Krok druhý samotné pročišťování ČR

 

Pročištění české republiky

Krok Druhý – očištění - Shambhala – Energie měsíce

příprava pro napojení na modrobílý plamen Květu života

 

Úvod

Zde si můžete nadefinovat své jméno. V případě, že se toho účastníte třeba dva, jako je tomu u nás, kdy jeden „čte“ nahlas a druhý „medituje“ v křesle, můžete nadefinovat obě jména.

Já fyzickým jménem   ..........     .......... narozen (á).......... a Já ..........    .............narozen (á)  se obracíme v dané chvíli ke všem svým průvodcům a ochráncům a žádáme pro tuhle chvíli za účelem pročištění celého katastrálního území české republiky o dokonalé ochrany kolem všech našich těl a to na všech úrovních, ve všech dimenzích a časech, kde se nachází.

Obracíme se v dané chvíli přes všechna svá JÁ k našemu nejvyššímu JÁ JSEM a povoláváme tebe samotného Krista. Povoláváme tebe samotného Krista - obracíme veškerou pozornost k Tobě a žádáme.

Žádáme, abys dohlížel nad celým dnešním procesem ochran, čištění, proléčení a harmonizace celého katastrálního území české republiky.

Naším úmyslem a zájmem je celé katastrální území české republiky dokonale pročistit a očistit od všeho, co nepochází ze světla či k němu nesměřuje a není v souladu s naším Prvotním Zdrojem.

Žádáme o pročištění, proléčení a harmonizaci všech prostor – míst a věcí tak, abychom celé toto katastrální území české republiky mohli následně v čase napojit na energie modrobílého plamene Květu života a učinili tak další krok ke společnému Jednotnému Vědomí.

Toto provádíme, protože si plně uvědomujeme, že má každá bytost, rostlina, živočich či cokoliv jiného pocházejícího ze samotného Stvoření, právo nacházet se, pobývat, žít a učit se v čistém prostředí. Provádíme to také proto, že si dnes již plně uvědomujeme, že jsme dali slib tam nahoře, než jsme zde sestoupili na tuhle planetu, že budeme sloužit Bohu. Jsme vnitřně plně přesvědčeni a věříme, že tímto naším počinem, který má být jen počátkem toho, co vše zde chceme vykonat, posilujeme a rozvíjíme nejen sebe sama, ale rozvíjíme i celkové Vědomí celého Stvoření a plníme tím také to, k čemu jsme se zavázali.

My jako lidské bytosti jsme si dnes vědomi, že jsme podlehli našeptávačům v různých podobách a formách. Sešli jsme z cesty a tím se více či méně odpojili od našeho centrálního Zdroje a stali jsme se nevědomí a to v různých podobách a formách. Přesto dnes v naší vědomé nevědomosti jsme se rozhodli napravit naše pochybení a začít plnit, co jsme slíbili, než jsme zde sestoupili na tuhle planetu zemi a věříme, že společnými silami nejen pročistíme toto jedno místo na naší planetě zemi, ale je či bude to také návrat k našemu Jednotnému Vědomí a Jednotě.

Po všech našich pochybeních dnes tedy přicházíme, abychom společnými silami pročistili a zharmonizovali toto jmenované území. Předmětem dnešního čištění, pročištění, léčení a ochran není pročištění žádné lidské bytosti, pokud daná bytost není sama přímo napojena na energie modrobílého plamene Květu života a nepracuje s ní. Jakákoliv jiná lidská bytost se jednoho dne musí sama vědomě a dobrovolně pro podobné čištění léčení harmonizaci a ochrany plně a vědomě rozhodnout. Žádná lidská bytost nemá právo jiné lidské bytosti bez jejího vědomí a svolení zasáhnout do jejího života. Předmětem tohoto čištění, léčení, harmonizace a ochran jsou tedy jen věci výše jmenované.

Každá jednotlivá lidská bytost, která se však tohoto procesu plně a vědomě účastní, má však zesílené ochrany kolem všech svých těl, pokud se dnešního daného procesu v danou chvíli účastní a projevuje tak tímto svým počinem vůli něco změnit a udělat pro toto katastrální území. 

Abychom toto a mnoho dalších věcí zde na zemi mohli plnit, potřebujeme vaší pomoc a tímto o toto vše žádáme.

