Zastavení zjevného fyzického ZLA

 

Milý člověče, tahle meditace která směřuje k zastavení fyzického ZLA, které se v dané době mezi námi šíří jako mor nebyla vytvořena žádnou Duší, která obývá v dané chvíli fyzické tělo a pobývá na dané planetě Zemi. Byla přijata za podpory a pod dohledem vyspělých Duší.

Čti prosím výhradně svým srdcem.

Jsem Duše, která se vtělila do tohoto fyzického těla a v dané chvíli na nějaký přesněji nespecifikovaný čas obývá tuhle planetu Zemi.

Již dlouhý čas vnímám nesvobodu a bezmoc, kterou zde zažívám a to i přesto, že svobodu volby jsem od tebe samotného Stvořitele měl a přinesl jsem si ji zde na tuhle plenu Zemi.

V dané chvíli zde však sedím s myšlenkami k tobě i na tebe.

Sedím zde a kladu si spousty otázek a odpovědí se mi nedostává. Jsem si vědom, že nejsem sám, vím, uvědomuji si, vnímám a cítím to, že mám kolem sebe své průvodce i strážné anděly. Nepochybuji o tom, že mne stále vedete a ukazujete mi směr.

Přesto vše nebo právě proto, zde v dané chvíli sedím a hledám odpověď.

Hledám odpověď na otázku ke komu se obrátit, koho v tomto nekonečném láskyplném vesmíru, který je Světlem a domovem samotného Stvořitele, požádat. Tuhle otázku si zde v dané chvíli kladu, protože nevím.

Nevím, kdo je v dané chvíli tím nejpovolanějším. Obracím se tedy k celému vesmíru, který je tvořen samotným Světlem a Jednotou. Obracím se k vám a obracím se zároveň k našim čtyřem patronům.

Obracím se k tobě samotnému Kristu, k tobě archanděli Michaeli, k tobě Thovte a k tobě nejlaskavější Panno Marie.

Nejsem zde sám, jsem zde za všechny hledající.

Prosíme, žádáme s Láskou k vám a s Láskou v našich srdcích, šiřte naši zprávu po celém rozsáhlém vesmíru, ať se prosba či žádost o pomoc dostane k rukám nejpovolanějších.

 

Žádáme naléhavě o pomoc.

 

Jsem si vědom toho, že tahle planeta země není mým skutečným domovem, přesto zde v dané chvíli pobývá má Duše, která je součástí tohoto mého fyzického těla. Jsem tedy zde, miluji tuhle zem, jsem hrdý na to, co zde vybudovali a dokázali naši předkové. Po celá staletí bojovali za to, abychom se my, jejich fyzické děti, zde měli lépe. Bohužel již dlouhodobě zde vládne z mého pohledu ZLO. ZLO, které se šíří jako mor a brání nám v rozvoji našich Duší zde. ZLO, které zde vládne a plně se chopilo moci, dokázalo díky naší nepozornosti vést nás cestou, kterou oni sami chtěli a tvořili to způsobem, kdy se ono ZLO vydávalo za dobro.

Ano mohli a měli jsme to prohlédnout, protože i proto zde jsme, abychom se naučili rozpoznávat. Nic z toho nelze popřít a plně si to uvědomujeme. Byť zde sedím sám, hledám cesty, mluvím k vám, prosím a žádám a mohlo by se zdát, že zde k vám, promlouvá jen má ojedinělá Duše, není tomu tak. Je nás mnoho, jen mnohé svírá ona nevědomost, do které jsme propadli, strach o své blízké, práci a podobně. Přesto je mnoho Duší připravených povstat a jít dále. Znovu se učit a nabývat pozvolna ono vědomí, které jsme potlačili.

Přes všechny zákony vesmíru, které jsme sami zde porušovali, si však uvědomujeme, že tohle ZLO, které v dané chvíli má neomezenou moc a jehož vliv se každým dnem zvětšuje, musíme nějakým způsobem zastavit. Pokud se tak nestane a nám se nepodaří zcela zastavit šíření tohoto ZLA, může to dojít až do podoby, kdy nejen že zhynem jako lidstvo, které by v čase jistě šlo nahradit novým druhem, ale pravděpodobně by zanikla i tahle nádherná planeta. Nachází se zde dnes tolik jaderných zbraní, že by ji to zcela zničilo. Nežádáme vás tedy o pomoc pro sebe sama, žádáme o pomoc pro budoucnost našeho bytí, žádáme o pomoc pro zachování samotné planety, kterou nazýváme Zemi.

