Pročištění I. - každý sám za sebe

 

Já, fyzickým jménem …….. …………, narozen ……………., povolávám Vás, své průvodce a ochránce. Povolávám Vás a žádám Vás, abyste zabezpečili v danou chvíli a v tomto čase dokonalé ochrany kolem všech mých těl a to na všech úrovních, ve všech dimenzích a časech, kde se nachází.

Žádám o mimořádné a dokonalé ochrany za účelem dokonalého pročištění a očištění od všeho, co se na mých tělech nachází, nepochází z prvotního zdroje a není prvotním Zdrojem podporováno. 

Stejně tak žádám o dokonalé ochrany a pročištění pro celé katastrální území české republiky a všeho, co se na něm nachází, včetně všeho, co se nachází nejen na zemi samotné, ale také pod zemí či nad zemí. 

Při tomto dnešním pročištění bude pročištěno vše, co pochází z prvotního Zdroje a jde cestou či je na cestě, která je tímto prvotním Zdrojem podporována.

Nebude pročištěno nic, co nepochází z onoho Prvotního Zdroje anebo nejde či není na cestě, která je tímto Prvotním Zdrojem podporována.

Jakákoliv entita, jakéhokoliv druhu a postavení a to ať živé či neživé formy, která se kdekoliv ve výše jmenovaném nachází a nepřipoutá se pod vlivem a silou všech energií Světla, které na ni působí, ke svému hostiteli, bude plně a bezezbytku při čištění odstraněna.

Žádám, aby kolem každého hostitele byla vytvořena taková ochrana, aby žádná entita jakéhokoliv druhu a postavení a jakékoliv formy, nemohla působit na nic a nikoho mimo samotný ochranný obal daného hostitele.

Každý hostitel se může kdykoliv v čase sám rozhodnout a zbavit se všeho, co na něm ulpívá a poškozuje jej, pokud se sám vědomě a dobrovolně rozhodne a nastoupí na cestu, která je samotným prvotním Zdrojem podporována.

Obracím se tedy v dané chvíli ke svému nejvyššímu Já a žádám tebe, samotného Krista, aby mé vědomí, bylo v dané chvíli plně spojeno s tvým kristovským vědomím. 

Žádám tebe, samotného Krista, abychom dnes společnými silami ve spojení s dalšími bytostmi, jak nahoře tak i dole, pročistili, očistili a zharmonizovali vše výše jmenované.

Žádám o pročištění, proléčení, harmonizaci a ochrany nejen pro sebe sama, žádám o toto vše taktéž pro vodní zdroje, lesy, louky, horniny všeho druhu, vzduch i samotnou oblohu. 

Žádám o toto vše pro všechny živočichy a všechno, co se nachází jak na samotné zemi, tak pod zemí či nad zemí.

Žádám o pročištění, proléčení, harmonizaci či ochrany taktéž pro každou jednu bytost, která se alespoň jednou v posledních sedmi dnech sama vědomě a dobrovolně účastnila tohoto procesu pročišťování.

Žádám o toto pro vše, co tedy pochází ze samotného Prvotního Zdroje a jde cestou či je na cestě, která je samotným Prvotním Zdrojem podporována. Nebude čištěna, léčena ani chráněna žádná lidská bytost, která nejde cestou, která je Prvotním Zdrojem podporována a stejně tak nebude čištěna a chráněna žádná lidská bytost, která se tak sama vědomě a dobrovolně nerozhodla.

Žádám taktéž, aby byla plně pročištěna a chráněna všechna energetická místa Jednoty, která byla vytvořena.

Žádám, aby celé katastrální území bylo pod neustálým vlivem energií modrobílého plamene Květu života, na které je toto území dnes již plně a bezezbytku napojeno. Stejně tak žádám, aby na toto území stále v plné síle proudila Kristovská energie Světla a Lásky. 

Žádám tedy tebe, samotného Krista, aby ses stal hlavním průvodcem a patronem při tomto dnešním procesu čištění, harmonizace a ochran.

Za tímto celým dnešním účelem také povolávám Vás, naše patrony. Povolávám tebe archanděla Michaela, povolávám tebe Ježíše Krista, povolávám tebe o Thovte a povolávám tebe Pannu Marii.

Povolávám tebe archanděla Gabriela. 

Povolávám tebe samotného boha Rá a tvé sluneční anděly.

