Pročištění a navýšení vibrací

 

Já fyzickým jménem Karel ……….., narozen ……….., se obracím v tomto čase k vám, ke svým průvodcům a ochráncům, a žádám Vás. Žádám Vás, abyste zabezpečili v danou chvíli a v tomto čase dokonalé ochrany kolem všech mých těl a to na všech úrovních, ve všech dimenzích a časech, kde se nachází.

V dané chvíli společně s dalšími bytostmi všeho druhu, a to jak nahoře, tak i dole, pročistíme a očistíme všechny níže uvedené bytosti, které vyslovili souhlas s daným pročišťováním a sami se vědomě v posledních sedmi dnech alespoň jednou účastnili tohoto pročišťování. Stejně tak budou pročištěny všechny bytosti, které nejsou na mém seznamu bytostí a účastnili se v posledních sedmi dnech daného pročišťování.

Říká se a já tomu věřím, že v naší dimenzi se máme obracet ke Kristu. A tak se tedy v dané chvíli obracím k tobě, samotnému Kristu, aby ses stal hlavním patronem při tomto dnešním čištění a navýšení vibrací našeho vědomí.

Dnes v danou chvíli se tohoto procesu pročišťování účastní tyto bytosti.

Zde si můžete vytvořit seznam bytostí, které budete v danou chvíli pročišťovat – potřebujete však jejich souhlas s pročišťováním.

Já fyzickým jménem Karel …….., narozen ……..

Radka ……., narozená…….

Maruška ….., narozená …..

Povolání všech, kteří nám budou nápomocní s pročišťováním.

Za účelem dnešního pročišťování výše uvedených bytostí povoláváme také vás naše čtyři patrony.

Povoláváme tebe archanděla Michaela, aby ses stal ty prvním z našich čtyř patronů, který bude dohlížet nad celkovým procesem čištění, harmonizace a ochran.

Povoláváme tebe Ježíše Krista, aby ses stal ty druhým z našich čtyř patronů, který bude dohlížet nad celkovým procesem čištění, harmonizace a ochran.

Povoláváme tebe ó Thóvte, aby ses stal ty třetím z našich čtyř patronů, který bude dohlížet nad celkovým procesem čištění, harmonizace a ochran.

Povoláváme tebe Pannu Marii, aby ses stala ty čtvrtou z našich čtyř patronů, kteří budete dohlížet nad celkovým procesem čištění, harmonizace a ochran.

Povoláváme tebe archanděla Gabriela, abys nám byl průvodcem při napojení na ochranný obal Květu života a následně samotné energie Modrobílého plamene Květu života.

Povoláváme tebe samotného boha RÁ a povoláváme taktéž tvé sluneční anděly za účelem dokonalého pročištění od entit všeho druhu.

Povoláváme tebe královnu Isis jako strážkyni všech nebes.

Povoláváme každého jednoho mistra energie Jednoty z třinácti energetických míst energie Jednoty, které jsme společně vytvořili a stejně tak povoláváme vaše anděly.

Obracíme se k samotnému měsíci a žádáme nejen o tvé ochrany. Žádáme taktéž, o tvé energie, abychom byli pod vlivem a sílou tvých měsíčních energií a ochran.

Obracíme se ke všem hvězdám v naší vesmírné galaxii a žádáme o vaše ochrany, přízeň a energii.

Žádáme všechny vyspělé Duše našeho vesmíru, aby k nám vysílaly energie za účelem posílení našeho vědomí.

Žádáme všechny ostatní spolupracovníky samotného Stvořitele, kteří zde nebyli jmenováni a mohou jakkoliv přispět k dnešnímu čištění, harmonizaci a navýšení našeho vědomí, aby tak učinili.

Pokud se dopustíme čehokoliv v naší nevědomosti, co není v souladu se samotným prvotním Zdrojem a není tímto Zdrojem podporováno, pak žádáme o napravení tohoto našeho počinu. Tímto také žádáme, aby bylo pročištěno či zharmonizováno vše ostatní, co je potřeba a nebylo či nebude zde jmenováno.

