Pročištění - navýšení vibrací.

 

Předkládám tímto široké veřejnosti texty nejen k osobnímu pročištění a navýšení svých vibrací, nýbrž mnohem více.

Texty vnikly v minulém roce a nebylo v dané době možné je poskytnout širší veřejnosti. Byly předány pouze třem bytostem a tyto je pravidelně praktikovaly a praktikují. V současné době, bylo umožněno je předat každému, kdo má zájem a proto je dnes 12.3.2022 předkládám k použití komukoliv kdo má osobní zájem pročišťovat nejen sebe sama, ale udělat něco také pro tuhle planetu a místo kde se nachází. V dané době jde o nejsilnější a nejhlubší pročišťování, které zde byly v čase minulém k dispozici.

Obsah který zde nyní s vámi budu sdílet není vůbec jednoduchý a sami jsme v něm nalézali a stále nalézáme nové a nové věci. Je velmi složité vše co je obsahem daného textu plně a správně pochopit nejde o texty jednouché, přesto hluboké a pravdivé.

Ve chvíli kdy jsem dělal první pročištění, které se datuje k 1.5.2021, bylo na území české republiky zcela zničeno více jak 1 900 000 entit všeho druhu a odvedeno více jak 32 000 Duší.

Každým přečtením navyšujete vysoce své vlastní vibrace a pročišťujete nejen sebe sama. Zda věci využijete ke svému růstu či nikoliv je v dané chvíli již jen a jen na vás samotných. Nepřistupujte k daným věcem jen jako ke čtenému textu, nýbrž čtěte z hloubi svého srdce. Před začátkem se zklidněte a několikráte zhluboka nadechněte. Dále je to již jen na vás samotných.

 

Nepravidelně budu provádět veřejné pročištění, pro kohokoliv kdo má zájem, byť jen vyzkoušet jak na něj energie působí. Dnes již nepotřebujeme k takové účasti ani vaše jméno ani datum narození. Podmínkou účasti je si v průběhu 24 hodin před veřejným pročištěním celý daný text sami přečíst a v tichosti vyslovíte souhlas s tímto textem a stejně tak v tichosti požádáte o účast v daném termínu na dané pročištění.

V současné a nadcházející době máme mnoho práce a z tohoto důvodu se s nikým osobně zabývat nemohu.

První veřejné pročištění proběhne v pondělí 14.3.2022 ve 21:00 

 

Samotný text pro navýšení vibrací a pročištění.

 

Úplné zničení všeho ZLA v jakékoliv formě a podobě na celém území České republiky a následně na celé naší planetě nazývané Země a to

– včetně všeho ZLA na našem nebi, v našich vodách či pod zemí.

 

Zcela jistě neobýváme tuhle planetu Zemi jako první bytosti. Nepochybně zde před námi byly jiné bytosti, které vyhynuly a to nepochybně vlastním přičiněním. My, nynější obyvatelé této planety, kterou nazýváme Zemí, jejichž součástí fyzických těl je Duše, vnímáme z pozice svého dnešního vědomí, že se blížíme také k zániku. K zániku, který by se jistě odehrál naší vlastní vinou, protože jsme byli a mnozí ještě stále jsou, slepí a hluší. Naše vědomí se dostalo téměř na samotné dno a to nás přivádí k zamyšlení co s tím, jak z toho ven. Naše nevědomí je tak hluboké a rozsáhlé, že bez pomoci shora, tedy samotného Stvořitele, nemáme dnes již šanci na záchranu. Netoužíme po válkách jakéhokoliv druhu ani po dalším drancování této nádherné planety. Toužíme žít v míru, pokoji a lásce. Proto přicházíme, žádáme, prosíme.

Zlo, které zde na planetě Zemi bylo od nepaměti a které má spousty odnoží a podob, se sjednotilo a jeho úmyslem je z našeho současného pohledu zcela ovládnout tuhle planetu Zemi a lid této Země plně zotročit. Jsme bytosti Světla, jsme bytosti jednoho jediného Stvořitele, jsme jeho děti. Přicházíme zde, prosíme a žádáme s pokorou a láskou v našich srdcích o pomoc.