Žádáme, aby byly všechny výše uvedené věci, místa či bytosti pročištěny tak, aby se již žádná entita či cokoliv, co nás či jakékoliv místo, prostor či věc může poškozovat, od této chvíle nikde volně nenacházela.

Jakákoliv entita jakéhokoliv druhu, která se zde v prostorech, věcech či místech na katastrálním území české republiky nachází a má ve své blízkosti svého hostitele, se připoutá k danému hostiteli a neopustí jej, dokud sám hostitel se nerozhodne změnit svůj život tak, aby se těchto entit či čehokoliv, co jej poškozuje a obtěžuje, zbavil. Do té doby se každá entita bude plně držet jen svého hostitele nebo toho, kdo vytváří svým jednáním a chováním vhodnou živnou půdu pro tyto entity.

Žádáme, aby bylo zabráněno přenosu těchto entit na kohokoliv jiného, pokud sama jiná bytost nevytvořila pro tento přenos vhodné podmínky. 

Všechny entity jakéhokoliv druhu, ať už živé či mrtvé formy, které nenaleznou své hostitele, budou dnes při čištění na prach spáleny.

Žádáme, aby kolem každé bytosti, která vstoupí na území české republiky a to za jakýmkoliv účelem, byla ihned vytvořena taková ochrana, aby zde nemohla přinést nic, co by mohlo jakékoliv místo, prostor či jakoukoliv věc poškodit. Stejně tak kteroukoliv bytost zde žijící.

Povolání patronů

Žádáme tedy tebe, samotného Krista, abys dohlížel nad celým procesem čištění, léčení, harmonizace a potřebných ochran na celém katastrálním území české republiky.

Povoláváme naše čtyři patrony - povoláváme tebe Ježíše Krista – povoláváme tebe archanděla Michaela – povoláváme tebe ó Thóvte a povoláváme tebe pannu Marii.

Za tímto celým účelem celkového čištění, léčení, harmonizace a následných ochran povoláme také tebe samotného Boha Rá a tvé sluneční anděly.

Povoláváme Královnu Isis, jako královnu všech nebes, abys ty nám dopomohla pročišťovat a harmonizovat celou oblohu zde nad katastrálním územím české republiky tak, aby slunce, vítr, déšť a ostatní vlivy podnebí zde byly čisté a v souladu se zemí tak, aby nám plně prospívala.

Obracíme svou pozornost zároveň k samotnému Měsíci a žádáme nejen o tvé ochrany, ale žádáme také o tvé energie.

Povoláváme tebe mistra energie Jednoty a tvé anděly.

Povoláváme tebe archanděla Gabriela.

Obracíme se ke strážcům a ochráncům plamene Květu života, aby nám bylo umožněno použít pro tento účel čištění daného území nejen ochrany samotného Květu života, ale také samotné energie plamene Květu života. Žádná bytost, prostor ani místo nebude natrvalo napojena na tyto energie, pokud samotné napojení již nemají a nepracují s ní.

Povoláváme tedy vás naše patrony, ochránce a průvodce a žádáme vás, abyste vy sami následně k sobě povolali všechny další světelné bytosti, které budeme za účelem dnešního procesu čištění, harmonizace a ochran potřebovat.

Odstraňte prosím v dané chvíli jakékoliv naše pochybení a neznalost tak, aby celé území včetně všeho nad námi i pod námi bylo v samotné fázi plně chráněno a očištěno a aby zároveň bylo vše v souladu s Bohem a jeho řádem.

Ochrany

Žádáme nyní, aby byl vytvořen kolem celého katastrálního území silný ochranný a energetický obal a to ze samotných energií měsíce. Energie měsíce nyní stále působí na vše, co se na daném území nachází a celý daný prostor je touto energií neustále zaplňován.

Žádáme, aby za tímto energetickým obalem měsíce byl vytvořen silný zrcadlový obal tak, aby zrcadlo směřovalo dovnitř. Tímto se mimo jiné energie měsíce zesilují.

Žádáme o další ochranný a energetický obal a to ze samotné Kristovské energie.

Za tímto obalem žádáme o vytvoření meziprostoru tvořeného dvěma proti sobě ležícími zrcadlovými plochami.