Povolávám tebe královnu Isis jako strážkyni všech nebes.

Povolávám Vás, každého jednoho mistra energie Jednoty z třinácti energetických míst energie Jednoty, která byla vytvořena. Stejně tak povolávám vaše anděly.

Obracím se k samotnému měsíci a žádám nejen o tvé ochrany pro toto území a všeho, co se na něm nachází. Žádám taktéž o tvé energie, aby stále na celé toto katastrální území působily.

Povolávám všechny další bytosti sloužící Světlu, včetně těch nejmenších bytostních pomocníků tak, aby celý tento proces čištění, harmonizace a ochran, byl v souladu s Kristovskou energií Lásky a Světla. 

Pokud se dopustíme čehokoliv v naší nevědomosti, co není v souladu se samotným prvotním Zdrojem a není tímto Zdrojem podporováno, pak žádám o napravení tohoto našeho počinu. Tímto také žádám, aby bylo pročištěno či zharmonizováno vše ostatní, co je potřeba a nebylo či nebude zde jmenováno.

Za vším, co dnes zde chceme vykonat, je uvědomění, že jsme dali slib, než jsme zde sestoupili na tuhle planetu zemi, že budeme sloužit samotnému Kristu a rozvíjet tuhle planetu zem.

Abychom toto a mnoho dalších věcí zde na zemi mohli plnit, potřebujeme však vaší pomoc a tímto o toto vše žádám.

OCHRANY

Žádám, aby kolem celého katastrálního území byl vytvořen silný zrcadlový obal tak, aby zrcadlo směřovalo dovnitř. 

Žádám, aby za tímto zrcadlem byl vytvořen silný obal a to ze samotné Kristovské energie. 

Za touto Kristovou ochranou žádám, aby byl vytvořen další silný zrcadlový obal směřující ven do volného prostoru.

Kolem tohoto zrcadla žádám o rozmístění slunečních andělů.

Jejich sluneční paprsky dopadají na zrcadlovou plochu a odráží se zpět do volného prostoru vesmíru. Vytváří tak dokonalou a nepropustnou ochranu pro cokoliv, co nepochází ze Světla nebo k němu nesměřuje, aby se nedostalo dovnitř.

Celé katastrální území české republiky je plně napojeno na energie modrobílého plamene Květu života, stejně tak jako je kolem celého katastrálního území vytvořen samotný ochranný obal Květu života. Pokud je potřeba jakékoliv místo či jeho část obnovit či opravit, pak žádám, aby tak bylo učiněno.

Žádám tebe, samotného Krista, aby na celé území a vše, co se na něm nachází, působila také tvá čistá Kristovská energie Lásky a Světla.

Stejně tak žádám Vás, každého jednoho Mistra energie Jednoty, abyste do prostoru katastrálního místa české republiky vyslali přes své anděly světelný paprsek energie Jednoty a byl tento paprsek od dané chvíle v plné síle a působení udržován.

Žádám samotný měsíc, aby byl celý prostor katastrálního území chráněn a zároveň, aby byl pod vlivem čisté měsíční energie.

Dýchání

Nyní každým nádechem a výdechem všeho živého, co se na tomto katastrálním místě nachází, se celý daný prostor včetně všeho, co je nad zemí, pod zemí či na samotné zemi, neustále zaplňuje a naplňuje Kristovskou energií Světla a Lásky a zároveň se každý takovýto prostor zaplňuje a naplňuje energií modrobílého plamene Květu života. Veškerá tato energie zde přicházející se neustále v tomto prostoru pohybuje. 

Vše se v daném prostoru čistí, léčí a harmonizuje. Je jedno, zda se jedná o věci na zemi, nad zemí či pod zemí. Nečistí se nic, co nejde cestou samotného Krista, která jediná je správná a podporovaná. 

Přesto vše živé každým svým nádechem a výdechem dopomáhá k většímu proudění všech těchto energií na tomto katastrálním území.

Toto vše se děje neustále po celý den i noc a to s každým nádechem či výdechem. 

Jakákoliv entita, jakéhokoliv druhu a postavení, ať už živé či neživé formy, je všem těmto energiím pocházejícím, jak ze samotné vnitřní země, tak z vesmíru, vystavena a pod jejich vlivem a tíhou se poutá zpět ke svému hostiteli. 