Nepochybně vládne vesmíru jen jeden řád, který platí bezezbytku pro všechny a všechno, co stvořil sám Stvořitel a patří jen a jen jemu. Vnímáme to tak a jsme si vědomi, že než jsme se zde vtělili do těchto fyzických těl, abychom sloužili samotnému Stvořiteli a byli zde jeho zrcadlem i obrazem, dostali jsme od něj svobodnou vůli a volbu. Nic z toho stejně jako z mnoha jiných dnes nám stále ještě neznámých věcí nelze zpochybnit. Uvědomujeme si to, jsme si vědomi, že co jsme zde o své vůli zaseli, to musíme sklidit, protože tak je vesmírnými zákony dáno. Jsme připraveni nést následky za své činy a sklidit co jsme zaseli, protože jen tak se můžeme poučit a posunout se dále. Přes to všechno zde nyní sedíme, prosíme a žádáme o pomoc. O pomoc, bez které se neobejdeme. Ano, pomáháte nám stále, vedete nás, ochraňujete nás a my si toho všeho velmi a upřímně vážíme.

Poté co se však všechny druhy ZLA zde na zemi spojily, aby nám zasadily zdrcující úder, my každým dalším dnem pociťujeme více a více jak tohle ZLO roste, jak nabírá sílu, a není v našich silách se tomuto ZLU samotně již postavit.

Rádi bychom se obrátili napřímo k našemu samotnému Stvořiteli, ale jistě panuje řád. Řád, který nám není znám a proto se obracíme k celému nekonečnému vesmíru ve víře, že budeme vyslyšeni a že se naše prosby dostanou k rukám nejpovolanějším. Obracíme se nejen k těm, co obývají celý vesmír a slouží samotnému Stvořiteli, obracíme se stejně tak k těm, co obývají naší vnitřní Zemi a slouží stejnému Stvořiteli. Prosíme, žádáme a věříme, že budeme vyslyšeni. Nejsme zde jen za sebe a kvůli sobě. Jsme zde kvůli našim dětem a dětem našich dětí. Jsme zde za naše bratry a sestry. Jsme zde za samotnou planetu Zemi, kterou v dané chvíli obýváme a zároveň přihlížíme tomu, jak ji drancujeme.

ZLO zde bylo nepochybně od nepaměti, ale nyní spojilo své síly, zesílilo a to díky naší nerozvážnosti, mnohdy chamtivosti či strachu. Nechali jsme se stáhnout tak hluboce dolů, že bez vaší pomoci to nezvládneme. Naším úmyslem dnes však není ono ZLO jakéhokoliv druhu či podoby zastavit. Naším úmyslem je všechno ZLO jednou pro vždy a nadobro vymazat z povrchu této Země. Naším úmyslem je začít zde v místě, kde bylo stvořeno s vaší pomocí první energetické místo jednoty, stejně tak jako byl odhalen a následně zastaven či zrušen rituál šesti křížů. Nacházíme se zde na místě, které přijalo energie Modrobílého plamene Květu života, a myslíme si, že jsme udělali mnoho dalších potřebných a prospěšných věcí. Přesto to stále nestačí, a proto přicházíme, žádáme, prosíme. Dejte nám, prosím, ještě šanci a pomozte nám vytvořit právě z České republiky místo, které bude nadobro zbaveno všeho ZLA a kde se bytosti, jejichž součástí je Duše, budou plně a bezezbytku učit vesmírným zákonům a řídit se jimi. Dejte nám, prosím, šanci vytvořit tohle jedno místo, ze kterého se pak tohle vše bude šířit po celé planetě Zemi.

