Zlo proti Zlu.

 

Ty, člověk, který dnes pobýváš zde na planetě a žiješ, jak se říká, svůj obyčejný život, nemáš ponětí co se děje doma u tvého souseda, nevíš zcela nic ani o tom co se děje za humny a to ani přes veškerou tu techniku, kterou máš doma a pro zábavu ji mají a ovládají dokonce i tvé děti. Když si připustíš onu jednoduchou pravdu, že tedy tohle skutečně nevíš a budeš znát jen to, co ti soused sám sdělil, jak si můžeš jen myslet, že víš, jaké plány má ona moc, kterou stále jen slepě volíš. A uvědom si prosím, že vše, co ti soused jen sdělí, je jen a jen to, co ti sám sdělit chce a sdělí ti to tak, jak on sám chce. Nemusí a zřejmě v tom není ani zrnko pravdy. A totéž se děje na každé další úrovni moci, která ti vládne a kde ty jako lidská bytost jsi jen otrokem. Otrokem v tak hlubokém otroctví, že si ani dnes již neuvědomuješ, že tím otrokem jsi od samotného zrození. Nemuselo a nemělo tomu tak být, měli jste možnost a dostatek času se jako lidstvo z otroctví vymanit a měli a mohli jste žít na planetě, která měla a mohla oplývat jen a jen Láskou a žít v Pravdě. V té Pravdě a v té Lásce, která pochází jen a výhradně od samotného Stvořitele toho všeho. Upadl jsi ve svém vývoji do tak hlubokého spánku a nevědomí, že dnes pokud tě má a může něco probudit, je jen samotné poznání toho, co vše jsi na této planetě zasel. Je to jeden z mocných zákonů vesmíru, který ti zcela nic jistě neříká, protože pokud by sis jen uměl představit jeho dopady na tvé žití a věřil bys tomu, že takto to je, a že takto to bude, pak bys nikdy nesešel z cesty, na které byli tví předci, kteří měli svého času ještě alespoň zrnko poznání o Bohu, jak jej tehdy nazývali. Ne, nemluvím zde o tom bohu, kterého jste uctívali ve svých kostelích. Mluvím zde o Bohu a poznání, které tito předci ještě měli, ale měli jej v sobě sama, nosili je v samotném středu svých srdcí. Vy jste vedli nespočet válek ve jménu jakéhosi boha, který nikdy nebyl a neměl být pro vás bohem. Církev a tedy i bůh, kterého ti prezentovali a ve jménu kterého jste válčili, upalovali a páchali zvěrstva všeho druhu, nebylo nic jiného než jen Zlo. Ono církevní Zlo, o kterém je v daném čase řeč, má své sídlo v Římě a tohle je doupě Zla všeho druhu a je to jen jedno z mnoha Zel, které se na planetě nachází, které jsi vědomě či nevědomě podporoval, ale které po tisíciletí sílilo.

Další Zlo můžeš hledat v onom západním světě, a jak již bylo řečeno, tohle Zlo i tvou vlastní touhou, tvým přičiněním tak zesílilo, že prorostlo až sem do těchto nejrůznějších zemí a zemiček všeho druhu. V každé z těchto zemí se pak vytvářely nejrůznější odnože Zla, které samo mělo zájem vládnout a ovládnout tento svět. Nacházíš se tedy nyní v době, kdy pod slovem Zlo nenalezneš jen jeden jediný zdroj, jednu entitu. Ano, pokud bychom nechali tento svět, ať zvítězí Zlo, pak by jednou v čase došlo k tomu, že budou různé strany Zla bojovat mezi sebou až by došlo k jednotnému vítězství. Tohle je ovšem fikce, to se z pohledu zákonů vesmírů nikdy nemůže stát, protože vesmír má své zákony a pokud by mělo dojít k tomu, že Zlo zde na planetě zvítězí, zesílí a bude v čase mít touhu usurpovat další a další části vesmíru, bude smeteno. Bude smeteno ovšem i s celou jakousi vaší lidskou rasou, protože jste selhali, nesplnili jste, co jste slíbili, a tak nemáte žádné právo pobývat zde dále na této planetě Zemi, která vám nepatří jako nic z toho, co zde užíváte.

Pokud jsi tedy do této chvíle nepochopil, pak ti to sdělím ještě jednou a to zcela srozumitelně, tedy alespoň pro některé z vás. Ti, co nepochopí, jsou buďto lidské entity bez Duše, ale ty nemají v podstatě ani potřebu zkoumat podobné informace, nebo jsou to bytosti s Duší, ale již v tak hlubokém úpadku, že je podobná sdělení na správnou cestu nepřivedou a taktéž nebudou sdílet podobné informace, protože jim sami ani za mák nerozumí. Ti však ještě svou šanci dostanou a to ve chvíli, kdy se zjednodušeně tahle planeta začne měnit, začne se otřásat. Vše kolem vás se změní, tomu věř. Tohle vše co však přijde, přijde pro záchranu této planety země a pokud se pod sklizní toho, co jste za svůj vývoj zde zaseli, probudíte, pak je pravděpodobné, že část z vás zde zůstane, ale to pak budete již žít plně podle zákonů tohoto vesmíru. Nic jiného vám nebude již umožněno. Vašim úkolem pak bude zde vybudovat a vytvořit skutečný duchovní ráj, onu rajskou zahradu.