Žádáme mistra energie Jednoty, aby byl tento meziprostor zaplněn energií Jednoty, která je nepochybně pro vše, co nepochází ze světla, smrtelně jedovatá. Pokud se tedy dostane cokoliv do tohoto prostoru, bude to touto energií rozpuštěno a následně vyvedeno do volného prostoru vesmíru, kde se toto jednoho dne v čase promění na energie sloužící Světlu.

Nyní žádáme o další zrcadlový obal tak, aby zrcadlo směřovalo do volného prostoru vesmíru.

Zároveň žádáme sluneční anděly, aby se rozmístili kolem tohoto zrcadlového obalu a zaměřili své paprsky na toto zrcadlo. Vzniká nepropustný světelný obal a nic se tak nemůže dostat ven či dovnitř daného prostoru.

Žádáme, aby byl v dané chvíli vytvořen kolem celého katastrálního území české republiky a to za posledním zrcadlovým obalem, kolem kterého jsou rozmístěni sluneční andělé, poslední ochranný obal a to obal ze samotného Květu života. Tímto je vše, co se nachází uvnitř, chráněno a nic se nemůže dostat ven ani dovnitř.

Nyní ve chvíli, kdy jsou všechny potřebné ochrany a energetické obaly vytvořeny, žádáme, aby se celý daný prostor následně zaplňoval bílou energií Lásky a Světla.

Zároveň žádáme strážce modrobílého plamene Květu života, abychom mohli za účelem čištění, harmonizace a ochran použít také samotné energie modrobílého plamene Květu života.

Prodýchání

Každým nádechem a výdechem každé jednotlivé bytosti, která se v daném prostoru nachází, se celý daný prostor neustále zaplňuje energií bílého Světla a Lásky a zároveň se prostor zaplňuje a naplňuje energií modrobílého plamene Květu života. Veškerá tato energie zde přicházející se neustále v tomto prostoru pohybuje. To vše se děje bez ohledu na to, zda je či není daná bytost napojena na modrobílý plamen Květu života či zda na sobě má či nemá jakoukoliv entitu. Žádná z bytostí svým nádechem a výdechem se touto činností nečistí, pokud není sama přímo napojena na energie modrobílého plamene Květu života a nepracuje s ní. Svým nádechem a výdechem jen neustále dopomáhá zaplňovat celý daný prostor.

Toto vše se děje stále s každým naším nádechem a výdechem po celý den.

Jakákoliv entita jakéhokoliv druhu a postavení ať už živé či neživé formy je energiím samotného měsíce, energiím Světla a Lásky a energiím Modrobílého plamene vystavena a pod jejich tíhou a silou se poutá zpět ke svému zdroji, ze kterého se do těchto prostor dostala, pokud se v prostoru nachází.

Pokud se zdroj, ze kterého jakákoliv entita pochází, v prostoru nenachází, je entitě zabráněno působit a ulpět na kterékoliv z bytostí, která se v prostoru nachází, pokud daná bytost nevyzařuje sama k daným entitám jasné signály o vhodném prostředí a podmínkách  pro ni samotnou.

Entity jakéhokoliv druhu a postavení či cokoliv jiného, co poškozuje prostory, místa, věci či bytosti v daném prostoru, které nenachází v daném prostředí své hostitele, budou nyní při čištění plně odstraněny.

 

POZOR samotné odstranění entit

Použít kyvadlo –  pročišťovat ( opakovat ) tak dlouho, dokud se nám kyvadlo točí doleva. Ve chvíli kdy kyvadlo změní směr a začne se točit doprava – po směru hodinových ručiček je v dané chvíli vše čisté a můžeme pokračovat dále.  Pokud to někoho zajímá – může se předem či až po ukončení celého procesu pozeptat opět za pomocí kyvadla, kolik entit bylo v dané chvíli „odvedeno“. V dané chvíli budou dlouhodobě při každém dalším čištění odstraňovány další a další entity různého druhu a forem. Osobně mi v daném období vychází, že musím toto opakovat 3krát než prostory v danou chvíli pročistím.