Pokud zde bude žádáno o cokoliv, co není v souladu s vesmírnými zákony, pak ať se tak nestane, protože tak žádáme jen z naší nevědomosti. Pokud naopak je cokoliv, co má být vytvořeno a není či nebude zde námi o toto žádáno, pak prosíme i zde napravte naše pochybení, protože pramení ze stejné nevědomosti. Chceme a budeme se učit, veďte nás, vstupte do našich životů jasně a zřetelně, tahle doba si to žádá a my to potřebujeme.

Nejsem zde sám, kdo žádá, je nás mnoho a já v dané chvíli žádám za všechny ty bytosti, jejichž součástí je Duše, byť mnohdy Duše pokřivená a na tak nízkém stupni vědomí, že si neuvědomuje, že její mysl byla zotročena. Dejte i těmto bytostem, jejichž vědomí je na tom nejnižším stupni, šanci obrátit se k samotnému Stvořiteli a jít dále svým životem ve Světle. Pokud kdokoliv z nás nevyužije šanci, o kterou žádáme a kterou pevně věříme, dostaneme, pak ať každého takového jedince zničí jeho vlastní entity, které si k sobě přitáhl a svým chováním je dále podporuje a vykrmuje. Ať se v prach obrátí každé takové tělo, které nevyužije možnosti, která je mu dána na základě naší vlastní žádosti.  Zda Duše takovýchto těl, které se vlastní vinou v tomto zrychleném procesu v prach obrátí, dostanou ještě v čase příležitost inkarnace na tuhle planetu, není a nemůže být již naším přáním ani rozhodnutím. To ať se plně opět řídí vesmírnými zákony samotného Stvořitele. Ať tedy temnota a ZLO od této chvíle v žádné podobě a formě na tohle území nepatří, ať je ve zrychlené formě zastaveno a zničeno.

V dané době již nepochybujeme o tom, že se na této planetě nachází mnoho fyzických těl, které nemají Duši. Patří a slouží jiným pánům, než je náš Stvořitel. Zlo se šíří především přes tyto fyzické bytosti a postupně pomalu a cíleně zotročuje naši mysl. Dali nám iluzi svobody, takže jsme všem těmto utlačovatelům uvěřili. Ne, to vše nám není a nemůže být omluvou. Jen si to dnes uvědomujeme, a proto přicházíme, obracíme se k vám, prosíme a žádáme.

Všechna tahle těla, jejichž součástí není Duše a nepochází tedy od samotného Stvořitele, je potřeba jednou pro vždy vyhladit. Pokud nemají Duši a nechtějí konat dobro a řídit se zákony vesmíru, pak ať každé jedno z těchto těl se v prach obrátí, i tohle je naším přáním, naší prosbou, protože pokud jakékoliv ZLO jen zastavíme, pak se s ním v čase opět setkáme. Setkáme se se ZLEM, které bude ještě rafinovanější a silnější, než je tomu dnes. Naším přáním je v čase zbavit celou planetu od ZLA, aby se nikdy již nemohlo šířit a růst. Naším přáním je žít na této planetě v míru, lásce a plně podle vesmírných zákonů.

Zlo se nepochybně šíří všemi možnými směry a prostředky. Snaží se nás ovlivňovat různě. Přesně ani nevíme, odkud na nás útočí a co s námi zde provádí. Ovlivňují počasí, poškozují nás. Poškozují nás, děti samotného Stvořitele i z oblaků nad námi. Otrávili řeky, půdu, ovlivňují nás tedy i ze země samotné a dokonce i z podzemí. ZLO se dnes na této planetě nachází všude a do této podoby jsme to nechali dojít. Ano, my jsme vinni, jsme odpovědni, nic nás neomlouvá, přesto se probouzíme, a proto přicházíme, prosíme a žádáme o pomoc. Věříme, nepochybujeme, že nám vesmír v rámci zákonů pomůže, protože děti Země, děti samotného Stvořitele, přichází s pokorou a prosí, žádají pomoc.

Povolání našich patronů

Přesto, že se obracíme k celému vesmíru a samotné vnitřní Zemi, povoláváme vás naše čtyři patrony.