Jsem si plně vědom toho, že toto ZLO zde, se vytvořilo a sílilo jen díky nám, kvůli naší lhostejnosti a dovolili jsme, aby se rozrostlo do dnešní podoby. Jsem si vědom i toho, že co jsme zde stvořili, co jsme zaseli, musíme také sklidit, protože tak je vesmírnými zákony dáno. Většina dnešních Duší ve svých fyzických tělech nepochybně přijme všechny důsledky a dopady našich rozhodnutí a naší svobodné volby. Přesto ZLO, které se dostalo k moci a dosáhlo současných rozměrů, musíme zastavit.

Prosím pomozte nám izolovat tohle ZLO.

 

Naším úmyslem není se mstít, naším zájmem je, aby tohle ZLO, které se zde projevilo ve skutečné a prokazatelně viditelné fyzické formě v podobě konkrétních fyzických těl, bylo zastaveno a aby každý jeden z těch, co ZLO šířili či šíří, pocítili plně ve vlastních prožitcích útrapy, které lidem samotným a této planetě způsobili.

Nežádáme o nic, co by jakkoliv mohlo poškodit samotné Světlo či by bylo proti zákonům samotného Stvořitele. Pokud jsou či budou věci, o které žádáme v souladu, pak nás prosím vyslyšte a vytvořte, oč žádáme.

Naším záměrem zde je vytvořit kolem každého jednoho níže uvedeného fyzického těla, které se jakkoliv podílelo či podílí na současném stavu, který nás sužuje, vytvořit takové ochrany, aby jakékoliv ZLO, které daná bytost vytvoří, se nedostalo přes ochranné a energetické ochrany ven a obrátilo se ve dvojnásobné síle proti tomu, kdo je vytvořil.

Naším záměrem je ponechat v uzavřeném prostoru kolem daných těl všechny entity, které se tam nachází.

Nebudeme je nikterak čistit ani odvádět. Každá jedna Duše daného fyzického těla se kdykoliv stále může obrátit ke Světlu a pokud se tak nestane, ať je tedy jejich vlastní entity zcela zahubí.

Naše slova jsou zde nedokonalá a jen velmi těžko se do slov zde dávají věci tak, aby bylo zcela jasné a srozumitelné, oč žádáme, oč prosíme, oč nám v danou chvíli jde. Nepochybuji však, že vy víte, co cítíme ve svých srdcích a oč nám zde skutečně jde. Naším cílem není kohokoliv vědomě poškodit a věříme, že naše činy zde jsou v souladu s vesmírnými zákony a zákony samotného Stvořitele. Pokud by tomu však tak nebylo, ať se tedy nestane nic z toho, oč žádáme, jen se pak cítíme bezmocní, sami se tomuto ZLU bez pomoci postavit.

To, oč nám skutečně jde, je zcela zastavit šíření tohoto ZLA a započít novou epochu lidstva. Pomozte nám vytvořit z české republiky místo, odkud se následně bude do celého světa šířit skutečná Láska a Jednota. Místo, na kterém se začnou plně učit a dodržovat jednotné vesmírné zákony pro celé lidstvo.

Vše jednoho dne pomine a tak i tato situace, které zde nyní čelíme, se nepochybně jednoho dne změní, aniž bychom dnes třeba žádali o pomoc. Jsme však zde na Zemi, abychom rozvíjeli své vědomí a něčemu se naučili. Naše vědomí je v dané chvíli na takové úrovni, že jsme si vědomi, že bez pomoci a spolupráce ze Světla to nezvládneme. Naše úroveň vědomí nám dnes říká, že máme požádat o pomoc a jen tak a jen pak budeme vyslyšeni.

Obracíme se tedy k vám a žádáme, protože tohle sami nedokážeme, potřebujeme pomoc, potřebujeme Vaší pomoc a tak o ní zde s pokorou a Láskou v našich srdcích žádáme.

 

Žádáme tedy v dané chvíli a v tomto čase o ochranné a energetické obaly kolem každé jedné bytosti, která se jakkoliv podílí či podílela na šíření ZLA a to především v podobě jakési pandemie coronaviru.

Žádáme, aby tyto ochranné a energetické obaly byly zároveň vytvořeny kolem všech přisluhovačů, kteří se podílí či podíleli na šíření ZLA.

