Převalovaná historie

 

Název tohoto povídání či sdělení může být zavádějící, protože se nebudeme zabývat skutečnou a celou historií planety nebo současného lidstva. V dané chvíli to jednak není důležité a pak bys tomu, člověče, stejně neporozuměl tak, jak je to míněno. Obýváš planetu, kde jste vytvořili ne desítky, ale stovky nejrůznějších států a národů. Každý jeden z těchto států má dle vás jakousi ústavu a nepřeberné množství nejrůznějších zákonů a nařízení. V životě člověka není ani možné tohle vše pojmout a tak žijete jako lidé v naprostém chaosu. Dnes už nerozeznáte ani kdo z vás má či nemá Duši, protože všechna těla vypadají stejně a přesto stejná nejsou. Jedni stojí na, jak to vy nazýváte na straně dobra, a ti druzí stojí na straně zla. Tohle je vaše zjednodušené dělení tohoto světa, který obýváte. Tohle je váš život zde, který jste sami vytvořili a to i přesto, že tomu tak nemělo být. Proti vašim všem státům, všem nařízení, zákonům a nejrůznějším vyhláškám všeho druhu, ve kterých se již nikdo ani v dané zemi sám neorientuje, však stojí ona správná druhá strana a tou je sám vesmír. Vesmír, který byl stvořen zcela jinak, než je tobě doposud známo, a za jehož stvořením řekněme stál a stojí samotný Stvořitel a opět můžeš pro tvou lepší představu tohoto samotného Stvořitele nazývat Bohem, jak to máš ve zvyku. Na tom nesejde. Je to však opět ukázkou toho, jakou máte představu o samotném vesmíru, o Bohu a podobně. Nejste a nebyli jste schopni se po tisíciletí ani zde sjednotit a naprostá většina z vás vznik tohoto světa, vesmíru jako celku, bude stále nějak popírat. To je však váš úpadek, není náhodný, je řízen, ale vy, kteří máte lidská těla a jejich součástí je Duše, jste neměli tomuto úpadku podlehnout.

To, že nerozumíš slovům, která v dané chvíli vidíš před svýma očima, to, že chceš informace zde, které jsou velmi zjednodušené, popírat, neznamená, že na tom všem či jakékoliv části dokážeš cokoliv změnit. Pravda je a zůstane Pravdou, ať už o ní bude napsáno cokoliv, nelze změnit, protože je to Pravda. A Pravdu zde míněnou, můžeš také považovat zjednodušeně za Lásku, ale opět opakuji ne tu pozemskou. Pozemská Láska nemá nic, zcela nic společného s Láskou vesmíru jako celku, s láskou, kterou stanovil sám Stvořitel.

Pokud to jednoho dne pochopíš alespoň na úrovni tobě na této planetě dostupné, pak pochopíš, že Stvořitel by nikdy nestvořil něco jako je ZLO či temnota, jak to mnohdy nazýváš. Stvořitel a vše co z něj pochází, je jedno jediné a tím je Láska.

Vraťme se však do tvé současnosti, do doby, kterou právě obýváš. Podívejme se znovu na onen významný rok 2022, kterým již zcela viditelně pro tebe započaly změny zde na této planetě, a které v nadcházejícím krátkém čase rozhodnou o tom, zda dostaneš šanci zde dále pobývat či budete jako lidstvo zcela a bez jediné výjimky vyhubeni. Pochybuji o tom, že tohle jsi vůbec schopen pochopit. Pokud budete vyhubeni či dostane malá část z vás šanci začít znovu, pak to je a bude vždy jen Láska. Láska vesmíru, Láska samotného Stvořitele, Láska od Boha samotného.

