XVII. Sjednocení

 

             Ty, který si skutečně přeješ se Mi takto zasvětit, a jsi ochoten

Mi věnovat celý svůj život tím, že odložíš všechny osobní ideje, přání a záměry, abych mohl bez omezení a plně vyjádřit skrze tebe svou neosobní Ideu, poslouchej pozorně tyto slova.

            Provedl jsem tě všemi tvými životními zkušenostmi přesně až k tomuto bodu. Jestliže jsi skutečně připraven a ochoten Mi sloužit, a jestliže jsi pochopil, že ty sám od sebe nemůžeš nic vědět a nic vykonat, že JÁ JSEM, že to, co nazýváš svou inteligenci, svou silou a svým majetkem, je mé, a že jsem to JÁ, kdo řídí všechny tvé myšlenky a kdo tě nutí a současně tě i umožňuje dělat vše, co děláš, -- potom jsi schopen porozumět významu mých slov a jsi zcela připraven se jimi řídit.

            Až doposud jsem ti přinášel zkušenosti, abych ti umožnil poznat právě tyto skutečnosti. Ale nyní, jestliže jsi připraven a jsi-li toho hodný, tak budeš vědomě pracovat se Mnou, radostně a zároveň klidně budeš očekávat každou novou zkušenost, protože budeš vědět, že v každé jsou obsaženy úžasné projevy mého záměru, který ti zcela objasním, a který tě čím dál více přivede k láskyplnému, intimnímu sjednocení se Mnou.

          Takže od této chvíle budou všechny zkušenosti požehnáním, a ne starostmi a zkouškami, nebo karmickými následky minulých činů, protože v každé z nich ti odhalím nádherné obrazy mé skutečnosti – tvého vlastního pravého, podivuhodného Jáství, až jednou dosáhneš stavu, že již nebudeš mít žádné sklony k tomu, aby ses nechal ovládat starými žádostmi, ale budeš usilovat pouze o to, abys poznal přání a abys Mi udělal radost.

          To se projeví tak, že změníš své chování v mnoha ohledech. Ve svých činnostech, ať jsou jakékoli, se nebudeš starat o to, jaký je úkol, ale vykonáš vše, co se nachází před tebou, protože budeš vědět, že to je to, co si žádám; a budeš se vždy snažit pouze o to, abys Mi udělal radost svým neosobním vystupováním během činnosti, které Mi takto umožní rychle uskutečnit mou vůli.

          Zjistíš, že JSEM přítomen i ve tvém zaměstnání. Ve skutečnosti jsem to JÁ, kdo ti poskytuje takové zaměstnání, ať je jakékoli; ne abys v něm byl úspěšný nebo neúspěšný, nebo abys byl obyčejný nádeník, ani abys nahromadil majetek pro své potomky, nebo přišel o všechno co máš, anebo nikdy nic nenashromáždil. Ne, ale abych prostřednictvím úspěchu nebo neúspěchu, anebo nedostatku ctižádosti nebo mimořádné schopnosti, mohl probudit tvé srdce k tomu, aby si uvědomilo Mne, neosobní JÁ, který sídlím v nitru, a který vyvolávám a řídím všechny tyto záležitosti tak, aby se ti to podařilo, a který mezitím čekám na to, až se budeš vědomě podílet na skutečném Úspěchu a přijmeš skutečné bohatství, které mám pro tebe připravené.

          Potom pochopíš, že tvoje zaměstnání, tvé práce nebo životní podmínky jsou pouze událostmi, nebo vnějšími prostředky, které volím a používám k tomu, abych tě provedl určitými zkušenostmi, které považuji za nejlépe přizpůsobené tak, aby tě přivedly k tomuto uvědomění, a současně aby v tobě probudily určité duševní vlastnosti, které nyní pouze nedokonale vyjadřuješ.

          Kéž bys Mne dokázal poznat jako toho, kdo takto sídlí ve tvém srdci, kdo tě doprovází do tvé kanceláře, do tvého obchodu, do tvé práce, ať je jakákoli, a dovolil Mi řídit tvé záležitosti a veškeré tvé jednání; vpravdě ti říkám, pokud to dokážeš, tak si okamžitě začneš uvědomovat novou sílu ve svém nitru, sílu, která bude z tebe vyzařovat jako jemné, laskavé pochopení, opravdové bratrství, láskyplná vstřícnost ke všem, s nimiž přijdeš do kontaktu, která bude lidí inspirovat k vyšším principům jednání a života a probudí v nich touhu šířit podobný vliv ve svém vlastním okolí; sílu, která ti obstará zaměstnání, peníze, přátele a dostatek všech věcí, které potřebuješ; sílu, která tě spojí s nejvyššími myšlenkovými oblastmi a současně ti umožní nejen jasně vnímat, ale i vědomě projevovat všechny mé neosobní síly a vlastnosti v každém okamžiku tvého života.