Pochop tedy, že pokud nějakou stranu nazýváme Zlem, pak ona strana Zla se dnes skládá z různých fragmentů, je rozštěpena na nejrůznější mocenské skupiny a seskupení a jednotně to nazýváme pak stranou ZLA.

Zcela nezaměnitelně bys to měl pochopit na současném dění v jakési vaší současnosti, kde volíte dalšího z vůdců své země a nazýváte to prezidentské volby.

Pokud jsi již nyní pozapomněl na úvodní dnešní slova, pak ti je zde připomenu. Přes veškerou svou techniku a jakési sociální sítě, které doma máš, nevíš zcela nic o tom, co se děje za zavřenými dveřmi tvého souseda natož ve vedlejší vesnici. Dozvíš se jen to, co oni sami chtějí, abys věděl, a dozvíš se to tak, jak oni sami budou chvít. A tohle jsou dnes tvé volby nové hlavy státu. Nejde zde o nic jiného než o boj a posílení jednoho či druhého Zla. Obě strany jsou Zlo a mohlo, a to si pamatuj, mohlo by být jedno, která strana Zla tedy zvítězí. A přesto tomu tak nemusí být, protože pokud si zvolíte za Zlo stranu jakéhosi generála, pak se ve vaší společnosti uzavírá jakýsi mocenský kruh a tato bytost po celý svůj život byla vedena jen a jen k poslušnosti a k tomu, aby sloužila těm, kdo jí vládnou, tedy řídí. S tímto Zlem bude tvůj rozpad a náraz mnohem silnějším a rychlejším než tomu bude ze stranou opačného Zla, které, jak bylo již řečeno, je Zlem také, ale slouží jiným pánům a má jiné cíle. V každém případě k moci se dostane Zlo a ty pokud se této hry přes všechna varování budeš účastnit, pak by ve tvém zájmu mělo být volit menší Zlo.

Ať tak nebo tak, pozoruj jak po tomto zvolení jednoho či druhého Zla bude Zlo postaveno veřejně proti sobě a jak bude Zlo bojovat proti Zlu. Pokud jsi nevystoupil z této hry, budeš vtažen, aniž budeš vědět jak, do onoho boje, kdy jedna či druhá strana se bude zaštiťovat tebou samotným a začnou mezi Zlem navzájem nepokoje. Pokud jsi to pochopil správně, ony nepokoje nebudou mezi těmito dvěma ryvaly, kteří v dané chvíli zastupují svou stranu Zla. Do těchto nepokojů, budou vtaženi všichni přívrženci jedné či druhé strany. V krátkém budoucnu se pak na obou stranách začnou jedinci probouzet a budou odmítat se na této hře dále podílet. To jsou oni jedinci, kteří budou posilovat onu stranu dobra.

Ať bude nakonec zvolen kdokoliv, je to tvá poslední zima jakéhosi klidu. Jinými slovy, abys tomu rozuměl - je ti sdělováno, že další zimu bude vše zcela jiné a svět jak jej nyní znáš, nebude.

Přichází změny a planeta Země se otřese. Vesmír mimo jiné postaví všechny druhy Zla proti sobě navzájem, budou se různě sjednocovat a spolčovat. Jeden den bude jeden s druhým a další den zase jeden proti druhému. Nebude to hezká podívaná, ale budete sklízet, co jste zaseli a z toho se pak v čase bude posilovat v dané chvíli jediná strana dobra, kterou je Rusko a jež se v dané chvíli Vladimír snaží sjednotit. Není to úkol lehký, ale zdaří se, protože na jeho straně, jak již také bylo sděleno, stojí Bůh. Na jeho straně stojí vesmírné zákony, které jsou pro vás neznámé, které však sami, každý jeden z vás na vlastní kůži pocítí. To vše se bude dít pro záchranu této planety a pro vaše probuzení.

Ukrajinský polygon.

Největší vojenské cvičiště všech dob na planetě Zemi. Jak to vše vzniklo, není třeba připomínat, pokud nechceme i zde přemalovávat historii. Vladimír, který zde v dané chvíli stojí na straně dobra, se v otevřeném boji postavil proti Zlu, které je zde zastoupeno právě oním jakýmsi prozápadním kolektivním světem. Toto Zlo usiluje zcela jasně a dokonce veřejně celá poslední desetiletí o naprostou nadvládu, a pokud by se tomuto Zlu nyní Vladimír nepostavil, pak již dnes tohle zlo porcovalo medvěda a byli by nejen blíže k totální moci nad světem, ale již by se nikdy nenašla síla, která by toto zlo zastavila. Samotné Rusko dnes s Vladimírem v čele to nebudou mít jednoduché, protože ono Rusko je prorostlé stejným zlem jako jiná společenství země. Vladimír si je toho všeho plně vědom a ví jak složitý úkol před ním a jeho nejbližšími spolupracovníky je. Výhodou zde je a bude, že za Vladimírem dnes stojí Bůh, vesmír chcete-li a jeho zákony a nakonec byť obětí bude velmi mnoho a taktéž samotná planeta utrpí své ztráty, dojde Rusko k vítězství.