 

 • Obracíme se nyní k tobě samotnému Bohu RÁ, abys se svými slunečními anděly společně prosvětlil v dané chvíli celé katastrální území české republiky. Každé místo, prostor či věc, kterou čistíme. Žádáme, abyste prosvítili svými slunečními paprsky nyní vše tak, aby byly odpoutány z těchto, prostor, míst a věcí, všechny entity všeho druhu ať už živé či neživé formy.
 • Žádáme, aby byly tyto entity či cokoliv, co nepochází ze Světla ani k němu nesměřuje, vyvedeny do prostoru před zrcadla a zde slunečními paprsky na prach spáleny.
 • Žádáme, aby byly znovu prosvětleny společnými slunečními paprsky všechny prostory, místa a věci a to ve všech dimenzích a časech, ve kterých se nachází.
 • Žádáme, aby byl prosvětlen každý jednotlivý kout ostatních určených míst či jmenovaných věcí tak, aby byl odstraněn byť i nepatrný stín všeho, co se v těchto prostorech, místech či věcech nachází a nepochází ze světla či k němu přímo nesměřuje.
 • Žádáme, aby vše, co se v těchto prostorách, místech či věcech nachází, bylo odvedeno do volného prostoru k zrcadlům a zde slunečními paprsky bezezbytku na prach spáleno.
 • Nově přicházející energie, která neustále proudí v těchto prostorech, věcech či místech, rozpouští tento prach na čistou, vesmíru, zemi ani Jednotě nezávadnou substanci a toto je neustále novou proudící a přicházející energií vyváděno do vesmíru či do samotné vnitřní země.
 • Jednoho dne v čase je tento prach přeměněn na energii sloužící Světlu.

 

Odstranění přivtělených duší

I zde je možné použít kyvadlo stejně jako u odvedení entit.

 • Povoláváme archanděla Michaela a žádáme, aby byly ze všech daných prostor, míst a věcí, které jsou součástí dnešního čištění, odvedeny všechny přivtělené duše. Nebude odvedena žádná duše, které se zde váže k jakékoliv lidské bytosti, protože lidské bytosti nejsou součástí tohoto čištění, mimo těch bytostí, které v dané chvíli jsou napojeny na samotné energie modrobílého plamene Květu života a s touto energií pracují.
 • Vás milé Duše žádáme – odejděte s anděly archanděla Michaela, kteří pro vás vytvořili světelný tunel, do míst, kde patříte.
 • Milujeme vás – máme vás rádi, ale zde nepatříte – ODEJDĚTE – ODEJDĚTE - ODEJDĚTE.

 

Odstranění všech pout.

 • Žádáme opět tebe archanděla Michaela, abys v danou chvíli odsekal všechna pouta a vlákna všeho druhu, odstranil všechny nepotřebné vazby z dob minulých a to opět ve všech dimenzích a časech u všech prostor, míst a věcí, které jsou součástí katastrálního území české republiky a jsou tyto prostory, místa či věci danými pouty poškozovány.

Uzavření bran

 • Nyní ve chvíli, kdy je celé katastrální území české republiky pročištěno a chráněno, žádáme, aby byly uzavřeny všechny časoprostorové brány všeho druhu, kterými by zde mohlo přicházet cokoliv, co uvedené prostory, místa či věci může jakkoliv poškodit, nepochází ze Světla či neslouží k našemu rozvoji.

Prokletí

 • Žádáme, aby vše, co bylo čištěno, léčeno a co je chráněno, bylo zároveň nyní zbaveno jakéhokoliv prokletí, které bylo kdy v čase, a je jedno na které úrovni, k těmto prostorům, místům či věcem spácháno a je tímto poškozováno.

Poškozování

 • Pokud se kdokoliv od této chvíle byť jen pokusí svou myšlenkou poškodit kohokoliv či cokoliv, pak žádáme, aby se toto v plné síle obrátilo k samotnému zdroji, který se byť jen pokusil svým jednáním či chováním jakkoliv poškodit kteroukoliv bytost, prostor či věc na tomto katastrálním území.
 • Ve zvýšené míře výše uvedené platí pro kohokoliv, kdo pracuje ve státní správě a má sloužit nejen bytostem zde žijícím, ale má plně vědomě pracovat tak, aby se celé území rozvíjelo a vše bylo v souladu s Boží vůlí a plánem a došli jsme k Jednotě.
 • Žijeme v době, kdy toto území řídí a ovládají politici, kterým jsme my v naší nevědomosti dali tuhle moc. Nikdo z těchto politiků, či jakákoliv jiná bytost, která má právo řídit či ovládat, nebude upřednostňovat své osobní zájmy nad zájmy celku a žádným svým jednáním nebude poškozovat cokoliv či kohokoliv, co je součástí tohoto katastrálního území. Pokud se tak stane, vše se v plné míře obrátí proti zdroji, ze kterého toto jednání pochází a v plné síle se toto dotkne každého jedince, který se na čemkoliv podobném jakýmkoliv způsobem podílí.

