Kdo jsi člověče.

Abys mohl tuhle planetu, kterou zde nazýváš Zemí, obývat, musel ses v jiném jemnohmotném světě rozhodnout a přijmout tohle fyzické tělo, které obýváš. Nebyli to rodiče, kdo rozhodli, kdo a proč se zde vtělí a za jakým účelem. Byla to tvá Duše, která zde vstoupila dobrovolně a vstoupila zde na předem určené místo a do předem určené rodiny i doby. Nic ve tvém životě co prožíváš, s čím se setkáváš a co se ti děje, není náhoda.

Základní informaci, kterou bys měl přijmout a plně si ji uvědomovat je, že nejsi tím, kým si myslíš, že jsi. Nejsi ta ruka, kterou máš a o kterou můžeš přijít. Nejsi ani nohou, jednou či druhou. O obě můžeš přijít, a přesto budeš či můžeš žít dále. Ty nejsi zjednodušeně tohle tělo, které obýváš, jsi něco, někdo zcela jiný. Kým vlastně jsi, můžeme nyní ponechat stranou, protože na to máš celý zbytek svého pozemského života, abys na to přišel.

Otázkou tedy je a lidstvo si ji klade stále a i tebe nepochybně již mnohokráte napadla, proč jsi tedy zde. Mimo jiné také proto, abys na to přišel. Než však na to přijdeš, tak si, milý člověče, uvědom, že jsi byl stvořen někým, něčím, nějak. Je v danou chvíli docela jedno, jak toto samotné stvoření budeš nazývat, zda Stvořitel, Bůh či jakkoliv jinak. Na tom v dané chvíli a pro tvůj nejbližší vývoj zde opravdu nezáleží. Pokud se podíváš jen o malý kousek dále, pak si také ale musíš uvědomit, že ten kdo tě stvořil, kdo tohle vše dovolil, aby tomu tak bylo, měl a má nějaký cíl. Když připustíš, že tedy někdo za tvým stvořením je a jinak to ani není možné, pak si také zcela jasně musíš uvědomit, že ten kdo tě stvořil, měl nejen nějaký cíl, ale dal ti také pravidla, podle kterých se můžeš či máš rozvíjet. Dané stvoření bylo však tak velkorysé, že ti dalo ještě navíc svobodnou vůli.

Na výše uvedeném není snad nic, co by bylo nesrozumitelné anebo nepochopitelné, takže se posuneme o kousek dále. Pokud tě tedy někdo stvořil, pak tě také někdo řídí, vede či ovládá. A už tady máme docela velkou směsici věcí, ale stále je to jednoduché a prosté.

Byl jsi stvořen, bylo ti umožněno zde vstoupit, aby se tak mohlo stát, musel jsi přijmout tohle fyzické tělo, které v dané chvíli máš či obýváš. Nesnažme se zde slovíčkařit, protože to bychom se daleko nedostali a jedinou snahou zde je, dát do přijatelných slov věci tak, abys je dokázal ze své současné úrovně svého nízkého vědomí přece jen přijmout. Záměrně zde neříkám pochopit, protože to v mnohém není až tak důležité. Pochopit věci můžeme až o mnoho let později, nejprve je musíme umět přijmout. Ve svém osobním životě ses jistě setkal již mnohokráte s tím, že jsi věcem nerozuměl a pochopil jsi mnohé až s odstupem delšího či kratšího času.