  • Povoláváme tebe samotného Krista. Povoláváme tebe archanděla Michaela. Povoláváme tebe, ó Thovte. A stejně tak povoláváme tebe, nejlaskavější Panno Marie.
  • Dále pak povoláváme tebe archanděla Gabriela, abys nám byl průvodcem při napojení na ochranný obal Květu života a následně na samotné energie Modrobílého plamene Květu Života.
  • Povoláváme tebe královnu Isis jako strážkyni všech nebes.
  • Povoláváme každého jednoho mistra energie Jednoty z třinácti energetických míst energie Jednoty, které jsme společně vytvořili a stejně tak povoláváme vaše anděly.
  • Obracíme se k samotnému měsíci a žádáme nejen o tvé ochrany, žádáme taktéž o tvé energie, abychom byli pod vlivem a silou tvých měsíčních energií a ochran.
  • Obracíme se ke všem hvězdám v naší vesmírné galaxii a žádáme o vaše ochrany, přízeň a energii.
  • Žádáme všechny vyspělé Duše našeho vesmíru, aby k nám vysílaly energie za účelem posílení našeho vědomí.
  • Žádáme všechny ostatní spolupracovníky samotného Stvořitele, kteří zde nebyli jmenováni a mohou jakkoliv přispět, aby tak učinili.

Samotná země

Žádáme o energetické ochrany kolem celého území České republiky a to jak nad zemí, tak pod zemí.

Ochraňujte, prosím, tento prostor před jakýmkoliv negativním vlivem, který se byť jen chystá narušit toto území. Jen tak můžeme postupně proměnit zcela toto území na místo, kde se budou dodržovat jednotné vesmírné zákony. Zastavte každého narušitele a to v jakékoliv podobě a formě, který se byť jen chystá jakýmkoliv způsobem jakkoliv poškodit či ovlivnit toto území a samotné bytosti obývající toto území. Je jedno zda samotné ZLO bude přicházet či pocházet z oblaků nad námi, ze samotné země či bude pácháno a přicházet z podzemí.

Žádáme, aby byl vytvořen kolem celého území zrcadlový obal tak, aby zrcadlo směřovalo dovnitř.

Za tímto zrcadlem žádáme o energetické ochrany samotného Krista.

Za těmito ochranami samotného Krista, žádáme o ochrany v podobě dvou proti sobě ležících zrcadel.

Žádáme mistry energie Jednoty a jejich anděly, aby vzniklý meziprostor mezi zrcadly byl zaplněn energií Jednoty.

Za těmito ochranami ať jsou vytvořeny další potřebné energetické ochrany a to nejméně v těchto po sobě jdoucích barvách:

Bílý ochranný a energetický obal

Růžový ochranný a energetický obal.

Zelený ochranný a energetický obal

Fialový ochranný a energetický obal.

Za těmito ochranami žádáme o samotný ochranný a energetický obal Květu života s energiemi Modrobílého plamene Květu života.

Za tímto obalem žádáme, aby byl vytvořen další zrcadlový obal tak, aby zrcadlo směřovalo do volného prostoru vesmíru.

Kolem tohoto zrcadlového obalu žádáme, aby se rozestavěli naši sluneční andělé tak, aby se jejich paprsky odrážely od zrcadlové plochy zpět do volného prostoru vesmíru. Tím se tvoří pro jakoukoliv negativní energii jakéhokoliv druhu taková světelná překážka, že se k ničemu, co je v dané chvíli takto chráněno, nepřiblíží.

Pokud je potřeba vytvořit jakýkoliv jiný ochranný či energetický obal, kterým bude zabráněno, aby do daného prostoru vniklo cokoliv, co nepochází od samotného Stvořitele, ať se tak stane.

Ochrany míst energií Jednoty

Žádáme, aby všechny vytvořené ochranné a energetické obaly, byly přeneseny ve stejné podobě a formě taktéž na všechna vytvořená místa energie Jednoty. Ať jsou tato místa na věky věků stejně tak dokonale a stále chráněna.

