Neprohraje - neustoupí - zvítězí.

 

Po celá tisíciletí se k vám snažíme promlouvat a vy jste jak hluší a slepí. Na této planetě, která vám byla svěřena a zapůjčena pro vaše bytí a váš vlastní rozvoj či vývoj, pro vaše poznání a učení se, jste vytvořili bezpočet různých jazyků a sami navzájem se v samé podstatě tedy nejste schopni ani dorozumět. Na rozdíl od vás my vašim slovům rozumíme, protože každé vaše slovo, které opustí vaše ústa, je nositelem energie. To, co mnozí z vás prezentují jako jakési informace z vesmíru od nějakých andělů, archandělů či dokonce od samotného Krista, jsou jen bludy a neslouží k ničemu jinému nežli k dalšímu vašemu úpadku. Pokud zde však mluvíme o úpadku, pak je otázka až kam vlastně ještě můžete spadnout, protože naprostá většina z vás se již nachází na samotném dně. A zde není ani řeči o těch, kteří nejsou nositeli Duše, a kterých se dnes mezi vámi nachází většina. Snažíme se k vám promlouvat vaším jazykem, protože jak to jen říci, tomu nebeskému stále nerozumíte. Je mezi vámi dnes po světě hrstka těch, kteří jsou schopni vidět či slyšet, přesto ani oni nedokážou naše sdělení předat tak, aby jim bylo plně a nezaměnitelně rozuměno. V mnohých případech je tak i správně, protože pokud byste porozuměli plně a přesně každému našemu slovu, pak byste byli zděšeni. Zděšeni z toho, co jste zde stvořili a co vše budete a musíte sklidit, než se věci pozmění a otázkou zde vždy bude, zda využijte oné zcela mimořádné možnosti a příležitosti věci ještě změnit, či opustíte všichni bezezbytku nadobro tuhle planetu zemi.

Octili jste se zde na této planetě ne proto, abyste ji drancovali a přesto se tak děje, a planeta se nyní nachází na samotné hranici toho, co je schopna ještě snést. Nepřišli jste zde pro vlastní dobro a pro vlastní obohacování. Nepatří ti zde zcela nic, jsi zde hostem a podle toho by ses měl, člověče, i chovat. Jen za posledních sto let jsi dovolil takový svůj vlastní úpadek, že jen hrstka z vás, těch co jsou nositelé Duše, je ještě schopna, pokud se vydá na onu trnitou cestu, záchrany. Zbytek bude v průběhu desetiletí smeten.

Nacházíš se dnes v době, kdy vše kolem tebe je jen klam. Klam zla, které se rozrostlo a prorostlo do všeho tvého současného žití a bytí zde. Dnes již nenajdeš ani špetku pravdy na věcech, co jsou ti sdělovány, a ono zlo již plně ovládá tvůj život zde na planetě. Každá tvá účast na čemkoliv v daném systému jen posiluje zlo. Pochop už konečně, že tudy cesta nevede, že musíš opustit zcela tuhle jejich hru. Zlo nemá jen jednu tvář, zlo je celý systém, ve kterém dnes žiješ, a jakákoliv tvá podpora jedné nebo druhé strany vždy posiluje jen zlo oné strany, která se snaží tě ovlivnit a tváří se jako dobro. Vystup z této hry, to je jediná tvá záchrana, a začni plně podporovat skutečnou a v dané chvíli jedinou stranu, která ještě může zvrátit tohle vše. Tou jedinou současnou stranou, která má podporu celého vesmíru, byť se ti může z tvého pohledu zdát, že je také jen zlem, je Rusko. Tahle země, tento lid, moudrost, odvaha a morálka tohoto národa jsou jedinou zárukou toho, že zde budete jako lidstvo dále obývat tuhle planetu zemi.

Byl to ruský lid, který v dějinách již mnohokráte prokázal, na čí straně stojí a bude to opět jen a jen tento lid, který má ještě možnost celý tento systém zla porazit.