Znovu celé dýchání

Každým nádechem a výdechem každé jednotlivé bytosti, která se v daném prostoru nachází, se celý daný prostor neustále zaplňuje energií bílého Světla a Lásky a zároveň se prostor zaplňuje a naplňuje energií modrobílého plamene Květu života. Veškerá tato energie zde přicházející se neustále v tomto prostoru pohybuje. To vše se děje bez ohledu na to, zda je či není daná bytost napojena na modrobílý plamen Květu života či zda na sobě má či nemá jakoukoliv entitu. Žádná z bytostí svým nádechem a výdechem se touto činností nečistí, pokud není sama přímo napojena na energie modrobílého plamene Květu života a nepracuje s ní. Svým nádechem a výdechem jen neustále dopomáhá zaplňovat celý daný prostor.

Toto vše se děje stále s každým naším nádechem a výdechem po celý den.

Jakákoliv entita jakéhokoliv druhu a postavení ať už živé či neživé formy je energiím samotného měsíce, energiím Světla a Lásky a energiím Modrobílého plamene vystavena a pod jejich tíhou a silou se poutá zpět ke svému zdroji, ze kterého se do těchto prostor dostala, pokud se v prostoru nachází.

Pokud se zdroj, ze kterého jakákoliv entita pochází, v prostoru nenachází, je entitě zabráněno působit a ulpět na kterékoliv z bytostí, která se v prostoru nachází, pokud daná bytost nevyzařuje sama k daným entitám jasné signály o vhodném prostředí a podmínkách  pro ni samotnou.

Pokud se jakákoliv další entita z kterékoliv lidské bytosti nově odpoutá a bude se tak v prostoru volně pohybovat, bude při následném čištění plně a bezezbytku odstraněna.

Energie Shambhaly

V dané chvíli, kdy je katastrální území české republiky pročištěno, žádáme o energii Shambhaly pro uvedené prostory, místa či věci.

Opakuj  3 krát po sobě

Energie je žádána pro celé katastrální území a vše, co se na něm nachází, takže je pod vlivem této energie také každá jedna lidská bytost bez výjimky. Jak s tím naloží a jak to na ni bude působit, je jen na každém jedinci.

 • Obracíme se ke všem mistrům Shambhaly a žádáme – žádáme o energii Shambhaly a proléčení celého katastrálního území české republiky a všeho co se na něm nachází.
 • Žádáme o naplnění a zaplnění celého prostoru celého katastrálního území energií Shambhaly – energie ať nyní proudí celým tímto prostorem a celý daný prostor ať se touto energií neustále zaplňuje.
 • Energie Shambhaly ať plně zasáhne vše co je nejen na zemi, ale také pod zemí či nad zemí.

Energií Shambhaly nechej působit 10 – 15 minut a pak poděkuj a věci ukonči.

Poděkování:

 • Nyní se obracím ke všem andělům, archandělům a všem ostatním Světelným bytostem jak nahoře tak i dole a děkujeme za vše, co jste pro nás v dané chvíli udělali.
 • Děkujeme pak zvláště naším čtyřem patronům, že se ujali kontroly a vedli naše kroky při tomto procesu. Děkuji Ježíši Kristu, děkuji tobě archanděli Michaeli, děkuji tobě o Thothe a děkuji tobě Panno Marie.
 • Děkujeme také strážcům Samotného Květu života stejně tak jako strážcům modrobílého plamene Květu života, že nám bylo umožněno použít tyto energie země pro čištění a proléčení.
 • Děkujeme tobě Mistře energie Jednoty a tvým andělům.
 • Děkujeme za ochrany a energie měsíce.
 • Děkujeme tobě samotnému Kristu.
 • Děkujeme všem, kteří se účastnili.
 • Děkujem – děkujem – děkujem.

 

Předchozí povídání ........Pročišťování ČR začalo

Následné povídání ..........Prožitek z prvního pročištění ČR.

Svůj komentář můžete vložit zde .....Prostor pro vás.