Všechny bytosti mající Duši

Žádáme, aby tytéž ochrany byly vytvořeny kolem všech bytostí majících duši nacházejících se na daném území. Všechny entity, které se v dané chvíli na či kolem daných bytostí nachází, ať jsou uzavřeny v těchto ochranných a energetických ochranách tak, aby se v žádné podobě a formě nemohly z těchto ochran dostat samovolně ven. Entity všeho druhu v jakékoliv živé či mrtvé podobě se mohou rozpadnout jen a výhradně na základě samotné dané bytosti, pokud se bude řídit zákony vesmíru a půjde cestou Světla. V opačném případě nechť jejich vlastní entity zničí dané fyzické tělo a Duše se navrátí do míst, kam patří. Žádáme, aby se všechny ochranné a energetické obaly každým dalším dnem přibližovaly blíže k samotným tělům daných bytostí a to tak, aby si uvědomovaly, že se kolem, stejně jako s nimi samotnými, dějí změny a je plně na nich, jak se rozhodnou.

Nově narozené děti

Žádáme, aby byly všechny vytvořené ochranné a energetické obaly přeneseny na každé nově narozené dítě.

Fyzická těla bez Duše.

Nyní žádáme, aby ve stejné míře byly všechny ochrany vytvořeny taktéž kolem všech fyzických těl, jejichž součástí není Duše. Pokud se zde nachází takové bytosti, pak zde jednoznačně nemají co dělat, protože nepochází od samotného Stvořitele a neslouží mu, protože se neřídí vesmírnými zákony. Žádáme ať se proces rozpadu těchto těl, které nemají Duši, zrychlí, pokud přesto, že nemají dané bytosti Duši, nejdou cestou Světla a dobra.

Ostatní bytosti a věci

Žádáme o přenos všech vytvořených ochran ve stejné podobě a formě na všechno a všechny, kdo či co se na daném území nachází a nebylo v dané chvíli definováno a je potřeba, aby se tak stalo.

Vůdci, jež ovládají chod státu či jiných společenství

Nyní žádáme, aby stejné ochranné a energetické obaly byly přeneseny a vytvořeny kolem všech bytostí na celé planetě Zemi, které se nachází v řízení jakéhokoliv státu či ze svého postavení a moci ovládají život na této planetě Zemi či bytosti zde žijící. O toto žádáme z důvodu urychlení celého procesu pročištění a zbavení se ZLA v jakékoliv podobě a formě na celé planetě Zemi.

Odsekání pout.

V dané chvíli, kdy jsme vytvořily ochranné a energetické obaly kolem všech bytostí a potřebných věcí, povoláváme tebe archanděla Michaela a žádáme.

Žádáme, aby byla odsekána všechna pouta a vlákna, která směřují k věcem či bytostem, kolem nichž jsou vytvořeny ochranné a energetické obaly a nepochází ze Světla či samotného Stvořitele. Stejně tak ať jsou odsekána všechna pouta a vlákna jakéhokoliv druhu, která směřují od daných věcí či bytostí k něčemu či někomu, kdo nepochází ze Světla ani k němu nesměřuje.

Odvedení Duší. – bude nutné žádat zřejmě víckrát.

Žádáme opět archanděla Michaela, aby ze všech prostor, míst a okolo všech bytostí, byly odvedeny všechny přivtělené Duše, které se zde zdržují a neodešly z jakéhokoliv důvodu tam, kam patří. Vás milé Duše žádáme, využijte světelný tunel, který pro vás vytvořili andělé archanděla Michaela, a odejděte do míst, kam patříte. My vás milujeme, ale sem nepatříte, prosím odejděte tam, kam patříte. Odejděte, odejděte, odejděte.

Časoprostorové brány.

Dále žádáme, aby na celém daném území byly natrvalo uzavřeny jakékoliv časoprostorové brány, které využívalo ZLO jakéhokoliv druhu a postavení či formy pro své účely.

Navrácení Zla k tomu kdo vysílá.