Na jeho území se v dané době nachází více skutečných vlastenců, než kdekoliv jinde na planetě. Na jeho území se nachází bytosti, které z tvého pohledu žijí nuzným životem, bojují každý jeden den o své přežití, ale mají v sobě něco, co naprosté většině ostatních chybí. Do slov to zde dát tak, abys tomu správně porozuměl, nejde a tak se o to snažit ani nebudu. Rusko jako země a jeho lid, to dnes nemají vůbec jednoduché a nic z toho by zde již nebylo, pokud by se do čela této země nepostavil na počátku dvacátého století právě muž, kterého dnes můžeš nazývat Vladimírem. Tento muž dokázal za dvě desetiletí vyvést svou zemi z totálního rozpadu a rozkladu, dokázal něco, co se nikomu ještě nikdy ve vaší historii nepovedlo. Dnes stojí v čele a vyzval k poslední rozhodující bitvě na této planetě. Ona bitva se zde již odehrávala dlouho, ale nyní je to otevřený boj a tom, zda zvítězí dobro, které zde zastupuje Vladimír, jeho lid, jeho země a na jehož straně stojí celý vesmír a jeho neměnné zákony, anebo zvítězí zlo. Ono Zlo, které, pokud by se tak mělo stát, bude smeteno z této planety, ovšem stejně tak všechny ostatní lidské bytosti, protože jste nenašli dostatek odvahy, nedokázali jste se sjednotit a nebyli jste jednotní tak, abyste porazili ono Zlo. Nezasloužíte si pak zde dále pobývat, protože jste zcela nic nepochopili a nejste zárukou proto, aby se zde podobná situace v budoucnu znovu neopakovala. Proto a právě proto, pokud by mělo zvítězit Zlo, budete smeteni všichni z této planety a to bez jediné výjimky. Uvědom si, člověče, už konečně, že jsi jen jedním druhem pobývajícím na této planetě a podívej se kolem sebe, zda některý z jiných druhů tuhle planetu takto poškodil či zda ji takto drancuje. Porušil jsi všechny sliby, které jsi dal, porušuješ všechny zákony, kterými se řídí vesmír, a chtěl by ses postavit na úroveň samotného Stvořitele. Každý žijící tvor zde na zemi má svého predátora, jen ty se stavíš na samotný vrchol a ve svém úpadku, kterým jsi prošel pod vedením samotného zla, zapomínáš kdo jsi, proč tu jsi, odkud pocházíš a komu máš sloužit. Dej pozor, aby se tvým predátorem nestal sám vesmír, už bys měl pochopit jeho zákony. Pro tvé pochopení by jeden z nich měl znít ve tvých uších každým dalším dnem asi takto:

Neprohraje – neustoupí – zvítězí

Stejná tři slova, ve kterých je obsaženo mnohem více, než si sám vůbec umíš představit, by měla pro tebe platit v souvislosti s Ruskem, které v dané době Zla na zemi je tou zemí, která stojí na straně dobra a dnes již zcela otevřeně bojuje proti všemu onomu kolektivnímu Zlu západu, jak to vy sami nazýváte. Jak již však bylo také sděleno, ono kolektivní Zlo západu není řízeno žádnou vládou USA, nýbrž těmi, jejichž jména neznáš a nikdy jsi je neviděl. Vláda zla USA je stejným pěšákem v tomto boji jako každá jiná vláda kterékoliv z vašich zemí. Tohle Zlo, které tvoří jakýsi dokonalý systém v dané době, a kterému plně podléháš, nemůžeš porazit a nikdy neporazíš žádnou účastí v žádných volbách. Mají oproti tobě náskok ve výčtu stovek a tisíců let. Tohle zlo nezná čas a má jej oproti tobě více než dost. Pro něj jedna lidská generace, kdy zde pobýváš, neznamená nic, jejich Zlo každou tvou další generací sílí, protože stále jen hraješ jejich hru. Pokud chceš tohle Zlo porazit, musíš podporovat správnou stranu a musíš opustit zcela hru současného zla, které má spousty podob a forem. Nejsou to jen jakési volby, které zde byly zmiňovány pro tvé lepší pochopení.

Oni se naprosto dokonale řídí heslem „dejme jim cokoliv, ať to stojí, co to stojí, jen jim musíme sebrat jejich čas“. Tohle měj stále na paměti.