Moc času ti nezbývá a je na tobě, zda tomu budeš či nebudeš věřit, protože vesmíru jako celku je zcela jedno, zda uvěříš či nikoliv. Víme, že jste v tak hlubokém úpadku, že můžete pochopit, probudit se, jak to vy sami nazýváte, až se setkáte s realitou. S tou realitou, kterou jsi vytvořil ty sám. Až příliš používáte to, čemu říkáte rozum a tím se vám v čase uzavřely všechna napojení a dostupné informace, ke kterým každý z vás kdysi měl přístup. Ty se, člověče, však probudíš, to jsem si zcela jistý, jen nemohu zde říci a sdělit, že to bude v čase, kdy ještě bude alespoň malá šance věci ve tvém životě a na této planetě pozměnit tak, abyste dostali onu šanci, zde dále pobývat. Šanci, za kterou bys měl bojovat každý jeden den, každé jedno tady a teď, ve kterém se nacházíš. Máte onen rozum a tím neustále popíráš, že bys za něco mohl a stále všechnu vinu svádíš na druhé. Ve vašem případě na vlády, na ty, kteří mají moc a podobně. A já se ptám, kdo že jim tuhle moc dal? Myslíš si snad, že to byl samotný Stvořitel či že mu tuhle moc dal jeden jediný zákon vesmíru. Ne, nic takového se nestalo, tu moc těmto bytostem, které mají stejnou podobu jako ty, jen nejsou nositeli Duše, jsi jim dal ty. Ty sám a než si vybojuješ onu příležitost dalšího pobytu zde na této planetě Zemi, jim tuhle moc budeš muset odebrat.

Odebrat zlu moc, na jehož moci ses tedy sám více či méně podílel, lze. Přinese to však pro tebe chvíle, které nikdo z žijících ještě nezažil, projdete si z vašeho pohledu zmarem a utrpením všeho druhu, které si v dané chvíli neumíš ani představit. Ne, já tě nestraším, nejsem na oné straně Zla, kterému se budete muset postavit. Sděluji velmi opatrně jen věci, které přijdou, a ty máš možnost se v rámci svým schopností připravit. Slovo připravit pak není přesné ani správné, protože na věci, kterým budeš jako jedinec vystaven a lidstvo pak jako celek, se v podstatě připravit ani nedá. To, co můžeš udělat je přijat věci, které budou přicházet a vybrat si tu správnou stranu. Ano, v daném případě je to samozřejmě ona strana dobra, která bude a musí pro svou vlastní záchranu bojovat s tou druhou stranou. Stranou Zla.

Nikdy však nezapomínej, že tohle rozdělení na stranu dobra a zla se v daném týká obyvatel planety země. Protože ještě je zde ona jediná a správná strana a tou je strana samotného Stvořitele. Strana vesmíru jako celku. Strana Lásky. Jediná a skutečná strana dobra. Ty sám můžeš a mnohdy budeš vnímat onu stranu dobra ve tvém pozemském bytí jako samotné zlo a budeš si klást otázky a budeš znepokojen, že tohle přece nemůže být dobro. Naučit se musíš prociťovat, naučit se správně naslouchat a chápat co je a co není důležité.

Pochop, že ona jakási pozemská strana dobra má podporu samotného vesmíru a vesmír stojí na její straně. Tohle je a měla by být ona největší výhoda pro tebe pro tento čas, který vstupuje do tvého života. Ono pozemské dobro, které ne vždy je tím správným dobrem, má a bude mít vždy na své straně toho nejmocnějšího spojence, který nikdy nejde a nepůjde porazit a to ani přesto, že se setkáš s věcmi, kdy ono pozemské dobro bude ve tvých očích ZLO.

Nejsi na úrovni, kdy bys skutečně mohl pochopit následující, přesto tomuto věnuj svou maximální pozornost a přijmi to jako nezvratnou a skutečnou Pravdu. V daném čase, ve kterém se nacházíš ty, stejně jako všechny bytosti obývávající tuhle planetu Zemi a to bez rozdílu toho, zda máš či nemáš Duši. Pokud se lidské bytosti s Duší nepostaví na odpor všem co šíří a páchají ZLO a to i přesto, že na své straně mají toho největšího a nejmocnějšího spojence, kterým je vesmír sám a jeho jediné a nikdy neměnné zákony, pak všichni zhynete.

Jednoznačně a přímočaře ti tedy sděluji, milý člověče, že v samém důsledku zde nejde již o tebe, ale jen a výhradně o tuhle planetu Zemi a vesmír dle neměnných zákonů udělá vše proto, aby tahle planeta byla zachována.

