14.4.2015 vznikl na naší planetě zemi sedmýenergetický bod, kde došlo k trvalému propojení mezi samotným vesmírem a vnitřní zemí.


Toto místo se nachází v Izraeli v Jeruzalémě a je jim:
Kaple zvěstování Panny Marie v chrámu božího hrobu

 

Chrám Božího hrobu, rovněž bazilika Svatého hrobu, ve východních církvích kostel Vzkříšení - je uvnitř hradeb starého města Jeruzaléma. Chrám leží na místě, které většina křesťanů uctívá jako Golgotu neboli horu Kalvárii, kde byl podle Nového zákona ukřižován Ježíš. Tento kostel je důležitým poutním místem již od 4. století. Dnes toto místo představuje hlavní cíl poutníků v Jeruzalémě.

V kostele Nanebevzetí Panny Marie,  jeho podzemí je Mariin hrob.  Katafalk stojí uprostřed kruhové zdi ve sloupové síni a je na něm socha ležící Marie. V tradici církve se již od prvních staletí ustálila víra o Mariině nanebevzetí. Tedy že Maria nezemřela jako ostatní lidé, nýbrž byla vzata do nebeské slávy i se svým tělem.
Její ostatky se nenašly.

Křesťané prvotní církve si často pokládali otázku: Co se stalo s tělem Panny Marie po její smrti? Ačkoliv chovali ve velké úctě ostatky apoštolů, Mariiny ostatky nebyly nikdy nalezeny. Poslední zmínku o Marii najdeme v první kapitole skutků apoštolů. Můžeme tam číst, že se apoštolové po Ježíšově nanebevstoupení vrátili z Olivové hory do Jeruzaléma, kde se všichni svorně a vytrvale modlili spolu s Marií, matkou Ježíšovou. Víc zpráv o ní nemáme, není ani jisté, kde zemřela. Podle některých v Jeruzalémě, podle jiných v Efezu v Malé Asii, dnešním Turecku. Údajně tam odešla se sv. Janem během pronásledování křesťanů Herodem Agrippou. Bible o nanebevzetí Panny Marie výslovně nepíše.
Marie byla v lidových představách svatá a mocná pomocnice v nouzi, jak o tom svědčí nápisy v Nazaretě pocházející ze 2. století. Dokazuje to i nejstarší mariánská modlitba "Pod ochranu tvou", která byla nalezena na egyptském papyru ze 3. století.

Hora Sion oslovuje poutníky třemi významnými místy. Křesťané na Sionu chválí Spasitele především ve Večeřadle. Právě zde ustanovil Ježíš Kristus svátost kněžství, svátost smíření. Tady se modlil velekněžskou modlitbu, umýval nohy apoštolům, zjevoval se jim po svém zmrtvýchvstání, seslal Ducha svatého. Po téměř 500 let sem měli křesťané vstup zakázán a až papeži Janu Pavlu II. byla na tomto místě dovolena sloužit mše svatá. Nedaleko Večeřadla je vystavěn kostel zesnutí Panny Marie. Dále je zde hrobka krále Davida.
V Getsemanské zahradě se nachází jeskyně Zatčení. Je to vlastně kaple, připomínající událost, kdy byl Ježíš zrazen Jidášem a následně zatčen. Vedle jeskyně stojí kostel Hrobu Panny Marie.

 

Z Bible - Matouš 28 kapitola
Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu. A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm. Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Strážci byli strachem z něho bez sebe a strnuli jako mrtví. Anděl řekl ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých; jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám to.“ Tu rychle opustily hrob a se strachem i s velikou radostí běžely to oznámit jeho učedníkům. A hle, Ježíš je potkal a řekl: „Buďte pozdraveny.“ Ženy přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se mu. Tu jim Ježíš řekl: „Nebojte se. Jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje; tam mě uvidí.“