Správné myšlení. IX.

Není dobré oddávat se malomyslnosti a zklamání, je třeba neztrácet naději a odvahu. Je třeba vždy důvěřovat v božskou moc, která nás vede k cíli. Každé pomyšlení na ztrátu, obavy, strach a zoufání, je zhoubnou silou a v tom stupni, jak nás ovládá, sníží a zdrží náš vývoj, naše dílo. Je důležité vždy uvědomit si, že když propukne bouře v našem životě, i kdyby byla sebe prudší, že je pouze dočasná a že za mraky svítí již slunce. Malomyslní potřebují duševní obrácení, někoho, kdo je přiměje vykonat to, co mohou. Vždy se může začít konáním dobra, povznesením hlavy a vzhlédnutím ke světlu. Říkat si: Pravda mé bytosti, mé skutečnosti je Bůh. Proč bych měl být tedy malomyslný? Tvůrce nikdy nezamýšlel vnutit mi malomyslnost, škarohlídství, pochybnost ani zoufalství. Nechci mít s nimi již nic společného. Je něco ve mne, co mi říká, že jsem silnější než okolnosti, narodil jsem se pro štěstí a klidnou mysl a zdar při všem díle nechť mne  nadále provází. Nebojím se nedostatku ani nezdaru, bázeň není vlastnost božství. Ulehnu v noci s důvěrou a jistotou, že můj život a osud jsou v rukou Tvůrce, který vše vede k dobrému.
Pamatujte, nechť vám hrozí cokoliv, že máte vábivou moc, poněvadž duch vždy přitahuje to, co ovládá myšlenku. To, nač nejvíce myslíme, zpravidla dosahujeme. Jsme-li naprosto proniknuti vědomím, že jsme podporováni božskou mocí, pak tak daleko, jak v ní důvěřujeme, že nám přispěje na pomoc v našich těžkostech, nejsme nikdy ustrašeni ani malomyslní. Všechny naše úzkosti a obavy pocházejí od pocitu odloučenosti od našeho Stvořitele, od pocitu, že stojíme sami. Ten, kdo žije ve vědomém spojení se svým Tvůrcem, pozvedá se nad okolnosti, směje se obtížím, překonává je, jak nejlépe dovede a překonává sebe. Dále je třeba vědět, že pokaždé, řeknu-li to a to nemohu učinit, poskytnout, že podrývám svoji moc. Napříště chci jednat kladně, přisvědčovat, chci, mohu, jsem schopen. Nadále nechci mít nic společného se zápory, které ničí a strhují. Jsem součástí božské jsoucnosti a dočasné příhody a strasti každodenního života nemají nade mnou moc. Vím, že jsem zakotven ve věčnosti a proto se nechci ničím dočasným znepokojovat a vyrušovat z vnitřního klidu, který je vnitřní silou a mocí. Zvyknu si vypudit ze svého vědomí všechny myšlenky negace, nezdaru, zklamání a nahradím je opakem. Očistit mysl ode všeho, co ji oslabuje a otravuje celý organizmus, a nahradit opakem, je tajemstvím úspěchu a štěstí.Síla kladné myšlenky postaví a posílí všechny schopnosti, buduje a tvoří, to je její moc. Záporná, pochybující mysl nemůže stvořit, docílit či vykonat něco cenného.