Jakákoliv entita, jakéhokoliv druhu a postavení, která se nepřipoutá ke svému hostiteli, bude nyní při čištění plně a bezezbytku odstraněna.

POZOR odstranění entit 

Použít kyvadlo –  pročišťovat ( opakovat daný text) tak dlouho, dokud se nám kyvadlo točí doleva. Ve chvíli kdy kyvadlo změní směr a začne se točit doprava – po směru hodinových ručiček je v dané chvíli vše čisté a můžeme pokračovat dále. Jak používat kyvadlo bylo popsáno a není se skutečně čeho obávat jde jen a jen o víru.Nežijte ve strachu a nebojte se, že by jste se v dané chvíli napojili na někoho jiného než máte. Pokud se držíte textu je přepsán tak jak byl zaznamenán a jen v některých částech poupraven do podoby aby nebyl „kostrbatý“. Jste pod ochranou a nikdo a nic vám do tohoto procesu v dané chvíli nevstoupí – tomu věřte. Pokud máte čisté úmysly jste chráněni.   

Obracím se nyní k tobě, samotnému bohu Rá, abys se svými slunečními anděly dokonale prosvítil každé jedno místo, prostor či věc na tomto katastrálním území. Žádám o prosvícení všeho, co se nachází na samotné zemi, stejně tak pod zemí či nad zemí.

Prosviťte vše v dané chvíli tak, aby se odpoutaly všechny entity jakéhokoliv druhu a postavení ať už živé či neživé formy.

Entity všeho druhu či cokoliv jiného v jakékoliv formě a podobě, co nepochází ze Světla ani k němu nesměřuje, je vyvedeno do prostoru před zrcadla a zde slunečními paprsky na prach spáleno.

Žádám, aby byl prosvětlen znovu každý jednotlivý kout určených míst či jmenovaných věcí tak, aby byl odstraněn byť i nepatrný stín všeho, co se v těchto prostorech, místech či věcech nachází a nepochází ze Světla či k němu přímo nesměřuje. 

Vše je vyvedeno opět k zrcadlům a zde slunečními paprsky bezezbytku a na prach spáleno.

Nově přicházející energie, která neustále proudí v těchto prostorech, věcech či místech, rozpouští tento prach na čistou, vesmíru, zemi ani Jednotě nezávadnou substanci a toto je neustále novou proudící a přicházející energií vyváděno do vesmíru či do samotné vnitřní země. 

Jednoho dne v čase je tento prach přeměněn na energii sloužící Světlu.

Odstranění přivtělených duší

Povolávám tebe archanděla Michaela a žádám, aby byly ze všech daných prostor, míst či věcí a to na všech úrovních, ve všech dimenzích a časech, odvedeny všechny přivtělené duše, pokud se jedná o duše, které nejsou přivtěleny k tělům jednotlivých bytostí, které nejsou předmětem tohoto čištění.

Vás milé Duše žádám – odejděte s anděly archanděla Michaela, kteří pro vás vytvořili světelný tunel do míst, kde patříte. 

Milujeme vás, máme vás rádi, ale zde nepatříte – ODEJDĚTE – ODEJDĚTE - ODEJDĚTE.

Odsekání všech vláken

Žádám opět archanděla Michaela, aby v danou chvíli odsekal všechna pouta a vlákna všeho druhu, odstranil všechny nepotřebné vazby z dob minulých a to opět ve všech dimenzích a časech.

Žádám, aby toto bylo vykonáno jen u míst a věcí, kde je toto potřeba, kde prostory, místa či věci poškozují jiné prostory, místa, věci či bytosti samotné.

Uzavření bran

Nyní ve chvíli, kdy jsou všechny prostory, místa a věci pročištěny, žádám, aby byly uzavřeny v danou chvíli a to natrvalo všechny časoprostorové brány všeho druhu, kterými by mohlo vstupovat do jakýchkoliv prostor, míst nebo k věcem cokoliv, co nepochází ze Světla, neslouží k našemu rozvoji a neposiluje nás samotné.

Prokletí 

Žádám, aby vše co bylo čištěno, léčeno a co je chráněno, bylo zároveň nyní zbaveno jakéhokoliv prokletí, které bylo kdy v čase, a je jedno na které úrovni, k těmto prostorům, místům či věcem spácháno a je tímto poškozováno. 

