Pročištění ČR - 2017

 

„Napojení celého katastrálního území české republiky na Modrobílý plamen Květu Života“

 

Tento „text“ byl zaznamenán dne 4.4.2017 a od této chvíle pravidelně v nepravidelných časech jsou tyto ochrany prováděny. Bude tomu tak do doby než dojde k dalšímu kroku a tím bude očištění celého katastrálního území české republiky od entit všeho druhu a následné napojení, celého katastrálního území na energie Modrobílého plamene Květu Života. Co vše se bude muset udělat a čím vším budeme muset projít nevím. Jedno však vím, pokud a dokud zde budu, budu se tomuto pročištění a napojení plně věnovat. Stejně tak se může tomuto dnes již věnovat každý jeden z vás. Každý váš upřímný krok se počítá a každý z vás se od této chvíle může zapojit.

S úctou a Láskou k sobě stejně jako k Tobě Kája

 

Krok první - ochrany a pročištění

 

Žádám v dané chvíli své průvodce a ochránce o zesílení mých ochran a to na všech úrovních, ve všech dimenzích a časech, kde se nacházím.

Žádám za sebe a za všechny ostatní bytosti, směřující k jednotnému a společnému Kristovu vědomí o dokonalé ochrany, kolem všech našich těl a to na všech úrovních ve všech dimenzích a časech kde se nachází. Obracíme se společně přes všechna svá JÁ ke svému nejvyššímu JÁ JSEM a žádáme, aby bylo naše vědomí v dané chvíli plně spojeno se samotným  vědomím Krista.

Vstoupili jsme sami a dobrovolně do tohoto našeho fyzického světa a než jsme zde vstoupili, dali jsme slib. Slíbili jsme, že budeme sloužit Bohu, tomu Bohu, ze kterého každý z nás pochází a kterého nosíme ve svém srdci. V dané chvíli díky tomu čím vším jsme jako lidstvo prošli a čeho jsme se dopustili, nejsme plně vědomí. Přesto jsme se sami vědomě a dobrovolně v našem plném nevědomí rozhodli vstoupit na cestu, která vede zpět k samotnému Zdroji a k našemu plnému a společnému jednotnému vědomí.

Věříme, že každá rostlina, živočich bytost či cokoliv co pochází z onoho prvotního zdroje a co k němu opět zpět směřuje, má plné právo učit se pobývat a žít v čistém prostředí.

Rozhodli jsme se, že společnými silami, vyčistíme a očistíme celé současné katastrální území celé české republiky od všeho, co nepochází z onoho prvotního zdroje a co k němu plně, stále a vědomě nesměřuje. Našim záměrem je mimo jiné zbavit celé katastrální území české republiky od všech entit jakéhokoliv druhu a postavení, ať už živé či neživé formy. Našim úmyslem a záměrem je také očistit toto území od všech přivtělených duší, které se vážou k uvedeným prostorům a místům. Dále pak očistit a zbavit jakékoliv místo jakéhokoliv prokletí, uzavřít všechny časoprostorové brány, kterými zde může vstupovat cokoliv, co poškozuje jakékoliv místo, prostor či jakoukoliv bytost, která se na daném území nachází. Našim záměrem a cílem je také, aby byla odsekána všechna pouta a vlákna jakéhokoliv druhu, která se k uvedeným místům vážou a poškozují je.

Našim záměrem je vytvořit z tohoto katastrálního místa české republiky oázu míru, klidu a jednoty, kde žádná lidská ani jiná bytost ať už živé či neživé formy nemůže poškodit svým jednáním nic a nikoho a bude jednat vždy a za každých okolností jen s v souladu s Boží vůlí a plánem.

Výše uvedené věci a další, které jsou potřebné a prospěšné učinit k tomu, aby se naplňoval plán, záměr a slovo samotného prvotního zdroje jsme připraveni s vaší pomoci činit a od dané chvíle tak také činíme. K naplnění tohoto celého našeho záměru však potřebujeme vaší plnou pomoc a tímto o toto žádáme.

Obracíme se tedy v dané chvíli k tobě, samotnému Kristu, povoláváme tě a žádáme, abys nám se všemi světelnými bytostmi jak nahoře, tak i dole dopomohl naplnit náš záměr a toto místo zde na zemi se stalo čistým a bylo zbaveno či ochráněno od všeho co jej poškozuje či není v souladu se záměrem samotného Stvořitele.

 Jsme vnitřně, plně přesvědčeni a věříme, že tímto našim počinem, který má být jen počátkem toho co vše zde chceme vykonat posilujeme a rozvíjíme nejen sebe sama, ale rozvíjíme i celkové vědomí celého stvoření a plníme tím také to k čemu jsme se zavázali.