Věci, které činí život opravdu hodnotným, jsou všeobecné a každému přístupné. Nejlepší statky života, láska, přátelství, soucit, zdraví a čisté svědomí nedají se nikdy koupit penězi. Štěstí není mimo nás, je v nás. Zdroj všeho štěstí je v nitru každého člověka. Krása, kterou vidíme v přírodě a harmonie, kterou vyciťujeme v hudbě, jsou v našem nitru. Svět je veliká síň, v níž slyšíme ozvěnu svého vlastního hlasu, vlastní pohody a nálady. Víme, že jsme-li veselí, celá příroda raduje se s námi; vraštíme-li čelo, hledí na nás zachmuřeně. Štěstí je následek našeho duševního stavu a našeho jednání vůči jiným. Co se nám odtud zpět vrací, to nás činí šťastnými či bídnými. „Nejprve se snažte dosáhnout božího království a vše ostatní bude vám přidáno.“ Když uskutečňujeme boží království a nebe, čili království souzvuku, harmonie a lásky, pak jsme s to, přivábit vše ostatní, čeho si přejeme. Člověk se snažil po celé dějiny svého rodu ulovit boží království mimo sebe samého. Všude pátral po tomto skvostném ráji, jen ne ve svém vlastním nitru. Průměrný člověk je bůh, jenž hraje si na blázna. Stále ještě hledá štěstí mimo sebe samého. Kdo pojímá život jen z té smutné stránky, kdo nevidí, z čeho by se mohl radovat a veselit, připravuje se sám o mnohé potěšení.  Lidi často nad maličkostmi kvílí a z krtčích kopečků činí hory. Každý den máme pátrat po nějaké radostné kytičce. Kdo si zpívá při práci, kdo překypuje radostí, ten je i zdravý a dočká se zdaru.
Prospěšné a neprospěšné styky s duchy. Pokud nebudou naše vědomosti o hmotě důkladnější a pravdivější, pokud nebudeme vědět, co hmota je, jak vzniká a jak se přeměňuje, potud nebudeme ani vědět nic o spojení svých duší s hmotou a nebudeme hmotu ovládat. Každý člověk s fyzickým tělem druží k sobě duše, jež nemají fyzických těl, jež zveme duchy. Lhář k sobě vábí duchy lživé, hráč přitahuje duchy hráčů, umělec má kolem sebe průvod naplněný jeho vkusem. Lidé, kteří touží po nejvyšší moudrosti a kteří chtějí žít nejdokonalejším životem, přivábí k sobě bytosti podobného řádu. Hmotná mysl si žádá důkazů o existenci a síle duchů svědectvím hmotným. Dáme-li jí vše, čeho si žádá, nebude přece spokojená a bude volat po důkazech dalších. Je již v povaze lidí hmotných pochybovat o všem, co není hmotné. Nejdříve se musíme zbavit hmotné mysli a pak teprve duchovní mysl způsobí, že uvidíme věci duchovní.
Duše nevtělená je mocným činitelem v našem životě ať již k dobru či zlu. Měl bych tedy vědět, že když navštěvuji nějaké špatné místo, putyku nejnižšího řádu, či jiné nízké místo, přitáhnu k sobě nízké a špatné duchy, takže se budou z mé energie živit, přivedu si je domů a v menší či větší míře budu podléhat jejich vlivům, budu myslit jejich myšlenky, budu mít sklon jednat se svým tělem jako by jednali oni, kdyby měli hmotná těla, po kterých touží. Chceme-li poznávat duchovní zákony, musíme vědět i o existenci individuálních duchů. Někteří duchové bez těl lžou právě tak ochotně jako s tělem, ztráta fyzického těla nezmění tuláka ve světce. Duchové jsou nadáni běžnými ctnostmi a slabostmi lidí. Na farmě v Rochesteru počalo ve 40. letech 19. stol. bez veškeré příčiny klepání v nábytku a ve zdech. Lidé z okolí chodili naslouchat tomuto neobyčejnému jevu, až kdosi přišel na myšlenku, že to klepe nějaká bytost neviditelná a požádal, ať zaklepe určitý počet ran. Stalo se; klepající bytost pak sdělila, že je duchem zemřelého člověka a tak se začal šířit spiritismus do světa. Spiritismus je útvarem abnormálním a nezdravým, přesto úkazem pravdivým.
Každá mysl působící na tebe, zanechá po sobě sémě myšlenky svých vlastních omylů a chyb. Když je tvoje tělo takto používáno jinou duší, je tvůj duch vypuzen. Nelze, než před spiritizmem co nejdůrazněji varovat. Prospěšný styk s duchy děje se cestou duchovní, když je již náš duch zralý ke spojení.