Za vším, co v danou chvíli chceme vykonat, je uvědomění, že jsme dali slib, než jsme zde sestoupili na tuhle planetu zemi, že budeme sloužit samotnému Kristu a rozvíjet naše vědomí a tím i centrální vesmírné vědomí.

Abychom toto a mnoho dalších věcí zde na zemi mohli plnit, potřebujeme však vaší pomoc a tímto o toto vše žádáme.

Oč žádáme.

Žádáme tedy, tady a teď, nejen o pročištění všech těl již jmenovaných bytostí a to ve všech dimenzích a časech, kde se nachází.

Žádáme o pročištění všech čaker uvedených bytostí tak, aby jimi mohla volně procházet veškerá vesmírná energie k nim přicházející.

Žádáme o pročištění všech bytových a užívaných prostor uvedených bytostí a stejně tak žádáme o ochrany pro tyto prostory.

Žádáme o pročištění všech energetických míst Jednoty, která byla vytvořena.

Žádáme o pročištění, ochrany a harmonizaci všeho, co zde nebylo či nebude jmenováno a je potřeba, aby se stalo, aby tak bylo učiněno.

Ochrany

Nyní žádáme o vytvoření dokonalých ochran pro vše výše jmenované.

Žádáme o vytvoření ochranného zrcadlového obalu kolem každé bytosti včetně jejich životních a užívaných prostor tak, aby zrcadlo směřovalo k daným bytostem či prostorům daných bytostí.

Za tímto zrcadlem žádáme o vytvoření silného ochranného obalu a to ze samotné Kristovy zlaté energie.

Za tímto zlatým ochranným obalem žádáme o vytvoření meziprostoru, tvořeného dvěma proti sobě ležícími zrcadlovými plochami.

Žádáme, aby za tímto meziprostorem byly vytvořeny další energetické a ochranné obaly a to nejméně v těchto po sobě jdoucích barvách.

  • Bílý ochranný a energetický obal
  • Růžový ochranný a energetický obal
  • Zelený ochranný a energetický obal
  • Fialový ochranný a energetický obal

Nyní žádáme, aby byl vytvořen za posledním ochranným a energetickým obalem, ochranný zrcadlový obal směřující ven do volného prostoru vesmíru.

Žádáme také strážce samotného Květu života o ochranný obal Květu života a to nejen kolem všech daných bytostí, ale také kolem všech životních a užívaných prostor daných bytostí.

Žádáme v danou chvíli sluneční anděly, aby se rozestavěli kolem posledního zrcadlového obalu a zaměřili své paprsky tak, aby se v plné síle odrážely od zrcadlové plochy zpět do volného prostoru. Vzniká naprosto neproniknutelná světelná bariéra, tvořící již nepřekonatelný ochranný štít. Do volného prostoru vesmíru se nemůže již přes všechny ochranné bariéry nic dostat a nemůže se tím vesmír jako celek ničím, nikým a nijak poškodit. Stejně tak je nemožné, aby se tímto cokoliv, co nepochází ze Světla, Lásky a Jednoty, dostalo dovnitř.

Žádáme Mistry energie Jednoty a jejich anděly, aby v dané chvíli zaplnili vzniklý meziprostor mezi dvěma zrcadly energií Jednoty. Mezi těmito zrcadly se intenzita energie Jednoty znásobuje a vytváří pro případné vniknutí jakékoliv entity či jiné formy temna nepřekonatelnou překážku.

Pokud by se cokoliv negativního, a to v jakékoliv formě a podobě, dostalo přes silnou Kristovu ochranu, bude to v tomto zrcadlovém meziprostoru zastaveno a to právě energií Jednoty, která je nepochybně pro jakoukoliv živou negativní formu smrtelně jedovatá. Následně bude jakákoliv mrtvá temná energie jakéhokoliv druhu touto energií Jednoty rozpuštěna, přeměněna na beztvarou a bezbarvou energii a v této nikomu neškodící podobě a formě vyvedena do volného prostoru vesmíru, či do samotného středu země, kde se jednoho dne v čase promění na patřičnou a potřebnou energii sloužící světlu.