Vraťme se tedy k tomu, že ti někdo dal možnost se zde vtělit v podobě tohoto tvého fyzického těla. Dal ti svobodnou vůli, na základě které se můžeš sám kdykoliv rozhodnout. Tady to ale nekončí, protože ještě jsou zde věci ve smyslu toho, že pokud tě někdo stvořil a dal ti svobodnou vůli a umožnil ti zde vstoupit na tuhle planetu zemi, něco od tebe očekává. Tím něčím zjednodušeně bude právě to, že se zde na této planetě budeš rozvíjet, budeš vědomě rozvíjet své vědomí a tím budeš rozvíjet nejen sebe, ale budeš se jako jednotlivec podílet také na rozvoji celkového vědomí. Ten, kdo ti tohle vše umožnil, ti také slíbil, že tě bude vést a to na každém tvém kroku, bude součástí tebe a ty se máš stát jeho součástí. Než ses zde vtělil, prošel jsi z místa odkud pocházíš mnohým, bylo ti to vše pečlivě vysvětleno a ty jsi se vším souhlasil. Bylo ti také jasně sděleno, že jsou zde řekněme zákony, které jsou součástí všeho stvoření. A jsou zde za jednoduchým účelem, aby se celek, který dnes nazýváme zde vesmírem, udržel pohromadě a aby se nerozpadl, aby bylo zabráněno jakémukoliv zničení toho, co není tvoje. Jen ti to vše bylo umožněno užívat, ale opět tohle vše máš jen rozvíjet. Nikdy ses neměl snažit a nemáš se nikdy snažit stavět do role toho, kdo tě stvořil a povyšovat se nad něj. Máš dojít ve svém srdci k Lásce a pokoře.

Protože, a nyní to již nazvěme Stvořením, které v dané chvíli bylo Světlem všeho a všech, dalo k dispozici svobodnou volbu, stalo se, že část onoho Světla se oddělila a vznikla Temnota. V celém vesmíru se tak objevily dvě strany. Jednou z nich bylo Světlo a tou druhou se stala Temnota. Vše však pochází z jednoho a tak není zcela žádných pochyb o tom, že Temnota jakéhokoliv druhu a postavení, byť zde může klíčit a růst nekonečně dlouho, by snad někdy mohla nad samotným Stvořitelem zvítězit.

Zcela zjednodušeně, milý člověče. Tebe může a bude nejvíce zajímat jednak tvůj osobní život a dále pak tahle planeta, kterou obýváš, ale není tvoje a není ani tvým domovem. Pokud to vezmeme z té srozumitelnější a jednodušší otázky a tou je ona planeta, pak vůbec nepochybuj o tom, že nikdy - a opakuji to zde znovu a vryj si to do paměti - nikdy nebude žádné lidské bytosti, která obývá tuhle planetu dovoleno, aby došlo k totálnímu zničení. Ve chvíli, kdy by k tomuto mělo dojít, bude tomu zabráněno a současné lidstvo klidně a bezezbytku vymazáno z povrchu této planety. Na tomto není nic, zcela nic nepochopitelného. Tak jako se domníváš ze svého naivního pohledu, že ti zde snad něco patří, protože k tomu vlastníš nějaké pozemské doklady, říkám ti, nepatří ti zde nic, vše ti je dovoleno jen užívat. Je jen jeden, kterému tohle vše „pozemské“ patří, je jen jeden Stvořitel, který tohle v čase vytvořil a je jen jeden, který ti dal možnost tohle užívat, aby ses rozvíjel. Zjednodušeně je to vše jeho, on je pán, on je Stvořitel a jen díky němu zde jsi. A i kdyby ty jsi měl zhynout, tahle planeta zde zůstane. Nikdy ti nebude ani dovoleno, abys ji zdevastoval do nezvratné podoby. To si skutečně vše pamatuj a važ si toho, že zde jsi, že ji obýváš a začni naplňovat to, co jsi slíbil, než jsi zde sestoupil.

Doufám, že jsi pochopil, jak to bude s planetou jako takovou. Vraťme se tedy k tobě, jak to bude s tebou, milý člověče. Byl jsi stvořen, bylo ti umožněno zde pobývat a to za jasným účelem. Znovu opakuji, byla ti dána svobodná vůle tak, jako všem ostatním. Byl jsi a stále můžeš být pod ochranou a stejně tak pod vedením Světla samotného. Můžeš a měl ses stát součástí Stvořitele tak, jako je on součástí tebe. Pak bys byl, budeš či jsi také součástí celku, protože nic není odděleno. Stalo se však, jak ti zde bylo sděleno, že je zde také strana Temnoty. Od chvíle, kdy se ona část od Světla oddělila a byla stvořena, snaží se ovládat a posilovat svou moc. Strana Temnoty stejně jako strana Světla je pro tebe neviditelná, to však neznamená, jak bylo výše vysvětleno, že neexistuje. Jen jsou to pro tebe věci nehmatatelné. Temnota se nyní snaží na tebe působit stejně jako Světlo, a protože máš svobodnou vůli, můžeš si vybrat, pod kterými energiemi budeš, kým, proč a kdy se necháš vést.