Pokud jsi při čtení výše uvedeného obsahu nesoudil, nehodnotil, nepopíral, pak jen v tomto jednom textu ses dozvěděl více než z jakékoliv klihy, která je ti dostupná. Nyní můžeš zklidnit svou mysl, pokud to dokážeš a rozjímej nad tím vším. Ne kvůli mně, ne kvůli vesmíru jako celku nebo jeho nějaké části. Ztiš se a rozjímej kvůli sobě sama. Hledej odpovědi na otázky, kdo vlastně jsi a proč jsi zde, proč se tohle vše kolem tebe děje. Pokládej složité otázky a časem pokud budeš vytrvalý, ti přijdou jednoduché odpovědi. Přesto že budou jednoduché, budeš mít tendenci je popírat, protože pokud je přijmeš, budeš se muset naučit podle nich žít. Tohle není jednoduchá cesta, protože pokud by takovou byla, byly byste na ní všichni a dnes bys nebyl zde a nečetl tato slova a myšlenky v nich obsažené. Tvé vědomí by bylo otevřené, nepotřeboval bys doktory ani jaderné elektrárny, nechoval bys slepice v halách po statisících. Svět by byl, jakým měl být, a jediné co mu stojí v cestě proč tomu tak není, jsi nakonec jen ty sám, tvá víra, tvé přesvědčení.

Pokud jsi dočetl až sem, pak ti dám, milý člověče, jako odměnu ještě jedno sdělení, které z jistého úhlu pohledu by mělo být, jak tomu vy říkáte, pozitivní.

Tak, jako vy máte spousty států a každý má spousty zákonů, jak bylo výše sděleno, v nichž se sami již ani neorientujete, tak zde je vesmír jako celek. Tento řekněme nekonečný prostor v čase má spousty planet, ale všechny jsou řízeny zákonem jednoho. Neměnným zákonem vesmíru, který platí bezezbytku pro vše, co se v samotném vesmíru nachází. I tahle vaše planeta, která v samé podstatě není vaše, se řídí v samé podstatě pak těmito zákony, které žádná pozemská bytost nezmění a neobejde. I tato planeta má pak své správce, své průvodce, ale neměnný řád pochází z jednoho jediného prvotního Zdroje. Správci této planety Země stojí na straně, kterou vy zde, jak bylo řečeno, nazýváte dobrem. Z toho vyplývá opět a znovu, že máte na své straně mocného spojence. Spojence, který nikdy nezradí, protože pochází ze stvoření a slouží výhradně a jen samotnému Stvořiteli. Z toho pak ale také vyplývá, že se nacházíte již na samotné hraně toho, co mohou správci této planety připustit. Nelze dále tuhle planetu zotročovat a drancovat. Něco málo vám ještě nyní bude umožněno, ovšem výhradně za účelem samotného boje proti ZLU. Tyto bytosti, které jsou v postavení správců a ochránců, jsou připraveni v kterékoliv chvíli spustit záchranný proces pro tuhle samotnou planetu Zemi. Už se tak děje, jenže vy nevnímáte ona varování a dále si myslíte, že vám bude umožněno cokoliv. Ó mýlíš se, člověče, a může se stát, že již zítra se setkáš s dopady, kdy správci této planety s ní zatřesou. Podle síly a potřeby probuzení mohou zatřást méně či více. Pak se setkáš s tím, že budete z tohoto světa odcházet ne po stovkách či tisících, ale v jedné chvíli budou smeteny miliony bytostí a to jak s Duší, tak bez Duše. Tuhle planetu žádná lidská rasa nezničí, pokud by se tak mělo stát, bude nadobro smetena právě tato rasa.

Vesmír čeká. Čeká, jakým směrem se tedy vydáš, milý člověče. Vždy měj již na paměti, že planeta, kterou obýváš je důležitější než ty.

S Láskou a v Lásce.

9.1.2023

Předcházející text .................Válka a Mír.

Následné povídání ................Novodobá historie

Prostor pro diskuzi ...............Prostor pro diskuzi 2023