Nyní žádáme, aby ke všem bytostem, stejně tak jako do všech uvedených prostor, proudila spirálovitě shora přes ochranné a energetické obaly samotná Kristovská energie Lásky a Světla.

Dále žádáme, aby zdola, ze samotného středu země, proudila spirálovitě ke všem bytostem a uvedeným prostorám energie Modrobílého plamene Květu života.

 

Dýchání

Nyní již v danou chvíli proudí do našich těl každým nádechem každé jednotlivé bytosti, která se alespoň jednou účastnila v posledních sedmi dnech daného pročištění, spirálovitě ze samotného Květu života energie Modrobílého plamene Květu života a současně do nich každým nádechem proudí spirálovitě čistý zdroj Světla a Lásky z vesmíru. Toto se děje při každém nádechu po celý den.

Při každém výdechu proudí čistá energie Světla a Lásky po spirále Modrobílého plamene Květu života směrem dolů do samotného středu Modrobílého plamene Květu života. Zároveň při každém výdechu proudí energie Modrobílého plamene po spirále čisté energie Světla a Lásky směrem nahoru do vesmíru. Toto se děje stále při každém výdechu po celý den.

Každým nádechem či výdechem každé jedné bytosti, se toto v nás odehrává navzájem a tím jeden druhého neustále posilujeme.

Každým naším nádechem vstupuje tedy do všech našich těl energie Modrobílého plamene Květu života současně s energií Lásky a Světla a každým našim výdechem se energie Lásky a Světla posouvá směrem dolů do samotného středu Země a energie Modrobílého plamene Květu života se posouvá směrem nahoru do vesmíru a vše se v našich tělech čistí, léčí a harmonizuje. A toto se děje v našich tělech navzájem s každým naším nádechem či výdechem po celý den.

Stejně tak se každým naším nádechem či výdechem zaplňují danou energií naše životní prostory spolu s prostory, které užíváme.

Vše se v našich tělech díky tomuto procesu čistí, léčí a harmonizuje. Toto se děje stále po celý den a to s každým naším nádechem nebo výdechem. Léčí a harmonizuje se každá naše jednotlivá buňka v těle. V našem těle se touto energií rozpouští staré a nepotřebné vzorce, stejně tak se rozpouští mrtvé, nemocné či jinak poškozené buňky a vše je z našich těl vyplavováno jak směrem nahoru, tak i dolů, kde se toto mimo naše těla opět mění a transformuje na čisté energie všeho druhu.

Entity jakéhokoliv druhu a postavení, které se neodpoutaly a neopustily naše těla či prostory, budou nyní při samotném čištění plně a bezezbytku odstraněny.

POZOR odstranění entit 

Zde můžeš pro svou lepší orientaci použít kyvadlo. Dokud se točí do leva, uvedené „věci“ se čistí a odvádějí se entity. Ve chvíli, kdy se kyvadlo začne točit doprava – po směru hodinových ručiček – je vše čisté. Pokud dojdeš na konec pročišťování a stále nejsou „věci“ čisté měl bys tento proces pročišťování – odstranění entit opakovat.

Obracíme se nyní k tobě, samotnému bohu Rá, abys v dané chvíli se svými slunečními anděly společně a dokonale prosvítil každé jedno tělo každé dané bytosti a to na všech úrovních, ve všech dimenzích a časech, kde se nachází. Stejně tak prosviťte každý daný prostor uvedených bytostí. Vše prosviťte svými slunečními paprsky tak, aby se v dané chvíli odpoutaly všechny entity a to jakéhokoliv druhu a postavení ať už živé či neživé formy.