Na druhé straně života najdeme duše všech stupňů a schopností, jako zde. Je jenom jeden duch, kterému můžeme bezpečně důvěřovat a tím je Nejvyšší síla a Moudrost, která řídí veškeré věci. Odvislost a stále vzrůstající víra ve skutečnost Nejvyšší síly přináší nám vzrůstající klid a mír duše. Myšlenka nízká, hrubá, neklidná, závistivá, žárlivá, malomyslná, pochybovačná a temná je nám překážkou přiblížit se k vyšším bytostem neviditelného světa. Čím jemnějším elementem je myšlenka z tebe vycházející, tím více se slučuje s vyššími duchy.
Veškerý umělý vzrůst je nepřirozený. Není v něm soběstačnost. Květina ze skleníku nedovede se sama udržet v přirozených podmínkách, je odvislá od lidské péče. A tak je to i se vzrůstem duchovních sil. Nech je růst přirozeně v rovnováze a souhlasu, a jejich růst bude pevný a nevznikne reakce. Podmínky skleníkové nemohou trvat věčně. Umělý vzrůst dosáhne stupně, který nemůže překročit, nemůže se dál rozvíjet. Je zachvácen slabostí, nemocí, neplodností, škůdci apod. Zvířata šlechtěná nemohou se udržet jako druhy divoké a původní, které jsou soběstačné. Jestliže šlechtěnce vzdálíme lidské péči, buďto zahynou, nebo se vrátí k divokému typu svého druhu.
Mají-li být výsledky nejtrvalejší a nejšťastnější, musí být každý vzrůst a vývin přirozený.
Musí být v souhlasu se zákony božími a nikoli s podřízenými zákony nebo napodobeninami přirozených zákonů vytvořených člověkem. Uměle vypěstovaná květina či zvíře je ve skutečnosti druhořadou kopií originálu. Takový umělý stav nelze v jistém směru považovat za výhodný. Ani rostlinstvo, pěstované v uměle mrvené půdě, nemá výživových ani chuťových vlastností ani vůně, jako to, které je pěstováno v panenské půdě. Stále rosteme a postupujeme krok za krokem k duchovnímu bytí, k duchovnímu životu, který se tyčí vysoko nad životem hmotným svou krásou i štěstím.
Požehnání a kletba, rozumáři zavržená jako přežitek, není nic jiného, nežli silná astrální představa, bytost více či méně oživená, vyslaná na příjemce ve smyslu dobrém či zlém. Člověk nevědoucí ani neví, jaké zlo může způsobit, když někoho ve hněvu prokleje. Nakonec se ale vše k němu musí vrátit zpět, například tak, že se narodí jako syn či potomek prokleté osoby, do takové rodiny. Obecně lze říci, že všichni lidé jsou stále obklopeni dobrými i špatnými vlivy a mezi tím jsou ještě dobré či zlé síly vysílané neviditelnými bytostmi, které jsou buď v našem okolí nebo i v končinách vzdálených daleko v čase i prostoru.
Kdo kráčí vědomě cestou duchovní, musí se mít neustále na pozoru, aby bezděčně neublížil ani svými myšlenkami, city a představami, aby nevytvářel astrální útvary zla. Jakmile počneme vědomě duchovní vývoj uskutečňovat, tu nám přichází na pomoc další z duchovních zákonů, jehož účinkem vstoupíme do duchovního spojení se všemi lidmi, kteří se touto cestou rovněž vydali a odkud se nám dostává duchovní síly a pomoci.