 

 

Žádáme tedy v dané chvíli o dokonalé ochrany uvedeného místa či prostoru.

Žádáme o zaslání a neplnění energií Shambhaly pro toto místo či prostor.

Žádáme následně o celkovou harmonizaci celého katastrálního území české republiky.

Žádáme, aby byly všechny uvedené prostory pročištěny tak, aby se již žádná entita či cokoliv co jakýmkoliv způsobem poškozuje jakékoliv místo prostor či věc,  se od této chvíle nikde volně nenacházela.

Jakákoliv entita jakéhokoliv druhu, která se zde v prostorech, věcech či místech na katastrálním území české republiky nachází a má ve své blízkosti svého hostitele se připoutá k danému hostiteli a neopustí jej, dokud sám hostitel se nerozhodne změnit svůj život tak, aby se těchto entit či čehokoliv co jej poškozuje, nebo obtěžuje zbaví. Do té doby se každá entita bude plně držet jen svého hostitele nebo toho, kdo vytváří svým jednáním a chováním vhodnou živnou půdu pro tyto entity.

Žádáme, aby bylo zabráněno přenosu těchto entit na kohokoliv jiného, pokud sama jiná bytost nevytvořila pro tento přenos vhodné podmínky. 

Všechny entity jakéhokoliv druhu, které nenaleznou své hostitele, budou při čištění v čase na prach spáleny.

 

 

Žádáme, aby v plném rozsahu byly bezezbytku stejným způsobem chráněny, pročišťovány a harmonizovány naše vlastní životní prostory, které obýváme či užíváme.

 

 

Žádáme, aby kolem každé bytosti, která vstoupí na katastrální území české republiky a to za jakýmkoliv účelem, byla ihned vytvořena taková ochrana, aby zde nemohla přinést nic, co by mohlo jakékoliv místo prostor či jakoukoliv věc poškodit. Stejně tak kteroukoliv bytost zde žijící.

Žádáme, aby bylo pročištěno, chráněno a zharmonizováno také vše ostatní co zde nebylo jmenováno z naší dané neznalosti a je potřené, aby se tak stalo.

Nepochybujeme, že společnými silami dosáhneme našeho společného záměru, plně pochopíme a naučíme se procesu dokonalého pročišťování a ochran prostor, míst, budov či čehokoliv jiného tak, abychom mohli společně postupně pročišťovat a chránit vše tak, abychom zde na zemi za vaší pomoci došli k naplnění všeho, co jsme kdy slíbili. Za tímto účelem se však plně a s důvěrou obracíme na vás, abyste nám byli nejen dokonalými průvodci, rádci, učiteli či ochránci, ale abyste nám sami dopomohli naplnit dílo a záměr našeho společného Prvotního Zdroje.

 

 

Žádáme tedy  tebe  samotného Krista, abys dohlížel nad celým tímto procesem čištění, léčení, harmonizace a potřebných ochran na celém katastrálním  území české republiky.

Za tímto celým účelem celkového čištění, léčení, harmonizace a následných ochran povoláme také tebe samotného Boha Rá, stejně tak povoláme tebe archanděla Michaela. Obracíme  se k tobě Thovte a povoláváme také tebe Panu Marií.

Povoláváme také tebe královnu Isis, jako královnu všech nebes, abys ty nám dopomohla pročišťovat a harmonizovat celou oblohu zde nad katastrálním územím české republiky, tak, aby slunce, vítr, déšť a ostatní vlivy podnebí zde byly čisté a v souladu se zemí tak, aby nám plně prospívala.

Povoláváme vás a žádáme vás, abyste k sobě vy následně povolali všechny světelné bytosti jakéhokoliv druhu a postavení, které budete za účelem pročištění a ochrany celého jmenovaného území potřebovat.

Odstraňte prosím v dané chvíli jakékoliv naše pochybení a neznalost tak, aby celé území včetně oblohy nad námi a vším co je pod námi bylo v samotné fázi plně chráněno a očištěno a aby zároveň bylo vše v souladu s Bohem a jeho řádem.

 

 

Žádáme, aby kolem celého katastrálního území byl vytvořen silný zrcadlový obal tak, aby zrcadlo směřovalo dovnitř.

Žádáme, aby za tímto zrcadlem byl vytvořen silný obal ze samotné, Kristové energie.

Za touto Kristovou ochranou žádáme aby byl vytvořen další silný zrcadlový obal směřující ven do volného prostoru .

Kolem tohoto zrcadla žádáme o rozmístění slunečních andělů.

