, a ty si uvědomíš mohutnou SÍLU ve svém nitru, která přesně v té míře, v jaké budeš přebývat ve Mně, a v jaké necháš mé slova přebývat v sobě, tě úplně vysvobodí z tvého snového světa, plně tě probudí v duchu, vyčistí ti všechny cesty, opatří ti vše, co si budeš přát, a odežene od tebe navždy starosti a bolest. Potom již nebudou žádné pochybnosti ani otázky, protože budeš VĚDĚT, že JÁ, Bůh, tvé vlastní JÁ, se budu o tebe vždy starat, neustále ti budu ukazovat cestu; protože zjistíš, že ty a JÁ jsme JEDEN A TENTÝŽ.

 

zpět na úvod .......... dokončení .......... XVIII. Sjednocení