Planeta si se svým poškozením poradí tak jako tomu bylo vždy v minulosti, ale již nebude přeživším dovoleno, aby zde pobývali jinak než jen a výhradně podle oněch vesmírných zákonů, které ani po tom, co zde pobýváte celá tisíciletí, neznáte.

Zde na tomto největším polygonu, zkouší všechny tváře zla své zbraně a studují pomocí vesmírných satelitů, jak se v jaké chvíli zachová Rusko. Rusko samotné se zde také učí, učí se moderní válce a doposud nepoužilo větší síly, než bylo právě nutné. Současná pozemní armáda Ruska byla na počátku konfliktu v dezolátním stavu, kde mnozí z velitelů sloužili a stále ještě slouží straně zla. Mnohé z toho již bylo napraveno a odhaleno a jiné se ještě v čase změní. Rusko má v tomto konfliktu navrch z jiných důvodů a to především, že jako jediná armáda bude plně připravena na jakýkoliv střed kdekoliv na světě. Ostatní, kteří jen dodávají zbraně a zkoumají taktiku, se neúčastní fyzicky v dané chvíli veřejně daného otevřeného konfliktu a tak získávají jen teoretické znalosti. V každém případě se zde na ukrajinském polygonu opět setkávají různé druhy zla, které by si chtěly v budoucnu usurpovat podle dílu svého přičinění zásluhy. K tomu však nedojde, protože jak již bylo sděleno, co platí pro vesmír, platí bezezbytku i pro samotné Rusko – neprohraje – neustoupí – zvítězí.

Konflikt v podobě, jak jej znáte, za pár měsíců skončí, ale nebude to jakýsi mír, po kterém toužíte a voláte. Není to totiž možné a to ze zcela prostého důvodu. Ani jedna strana, tedy ani ono dobro zastoupené Ruskem, ani Zlo celého prozápadního světa a jejich přívrženců, si nemůže dovolit prohrát. Prohra na straně zla by byla pro ně, a oni jsou si toho plně vědomi, jejich absolutní konec a tím koncem je zde myšleno konec pobytu na této planetě zemi, protože zlo bude tentokráte smeteno a vytrháno i s kořeny. Jinak by se znovu v čase objevilo. Prohra dobra by znamenala konec lidského druhu na této planetě Zemi pro záchranu právě oné planety.

Z toho se dá usuzovat, že Zlo bude stále větší a rafinovanější, protože nemá co ztratit. Zanikne tak nebo tak, vyhrát nemůže, ví to, uvědomuje si to, a přesto se nevzdá. Bude obětovat cokoliv a kohokoliv, protože svou definitivní porážku si nebude chtít připustit.

A tohle je tedy, milý člověče, jakousi hádankou pro tebe. Ne pro nás, my víme, protože vše, čeho jsi ty sám nyní svědkem ve své fyzické podobě či formě na této planetě Zemi, se již stalo, to vše jsi stvořil sám, či jsi se na tom všem více či méně podílel. Nicméně jsi to zasel, byl jsi účasten a nyní nechceš přijmout plody svého setí. Sklidíš však bezezbytku a již mnohokráte to bylo zde sděleno. Musíš sklidit, to je zákon a nelze jej změnit ani pozměnit. Pokud bys nezačal sklízet, nikdy by ses neprobudil, nikdy by se věci, které se stanou tvou součástí, neuložily do tvého vědomí, do DNA jak to nazýváte, a znovu a znovu by ses nechal oklamat Zlem jedné či druhé strany.

Zlo se začne navzájem stavět nyní proti sobě navzájem, to bude cesta, kdy se budeš probouzet a ve svém pobuzení začneš podporovat dobro. To je jediná cesta, kterou se můžeš ještě zachránit, nebo dát šanci přeživším po tomto boji, který bude něčím, co jsi ještě nezažil. Mocné zákony vesmíru stojí na straně Ruska, stojí na straně Vladimíra, jsou mocné a přesto neměnné a tak budeš trpět a prosit, potečou potoky slz stejně jako potoky krve. Tohle vše přijde pro tvé probuzení. Tohle vše přijde a tohle vše pochází ze zákonů vesmíru a tedy ze zákonů samotného Stvořitele.

26.1.2023

 

Předcházející text ................Neprohraje - neustoupí - zvítězí.

Následné povídání ................Už to není na tobě.

Prostor pro diskuzi ..............Prostor pro diskuzi 2023