Jejich sluneční paprsky, které dopadají na zrcadlovou plochu a odráží se zpět do volného prostoru vesmírů vytváří dokonalou a nepropustnou ochranu pro cokoliv co nepochází ze Světla, nebo k němu nesměřuje, aby se dostalo dovnitř.

Žádáme o napojení daného prostoru na čistou bílou energií Lásky a Světla.

Zároveň žádáme, abychom, za účelem ochran a čištění katastrálního území české republiky mohli v dané chvíli čerpat samotné energie modrobílého plamen Květu života.

 

 

Nyní každým nádechem a výdechem každé jednotlivé bytosti, která se v daném prostoru nachází, se daný prostor neustále zaplňuje energií bílého Světla a Lásky a zároveň se prostor zaplňuje a naplňuje energií modrobílého plamene Květu života. Veškerá tato energie zde přicházející se neustále v tomto prostoru pohybuje. Toto vše se děje bez ohledu na to, zda je či není daná bytost napojena na modrobílý plamen Květu života či zda na sobě má či nemá jakoukoliv entitu. Žádná z bytostí se svým nádechem a výdechem  touto činností nečistí, pokud není sama přímo napojena na energie modrobílého plamene Květu života a nepracuje s ní. Svým nádechem a výdechem jen neustále dopomáhá zaplňovat celý daný prostor.

Toto vše se děje stále s každým našim nádechem, či výdechem, dokud nedojde následně v čase k samotnému pročištění prostor slunečními paprsky.

Jakákoliv entita jakéhokoliv druhu a postavení ať už živé či neživé formy je těmto energiím Světla a energiím Modrobílé plamene vystavena a pod jejich tíhou a silou se poutá zpět ke svému zdroji, ze kterého se do těchto prostor dostala, pokud se v prostoru nachází.

Pokud se zdroj ze kterého jakákoliv entita pochází v prostoru nenachází, je entitě zabráněno působit a ulpět na kterékoliv z bytostí, která se v prostoru nachází pokud daná bytost nevyzařuje sama k daným entitám jasné signály o vhodném prostředí a podmínkách  pro ní samotnou.

Pokud se kdokoliv od této chvíle byť jen pokusí svou myšlenkou poškodit kohokoliv či cokoliv, pak žádáme, aby se toto v dvojnásobné síle obrátilo k samotnému zdroji, který se byť jen pokusil svým jednáním či chováním jakkoliv poškodit, kteroukoliv bytost, prostor či věc na tomto katastrálním území.

Ve zvýšené míře výše uvedené platí pro kohokoliv, kdo pracuje ve státní správě a má sloužit nejen bytostem zde žijícím, ale má plně vědomě pracovat tak, aby se celé území rozvíjelo a vše bylo v souladu s Boží vůlí plánem a došli jsme k Jednotě.

Žijeme v době, kdy toto území řídí a ovládají politici, kterým jsme my v naší nevědomosti  dali tuhle moc. Nikdo z těchto politiků, či jakákoliv jiná bytost, která má právo řídit či ovládat nebude upřednostňovat své osobní zájmy nad zájmy celku a žádným svým jednáním nebude poškozovat cokoliv či kohokoliv co je součástí tohoto katastrálního území. Pokud se tak stane, vše se v plné míře obrátí proti zdroji ze kterého toto jednání pochází a v plné síle se toto dotkne každého jedince, který se na čemkoliv podobném jakýmkoliv způsobem podílí.

 

 

Shambhala

Nyní ve chvíli kdy jsou vytvořeny ochrany kolem celého katastrálního území české republiky všech míst věcí a bytostí zde žijících žádáme o energií Shambhaly pro toto katastrální území, bytosti, životní prostory a věci.

 

 

Přečti 3 krát po sobě

Obracíme se ke všem mistrům Shambhaly a žádáme – žádáme o energií Shambhaly a proléčení celého katastrálního území české republiky a všeho co se na něm nachází.

Žádáme o naplnění a zaplnění celého prostoru celého katastrálního území  energiíShambhaly – energie ať nyní proudí celým tímto prostorem a celý daný prostor ať se touto energií neustále zaplňuje.

Energie Shambhaly ať plně zasáhne vše co je nejen na zemi, ale také pod zemí či nad zemí.

 

 

Nechej působit 10 – 15 min. pak poděkuj

 

 

V danou chvíli, děkujeme tobě samotnému Kristu a všem ostatním, kteří se tohoto procesu pročištění a ochrany daného území účastní za vaši pomoc a plnou spolupráci.

Děkujem děkujem děkujem.

Předchozí povídání ........Přišel čas.

Následné povídání .......... připravuje se

Svůj komentář můžete vložit zde .....Prostor pro vás.