Entity všeho druhu či cokoliv jiného v jakékoliv formě a podobě, co nepochází ze Světla ani k němu nesměřuje, je vyvedeno do prostoru před zrcadla a zde slunečními paprsky na prach spáleno.

Žádáme, aby bylo znovu prosvětleno každé jednotlivé tělo včetně určených míst či jmenovaných věcí tak, aby byl odstraněn byť i nepatrný stín všeho, co se na těchto bytostech, v těchto prostorech, místech či věcech nachází a nepochází ze Světla či k němu přímo nesměřuje. 

Vše je vyvedeno opět k zrcadlům a zde slunečními paprsky bezezbytku a na prach spáleno.

Nově přicházející energie, která neustále proudí v těchto prostorech, věcech či místech, rozpouští tento prach na čistou, vesmíru, zemi ani Jednotě nezávadnou substanci a toto je neustále novou proudící a přicházející energií vyváděno do vesmíru či do samotné vnitřní země. 

Jednoho dne v čase je tato substance přeměněna na energii sloužící Světlu.

Znovu se obracíme k tobě, samotnému bohu Rá, abys v dané chvíli se svými slunečními anděly společně a dokonale prosvítil každé jedno tělo každé dané bytosti a to na všech úrovních, ve všech dimenzích a časech, kde se nachází. Stejně tak prosviťte každý daný prostor uvedených bytostí. Vše prosviťte svými slunečními paprsky tak, aby se v dané chvíli odpoutaly všechny entity a to jakéhokoliv druhu a postavení ať už živé či neživé formy.

Entity všeho druhu či cokoliv jiného v jakékoliv formě a podobě, co nepochází ze Světla ani k němu nesměřuje, je vyvedeno do prostoru před zrcadla a zde slunečními paprsky na prach spáleno.

Žádáme, aby bylo znovu prosvětleno každé jednotlivé tělo včetně určených míst či jmenovaných věcí tak, aby byl odstraněn byť i nepatrný stín všeho, co se na těchto bytostech, v těchto prostorech, místech či věcech nachází a nepochází ze Světla či k němu přímo nesměřuje. 

Vše je vyvedeno opět k zrcadlům a zde slunečními paprsky bezezbytku a na prach spáleno.

Nově přicházející energie, která neustále proudí v těchto prostorech, věcech či místech, rozpouští tento prach na čistou, vesmíru, zemi ani Jednotě nezávadnou substanci a toto je neustále novou proudící a přicházející energií vyváděno do vesmíru či do samotné vnitřní země. 

Jednoho dne v čase je tato substance přeměněna na energii sloužící Světlu.

Stále se obracíme k tobě, samotnému bohu Rá, abys v dané chvíli se svými slunečními anděly společně a dokonale prosvítil každé jedno tělo každé dané bytosti a to na všech úrovních, ve všech dimenzích a časech, kde se nachází. Stejně tak prosviťte každý daný prostor uvedených bytostí. Vše prosviťte svými slunečními paprsky tak, aby se v dané chvíli odpoutaly všechny entity a to jakéhokoliv druhu a postavení ať už živé či neživé formy.

Entity všeho druhu či cokoliv jiného v jakékoliv formě a podobě, co nepochází ze Světla ani k němu nesměřuje, je vyvedeno do prostoru před zrcadla a zde slunečními paprsky na prach spáleno.

Žádáme, aby bylo znovu prosvětleno každé jednotlivé tělo včetně určených míst či jmenovaných věcí tak, aby byl odstraněn byť i nepatrný stín všeho, co se na těchto bytostech v těchto prostorech, místech či věcech nachází a nepochází ze Světla či k němu přímo nesměřuje. 

Vše je vyvedeno opět k zrcadlům a zde slunečními paprsky bezezbytku a na prach spáleno.

Nově přicházející energie, která neustále proudí v těchto prostorech, věcech či místech, rozpouští tento prach na čistou, vesmíru, zemi ani Jednotě nezávadnou substanci a toto je neustále novou proudící a přicházející energií vyváděno do vesmíru či do samotné vnitřní země. 