Nepochybujeme o tom, že všechny vámi vytvořené ochranné a energetické obaly jsou dokonalé, přesto žádáme, pokud bude vysláno ke komukoliv či čemukoliv cokoliv ze světa ZLA a to v jakékoliv podobě a formě, za účelem ovlivnění či poškození kohokoliv či čehokoliv, aby se toto ihned v násobné síle obrátilo k tomu, kdo takto činí a samotnou danou bytost silně poškodilo v takové podobě a formě, že si uvědomí, že páchal ZLO.

Dýchání

V této chvíli, kdy je již vše chráněno, žádáme, aby ke všem věcem stejně jako ke všem bytostem proudila ve zvýšené podobě a formě energie Světla a Lásky stejně jako energie Modrobílého plamene Květu života.

Každým nádechem každé jednotlivé bytosti nacházející se na území České republiky bez rozdílu, zda je či není součástí jejího fyzického těla Duše, proudí do našich těl a každého jmenovaného prostoru čistá energie Lásky a Světla a stejně tak do celého prostoru a každého jednoho fyzického těla, ať je či není součástí daného těla Duše, proudí spirálovitě zdola energie Modrobílého plamene Květu života.

Každým výdechem se pak energie Lásky a Světla posouvá směrem dolů do samotného středu Země a energie Modrobílého plamene Květu Života se posouvá směrem nahoru do vesmíru.

Vše se v našich tělech a všech jmenovaných prostorech čistí, léčí a harmonizuje.

Vše se každým nádechem či výdechem naplňuje a zaplňuje a to nejen co se týče našich těl, ale i každého jednoho prostoru a místa jmenovaného. Vše se navzájem propojuje a posiluje. Vše co nedýchá veškeré vesmírné energie a nejde cestou Lásky a Světla, ať se pomalu rozpadá v prach, který se jednoho dne mění a transformuje pod energiemi samotného vesmíru opět na věci potřebné a sloužící samotnému Stvořiteli.

Odstranění entit:

v dané chvíli přicházíme a žádáme, aby byly odstraněny všechny entity a to jakéhokoliv druhu a postavení či jakékoliv živé či neživé formy a to z každého jednoho energetického místa Jednoty, která jsme zde společně před časem vytvořili.

Stejně tak žádáme, aby ve stejném duchu byly odstraněny všechny volně se pohybující entity z celého prostoru celého katastrálního místa České republiky.

Dále prosíme a žádáme o odstranění entit z ochranných a energetických kruhů těchto bytostí.

Přečti seznam.

Své jméno ...........

Další jména pokud máš na svém seznamu a máš jejich souhlas pro pročištění Radka……

Samotné odstranění entit…. poprvé

Obracíme se k tobě k samotnému bohu Rá, abys se svými slunečními anděly společně a dokonale prosvítil každé jedno tělo každé dané bytosti výše jmenované a stejně tak, aby byla prosvícena všechna výše uvedená místa a to na všech úrovních, ve všech dimenzích a časech, kde se nachází. Stejně tak prosviťte každý daný prostor uvedených bytostí. Vše prosviťte svými slunečními paprsky tak, aby se v dané chvíli odpoutaly všechny entity a to jakéhokoliv druhu a postavení ať už živé či neživé formy.

Entity všeho druhu či cokoliv jiného v jakékoliv formě a podobě, co nepochází ze Světla ani k němu nesměřuje, je vyvedeno do prostoru před zrcadla a zde slunečními paprsky na prach spáleno.

Žádáme, aby bylo znovu prosvětleno vše výše uvedené tak, aby byl odstraněn byť i nepatrný stín všeho, co se na těchto bytostech, v těchto prostorech, místech či věcech nachází a nepochází ze Světla či k němu přímo nesměřuje. Vše je vyvedeno opět k zrcadlům a zde slunečními paprsky bezezbytku a na prach spáleno.

