Financování ještě jednou.

S odstupem času bych se chtěla ještě jednou vrátit k otázce hospodaření – financování obce.

Již v předchozích textech bylo uvedeno, jak by se měl každý správný hospodář ke svým plánovaným investicím stavět. Bezesporu nebude v tomto ohledu rozdíl mezi obcí coby právnickou osobou a jakýmkoli občanem v pozici fyzické osoby vlastnící nějakou nemovitost. Nikdo z vás, ať už bydlíte v rodinném domě nebo pouze v bytě, nebude investovat do čehokoli nad rámec svých možností. Je tedy logické, že každý si hlídá kolik má dostupných finančních prostředků, případně jak vypadá jeho situace do budoucna. Zároveň si pak z pozice vlastníka, hospodáře a investora musíte stanovit pořadí potřebných investic, tedy rozhodnout se, co bude nutné pořídit a co zas až tolik nespěchá a lze to odložit třeba na příští rok. Jistě hlavním měřítkem pro vyhodnocení důležitosti  bude to, jaký bude mít investice přínos pro vás samotné. Uvedu příklad – nebudete asi kupovat a budovat bazén pokud vám poteče do střechy. Stejně tak si asi nekoupíte auto, pokud nikam nepotřebujete jezdit nebo dokonce nemáte řidičák. Zjednodušeně při každém vydání peněz hodnotíte, jaký to bude mít pro vás přínos. Nebudete jistě pořizovat něco jen na odiv okolí, když vy sami užitek z toho mít nebudete.

Zcela stejné to je u jakéhokoli podnikatele nebo obce. Obec má zvláštní postavení už v tom smyslu, že hospodaří s tzv. „obecním majetkem“, dalo by se říci majetkem, ve kterém mají podíl všichni její občané. Správcem tohoto majetku a hospodářem zde je zastupitelstvo v čele se starostou. Zastupitelé jsou tedy společně odpovědní za to, vyhodnotit potřebnost a důležitost investic a způsob nakládání se svěřeným majetkem. Musí si stanovit priority a měli by je srozumitelně a veřejně vysvětlit všem občanům.

Když si uvědomíme, že takto to je, je pak s podivem, že se obec odmítá postavit čelem k otázkám byť jen hospodaření v loňském roce. Proč odmítá srozumitelným způsobem sdělit výsledek hospodaření? A že je přece zjevný ze zveřejněných dokumentů? No tak právě proto by bylo vhodné mnoho číselných údajů vážících se právě k roku 2018 vysvětlit. Protože obec to z neznámých důvodů neudělala, pokusím se to zde několika větami shrnout já.

Pod pojmem hospodaření obce budeme v tuto chvíli myslet její financování. Financování je pak rozdílem mezi příjmy a výdaji. Platí tak rovnice příjmy – výdaje = financování. Podle hodnotící zprávy za rok 2018 má naše obec díky vlastním investicím v loňském roce výsledek financování 3,5 mil. Kč ve ztrátě.  Na vysvětlenou, znamená to, že příjmy obce byly v daném roce o 3,5 mil Kč. nižší než její výdaje. Odrazila se v tom investice do dotovaných stavebních akcí, kde musela obec hradit z rozpočtu spoluúčast a hlavně vlastní investice bez dotace na stavební úpravy č.p. 88 na byty. Vše dohromady nás to stálo cca 8 mil. Kč z vlastních zdrojů. Pokud pak porovnáme výsledek hospodaření z roku 2017, zjistíme, že byl naopak kladný a to dokonce 4,4 mil Kč. Pokud si pak všechny finanční podklady dáte dohromady a vyhodnotíte, uvidíte, že obec v roce 2017 skončila se zůstatkem na účtech ve výši 7 mil. Kč, zatímco v roce 2018 z těchto účtů čerpala peníze na pokrytí vynaložených investic. Na účtech nám na konci roku zbylo řádově 2,3 mil Kč. Do záporných hodnot se obec jako taková nemůže teoreticky dostat, jednoduše nesmí. Jakýkoli schodek musí pokrýt buď snížením stavu peněžních prostředků na vlastních účtech nebo půjčkou, kterou bude v následujících letech splácet. Pokud naopak obec má vyšší příjmy než výdaje, je zpravidla přebytek uložen na vlastní účty obce.

 

Pokud si dáte někdo tu práci a vyhodnotíte si hospodaření naší obce za posledních cca 10 let, zjistíte, že dlouhodobě hospodaříme s větším či menším přebytkem a menším či větším zůstatkem na účtech. V roce 2018 jsme z mého pohledu velmi nehospodárně provedli vlastní investice. A jak se to mohlo stát? Nikdo z jednotlivých zastupitelů nemá ani v nejmenším tušení o hospodaření obce, o stavu jejích finančních prostředků na účtech, o jejích závazcích. Je snadné říci, že vše je přece zveřejněno a je to dostupné každému. Ale upřímně, kdo z občanů má nad rámec svých starostí čas a potřebu kontrolovat to, za co jsou placeni a odpovědni jiní. A nakonec si stále stojím za tím, co jsem již dříve uvedla, že zastupitelé při svém hlasování nemají úplné informace. Nejinak tomu bylo na poslední schůzi. Pokud se totiž všichni orientují ve finančních dokumentech tak, jak tvrdí, je s podivem, že se neptají. Jen k posledním dvěma rozpočtovým opatřením by bylo co vysvětlovat. A myslím, že zde to nespraví dobrá víra nebo překlep. Na druhou stranu pokud chce někdo důvěřivě naslouchat, jistě se každý číselný přesun dá odůvodnit nějakou libě znějící pohádkou. Zápis z poslední schůze je dnes již zveřejněn, a opět pouze jeho pracovní verze bez podpisů a bez všech příloh, takže v případě jakékoli nesrovnalosti to bude vše opět lehce vysvětleno. 

Cílem všeho tohoto snažení bylo ukázat, že není zde u nás vůle říci srozumitelně občanům, že jsme loni hodně přestřelili a letos bychom se měli krotit. Namísto toho budeme žádat o další dotace na projekty, které obec ve svém důsledku jen zatíží a nepřinesou hospodářský užitek. Budeme se sice moci pochlubit těm, kdo tudy projíždí, že máme několik vybavených hřišť za velké peníze, ale kolik procent našich občanů je využije? A právě tohle hledisko by mělo být hlavním měřítkem každé investice.   

A proč je u nás stav takový, jaký je? Zjednodušeně řečeno proto, že je zde dlouhodobě zajetý způsob vedení obce a hospodaření, které nikdo nerozporuje a lidé se o něj vlastně ani nezajímají. Možná si myslí, že se jich to až tak netýká, ovšem to je omyl. A jak to změnit? Restartovat způsob vedení, změnit přístup a hodnocení plánovaných akcí. Dalo by se říci – nechat doběhnout to, co se už zastavit nedá, pak vyhodnotit situaci a přistoupit k dalším investicím jinak. Změnit způsob dosavadního vedení a myšlení. Odhlédnout od všech dotací a zaměřit se na to, co lidé zde žijící opravdu potřebují. Zároveň jako obec s mnoha osadami nesmíme zapomínat, že ony k nám také patří a jsou naší součástí.

Radka 11.3.2019

předchozí povídání ..............,,,A změny přichází.

následné povídání .................. Osobní poznámky 4 zasedání.

prostor pro dikuzi zde ............Diskuze Borotín 2019