Odvrácení poškozování zpět.

Nyní ve chvíli, kdy je celé katastrální území dokonale pročištěno, zharmonizováno a chráněno, žádám, aby cokoliv co bude k těmto prostorům, místům, věcem či bytostem vysláno za účelem poškození, se toto obrátilo k těm, kdo takto činí a v plné síle je toto jednání zasáhlo.  

Dýchání znovu

Každým nádechem a výdechem všeho živého, co se na tomto katastrálním místě nachází, se celý daný prostor včetně všeho, co je nad zemí, pod zemí či na samotné zemi, neustále zaplňuje a naplňuje Kristovskou energií Světla a Lásky a zároveň se každý takovýto prostor zaplňuje a naplňuje energií modrobílého plamene Květu života. Veškerá tato energie zde přicházející se neustále v tomto prostoru pohybuje. 

Vše se v daném prostoru čistí, léčí a harmonizuje. Je jedno, zda se jedná o věci na zemi, nad zemí či pod zemí. Nečistí se nic, co nejde cestou samotného Krista, která jediná je správná a podporovaná. 

Přesto vše živé každým svým nádechem a výdechem dopomáhá k většímu proudění všech těchto energií na tomto katastrálním území.

Toto vše se děje neustále po celý den i noc a to s každým nádechem či výdechem. 

Jakákoliv entita jakéhokoliv druhu a postavení, ať už živé či neživé formy, je všem těmto energiím, pocházejícím jak ze samotné vnitřní země, tak z vesmíru vystavena, a pod jejich vlivem a tíhou se poutá zpět ke svému hostiteli. 

Jakákoliv entita jakéhokoliv druhu a postavení, která se nepřipoutá ke svému hostiteli, bude při následném čištění plně a bezezbytku odstraněna.

Konec …poděkování:

Nyní se obracím ke všem andělům, archandělům a všem ostatním Světelným bytostem jak nahoře, tak i dole a děkuji za vše, co jste pro nás v dané chvíli udělali. Děkuji, děkuji, děkuji.

Děkuji pak zvláště našim čtyřem patronům, že se ujali kontroly a vedly naše kroky při tomto procesu. Děkuji Ježíši Kristu, děkuji tobě archanděli Michaeli, děkuji tobě o Thovte a děkuji tobě Panno Marie.

Děkuji také strážcům samotného Květu života, stejně tak jako strážcům modrobílého plamene Květu života.

Děkuji tobě, archanděli Gabrieli.

Děkuji každému jednomu Mistru energie Jednoty a vašim andělům.

Děkuji i těm nejmenším pomocníkům, kteří se daného procesu účastnili.

Děkuji horám, lesům, stejně jako vodám a všemu živému, co přispívá k našemu duchovnímu růstu a nachází se na jediné správné cestě, která je samotným Zdrojem podporována.

Děkuji všem, kteří se účastnili.

Děkuji tobě, samotnému Kristu.

Děkuji, děkuji, děkuji.

 

Rada pro tebe člověče:

Aby pročišťování mělo větší účinek a bylo silnější, nečti jej jen jako holý text. Musíš se do toho vložit, musíš to cítit, vnímat, prožívat a věřit. „Čti“ nahlas, tím mnohonásobně zvyšuješ účinek.  

Můžeš pročišťovat společně s partnerem - přítelem - známým je jedno s kým a doporučuji to. Jeden sedí v pohodlí v křesle a druhý čte nahlas jen doplní dvě jména a namísto pak já bude my. Mohu pokud bude zájem tuto "partnerskou" verzi zveřejnit či zaslat. Po skončení pak ten kdo seděl a vnímal může vyprávět o tom zda a co cítil. Naprostor ideální vřele toto doporučuji, mimo jiné se tím zvyšuje účinek.

 

založil jsem pro toto pročišťování možnost vkládání komentářů, otázek či jakéhokoliv jiného sdělení. Budu rád, pokud tento prostor využijete a budete si zde vyměňovat jakékoliv informace k tématu. Udělejte ten krok dopředu a sdělujte - diskutujte - podporujte jeden druhého. Nakone to vše děláš opět  jen pro "sebe". 

prostor pro dikuzi zde ............Prostor pro diskuzi.

předchozí povídání ................Každý sám za sebe.

následné povídání .................. Přišlo mi emailem II