Ve vlastním zájmu

 

V době, kdy jsem zde zveřejnil svůj první článek o jakémsi centrálním vytápění Borotína a následně se ke všemu vyjádřila i Radka jako jeden ze zastupitelů, jsem si myslel, že tohle tímto končí a věci jsou či budou tímto dostatečně vysvětleny a také vyřešeny. Domníval jsem se, že se dále tímto tématem zde nebudu muset zabývat, a že jsme tak s Radkou společně dostatečně ukázali na to, že celý projekt je od samotného počátku jakousi naivitou a opravdovou pohádkou a to především samotného starosty Borotína.

Byť jsem od toho všeho v podstatě nic neočekával, přesto jsem docela překvapen, jak se věci následně začaly vyvíjet, a protože mne to nenechává v klidu, jak se k tomuto jako občané stavíte, rozhodl jsem se dále celé toto dění sledovat a pokud to bude nutné, a budu to tak cítit, budu se zde pravidelně k tomuto tématu navracet, protože sám se na něm velmi učím.

Osobně se budu tomuto tématu věnovat do doby, než ze samotné obce přijde jasné NE pro daný projekt a tím bude ukončena hrozba zadlužení obce, ze kterého následně není úniku. Slibuji, že dokud obec neřekne jasné NE a bude se touto pohádkou dále zabývat, budu zde pravidelně zveřejňovat další a další informace a články a to nejen následně o pohádce centrální kotelny, ale upozorním na věci, které by obec měla řešit a neřeší, protože jedinou vidinou starosty je kotelna a tím se odkládají ostatní věci, které tíží občany a dlouhodobě se neřeší.

Náhody nejsou a tak ani toto nakonec není náhoda, že mi toto do života vstoupilo. A pokud někdo z vás je blíže obeznámen s děním, kterým se mimo jiné zabývám osobně a v mnohém pak i zde s Radkou na těchto stránkách, pak jistě víte, že jsem jedním z těch, který si je dnes plně vědom toho, proč je zde na této planetě zemi. Stejně tak jsem si plně vědom toho, že jsem tam nahoře dal slib, než jsem se zde do tohoto těla vtělil, a hodlám ten slib dodržet. Tím slibem bylo a je mimo jiné, že budu sloužit Bohu. Slovo Bůh pro mne není ani cizím pojmem a není to pro mne ani sprosté slovo. Nemám problém tohle vyslovit a mluvit o věcech mezi nebem a zemí. Tím Bohem však nemám na mysli toho, o kterém mluví v kostelech.  Zabývám se tím docela intenzivně a je mi jedno kdo si co myslí a kudy sám kráčí. Pokud se však dnes setkám s tím, že je pácháno zlo a vstoupí mi do cesty, pak bez rozdílu toho, koho se toto týká, se tomu postavím. A zde se zlo páchá. Je pácháno na obyvatelích Borotína, a protože se zde v dané době nacházím a toto mi vstoupilo do cesty, pak se tím zabývat budu. A pokud si někdo klade otázku, proč se tím zabývám a čeho chci dosáhnout, pak je odpověď jednoduchá. Zabývám se tím, protože mohu. Zabývám se tím, protože mi to vstoupilo do cesty. Zabývám se tím, protože se to týká mimo jiné mého partnera.  Zabývám se tím, protože zde žije mnoho starých a přestárlých občanů a ti se bránit neumí a nedokážou se v dané problematice plně a správně orientovat. Zabývám se tím, protože tohle je v samotném důsledku podvod řízený státem a vědomá likvidace obcí, ale o tom proč a jak tomu je až někdy jindy. A v neposlední řadě se tím zabývám, protože se tím dostatečně nezabýváte vy sami jako občané Borotína.