Tak, jak bylo sděleno, že některé věci máš přijmout, aniž bys jim v dané chvíli porozuměl, tak přijmi i zcela nepopíratelný fakt, že jednak není nic ve tvém životě náhoda a stále jsi pod vlivem jedné nebo druhé strany. Je jen a jen na tobě, naučit se rozpoznávat a je jen na tobě, kým se tedy necháš vést. Každý tvůj čin je semínkem, které jsi zasel, a každé takové semínko jednoho dne vzklíčí a ty sám, a opakuji to znovu, jen ty sám, jednoho dne, až nadejde čas, sklidíš, co jsi sám zasel. A nezapomeň, seješ pod vlivem jedné anebo druhé strany, a je to jen tvá svobodná vůle a jen ty sám se rozhoduješ.

Tvůj osobní růst by nebyl možný, pokud by ses nesetkal ve svém životě s různými zkouškami a nástrahami. Každá zkouška, kterou projdeš, tě posunuje ve tvém vlastním vědomí výš a výš. Každá emoce, které jsi vystaven, a kterou zpracuješ, tě posouvá. Tvé vědomí se tedy rozšiřuje a posunuje výš a výše jen na základě zpracovaných emocí a proto jsi byl, jsi a budeš tomuto všemu vystavován. Vesmír je však milosrdný a nikdy tě nevystaví žádné zkoušce, na kterou nejsi připraven. Pokud ji nezvládneš, není to o tom, že bys to nedokázal, je to o tom, že máš v sobě ukrytý strach a ten má mnoho podob anebo nejsi ještě připraven. Nikdy se však neposuneš dále, dokud neprojdeš danou zkouškou, protože jí budeš vystavován znovu a znovu. Tak dlouho, dokud to nezvládneš, mimo jiné je to jedna z věcí, proč jsi zde na této planetě.

Rozšiřování vědomí nikdy nekončí, je to nekončící proces a je jen na tobě, jak vysoko se sám chceš dostat a dostaneš. Podle toho bude s tvou Duší, tvým vyšším Já, nakládáno až jednoho dne odložíš tohle fyzické tělo. Prach jsi a v prach se obrátíš, to je svatou pravdou. Týká se to však jen a pouze tvého fyzického těla, protože jakousi smrtí tvého fyzického těla nic nekončí. A znovu ti jasně sděluji „nejsi tím, kým si myslíš, že jsi“.

Ber to tak, že jsi zde, jak se říká ve škole, a máš se stále jen a jen učit. To, s čím se setkáš ve svém životě ať je to cokoliv, to ty zde nazýváš realitou, ale ona realita byla stvořena daleko dříve, než ses s ní setkal v tom svém fyzickém žití zde. To si opět uvědom a není v dané chvíli opět důležité, zda to chápeš či nikoliv, přijmi to jako fakt a tvůj život se změní, protože jej budeš tvořit od té chvíle jinak. Temnota jako neviditelný zdroj energie, která se snaží na tebe také stále působit, tě může jednoho dne pohltit, protože se bude vydávat za dobro. I tohle je škola poznání, protože se musíš naučit prociťovat věci srdcem. Pokud podlehneš straně temna a stane se, že tě plně ovládne, můžeš nadobro ztratit kontakt se Světlem a staneš se zde zhmotněným tělesným ZLEM.

A temnota kolem tebe na této planetě zemi nabyla takových rozměrů a moci, že se zviditelnila v samé podobě fyzického těla. Pokud jsi zcela nepochopil slova výše uvedená, pokusím se ti to říci ještě jinak. Formou, kterou už bys měl pochopit, pokud jsi zcela neztratil onen zdravý selský rozum a tvé vědomí se nepropadlo hluboko pod vrstvu balastu.