Žádáme, aby se veřejně zcela a plně ukázala a projevila jejich pravá tvář, která se mnohdy ještě skrývá za dobrotou, laskavostí a zájmem o tento lid.

Žádáme, aby každý jeden z nich na vlastní kůži prožíval vše, co způsobil či způsobuje lidem této země a zemi samotné.

Žádáme, aby z energetických obalů kolem jejich těl nemohlo projít ven nic, co by bylo proti vesmírným zákonům a proti lidu této země a zemi samotné.

Žádáme, aby jakékoliv entity, které se budou kolem kterékoliv dané bytosti nacházet, se staly plně součástí jejich života a to až do úplného sebezničení, pokud se daná bytost neobrátí ke Světlu, neuzná plně svá pochybení a nenapraví škody, které napáchala.

Žádáme, aby se přes ochranné a energetické ochrany nemohlo k bytostem zvenčí dostat nic a to v žádné podobě a formě, pokud to nepochází ze Světla.

Žádáme, aby dané bytosti byly zvenčí odpojeny od všeho a všech, co je jakkoliv posiluje či podporuje v páchání a šíření současného ZLA.

 

 

Vytvoření samotných ochran

Žádáme tedy, aby v současné chvíli byl kolem každé jedné z výše uvedených bytostí vytvořen ochranný zrcadlový obal a to tak, aby zrcadlo směřovalo dovnitř.

Žádáme, aby za tímto ochranným zrcadlem byl vytvořen zlatý ochranný a energetický obal samotného Krista.

Žádáme, aby za tímto zlatým ochranným a energetickým obalem byl vytvořen další ochranný obal a to v podobě dvou proti sobě ležících zrcadel tak, aby následně mohl být vzniklý prostor mezi zrcadly zaplněn energií Jednoty.

Žádáme všechny mistry energie Jednoty, aby spolu se svými anděly zaplnili vniklý meziprostor mezi dvěma proti sobě ležícími zrcadly energií Jednoty.

Za těmito zrcadly žádáme o ochranný a energetický obal tvořený energií archanděla Michaela.

Žádáme o další ochranný a energetický obal a tím jest ochranný a energetický obal tvořený energií samotné Panny Marie.

Za tímto obalem tvořeným energií Panny Marie žádáme opět o vytvoření zrcadlového obalu, který směřuje ven do volného prostoru vesmíru.

Kolem toho zrcadlového obalu žádáme sluneční anděly, aby se rozestavěli tak, aby se jejich sluneční paprsky směřující na zrcadlovou plochu odrážely do volného prostoru vesmíru tak, aby se k zrcadlům a tedy ochranným a energetickým obalům kolem daných bytostí, nemohla zvenčí přiblížit již žádná entita či jakákoliv jiná temná energie jakékoliv živé či neživé formy, která by je jakýmkoliv způsobem podporovala v šíření či páchání dalšího ZLA.

 

Slova k těm co páchají ZLO

Ať ti co šíří ZLO slyší ve svých uších ve dne i v noci.

Vědomí lidských Duší se probouzí a z Lásky a v Lásce tímto zastavujeme jakékoliv ZLO, které kdokoliv z výše uvedených šíří či páchá na svém lidu a k této planetě, kterou zde obýváme a nazýváme ji Zemí.

Nejsem ani Stvořitelem, ani soudcem, ale podle úrovně svého dnešního vědomí si uvědomuji a vnímám, že ztělesněné ZLO přichází a sílí a mou povinností je všemi dostupnými prostředky proti tomuto ZLU zasáhnout.

Na mé straně jsou všichni pracovníci světla a je jedno, zda pochází shora, nebo ze samotného středu naší Země.

Dnešním dnem tady a teď s Láskou k těm všem, co jsou na naší straně, jsem požádal, aby proti ZLU, které je zde pácháno, zakročili.

Jakým způsobem s tebou samotným bude naloženo je plně na nich a v jejich rukou, protože já nejsem ani nechci být tvým soudcem.

Od této chvíle jsi plně v rukou všeho Světla celého rozsáhlého vesmíru.

Podle úrovně mého vědomí tady a teď však nepochybuji, že tě zastaví, protože Světlo je mnohem mocnější než tvé ZLO, které zde ze svého fyzického těla mezi nás šíříš. Nepochybuji, že pokud se neobrátíš ke Světlu a nenapravíš křivdy, které jsi na svém lidu a této Zemi napáchal, nezbude z tebe nic než jen prach.