Byly zveřejněny doposud dva články k tomuto tématu a doposud se neobjevil nikdo, kdo by se k tomu v písemné formě na stránkách vyjádřil. I tohle z jistého pohledu ukazuje váš postoj k věcem, které se vás přímo týkají. Otázka je proč se k tomu nevyjádříte a odpověď není složitá a je jich samozřejmě více. Jedni mají strach, jiní jsou z jistého pohledu přestárlí a věří tomu, co jim starosta sdělí. Jiní mají se starostou jakýsi vztah a další to nezajímá, protože si myslí, že co si starosta vymyslí, se stejně zrealizuje a je zbytečné cokoliv říkat. V samém důsledku to však není jen o starostovi, byť je zde zmiňován, ale je to záležitost a postoj každého jednoho ze zastupitelů, protože ti dostali vaši důvěru v zastupování a jsou tam plně od toho, aby právě starostu „hlídali“.

Najdou se však i takoví, kterým to až tak úplně jedno není. Někteří zastavili již Radku na ulici a vyptávali se. Následně se zjistilo, že vlastně oni nesouhlasí se zadlužením, ale o tom jim nikdo neřekl. Jich se ptali, zda chtějí centrální vytápění, a že je to nebude stát více, než platí dnes, když si topí sami.  Samozřejmě i já bych to tedy za těchto podmínek chtěl, ale to je právě ona pohádka o jedné centrální kotelně se čtyřmi kotelnami a deseti kotli.

Našli se mezi vámi však i takoví, kteří přišli až zde domů za Radkou vypovídat se a sdělit svůj nesouhlas s postupem starosty. Věřím, že to co zde chybí nebo chybělo, je jen informovanost o tom všem, ale vůbec k tomu nemuselo dojít, protože tohle se nikdy mezi občany nemělo ani dostat, tak hloupý, předražený a naivní je to projekt.

Čekal bych, že se sám starosta ozve Radce a zeptá se jí, co se to děje. Neudělal to a nyní to je jen spekulace, ale možná se cítí být dotčený a bere si to osobně. Na tom všem však nezáleží, jak se cítí a jak to bere. Jako starosta se od slova starosta má starat, ale to se tentokrát nepovedlo.

Každému z nás se stane, že občas šlápne vedle, ale každý by měl umět přiznat chybu a navíc sám starosta z toho mohl vybruslit velice dobře, kdyby svolal zastupitele a řekl, no ulítl jsem, ale měli jste mne vzpamatovat, od toho vás zde mám. Nestalo se a chybu si přiznat sám doposud nechce. Namísto toho všeho v době, kdy se strojí sál pro obecní ples, svolá schůzi rady za účasti pana Picky a následně zveřejní na stránkách obce nějaké dvě pochybné smlouvy. Co se na radě přesně projednávalo a proč k tomu došlo, se asi nedovíme a v samém důsledku to není důležité. Pravdou však je a zůstane fakt, že se jednalo opět o kotelnu a vaše peníze. Zde se zřejmě nikdo ničeho nedopustil, přesto přece mohu zveřejnit, že k jednání došlo a hrát fér by znamenalo zajistit, aby tato informace byla i na stránkách úřadu, pokud jde o tak závažnou věc. Minimálně by pak nedocházelo k nějakým řečem co se šíří.

Je to opět další úlet starosty a svým jednáním ztrácí důvěryhodnost v celém tomto projektu a možná ne už jen na tomto projektu a to proto, že na zastupitelstvu, které proběhlo dne 19. ledna, byl zcela jasný závěr a schválen postup všemi přítomnými zastupiteli a to jednoznačně. Závěr zněl, cituji:

Návrh na usnesení č. 395: Zastupitelstvo pověřuje firmu Kasfin zpracováním Smlouvy o smlouvě budoucí o podmínkách připojení a odběru tepla z centrálního systému vytápění. Znění Smlouvy bude předem projednáno na zastupitelstvu. 

Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 395 bylo schváleno.

 

Pokud jsem tedy tomu, co bylo na posledním zastupitelstvu schváleno, dobře z veřejných zdrojů porozuměl, pak měl pan Picka předložit smlouvy a ty se měly na dalším zastupitelstvu schválit. Tak proč to, co bylo schváleno zastupitelstvem, pan starosta svévolně porušil, je pak otázkou.