Jsi zde, aby ses učil a rozvíjel své vědomí, to děláš mimo jiné na základě toho, že se ve svém životě setkáš s překážkami, zkouškami chceš-li. Byl jsi to mimo jiné ty, kdo slepě přihlížel tomu, jak se ZLO na planetě šíří. Zlo se mohlo transformovat a plně ovládnout fyzická těla jen a výhradně tvým přihlížením, bez toho aniž bys v minulosti kdykoliv proti tomu zasáhl. Dnes se s ním setkáváš, a pokud s tím vším, s čím se tedy ty sám ve svém fyzickém těle setkáváš, nesouhlasíš a vnímáš, že tohle je zhmotněné fyzické zlo, je tvou povinností, pozor ne právem, ale povinností, proti tomuto zasáhnout a zastavit jej. Můžeš si myslet, že jsi sám, že to nedokážeš. Můžeš si myslet cokoliv, ale tohle vše jsou pak jen myšlenky, pocházející ne ze srdce, ale z rozumu. Jsou to myšlenky, které když neopustíš a nebudeš se zamýšlet jinak, pak v čase i tebe tohle fyzické zlo postihne a jednoho dne pohltí zcela. Můžeš a nemusíš tomu věřit, protože máš svobodnou volbu, ale nezapomeň, co bylo zmíněno. Nejsi sám, jsi stále pod ochranou, pokud a dokud jdeš správnou cestou a je takových mnoho. A hlavně nezapomínej, že zlo, se kterým se setkáváš, je jen a pouze v dané chvíli stále onou osobní zkouškou. Ty sám se musíš rozhodnout. Zastavíš tohle zlo, jsi ještě na takové vědomé úrovni, že si tohle vše uvědomuješ, že pokud se tomuto ty sám nepostavíš, nic se nezmění a zlo bude narůstat, až jednoho dne pohltí i tebe? Vesmír jako celek nikdy nezasáhne do našich rozhodnutí a do našeho vývoje pokud nebude přímo ohrožena planeta jako taková anebo dokud nepožádáš. Ne kvůli sobě, aby se tobě lépe žilo, ne kvůli druhým, protože ti jich je líto, ale protože jsi dosáhl úrovně vědomí, kdy si uvědomuješ, chápeš a víš, že ZLU je potřeba se postavit, ať už má na sobě podobu jakoukoliv. Požádej a bude ti dáno, ale nezapomeň, že sám musíš sklidit také každé jedno zrno, co jsi zasel. To je zákon a platí bezezbytku pro všechny. To je vesmírný zákon a ten nedělá rozdílu mezi tím, kým zde jsi a kolik peněz máš či jakého postavení jsi dosáhl.

Povídat bychom si v podobné formě a podobě mohli dlouho, přesto pro tuhle chvíli ti bylo sděleno tolik, že pochopit a přijmout jen z části tento text tě osvobodí. Už víš, kým či čím vlastně jsi. Pro tuhle chvíli a tento čas bude plně stačit, když přijmeš to, čím chceš být. Zda Světlem, které budeš šířit dále už jen tím, že se jím staneš, nebo jsi či budeš Temnotou, kterou stejně tak můžeš a budeš posilovat. Tuhle planetu, kterou nazýváš Zemí, jednoho dne opustíš, ať už budeš na té či druhé straně, to je nepopíratelným fakt, který bys také měl přijmout. Otázkou jen bude, po smrti tvého fyzického těla, kam se vydá dále tvá Duše, tvé vyšší Já. A věř, že tohle je v dané chvíli zcela zbytečné ti vysvětlovat, protože bys nechápal, nevěřil a dokonce snad ani nepřijal, že tak tomu bude. Ale věř, že tak tomu je. Je to na tobě. Zvol si cestu, protože tě čekají zkoušky, jak na tom jsi a zda jsi připraven. Máš povinnost postavit se ZLU, pokud jej vnímáš a ze své úrovně vědomí si uvědomuješ, že se tak děje. Pokud se nepostavíš ZLU a nezastavíš jej, pak se sám pomalu stáváš ZLEM. Na tom není nic k nepochopení.

S Láskou a v Lásce

 

Předcházející text ..................Je mi smutno.

Následné povídání ................Zastavení zjevného fyzického ZLA

Prostor pro diskuzi ............... Prostor pro diskuzi 2021