Po oné jakési sametové revoluci, která nebyla ničím jiným než jen jednou dokončenou kapitolou jejich mocenské hry, ti nabídli mnohé. Na řadu přišly drogy 21 století, aby ti vzali tvůj čas a zaplnili tě iluzí. Iluzí o tom, že jsi svobodný, že můžeš cokoliv, a že stav, ve kterém se nacházíš, je lepším než to, v čem jsi žil. Bohužel pro tebe opak byl pravdou. Systém, který vládl do té doby, nebyl dokonalý, byl však sociálně spravedlivější. Každý musel pracovat, protože bez práce nebyly, jak říkáte koláče, neznali jste věci, jako jsou žebráci, bezdomovci, exekuce a celou řadu jiných věcí. Byl to systém, který by se dal v čase transformovat na ještě lepší a spravedlivější, ale ty jsi chtěl změnu, o které jsi nevěděl naprosto nic. A tak jsi ji dostal. Jen si vzpomeň, jak šel čas a jaké to bylo. Začalo to umělými nehty, pak ti dali bazény, dokonce ti vnutili domácí zvíře do každé rodiny. Vše to byl a je jen a jen byznys. Smál ses kdysi podnikatelům pro jejich mobilní telefony a dnes každá babička má dva. Dokonce děti v základních školách jsou jimi vybaveny. Zotročování zašlo tak dalece, že máš dnes doma satelitní televize a vybírat můžeš ze stovky různých kanálů. Říkáš tomu pokrok, ale pokrokem to není. Byla a je to jen past na tvé ovládání. Plně jsi jim podlehl, plně tě drží ve své moci. Dnešním nejrozšířenějším vrcholem jsou počítače všeho druhu a jakési sociální virtuální sítě. Toto vše pochází ze stejného zdroje a tím je Zlo. Máš k dispozici všechnu možnou techniku a přesto, anebo právě proto jsi spadl ve svém vývoji na samotné dno. Jsi přehlcen informacemi z těchto nejrůznějších medií, a přesto nevíš, co se děje ve vedlejší vesnici či městě. Dostanou se k tobě jen a výhradně ty informace, které oni chtějí, abys měl.

Mnoho fyzických těl, jejichž součástí byla Duše, je dnes bez Duše, protože Duše již nemohla pobývat v těle stroje. Znovu opakuji, že to není Duše, co oživuje člověka a tak se dnes děti mohou rodit uměle. Žádné z takových dětí není nositelem Duše, žádné z těchto dětí nedalo slib Stvořiteli a možná až na ojedinělou výjimku jsou to bytosti, které vždy budou posilovat samotné Zlo, proto byly vytvořeny, proto bylo umožněno, aby se „tvořily“, z tvého pohledu asi správněji „rodily“. Nemají Duši, to ale pak také znamená, že jejich potomci již také Duši mít nebudou. Tyhle robotické děti nemají v sobě nic, co pochází ze skutečné lásky, narodily se z pohledu chtíče, tak by se to dalo říct.

Trošku jsme však od tématu odbočili, ale vše nakonec souvisí se vším a já nevím, zda ještě bude příležitost ti některé věci sdělit.

Řekli jsme, že jste to vy, kdo nerozumí našemu nebeskému jazyku, ale také jsme řekli, že se snažíme k vám promlouvat tak, aby tomu bylo rozumět. Přesto to zcela možné není, protože slova, která čteš a myšlenky v nich, přesto že je snahou těch, kteří věci zaznamenají, podat je co nejvěrohodněji, není to možné. Informace k vám mohou přicházet tedy různě a je jedno zda jsou to myšlenky či obrazy. Pozor však na všechna sdělení či samotný obraz, protože ten nelze číst jako slabikář ve škole, ten se musí zkoumat a dívat se na něj ze všech úhlů pohledu, co tím se snaží vám někdo říci. Ne jinak je tomu se slovy či myšlenkami v nich obsažených. Nikdy to nebude jako román či podrobný návod na sestavení čehokoliv. Jsou to obrazy, slova či myšlenky v nich obsažené, které je třeba zkoumat.

Opusť stranu Zla, jež tvoří systém, ve kterém se nacházíš, protože tento systém nezměníš. Nelze transformovat a ty sám nemáš sílu, abys jej porazil. Jednoduše na něj zapomeň, nevěnuj mu žádnou svou pozornost mimo základy toho, co musíš. Opusť jakákoliv média či počítačové sítě jakéhokoliv druhu, protože dnes tam již nenalezneš ani zrnko pravdy.

Osvoboď se od všech těchto věcí, které ti přináší či nabízí tento prolhaný systém. Věnuj čas jen sobě sama a posiluj dobro, které dnes přichází ze země, kterou nazýváš Rusko. A pamatuj.

Tak, jako vesmír - Neprohraje – neustoupí – zvítězí. Tak stejně je na tom samotné velké Rusko – Neprohraje – neustoupí – zvítězí, protože na jeho straně stojí vesmír, na jeho straně stojí Bůh a více nepotřebuje. Nemůže prohrát, nemůže ustoupit, musí zvítězit, protože jinak zhyneš i ty.

S Láskou a v Lásce

21.1.2023

 

Předcházející text ................Ó národe český.

Následné povídání ................Zlo proti Zlu.

Prostor pro diskuzi ...............Prostor pro diskuzi 2023