Jednoho dne v čase je tato substance přeměněna na energii sloužící Světlu.

Stav po pročištění.

Všechna naše těla včetně všech našich prostor jsou v dané chvíli dokonale pročištěna, zharmonizována a zbavena všech entit všeho druhu. Našimi těly proudí volně všechna dostupná vesmírná energie a každá jedna z našich buněk se pod tíhou všech energií vesmíru stále čistí, léčí a harmonizuje. Z našich těl je vyplaveno vše, co nás poškozuje, každá jednotlivá vyplavená buňka z našeho těla je plně nahrazena novou buňkou harmonizující s naším pročištěným tělem.

Zároveň se pročistily taktéž všechny naše čakry a energie tak v plné síle proudí našimi těly. Každá jedna buňka vibruje na vyšší úrovni a tím vibruje celé naše tělo na vyšší úrovni.

Vědomí

Nyní se obracíme ke všem vyspělým Duším rozsáhlého vesmíru, aby se spojily s naším vědomím a dopomohly nám, přivedly nás k silnějším vibracím našeho vlastního vědomí. Naše vlastní vědomí tak i díky těmto vyspělým Duším nyní již vibruje na vyšší úrovni a je schopno se znovu napojit na vyšší úrovně centrálního vědomí. Naše vědomí se plně ztotožňuje s centrálním vědomím a prostupuje jednotlivými vrstvami centrálního vědomí výš a výš.

Odstranění přivtělených duší

Povoláváme tebe archanděla Michaela a žádáme, aby byly ze všech daných prostor, míst či věcí a to na všech úrovních, ve všech dimenzích a časech, které jsme dnes pročistili, odvedeny všechny přivtělené duše.

Vás milé Duše žádáme – odejděte s anděly archanděla Michaela, kteří pro vás vytvořili světelný tunel, do míst, kam patříte. 

Milujeme vás, máme vás rádi, ale zde nepatříte – ODEJDĚTE – ODEJDĚTE – ODEJDĚTE.

Odsekání všech vláken

Žádáme opět archanděla Michaela, aby v danou chvíli odsekal všechna pouta a vlákna všeho druhu, odstranil všechny nepotřebné vazby z dob minulých a to opět ve všech dimenzích a časech.

Žádáme, aby toto bylo vykonáno jen u míst a věcí, kde je toto potřeba, kde prostory, místa či věci poškozují jiné prostory, místa, věci či bytosti samotné.

Uzavření bran

Nyní ve chvíli, kdy jsou všechny prostory, místa a věci pročištěny, žádáme, aby byly uzavřeny v danou chvíli všechny časoprostorové brány všeho druhu, kterými by mohlo vstupovat do jakýchkoliv prostor, míst nebo k věcem cokoliv, co nepochází ze Světla, neslouží k našemu rozvoji a neposiluje nás samotné.

Prokletí 

Žádáme, aby vše, co bylo čištěno, léčeno a co je chráněno, bylo zároveň nyní zbaveno jakéhokoliv prokletí, které bylo kdy v čase, a je jedno na které úrovni, k těmto bytostem, prostorům, místům či věcem spácháno a je tímto poškozováno. 

Odvrácení poškozování zpět.

Nyní ve chvíli, kdy jsme společnými silami pročistili všechna naše těla, životní a užívané prostory, žádáme, aby ten nejsilnější světelný paprsek spolu s paprskem energie Jednoty byl vyslán ke každému či ke všemu, kdo či co se jakýmkoliv způsobem bude snažit poškodit cokoliv, co bylo v dané chvíli pročištěno.

Dýchání znovu

Do našich těl stále proudí každým nádechem každé jednotlivé bytosti ze samotného Květu života energie Modrobílého plamene Květu života a současně do nich každým nádechem proudí spirálovitě čistý zdroj Světla a Lásky z vesmíru. Toto se děje při každém nádechu po celý den.

