Shanballa III stupeň manuál

 
Shamballa 1024 manuál - stupeň 3
  •  obsahuje dalších 256 symbolů
  •  silnější napojení na Shamballu
  •  odkrývání potenciálu člověka
  •  odkrývání smyslu vlastní inkarnace
  •  působení energie archanděla Metatrona
Důležité!
Zasvěcení samo o sobě nemá velký přínos, pokud si neuvědomíte, že veškerá odpovědnost za
váš život je jen a jen na vás a jen vy to vše dokážete změnit, pokud budete chtít. A Shamballa
vám s tím pomůže. Pro každé léčení je důležité mít čistý úmysl.

Poznámky:
Z počátku používejte Shamballu pouze několik minut. Jedná se o velmi silnou energii a je
potřeba nechat "tělo" si na ni zvyknout. Až budete na tuto energii více naladěni, budete si s
její prací více jisti, můžete postupně délku působení Shambally prodlužovat.
Léčení Shamballou může nastartovat léčebné procesy, které trvají až několik dní. Pokud si
nejste jisti, zda léčení skončilo, použijte kyvadlo či podobné nástroje a zeptejte se.
Další zlepšení svých nových schopností získáte především každodenní praxí (alespoň pár
minut denně), studováním knih (například o Reiki, čakrách, světelných bytostech) a realizací
nových poznatků a zkušeností, které díky tomu naberete.
Iniciace/zasvěcení je něco jako řidičský průkaz. Všichni umíme řídit (dokonce již od malička),
někdo lépe, někdo hůře. Ti z nás, co se rozhodnou, že chtějí řídit auto, se objednají v
autoškole. Tam nám řekne lektor, co je správně a co je špatně. Pak si to (práci s energií)
můžeme procvičit. A na konci všeho dostaneme řidičský průkaz (certifikát), který nás
opravňuje řídit (pracovat s energií). Ale již nic neříká o našich schopnostech řídit (pracovat s
energií). Pouze ti, co řídí svědomitě a často, se stávají skvělými řidiči. Přesto je možné, že ti,
co řidičský průkaz nikdy neměli, umí řídit mnohem lépe, protože od malička řídí a mají proto
velkou praxi. Vědí, co mají dělat i bez toho, aniž by měli na to průkaz (certifikát). Tz. že
všichni máme možnost pracovat s těmito energiemi, jen se stačí rozhodnout a věnovat se
tomu.
 
 

Archanděl Metatron
 

Archandělé jsou považováni za nejvyšší anděly v nebeské hierarchii. Byli kromě mnohých
dalších úkolů pověřeni uskutečňováním Božích projektů a plánů, stali se prvními duchovními
učiteli a vůdci lidí a zároveň dohlíží na anděly strážné. Nečekejte, až vás problém zdolá, ale
volejte je předem. Jsou tady proto, aby nám pomáhali, neodvádíte je od žádné důležitější
práce a navíc mohou být na různých místech najednou.