Duchovní věda vysvětluje vliv lidských myšlenek na lidské hmotné osudy zákonem, že myšlenky jsou silami astrálními a že astrální, nebo-li nám nejbližší neviditelná říše je světem příčin, kdežto náš hmotný je světem výsledků.Působíme-li tedy myšlenkami v astrálu, docilujeme výsledků ve hmotě. Tajemství, jak se to děje, zůstává nerozřešeným, dokud sami vědomě nevstoupíme do říše neviditelné, abychom tam pozorovali účinky a výsledky. Zákon působí vždy tak, že říše vyšší ovládá říši nižší a vždy hrubé a hmotnější je ovládáno jemnějším a nehmotnějším. Čili vítězství bude vždy náležet lidem dobré vůle, poněvadž jejich myšlenky jsou čistší a jemnější a proto také silnější.
Nic mne nemůže ublížit, jsem odvahou a úspěchem, protože jsem za jedno se svým Tvůrcem a činím v jeho Řádu, protože jsem v doteku s Nekonečným Pramenem všeho života.
Pitha. Nauka o pithách patří do souborného učení o myšlenkových silách. Pitha je síla myšlenky. Myšlenka lidská se pohybuje ve vířivém tvaru. Její vibrace jsou podobny vibracím některých fyzických sil, zvláště elektřiny; ale jsou mnohem jemnější. Všechny duchovní síly se pohybují spirálovitě.
Pitha není nic jiného než vířivě se pohybující prána, čili životní síla. A protože prána má mnoho stupňů, má je i pitha. Toto víření spočívá na zákonech přitahování a odpuzování, čímž právě vznikají ony točící se víry jako proudy větrné, které se srazily na jednom místě. Mnohé pithy mohou vytrvat celá tisíciletí i déle a jiné mají trvání velmi krátké. K prvním patří magická síla některých staroegyptských talismanů a vůbec starých mysticky či magicky nabitých předmětů: soch, nástrojů, hrobek, chrámů, kapliček apod. Magická síla takto upoutaná může přetrvat věky. Ostatně stvoření vesmíru nebylo ničím jiným než vysláním obrovské pithy okolo duchovního centra, v němž sídlí Božství. Tato pitha pohybuje všemi nebeskými tělesy až dosud v krouživém pohybu.

Pitha se tvoří vždy, když skupina lidí, třeba jen dvě, tři osoby naladí svoje myšlenky stejně. I v přírodě jsou jistá místa, kde je nahromaděna pitha, např. kde dříve byly prováděny bohoslužby pohanské, či magické obřady, lidské oběti. Tam jsou pithy nízkého druhu a na takových se často objevují elementálové, bludičky či jiné strašidelné zjevy.
Pithy tedy vznikají přitahováním a odpuzováním a tvoří se přirozeně také naším myšlením a naší koncentrací, která může mít jako předmět věc hmotnou i duchovní. Pitha způsobuje okouzlení ve smyslu dobrém i zlém, může být požehnáním i kletbou. Tím se vysvětlují telepatické vlivy na osoby milované i nenáviděné. Modlitba spojená s vírou a modlitba vřelá tvoří silnou pithu. Kdo se takto modlí, přitahuje k sobě vyšší bytosti, které jsou posly nebes a mohou člověku pomoci.
Pitha musí okolo člověka existovat, má-li k němu přijít taková vysoká bytost, neboť pitha je právě trůnem anděla.
Mystik nebo jógin může takové pithy vyvolávat podle své vůle a tím ovládá viditelnou přírodu. Jógín, který ovládl pránu a tím pithu, dosáhne zázračných sil. Bytosti neviditelné musí mít pithu, aby se vůbec mohly projevit. Pitha se v nich tvoří snadno bez jejich vědomí. Čili může být vyvolána vědomě i bezděčně, zejména osobami senzitivními. Nízká a škodlivá pitha se vytváří také strachem. Proto kdo se bojí, může si přitáhnout zjevy astrálních bytostí.
Pitha se tvoří při početí u všech živých tvorů. Při koncentraci mystické se tvoří pitha nejvyššího stupně. Také na místech, kde se lidé po mnohá léta vroucně modlili, tvoří se trvalá pitha: v chrámech, u soch světců a bohů, na místech poutnických. Zde je pociťována lidmi senzitivními a jasnovidnými.
