Pročišťování ČR začalo

 

Pročišťování české republiky začalo

 

Je pátek - venku krásně prší a pro mne je to znamení, že nemám dále odkládat tento text a tak přicházím zde v tuhle chvíli, abych tě, člověče, informoval.

Před časem jsem tě seznámil s tím, že jsme na naší cestě došli až do bodu, kdy přišel čas. Čas, abychom pročistili celé katastrální území české republiky. Sdělil jsem mimo jiné, že tohle pročišťování s následným napojením celého daného území na energie modrobílého plamene Květu života bude dlouhá cesta a ani já sám ještě v danou chvíli nevím, kdy nám samotné napojení bude umožněno vytvořit.

Prvním krokem, který bylo potřeba udělat, bylo, abychom tvořili a vytvořili „dokonalé“ ochrany kolem celého daného území. Tyto ochrany se tvořili od 4.4.2017 a protože jsem text ochran zveřejnil, věřím, že se řada z vás do tohoto procesu alespoň občas zapojila. Osobně jsme tvořili tyto ochrany pravidelně ovšem v nepravidelných časech. I toto mělo a má svůj důvod.  Uvědomuji si, že není asi mnoho těch, kdo těmto věcem věnují pravidelně svůj čas, přesto bychom měli, protože tohle je cesta.

Sledoval jsem a čekal jsem na čas, kdy nám bude umožněno postoupit dále a vytvořit tak další krok k tomu, abychom toto jedno místo na této planetě zemi zcela očistili. O tom, že to jde dnes absolutně nepochybuji, jen nikoho nemám již dnes potřebu přesvědčovat a ponechám dnes již zcela vědomě každého, aby sám došel na své cestě až do bodu, na který je připraven. Pravdou však je, že mnozí z nás „trpět“ nemusí a trpíme, protože potřebujeme přetransformovat (změnit) ne ty druhé, ale sami sebe.

Před pár dny nám bylo tedy umožněno, abychom postoupili dále a začali po prvním kroku, kdy se jednalo výhradně a jen o ochrany celého katastrálního území, vytvořit další krok a tím je samotné pročišťování celého katastrálního území české republiky. Informace o tom kdy, jak a za jakých okolností k tomuto prvnímu pročištění dojde, nebyla dopředu zveřejněna. To z důvodů, aby nedošlo naprosto zbytečně k závažnějším komplikacím ze strany těch, kteří nemají na něčem podobném zájem. Tím nemám na mysli jen různé druhy entit, ale také „lidské“ bytosti a není jich málo, které nejsou něčemu podobnému nakloněni. V samé podstatě pokud jde opravdu o „lidské“ bytosti tak nejsou nakonec věcem nakloněni jen proto, že jsou sami pod větším či menším vlivem entit různého druhu a postavení a mnohdy v podstatě již ani nežijí svůj vlastní život, protože jsou plně řízeni těmi z druhé strany. Těžko se to popisuje a ještě složitější je tomu porozumět, ale je tomu tak. Jen jak jsem již několikráte sdělil, nemám již dnes potřebu kohokoliv přesvědčovat a každý ať si tedy věří čemu „sám“ chce. Bohužel bude to až jednoho dne čas, který ukáže.  Bohužel proto, že to může být čas, kdy nám již nebude umožněno věci přes všechnu snahu změnit.

Pokud se kdokoliv z vás alespoň občas účastnil tvoření samotných ochran nad celým územím české republiky, účastnil se také v té chvíli mimo jiné ochran svých vlastních domů a prostor, které obýváte či užíváte. Nic z toho co tedy v takovém případě děláte, není nic jen pro druhé, ale pomáháte mimo jiné sami sobě. Již jsem v některém povídání či v komentářích k některým z příspěvků zmínil, že se nacházíme v době, kdy přijdou změny a věci nebudou tak, jak byly dříve. V tomto období se již nacházíme, jen je to stále jakési přechodné období. Přijde však chvíle a nebude to již trvat dlouho a věci budou jinak. Pokud se daný jednotlivec sám plně do procesů nezapojí, nemůže očekávat, že mu vesmír v čemkoliv pomůže. Tím chci říci, že to nebude tak, že někoho za peníze požádáte, aby vás očistil či na cokoliv napojil, ale budete se muset umět pročišťovat sami a hlavně budete v první řadě muset něco udělat pro jiné.