V zapomnění však neupadneš, protože nepochybuji, že lid se na základě Zla, které jsi zde šířil a páchal, poučí a bude se znovu učit a rozšiřovat své vlastní vědomí a posouvat je výš a výše. V čase se lid této Země stane jednotným a bude v Jednotě. Pak bude šířit toto učení po celé planetě Zemi.

Pokud je to v silách Světla a nejsou věci, o které žádáme v rozporu s vesmírnými zákony, pak ať se splní a naplní, oč zde žádáme právě tady a teď.

 

Děkujeme, že jste nás vyslyšeli a věříme, že budeme vyslyšeni a vaší pomoc a spolupráci pocítíme.

V dané chvíli žádáme ještě o vyslání energií Lásky a Jednoty ke všem bytostem a to na celém území české republiky. Zesilte prosím vaše energetické sítě a napojení jednotlivých bytostí na energie Jednoty a Lásky tak, aby to pociťovali a začali se probouzet a spoluutvářet tak místo na této Zemi, ze kterého se následně bude Láska a Jednota šířit po celé planetě Zemi. Jsme připraveni, jen potřebujeme vaší pomoc Lásku a energii.

 

Děkujeme, děkujeme, děkujeme.

Děkujeme všem, úplně všem z celého vesmíru tvořeného Světlem Láskou a Jednotou. Děkujeme, že jste nás vyslyšeli.

Děkujeme a uvědomujeme si, že vaše pomoc je naším závazkem.

Slibuji zde na tomto místě, že pokud budu pobývat v tomto fyzickém těle na této planetě Zemi, udělám vše co je v mých silách, abych Vás nezklamal.

Slibuji, že budu podle úrovně svého vědomí, které jsem zde doposud nabyl, šířit i nadále Světlo a podle mého nejlepšího svědomí také Světlem zde na této planetě budu.

Děkujeme znovu za vše, co pro nás děláte, a prosíme, zůstaňte s námi i nadále, protože jen díky vám a jen po vašem boku či vedení se zde můžeme nadále na této planetě rozvíjet.

Milujeme vás, byť je to někdy těžké v této fyzické podobě zde na Zemi.

Děkujeme, děkujeme, děkujeme.

Výše uvedený text byl oficiálně vyslán do vesmíru 8.3.2021. Pokud souzníš s textem za zastavení ZLA, se kterým se dnes setkáváme ve skutečné fyzické podobě a je tvým přáním zastavit ZLO, pak stačí tvůj tichý souhlas. Pokud máš zájem to ještě více podpořit – vrať se a „přečti to znovu, tentokráte již vědomě a srdcem“. Pokud s meditací souzníš, zavazuješ se být Světlem, a pokud jsi Světlem, pak budeš Světlo, a tím také tuhle meditaci šířit. Pamatuj však, že nemáš házet „perly sviním“.

pro lepší pochopení doporučuji k danému tématu znovu přečíst předchozí článek

a zde je jeden nepochybně zajímavý člének staršího data .....Jedni, nebo druzí.

Za sebe sama mohu slíbit, že nepřestanu bojovat proti ZLU a už vůbec ne proti ZLU, které se plně zjevilo ve fyzické formě. Tohle již nejsou neviditelné a nehmatatekné věci, ale zcela zjevné a viditelné. Pravidelně tak jako Shambhalu a pročišťování bytostí na ném seznamu provádím tak také pravidelně budu do vesmíru vysílat tuhle žádost a prosbu o pomoc.

K 13.3. 2021 k desáté hodině večerrní bylo na naší žádost již izolováno do ochranných a energetických kruhů pocházejících výhradně ze Světla 326 bytostí. Pokud tedy vesmír vyslyšel naše prvotní volání a tyto bytosti "izoloval" do svého Světla tak to bude a je již jen na bytostech samotných. Nepochybuji, že po každém dalším vyslání žádosti se bude počet navyšovat. Pokud jdeš člověče cestou Světla a tvé vědomí je v současné chvíli stále ještě na úrovni, že ti není jedno, že ZLO již nabylo fyzickou podobu, pak se připojíš a text jako takový budeš mezi svými šířit. 

Zastavme společně ZLO, které se nachází ve fyzické formě. 

 

Předcházející text ..................Kdo jsi člověče.

Následné povídání ................ Hluboký očistný proces

Prostor pro diskuzi ............... Prostor pro diskuzi 2021