Nově přicházející energie, která neustále proudí k těmto bytostem, v těchto prostorech, věcech či místech, rozpouští tento prach na čistou, vesmíru, zemi ani Jednotě nezávadnou substanci a toto je neustále novou proudící a přicházející energií vyváděno do vesmíru či do samotné vnitřní země.  Jednoho dne v čase je tato substance přeměněna na energii sloužící Světlu.

Samotné odstranění entit…. Podruhé

Znovu se obracíme k tobě, samotnému bohu Rá, abys v dané chvíli se svými slunečními anděly společně a dokonale prosvítil každé jedno tělo každé jmenované bytosti, stejně tak všechna uvedená místa a věci a to na všech úrovních, ve všech dimenzích a časech, kde se nachází. Vše prosviťte svými slunečními paprsky tak, aby se v dané chvíli odpoutaly všechny entity a to jakéhokoliv druhu a postavení ať už živé či neživé formy.

Entity všeho druhu či cokoliv jiného v jakékoliv formě a podobě, co nepochází ze Světla ani k němu nesměřuje, je vyvedeno do prostoru před zrcadla a zde slunečními paprsky na prach spáleno. Žádáme, aby bylo znovu prosvětleno každé jednotlivé tělo včetně určených míst či jmenovaných věcí tak, aby byl odstraněn byť i nepatrný stín všeho, co se na těchto bytostech, v těchto prostorech, místech či věcech nachází a nepochází ze Světla či k němu přímo nesměřuje.  Vše je vyvedeno opět k zrcadlům a zde slunečními paprsky bezezbytku a na prach spáleno. Nově přicházející energie, která neustále proudí k těmto bytostem, v těchto prostorech, věcech či místech, rozpouští tento prach na čistou, vesmíru, zemi ani Jednotě nezávadnou substanci a toto je neustále novou proudící a přicházející energií vyváděno do vesmíru či do samotné vnitřní země. Jednoho dne v čase je tato substance přeměněna na energii sloužící Světlu.

Samotné odstranění entit…. Potřetí ….pokud nebude stačit musíš čistit dále.

Stále se obracíme k tobě, samotnému bohu Rá, abys v dané chvíli se svými slunečními anděly společně a dokonale prosvítil každé jedno tělo každé dané bytosti a to na všech úrovních, ve všech dimenzích a časech, kde se nachází. Stejně tak prosviťte každý daný prostor. Vše prosviťte svými slunečními paprsky tak, aby se v dané chvíli odpoutaly všechny entity a to jakéhokoliv druhu a postavení ať už živé či neživé formy.

Entity všeho druhu či cokoliv jiného v jakékoliv formě a podobě, co nepochází ze Světla ani k němu nesměřuje, je vyvedeno do prostoru před zrcadla a zde slunečními paprsky na prach spáleno. Žádáme, aby bylo znovu prosvětleno každé jednotlivé tělo včetně určených míst či jmenovaných věcí tak, aby byl odstraněn byť i nepatrný stín všeho, co se na těchto bytostech, v těchto prostorech, místech či věcech nachází a nepochází ze Světla či k němu přímo nesměřuje. Vše je vyvedeno opět k zrcadlům a zde slunečními paprsky bezezbytku a na prach spáleno. Nově přicházející energie, která neustále proudí v těchto prostorech, věcech či místech, rozpouští tento prach na čistou, vesmíru, zemi ani Jednotě nezávadnou substanci a toto je neustále novou proudící a přicházející energií vyváděno do vesmíru či do samotné vnitřní země. Jednoho dne v čase je tato substance přeměněna na energii sloužící Světlu.

Dýchání

V této chvíli, kdy je již vše chráněno a pročištěno, jsou odvedeny všechny Duše, které zde setrvávaly, jsou odsekána všechna vlákna, která směřovala k čemukoliv či komukoliv a nepocházela ze Světla, a byly odstraněny všechny entity, žádáme. Žádáme, aby ke všem věcem, stejně jako ke všem bytostem, proudila ve zvýšené podobě a formě energie Světla a Lásky a stejně tak energie Modrobílého plamene Květu života.