Indové rozdělují víry pithy na pět hlavních druhů:
1.   Upasana-pitha je v obrazech, ohni a ve vodě. Když zde vznikne pitha, jsou v ní obsaženy božské síly. Oheň ztrácí svou palčivost, voda se pohybuje a vře jako živá. V obrazech a sochách vzniká modlitbami zbožných lidí, pak mají zázračnou moc léčivou. Jsou na mnohých poutních místech po celém světě.
2.   Parthiva-pitha je hlavně v chrámech, mešitách, na poutnických místech, v kaplích a p. Je vytvořena také modlitbami. Pouti na určitá místa mají svůj význam a nejsou tedy pověrami. Jestliže se někdo vzdává náboženských obřadů proto, že někteří kněží určitých církví se ukázali nehodnými, nedělá dobře, protože se vzdaluje blahodárných jemných sil, které na těchto místech a při jistých náboženských obřadech mohou načerpat. Indové znají mnoho druhů pithy chrámové.
3.    Dživa-jantrika-pitha vzniká v lidských tělech, například při uctívání některých chlapců a dívek, kteří jsou nadáni podle indických názorů božskými silami. Vzniká též v tělech jasnovidců. Vzniká též při klanění se světcům za jejich života.
4.   Sthula-jantrika-pitha - tohoto druhu je užíváno k věštění a bádání do budoucnosti, věštění z pohybu různých předmětů, věštění kostkami, kartami apod.
5.    Bezděčná pitha, která vzniká při spojení obou pohlaví u lidí i zvířat. Zde je pitha základem plození a proto mají Indové tento akt v tak zbožné úctě.

Pránické víry se tvoří myšlením, mantramy čili mystickými nebo kouzelnými větami a předměty. Rovněž různé skutky, které dovedou vznítit lidskou obraznost, vyvolávají pithu. To se děje např. při magických evokacích. Výsledek pak je vyvolán právě pithou. Při mystické koncentraci vzniká nejvyšší pitha, která je ochranou před přiblížením se každé bytosti astrální. Jenom vyšší řády andělů mohou se přiblížit v době koncentrace k žákovi. Proto je tato pitha nejvyšší ochranou.
Pitha může přitáhnout i věci zlé. Indové tomu brání konáním obětí na usmíření nebo se klaní 10 světovým stranám. V Indii znají dokonale působení vyšší prány. Proto třeba, ač by se to na první pohled zdálo pověrečné, tak je zapovězeno vyšším kastám klanět se sochám a obrazům svatých a bohů, které postavily nižší kasty; to proto, aby klanějící se nepřijal do sebe pithu nižšího řádu. Toho se též týkají pravidla kastovnická stran potravy, připravená osobami nižší kasty; ta je pro vyšší kastu nečistá. Tím se vysvětluje mnoho zvyků, které jinak se zdají být prázdnou pověrou.
Zákony pithy by též měli znát všichni magnetizéři, kteří léčí svým vlivem, protože u nich právě se uplatňuje ono vsávání nebo zapuzování pránických výbojů. Staří indičtí Rišiové čili Mistři naznačili dvě cesty bádací k poznávání prány a pithy. Jednou je vyškolení jógické čili mystické, ve kterém můžeme sami na jistém stupni vývoje spatřovat proudy pránické a poznat jejich zákony a nakonec je dokonale ovládat. Druhou cestou je použít k tomu dobře vyškolených jasnovidců, ale takových, kteří vidí do světů vyšších, do světů duchovních, ne jen astrálních, jak činí jasnovidci spiritističtí a jiní, před nimiž lze jen varovat, neboť napojují se na světy nižší, často neduchovní, k naší škodě, ovšem.

celý text byl převzat pro mne osobně z velmi zajímavých a poučných stránek a já děkuji tímto autorovi, že pro nás něco tak mimořádného vykonal 

odkaz na stránky ........https://starezlatecasy.cz/