Zveřejnit tyto dokumenty, jako je jakási smlouva o smlouvě budoucí a smlouva o věcném břemeni, je jako zveřejnit něčí rodný list. Nikomu to nic nedá a nic nepochopí, pokud nebudou k tomuto doplněny další údaje, čísla a vysvětlení.

 

Každý občan Borotína by nyní měl zpozornět.

Ve svém článku, který jsem tématu kotelny věnoval, jsem osobně mylně uvedl, že pokud někdo z vás podepíše smlouvu o smlouvě budoucí, pak jej to k ničemu nezavazuje. Bohužel jsem se mýlil a závazek zde je a to velmi vážný. Pokud podepíšete smlouvu o smlouvě budoucí v předloženém znění, jste v podstatě povinni podepsat následně smlouvu závaznou. Pokud tak neučiníte, vystavujete se případnému soudnímu stíhání. Svým podpisem stvrzujete, že jste to podepsali o své svobodné vůli a taktéž že jste nebyli v časové tísni. To, co se zde na vás jako občany Borotína připravuje, je legalizovaný podvod naší společnosti jako celku, protože je více než jasné a jisté, že věci se tak, jak je podepíšete, mít nebudou nejpozději po pěti letech, kdy se i obec následně vyváže ze smluv ohledně dotací a nejen může, ale musí následně do cen promítnout vše a tím se cena vyšplhá více než na dvojnásobek dnes slibované ceny.

Je mi líto kteréhokoliv staršího či přestárlého občana, kterých zde jistě není málo, a kteří se nedokážou v tom všem plně orientovat a nerozumí tomu. Tyto občany a mnohé další sám starosta již nyní svým jednáním poškozuje. Umím si představit nějakou babičku, která to v dobré víře podepíše a pak ji to někdo vysvětlí a ona si v sobě po zbytek života ponese své trápení, že to byla nakonec právě ona, kdo Borotín poškodil, že kdyby nepodepsala tak by se to nestalo a podobě. Stojím mimo jiné na straně všech těchto občanů, kterým v tom není jasno a naivně si myslí, že všichni kolem nich to myslí s nimi dobře. Osobně udělám maximum, aby se každý takovýto občan setkal s pravdivými informacemi a ne s těmi zavádějícími, které zde šíří pan Picka se starostou.

 

Již nyní jsme společně s Radkou investovali dohromady více jak 100 hodin času do toho všeho a vlastní finanční prostředky, abychom v rámci možností předali občanům Borotína ty správné informace. Roznesli jsme mimo jiné letáky do všech deseti okrajových částí a věřím, že si informace v rámci možností budete předávat.

Setkali jsme se však i s nepochopením při šíření informací v dobré víře a to na zdejší základní škole, kde Kuba, mladší syn Radky, si do školy vzal pár letáků, že je dá svým spolužákům, aby je doma dali rodičům. Oslovil ve škole učitelku, zda tohle může rozdat, a ta mu měla sdělit, že se na toto musí pozeptat paní ředitelky. Následně mu bylo sděleno, že letáčky rozdat nesmí, že toto do školy nepatří. Taktéž bylo voláno Radce do práce, kde ji bylo toto vše sděleno, aby se to vlastně již neopakovalo.

Jsem přinejmenším zaskočen tímto přístupem, protože vedení školy vědělo, oč se jedná, a tedy bych očekával, že bude mít zájem, aby se informace rozšířila. Jsem rozčarován nad tím, že toto do školy nepatří, byť bych s tím mohl souhlasit, a jistě že za určitých okolností souhlasím, ale nerozumím pak tomu, že děti neustále nosí ze školy různé katalogy, které jim jsou rozdávány učiteli. Stejně tak by pak do škol neměly patřit jiné pozvánky a letáky do divadel a jiných lákadel, které v samotném důsledku poškozují rodiny těchto dětí. I zde je to však vše jen o rodičích a přístupu toho, co kdo komu dovolí. Kuba ze školy přišel smutný a tak jsem mu řekl, že se nemá čeho obávat, že příště půjdu s ním a budeme to předávat před školou a každému ještě dáme lízátko. Z druhé strany měl ale radost, že nebyl posera, a že si letáky do školy vzal a chtěl je hrdě rozdat. Jo a z toho mám osobně radost. To celé je jen jako ukázka toho, jak jsme schopni se bezhlavě chovat. Škola by naopak žákům zde měla vysvětlit, proč podobné projekty nejsou prospěšné a jak mohou celou obec poškodit.