 V našem materialistickém světě jsme si zvykli na to, že se vše dá koupit, dokonce i zdraví a že se stačí objednat, zaplatit a on to někdo pro nás a za nás udělá. Ne, tak tomu v samé podstatě nikdy nebylo. To jen my jsme si mysleli, že tak to je, protože se většinou setkáváme za naše peníze s něčím hmatatelným, ale to je jen a jen iluze. Až přijde však čas a bude mi umožněno tyto všechny informace poskytnout, pak zcela jistě tě budu, člověče, o těchto zásadních změnách informovat. Nyní se však vrátím k samotnému pročišťování celého katastrálního území české republiky.

Každý z vás kdo je připraven či kdo má zájem, by se měl alespoň nepravidelně tomuto pročišťování věnovat, protože tímto pročišťuje nejen jakákoliv místa svým blízkým, ale pročišťuje, harmonizuje a vytváří ochrany kolem všech svých vlastních prostor, které obývá či užívá. Účastní se tak procesu, který je vhodným nejen pro druhé, ale pro sebe sama. Samozřejmě, že čím více tomuto věří, tím více a lépe veškeré pročištění funguje. Pročišťují se všechny prostory na celém katastrálním území celé české republiky a to jak na samotné zemi, tak se také čistí vše co je pod námi či nad námi a to bez výjimky. Nevím jak to přesně dát do slov a jak to srozumitelně popsat, protože každý z nás za stejným slovem může vidět něco jiného, ale všechny prostory na celém daném území jsou bez výjimky pročišťovány. Není jediné místo, které by bylo vynecháno a to ať tomu věříme či nikoliv.

Tím chci mimo jiné sdělit, že není již potřeba kohokoliv žádat, aby pročistil vaše prostory, ať už se jedná o dům či cokoliv jiného. Každé jedno místo je v dané chvíli pročišťováno, a pokud se do tohoto procesu kdokoliv z vás zapojí, a to byť nepravidelně, bude se vše jen umocňovat. Zjednodušeně také řečeno, že nemusíte od této chvíle nikomu za jakékoliv jakési pročištění zaplatit ani korunu. Jednak vám samotným pročišťuje od této chvíle prostory každý, kdo se kdykoliv v čase daného procesu sám účastní, a jednak si jej můžeš, člověče, od této chvíle pročistit a to dokonale sám.

Pokud se najdou pochybovači, a jistě jich bude celá řada, nic to nezmění na faktu, že se čistí každé jedno místo na daném území, ať se do toho sám zapojí či nikoliv, je plně čištěno i jeho místo a prostor. Každý daný prostor a místo je také, jak z pročišťování pochopíte, stále a plně pod ochranou a je každý prostor naplňován a zaplňován energiemi. Působí tedy na vše a na všechno kolem nás.

To, co není v dané chvíli v této fázi pročišťováno, jsou samotné „lidské“ bytosti, pokud nejsou sami přímo napojeny na energie modrobílého plamene Květu života. Nikdo nemá totiž právo komukoliv zasahovat do jeho vlastního života a tak se každý bude muset sám jednoho dne v čase rozhodnout, zda se sám vědomě a dobrovolně chce zbavit všech entit všeho druhu ať už živé či mrtvé formy a ostatních věcí. Jednoduše se každý sám bude muset v čase rozhodnout, že chce být čistý. Chápu, že se jen těžko některým věcem věří a stejně tak těžko se pro některé věci člověk rozhoduje, a myslí si, že on na sobě nic nemá, že on je přece čistý a že tohle vše jsou nesmysly.  Jenže on málokdo vlastně ví, co je to být čistý. Naprostá většina z nás je pod větším či menším vlivem „něčeho“ či někoho a nazvat to můžeme jakkoliv. Člověk pokud neprojde procesem a nezbaví se všeho, co jej obklopuje, co jej poškozuje a co na něm ulpívá, nemá ani tušení jaké to je být čistým.