          Už nebudeš cítit žádnou potřebu chodit do kostela nebo na náboženská shromáždění jakéhokoli druhu, ani číst nauky mých zjevení, aby ses dostal do mé blízkosti a uctíval Mne.

          Místo toho se obrátíš do nitra a tam Mne vždy najdeš, a budeš tak naplněn radostí z toho, že jsi se Mnou v kontaktu a že Mi můžeš sloužit, a že Mne tímto způsobem uctíváš, že tě nebude zajímat vůbec nic jiného, jenom abys mohl slyšet a řídit se mým hlasem, a abys mohl cítit vroucnost a rozechvění mé něžné lásky, která tě mezitím bude naplňovat a obklopovat, a připravovat ti cestu a zpříjemňovat podmínky kamkoli půjdeš a jakákoli bude tvá práce.

          Způsobím, že budeš povznášejícím a oživující vlivem v každé společnosti, do které tě pošlu, protože budeš ke Mně přibližovat všechny lidi, aby přijali mé požehnání prostřednictvím tebe, který už budeš schopen vytvořit ze své osobnosti takového služebníka mé svaté neosobnosti, že zapomenou na tebe a budou vnímat pouze Mne, a budou cítit zesílení mé přítomnosti uvnitř svých vlastních srdcí; takže od tebe odejdou s novým světlem ve svých očích a pocitem nového smyslu svých životů.

         Především však budu přebývat ve tvém domě. Prostřednictvím tvých nejbližších tě naučím mnoho úžasných věcí, kterým už budeš rozumět, i když předtím ses prudce bouřil proti jejich pravdě. Prostřednictvím manžela, manželky, dítěte, bratra, sestry, rodiče už budu schopen v tobě rozvíjet tyto mimořádné vlastnosti, -- trpělivost, vlídnost, snášenlivost, umět vyslechnout názor jiných, laskavost, nesobeckost a porozumění srdce; protože způsobím, že budeš vnímat, že JÁ JSEM v hlubině jejich srdcí stejně tak jako, že JÁ JSEM ve tvém vlastním srdci.

           Už budeš schopen to docenit a využit ve svůj prospěch. Až skutečně pochopíš tuto obrovskou pravdu, tak budeš schopen ve svém bratrovi,  své manželce, svém rodiči nebo dítěti vnímat Mne, jak se na tebe obracím s láskyplným a radostným pohledem, když budou někdy uraženě, povýšeně, nebo v návalu zlosti s tebou hovořit. Místo toho, abys jim vyčítal jejich nesprávné chování, tak se v nitru obrátíš ke Mně, neosobnímu JÁ, a JÁ budu skrze tebe pronášet vlídná a láskyplná slova, která okamžitě obměkčí jejich srdce, a znovu  mezi vámi vytvoří soulad, a sblíží vás více, než tomu bylo kdykoli předtím. Protože JÁ, pravé JÁ v srdci každého člověka, JSEM jeden a tentýž, a vždy reaguji, když jsem o to tímto způsobem požádán.

            Ano, kéž by sis to uvědomil, svou největší školu a svého největšího učitele máš ve svém vlastním domě, u svého vlastního krbu. Mnoho, velmi mnoho je připraveno pro ty, kteří o tom vědomě ví a dovolí Mi, neosobnímu JÁ v nitru, abych je vyučoval. Protože ústy tvých nejbližších nenaučím mnoha věcem pouze tebe, ale prostřednictvím tebe podobným způsobem poučím i je, -- ale s tímto upřesněním: jestliže si Mne uvědomuješ a neosobně setrváváš ve Mně a mé moudrosti,  tak Mi dovolíš, abych inspiroval tvá slova a ovládal tvé činy, a nebudeš si dělat obavy z jejich účinků na druhé lidi anebo na tebe samotného, protože veškerou zodpovědnost vložíš na Mne.

          Když to uděláš, tak budeš žasnout nad změnami, ke kterým dojde jak ve tvé osobnosti, tak v osobnostech tvých blízkých – až nakonec budeš schopen vnímat za jejich lidskými osobnostmi Mne, své vlastní neosobní JÁ, vyzařujícího z jejich zraku.