Každým nádechem každé jednotlivé bytosti nacházející se na území České republiky bez rozdílu, zda je či není součástí jejího fyzického těla Duše, proudí do našich těl a každého jmenovaného prostoru čistá energie Lásky a Světla a stejně tak do celého prostoru a každého jednoho fyzického těla, ať je či není součástí daného těla Duše, proudí spirálovitě zdola energie Modrobílého plamene Květu života.

Každým výdechem se pak energie Lásky a Světla posouvá směrem dolů do samotného středu Země a energie Modrobílého plamene Květu Života se posouvá směrem nahoru do vesmíru.

Vše se v našich tělech a všech jmenovaných prostorech čistí, léčí a harmonizuje.

Vše se každým nádechem či výdechem naplňuje a zaplňuje, a to nejen co se týče našich těl, ale i každého jednoho prostoru a místa jmenovaného. Vše se navzájem propojuje a posiluje. Vše, co nedýchá veškeré vesmírné energie a nejde cestou Lásky a Světla, se pomalu rozpadá v prach, který se jednoho dne mění a transformuje pod energiemi samotného vesmíru opět na věci potřebné a sloužící samotnému Stvořiteli.

Závěr – poděkování.

Naši milovaní pracovníci Světla celého vesmíru, tedy i z podzemí. Je těžké, velmi těžké zde vyjádřit slovy oč přesně žádáme, oč prosíme, oč nám ve skutečnosti jde. Věříme však, že to cítíte z našich slov a vnímáte, oč nám ve skutečnosti jde, oč žádáme. Jsme v situaci, kdy skutečně bez vaší pomoci tohle sami nezvládneme. Pomozte nám oživit Ducha této Země, aby se lid opět vzchopil a šel jedinou správnou cestou a tou je Láska a vše co k ní patří. Pokud se kdokoliv rozhodne jít z jakýchkoliv pohnutek jinou cestou, je to jeho volba a klidně ať v dané chvíli jeho fyzické tělo zhyne a v prach se obrátí. Jednoho dne se pak jeho Duše, pokud byla součástí fyzického těla, může přeci navrátit zpět a to do doby, kdy zde již bude panovat vesmírný řád a lid půjde jen a výhradně touto cestou.

Ať vše, oč zde bylo žádáno, pokud je to v možnostech zákonů vesmíru a bude nám ve věcech vyhověno, je stavem neměnným. Ať nikdy nikdo nemůže nic z toho, oč bylo žádáno - pokud nám bude vyhověno, za žádných okolností změnit, pokud bychom my byli někým či nějak umlčeni. Nedovolte žádným dnešním pokřiveným esoterickým vědám, či jiným pokřiveným naukám, aby se cokoliv, oč zde bylo žádáno, pozměnilo. Dejte nám všem bez ohledu na naše sestry či bratry tuhle šanci vytvořit zde místo, odkud se bude Světlo následně šířit po celém světě a budeme žít pouze v Jednotě a Lásce.

Věříme, že budeme vyslyšeni, a že pocítíme zcela zřetelně vaši přítomnost, zásah a pomoc.

Děkujeme vám. Děkujeme každému jednomu z vás, děkujeme úplně všem. Rádi bychom poděkovali každému jednotlivě, byť by to byl jistě seznam dlouhý, ale my vás všechny ani neznáme a ty co jmenujeme, se mohou ve skutečnosti nazývat jinak, jen my zde na Zemi jsme si vás tak stvořili, abychom měli alespoň malý kousek z vás hmatatelnější.

Děkujeme vám všem, kteří jste součástí našeho Stvořitele a stojíte po jeho boku. Děkujeme tobě samotnému Stvořiteli. Jsme dětmi vesmíru, jsme tvými dětmi, jsme tvou součástí a prosíme o pomoc.

Děkujem, děkujem, děkujem.

Předcházející text ..................Najdi si svou cestu

Následné povídání ...............Putin můj Duchovní Přítel

Prostor pro diskuzi ............... Prostor pro diskuzi