Vraťme se však ještě tedy malinko k informacím a nesmyslným číslům. Ve smlouvách o smlouvě budoucí je tedy uváděno, že jakýsi nájem za přípojku bude činit 200Kč. Každý občan by si měl uvědomit, že v této částce jsou a mají být zahrnuty veškeré náklady na úvěr a jiné režie všeho druhu. Toto jsou jediné peníze, které od vás obec získá na splácení úvěru. Pokud bychom zůstali již u mnou zveřejněných čísel, pak se vychází z 211 napojených míst. To znamená, že obec získá měsíčně na splácení úvěru cca 42tis. Kč. Přitom jen splátka měsíčně za úvěr, jak již bylo deklarováno, v optimálním případě 352tis.Kč/měsíčně. Tedy jen zde obec vytváří každý měsíc ztrátu ve výši cca 310 tis. Kč.

ČLOVĚČE,

 probuď se, co chceš ještě vědět více, snad nejsi slepým a hluchým jako ti všichni na radnici. Roční ztráta obce jen v částce za úvěr dosahuje nejméně 3 720 000 Kč. To je prosím ta optimální ztráta jen v úvěru za jeden rok. Kde na tohle chcete vzít?

Do roka po podepsání úvěru, pokud vám bude dán, je po všem. Nemáte vodovod, přijdete o školu, školku, všechny obecní budovy, lesy, ČOV a další věci. Nezbude vám nic než oči pro pláč a vymlouvat se pak můžete na kohokoliv, to už je jedno, protože tohle nejde vrátit.

 

O ano, vy přece máte ještě platbu za 1 GJ, kterou máte stanovenou na neuvěřitelných 300 Kč/ 1GJ. Tohle je další totální nesmysl a papír nejen snese vše, ale vše se dá udělat tak a napasovat tak, aby to vyšlo, jak potřebujeme. Bohužel na to, že vás nachytali na hruškách, přijdete pak pozdě, až něco podepíšete. Tahle cena je bohužel podmínkou dotačního titulu a nemůže být po dobu pěti let vyšší. To je další podvod těchto dotací, ale to by bylo vše na další dlouhá povídání, jak to chodí a proč tomu tak je. Samotná cena štěpky na výrobu 1 GJ je cca 170Kč včetně dopravy. Ve zbývajících 130Kč nemáte dostatek zdrojů ani na běžný provoz kotelny a její režie, mzdy a další. Z tohoto nepoužijete ani korunu na splácení úvěrů.

Navíc nikdo neřekl, kolik budou zálohy na spalné teplo v domácnosti.

Neřekli vám vůbec nic, ale mají váš předběžný souhlas, chtějí, abyste podepsali závazně smlouvy. Cožpak v tom, člověče, stále nevidíš byznys někoho jiného a prospěch někoho jiného, než ten tvůj.

 

NIC NEPODEPISUJ, ČLOVĚČE, vezmi rozum do hrsti, hůl do ruky a běž na ně. Občas je potřeba udělat průvan a vyčistit ten tíživý vzduch, aby se zase dobře dýchalo.

Je to na tobě, člověče, probuď se, a čím dříve, tím lépe. Nikdo to za tebe neudělá, starosta sní svůj sen, zastupitelé se také nechtějí probudit a tak je to na tobě milý člověče. PROBUĎ SE.

 

S Láskou a v Lásce Kája 

29.1.2017

předchozí povídání ...........Pohádka o centrálním vytápění Borotína

následné povídání ............. Starosta Borotína a zastupitelé

svůj názor můžete zaznament zde .....Prostor pro Vás