          Když budeš schopen Mne takto vnímat, tak se ti otevře nebe a už neuvidíš na svém bratrovi žádnou chybu, neuslyšíš okolo sebe žádný nesoulad a neucítíš žádnou nelaskavost pocházející od nějaké jiné bytosti. Protože budeš vědět, že JÁ, neosobní JÁ v nitru druhých lidí, JSEM zdrojem veškeré dokonalosti, veškeré harmonie, veškeré laskavosti, a že pouze čekám na to, až lidská osobnost dosáhne poznání, poslušně ustoupí stranou, a nechá vyzařovat mé světlo třpytící se ve veškeré slávě mé Božské Ideje.

         Potom pochopíš, že všechny podmínky, do kterých tě umísťuji, jsou místa, která jsem zvolil tak, abys Mi mohl co nejlépe sloužit; že na všech místech a ve všech podmínkách, které se tam nalézají, je mnoho, velmi mnoho práce, a že čím jsou tyto okolnosti příjemnější pro osobnost, tím větší tam je potřeba mé živoucí přítomnosti.

             Ať se nacházíš kdekoli v době kdy nastává probuzení, a nezaleží na tom jakými zkušenostmi jsi prošel, -- v podnikání, v zaměstnání, při fyzické práci, v církvi, nebo mezi spodinou společnosti, -- tam se nalézá nejlepší příležitost, abys mohl sloužit; protože tam nejlépe víš, jak se máš chovat a postupovat. Protože jak se můžou má a tvá druhá Jáství probudit k poznání mé přítomnosti v nitru bez povzbuzujícího vlivu, který musí nejdříve přijít zvenčí? Ty, který jsi obdržel, musíš dávat. Ty, který jsi byl oživen, se musíš stát oživovatelem. Musíš vnést do tohoto podnikání, do tohoto zaměstnání, do této práce, do tohoto okraje společnosti mou živoucí přítomnost, musíš otevírat  brány  zarmoucených a nemocných srdcí a nechat do nich vlévat mé světlo a mou léčivou lásku. Musíš poskytnout kvas, který zkvasí celé množství. Jestliže mají být tyto podmínky pozvednuty na vyšší úroveň, tak ty, můj probuzený, musíš přinést těmto mým nevědomým a oklamaným mou inspiraci, mé požehnání, mou sílu, aby se mohli vzchopit a odhodit vliv pozemského života, mohli naslouchat mému hlasu v nitru, a aby se pak stali pány podmínek, které je obklopují, a již nebyli jejich otroky. Žádné životní podmínky nemohou být zdokonaleny a přemoženy tím, že se jim bude někdo vyhýbat. Božský dotek je nutný a musí být poskytnut. Může být však poskytnut pouze někým, kdo prozkoumal hlubiny a stejně tak dosáhl vrcholy lidského života se Mnou jako vůdcem a rádcem.

             Ty, který čteš a jehož duše rozumí, jsi požehnán, a tvá práce leží před tebou.

             Ale ty, který ještě váháš, zatímco tvá osobnost se třese strachy z toho, že světlo proniká tvým zamlženým intelektem, -- i ty brzy přijmeš mé požehnání; protože tě velmi rychle připravuji na radost, která tě očekává.

             Ty, který rozumíš, i ty, který se bojíš, oba dva si uvědomte, že i nyní projevuji skrze vás svou vůli; a že zcela jistě nastane čas, kdy nebude znát jinou vůli než mou, a kdy všechny věci, které si budete přát, se uskuteční a plně se probudíte ze svého snu o oddělenosti, a poznáte Mne jako své pravé a jediné JÁ.

             To se však nestane, dokud sebe a vše co máte ve svém životě neodevzdáte zcela Mně, a pokud zůstane něco ve vaší lidské osobnosti, co by mohlo na základě vašich činů nebo slov přivolat od druhých lidí sebemenší neharmonickou myšlenku nebo pocit.

           Vaše cesta potom bude nepřetržitá řada požehnání. Kamkoli půjdete, bude svítit mé světlo a  okolo vás bude vyzařovat má láska, která bude vytvářet pokoj, harmonii, jednotu. Dojde k podivuhodné věci, které až jednou porozumíš, tak zjistíš, že není podivuhodná ale přirozená, -- že všichni lidé vašim vstupem do jejich životů se stanou lepšími a šťastnějšími.

           Protože jejich JÁ JSEM, přestože bude ještě  v těle, objeví čili vycítí ve vás pravý  neosobní způsob vyjadřování, a proto ucítí, ačkoliv si toho osobnost nebude vědoma, slávu a posvátnost mého neosobního života.

          

zpět na úvod