Staňte se pozorovateli a namísto televize začněte sledovat a uvědomovat si dění kolem sebe a zjistíte, až si budete tu skládačku pomalu dávat dohromady, jak se věci kolem vás začaly již nyní měnit a náhody to jistě nejsou.

Pročišťování, ke kterému v daném období dochází, bude mít vliv na každého jednoho z nás, jen se to u každého bude projevovat jinak. Nic však nezůstane stejné. Ve svém okolí můžete sledovat dokonce u řady lidí větší podráždění. To může být a je způsobeno tím, že entity, které se v jeho okolí nacházejí a pocházejí od něj, se k němu při čištění poutají. Stejně tak se můžete setkat ve svém okolí s větší mírou toho, že si lidé budou stěžovat na různé zdravotní komplikace, budou více nemocní a podobně. I toto a mnoho dalších věcí je a bude způsobeno pročišťováním.  Pozorujte změny různého druhu u svých dětí, všímejte si toho vědomě, že jsou věci jinak. Změny můžete a budete zaznamenávat na všech úrovních života. Najdete je a budete je vnímat, pokud je budete vědomě pozorovat, mimo jiné také v politice a to nejen v naší vládě, ale naleznete je i ve svých obcích. Setkáte se s nimi na pracovišti. Jsou již všude, protože proces začal a stačí se stát jen pozorovatelem toho dění kolem. Seznamte se podrobně se samotným procesem pročišťování a věci vám, když ne nyní, v čase dají jiný, hlubší smysl a začnete chápat.

První pročištění celého katastrálního území české republiky proběhlo za úplňku dne 7.8.2017. V daný den bylo toto území zbaveno více jak 93 000 entit různého druhu a postavení. Stejně tak byly odvedeny spousty přivtělených duší, které se poutaly k daným místům. Byla uzavřena celá řada různých vstupních bran, kterými zde různé formy proudily. Byly čištěny a pročišťovány také další jiné věci související s negativním působením na toto naše území, či nás samotné. Číslo entit, které byly v daný den na prach spáleny, se vám může zdát vysoké, jednak si to však sami můžete ověřit, pokud umíte pracovat s kyvadlem a jednak jich zde ještě miliony zůstává. Pokud se dokážete ztišit a položíte si otázku, kde jsou tedy ty další miliony entit, jednoznačně budete vnímat, že jsou přivtěleny na bytostech. Každá bytost je schopna však uživit jen několik entit a tak každý den se budou další a další odpoutávat. Nesnaž se to vše, člověče, v dané chvíli pochopit svým rozumem, protože to není možné rozumem pochopit.

Od daného dne tedy 7.8.2017 osobně s Radkou pročišťujeme a každý den a to v různých časech budeme i nadále pročišťovat celé katastrální území české republiky. Budeme tak činit než bude dán souhlas napojit toto katastrální území jako celek na energie modrobílého plamene Květu života. To neznamená, že v té době nebude na nikom a nikde žádná entita. Bude to jen chvíle, kdy před námi bude stát další krok. Krok k Jednotě a společnému jednotnému Vědomí.

I ty sám se od dané chvíle můžeš, člověče, do celého tohoto procesu zapojit a pomoci tak nejen sám sobě, ale i ostatním.  A to nejen „lidským“ bytostem zde žijícím. Každá byť jedna jediná tvá účast v tomto procesu se počítá. Vše si můžeš při čištění sám ověřit kyvadlem. Jde a půjde o proces dlouhodobý.

S Láskou a v Lásce Kája

15.8.2017

Předchozí povídání ........Znamení Světla

Následné povídání .......... Krok druhý samotné pročišťování ČR

Svůj komentář můžete vložit zde .....Prostor pro vás.