Při každém výdechu proudí čistá energie Světla a Lásky po spirále Modrobílého plamene Květu života směrem dolů do samotného středu Modrobílého plamene Květu života. Zároveň při každém výdechu proudí energie Modrobílého plamene po spirále čisté energie Světla a Lásky směrem nahoru do vesmíru. Toto se děje stále při každém výdechu po celý den.

Každým nádechem každé jednotlivé bytosti, se toto v nás odehrává navzájem a tím jeden druhého neustále posilujeme.

Každým naším nádechem vstupuje tedy do všech našich těl energie Modrobílého plamene Květu života současně s energií Lásky a Světla a každým naším výdechem se energie Lásky a Světla posouvá směrem dolů do samotného středu Země a energie Modrobílého plamene Květu života se posouvá směrem nahoru do vesmíru a vše se v našich tělech čistí, léčí a harmonizuje. A toto se děje v našich tělech navzájem s každým naším nádechem či výdechem po celý den.

Stejně tak se každým naším nádechem či výdechem zaplňují danou energií naše životní prostory spolu s prostory, které užíváme.

Vše se v našich tělech díky tomuto procesu čistí, léčí a harmonizuje. Toto se děje stále po celý den a to s každým naším nádechem nebo výdechem. Léčí a harmonizuje se každá naše jednotlivá buňka v těle. V našem těle se touto energií rozpouští staré a nepotřebné vzorce, stejně tak se rozpouští mrtvé, nemocné či jinak poškozené buňky a vše je z našich těl vyplavováno jak směrem nahoru, tak i dolů, kde se toto mimo naše těla opět mění a transformuje na čisté energie všeho druhu.

Konec …poděkování:

Nyní se obracíme ke všem andělům, archandělům a všem ostatním Světelným bytostem jak nahoře, tak i dole a děkujeme za vše, co jste pro nás v dané chvíli udělali. Děkujem, děkujem, děkujem

Děkujeme všem vyspělým Duším celého vesmíru, čerpajícím z vyšších úrovní centrálního vědomí, za pomoc při pročišťování a posílení našeho vědomí.

Děkujeme každému jednomu z Vás, kdo se v dané chvíli podílel na samotných ochranách, pročišťování či harmonizaci našich jednotlivých těl, čaker a životních či užívaných prostor.

Děkujeme naším čtyřem patronům, že se ujali kontroly a vedli naše kroky při tomto procesu. Děkujeme Ježíši Kristu, děkujeme tobě archanděli Michaeli, děkujeme tobě ó Thóvte a děkujeme tobě Panno Marie.

Děkujeme také strážcům samotného Květu života, stejně tak jako strážcům Modrobílého plamene Květu života.

Děkujeme tobě samotnému bohu RÁ a tvým slunečním andělům.

Děkujeme tobě královno Issis.

Děkujeme tobě archanděli Gabrieli.

Děkujeme každému jednomu Mistru energie Jednoty a všem Vašim andělům.

Děkujeme hvězdám, stejně tak měsíci.

Děkujeme i těm nejmenším pomocníkům, kteří se daného procesu účastnili.

Děkujeme horám, lesům, stejně jako vodám a všemu živému, co přispívá k našemu duchovnímu růstu a nachází se na jediné správné cestě, která je samotným Zdrojem podporována.

Děkujeme všem, kteří se účastnili.

Děkujeme tobě, samotnému Kristu.

Děkujem – děkujem - děkujem

 

Samotný text společně s doplňujícím textem " Pár slov k pročištění " je možné šířit dle vlastního uvážení komukoliv.

Může se hodit

Předchozí povídání ..............KONTRAVIR

Následné povídání   ..............Pár slov k pročištění

Můžeš se ptát        ................ Otázky a odpovědi

Můžeš zaznamenat ............... Prožitky z pročištění

Prostor pro diskuzi ............. Prostor pro diskuzi 2020