Archanděl Metatron je nejmladší v nebeském zástupu, přesto je v hierarchii umístěn až
nahoře. Je přímým spojením mezi Bohem a lidmi. V některých systémech se nepočítá mezi
archanděly, ale bývá označován za knížete či krále andělů. Jeho zvláštní postavení dokazuje i
jiná koncovka- jiná než obvyklé EL. Ve starých spisech se uvádí, že byl jednou člověkem,
coby prorok Enoch či Henoch, Bohem jmenován nebeským písařem. Metatron stojí nad
archanděly, a nemá proto žádné přímé spojení s Mistry povýšenými na nebesa. Ze všech
archandělů má nejvyšší vibrace, v hierarchii archandělů stojí nejblíže počátku. Je ochráncem
prahu mezi formami a ne-formami. Metatron je začátek a konec, alfa i omega, zrození světla
z božské prázdnoty, z jednoty. Jako strážce prahu vnáší Metatron do formy ideje a možnosti.
Za ním leží prostor prázdnoty, ve kterém jsou obsaženy. Metatronovo působení můžeme
srovnat s působením rozumu: Z ,,ničeho“ tu jsou najednou myšlenky, obrazy, vize, ideje. Tyto
ideje se pak dále promýšlejí a formují, pak se projevují v hustší formě, až se nakonec promění
ve hmotu. Metatron se účastní vzniku všeho. Doprovází vznik vesmíru, planetárních systémů,
vývojových forem, společenských struktur a pokroku, stejně jako vytváření duchovních světů,
archandělů, andělů a dalších duchovních bytostí. Pomáhá také při ,,narození“ duší a
skupinových duší, a to poté, když se duše individualizují, uvolňují se z jednoty. Současně
umožňuje návrat k jednotě, k nicotě. Rozpouští znovu formy a odvádí je zpět do prostoru
prázdna. Metatron je také anděl přechodu, pomáhá při každém přechodu, při změně vibrací a
v současné době hlavně při povyšování vibrací na vyšší úroveň. Spolu s Melchisedechem
zajišťuje realizaci Božích podnětů, ovšem přebírá spíše duchovní stránku (Melchisedech stojí
v čele materializačního paprsku). Otevírá brány vědomí a dimenzí také člověku. Umožňuje
poznatky, ujasňuje a pomáhá pochopit, díky němu vidíme to, co je podstatné. Ukazuje nám,
že se člověk může opět sjednotit s Bohem, přestože je dosud v těle. Stává se tak jedním
z nejdůležitějších průvodců na cestě k zasvěcení. Díky jeho energii poznáváme, co by mohlo
být a co nám brání v cestě, poznáváme, kdo jsme a jak bychom mohli žít, rozpoznáme různé
cesty, možnosti i následky. Metatron spojuje se silou lásky a otvírá lidská srdce. Jeho síla
většinou přináší ticho, spokojenost, štěstí, jednotu, všezahrnující, neemocionální bytí
(dokonalé vědomí). Jeho síla povznáší vědomí i vibrace. Kdo pracuje s jeho energií, měl by
být dobře uzemněn, jinak ztratí snadno kontakt s tělem i se zemí. Jeho energie je jemná,
mírná, rozjasňující, je to čistá, všezahrnující láska. Metatronova energie skýtá zvláštní
ochranu – jinak než archanděl Michael-při strachu je vhodnější jeho energie, neboť
stabilizuje auru a vytváří ochranný štít - zahaluje nás pláštěm lásky. Metatronův plášť nedrží
zlo v odstupu, ale transformuje v lásku. Tento plášť lásky neutralizuje dualitu, dobro a zlo již
nemají žádný účinek (poznáváme, že dobro a zlo jsou jen dvě stránky téže energie a obě dvě
stránky nás vedou k počátkům, jsme – li zahrnuti láskou, můžeme zahrnout láskou zlo,
abychom je vyrušili- láska rozpouští také strach, jenž narušuje auru a odlučuje nás od světla
prvopočátku). V tomto plášti lásky nelze již rozeznat dobro ani zlo, všechno co zahalí, se
mění v lásku. Tuto ochranu mohou však používat jen lidé, kteří vnitřně pochopili, že mimo
dualitu dělení na dobro a zlo neexistuje, že jsou to jen póly duality, je to ochrana pro lidi, kteří
dokážou přijmout zlo v sobě i mimo sebe, ochrana pro lidi, kteří se už nemusejí před zlem
chránit, jelikož poznali, že temná stránka je i v nich a že chce být akceptována a milována.
Metatronovu energii můžeme však použít, abychom pochopili dualitu a jednotu a to, co
přesahuje dobro a zlo. Díky jeho energii se poznáváme v novém světle, zvěstuju nám pravdu
o Boží tváři našeho já - uzdravení se pak projeví v našem tělesném zářivějším a
láskyplnějším vyzařování - důkaz na zářících očích, jemné pleti, vitálních vlasech, zdravých
zubech atd. Metatron společně s Pannou Marií pomáhá dětem (i zesnulým), proto jej můžeme
žádat o pomoc s čímkoli, co se týká našich dětí. Jeho zásah často pomáhá probudit v mladých
lidech duchovní uvědomění a porozumění. Použití v situacích: Když se cítíme odloučeni od
Boha, k meditaci, ke spojení se svým já a jádrem své bytosti, ke spojení s láskou v srdci a
všeobjímající láskou, k poznání možnosti a cesty, když potřebujeme mít jasno, pro lidi, kteří
žijí ve velice omezeném obraze světa, kteří nedokážou vidět možnosti a divy tak, jak jsou,při
depresích, na pomoc umírajícím. Esence by se neměla používat, když musí být člověk aktivní
nebo má mluvit, protože Metatronova energie odvádí od každodenních činností.

Afirmace
  • Vidím věci takové, jaké jsou.
 
  • Volám energie archanděla Metatrona, aby mi pomohl plně rozpoznat božskou bytost, kterou JÁ JSEM.
 
  • Jsem připraven sloužit Pravdě boží. Jsem připraven přijmout svoji pravdu. Bože chraň mně před tím, abych se v klamu obětoval temným silám, protože jsem to nevěděl lépe, a protože jsem doufám, že tam naleznu Boha.

Volám energie archanděla Metatrona, aby mi pomohl při přeměnách všech nízkých energií z
viny a ze studu z vnitřku celistvosti mého bytí, ve všech časech, místech, prostorech nebo
dimenzích, v kterých existuji. JÁ JSEM pořád se rozpínající energie božské lásky a
dokonalosti, v tomto přítomném momentě a navždy. Je to tak, a tak to je. Jsem v jednotě s
matkou-otcem-bohem a Vším-Co-Je, ve všech časech, místech, prostorech nebo dimenzích, v
kterých existuji...

Odpouštím absolutně každé bytosti a bezpodmínečně, u které jsem cítil, že mi způsobila
křivdu skrze jakékoli myšlenky, slova, nebo činy, skrze všechny časy, místa, prostory a
dimenze mé existence jako vědomí. Každá bytost, která se skrze mne cítila neprávem
zacházena jak myšlenkou, slovem nebo činem, skrze všechny časy, místa, prostory a dimenze,
odpusť mi zrovna tak absolutně a bezpodmínečně. Odpouštím sám sobě absolutně a
bezpodmínečně za provedení jakékoli myšlenky, slova, nebo činu, při kterých jsem cítil, že
jsou nesprávné ve všech časech, místech, prostorech nebo dimenzích, v kterých existuji.

Dechové cvičení, které posiluje vaše spojení s Bohem a zbavuje vás všeho "špatného"
Ciťte, že nevdechujete vzduch, ale kosmickou energii. Ciťte, jak do vás každým dechem
vstupuje ohromná energie, kterou využijete na pročištění svého těla, vitálna, mysli a srdce.
Ciťte, že není jediného místa vaší bytosti, které by nebylo zaplněno proudem kosmické
energie. Proudí jako řeka uvnitř vás, promývá a očišťuje celou vaši bytost. Poté, když
vydechujete, ciťte, že vydechujete všechno smetí zevnitř sebe - všechny své nebožské
myšlenky, temné představy a nečisté činy. Cokoliv uvnitř svého systému nazýváte
nebožským, cokoliv nechcete vlastnit jako své, pociťte, že vydechujete.

Poznámka
Je důležité toto cvičení provádět vědomě (neprovádět mechanicky).