Počkám.

 

Tohle bude doufám dnes jen docela krátké povídání, přesto zcela zásadní pro změny, které musí nastat. Přišel čas, kdy je potřeba celé řadě věcí, se kterými se zde potýkáme a jsme jejich každodenní  součástí říci zcela jasné NE.

Je zde v již v běhu po centrální kotelně další megalomanský projekt, za kterým opět nestojí nikdo jiný než sám starosta. Byl to opět z největší pravděpodobností jeho osobní zájem jako u kotelny tento projekt prosadit a zrealizovat. Jsem přesvědčen, podle dohledatelných údajů ze zápisů zastupitelstev, že občané ani zastupitelé nebyli zcela přesně a podrobně informováni co vše tento projekt přinese a o jaký skutečný objem peněz z vlastních zdrojů nakonec půjde.

Po rozsáhlých investicích z vlastních zdrojů, které proběhly v roce 2018 v řádech desítek milionů korun, je velmi pravděpodobné, že obec nemůže financovat další stavby, kde spoluúčast obce, může  sahat i přes hranici deseti milionů. Tyto stavby a především pak stavba školy nás pak v tom lepším případě přivedou do stavu, že pět a více let se nebude investovat do naprosto ničeho.

Dokud nebude doloženo a podloženo odbornou firmou „osobou“ na účetnictví a daně, že tyto stavby nezatíží naše hospodaření v dalších letech je potřeba pozastavit jakékoliv financování čehokoliv. To znamená pozastavit všechny byť již rozpracované stavby. A proto:

Vážený pane starosto.

Žádám vás, abyste využil svých možností a přehodnotil program jednání  schůze zastupitelstva, kterou jste svolal.

Žádám vás, abyste zařadil jako jediný a hlavní bod jednání – ekonomickou situaci obce s tím, že bude sděleno jednoznačně a jasně jak na tom obec je či byla jako celek k 1.1.2019 – budou zveřejněny stavy všech finančních účtů – stejně tak součet všech závazků vůči bankám a bude zveřejněn stav pohledávek a závazků.

 Žádám aby informace byly předloženy tak, aby jim zastupitelé a občané jako lajci plně porozuměli. Nestačí zde žádný odkaz nějaké účetní, že vše je možné dohledat na stránkách, protože to možné samozřejmě není. Jelikož sledujete tyto stránky máte dostatek času si tyto informace vytisknout a připravit.

Žádám, aby daná čísla či fakta, byla zveřejněna v zápise a byl k tomu doložen datum ke kterému dni jsou platná.

Dále pak žádám, abyste se vyjádřil k jednotlivým skutečnostem, které vyplývají ze  zveřejněných článků. Příklad sakrální zdi zda se budou provádět a proč nebo jak se s projektem naloží po zdokumentování, že stavba a tedy investice je zcela zbytečná – tělocvična – hřiště – škola a podobně.

Vážený pane starosto. Nežádám vás zde za mnohé naše spoluobčany o nic, co by bylo tajné a nebylo by možné zveřejnit či dokonce dohledat.

Pokud nebudete ochoten z jakéhokoliv důvodů požadované informace zveřejnit, protože si můžete  myslet, že osobně nemám právo o něco žádat  a nebo že jsem arogantní či budete jakkoliv jinak kličkovat, pak jen sděluji, že k tomu taktéž zaujmu svůj osobitý postoj. Žádám vás ve vší slušnosti a vím proč tak činím. Dávám vám příležitost a možnost alespoň jednou se opět zachovat vůči nám občanům slušně a nakonec by jste trochu té lidské slušnosti mohl také projevit tímto krokem sám k sobě.

 

Vážení zastupitelé.

Všichni z vás jste se voleb účastnili a to dobrovolně.  Dostali jste hlasy svých spoluobčanů a slíbili jste, že budete hájit jejich zájmy a rozvíjet tuto obec. Měli jste možnost se seznámit s mnohými pohledy a informacemi ve zveřejněných článcích, které jsem nenapsal jen já. Ty které jsem psal sám jsou v podstatě v souladu s tím, jak to vidí Radka. Tedy jeden z vašich spoluobčanů. Jsou zde však také články, které byly napsány výhradně Radkou. Ze všach článků jako celku vyznívá, že zde došlo či může dojít k závažným pochyběním a obec jako celek se může dostat do velmi vážné situace.

Jste v dané chvíli jediní, kdo se může a měl by se zasadit o vyřešení celé složité situace, pokud  se k věcem samotným na počátku svolené schůze zastupitelstva nepostaví čelem sám starosta a nepojme tuhle schůzi zcela jinak než bylo v původním plánu. Pokud se sám starosta od samotného počátku nerozhodne proto, že se zde zcela vyjasní a objasní všechny důležitosti z článků vzešlé je to již jen a jen na vás, abyste tak učinili.

Vážení zastupitelé je zde jen žádost o to co zajímá každého jednoho občana a tím je, jak na tom skutečně obec je, zda je zpracováno nezávislým subjektem vyhodnocení rizik okolo stavby škola. Zda a proč se má realizovat zakázka sakrálních zdí a podobně.

Uvědomte si prosím, že máte ze zákona celou řadu povinností a že ze stejného zákona jste pak plně odpovědní za každé zvednutí ruky. To není strašení to jen připomínám fakta, která jsou vám možná neznámá, protože jinak by jste nemohli být k věcem tak benevolentní. A zde se již nejedná o stovky tisíc. Ve hře jsou desítky milionů, ve hře je zda rok 2019 obec vůbec ustojí.

Pár slov závěrem:

Článek se jmenuje „počkám“ – ano počkám. Počkám na to jak dopadne schůze, protože to jaký bude výsledek záleží jen na vás samotných. Záleží to na starostovi a stejně tak na každém jednom zastupiteli. A já počkám. Počkám na to, jak k věcem přistoupíte a jak se podle nejlepšího vědomí a svědomí rozhodnete.Počkám zda jste schopni a ochotni dostát slibu, který jste při nástupu do funkce učinili. Počkám a pak na základě vašeho svobodného rozhodnutí se svobodně rozhodnu já. Dopředu nemohu popravdě říci, co bude a jak bude.To bych lhal či obelhával sebe, nebo vás a to opravdu nechci.Pokud nedodržíte slib, který jste dali, nerespektujete občana, nehájíte jeho zájmy. Sedíte pak na židlích, které si nezasloužíte. Pokud nejste ochotni zveřejnit věci na kterých není co tajit – naskýtá se otázka opačná co vlastně tajíte. No a z toho budu vycházet.

Věnoval jsem tomu osobně všechen, naprosto všechen čas za poslední dva měsíce. Radka tomu dala všechen svůj volný čas, který mohla. Takže by bylo naivní si myslet, že tímto to končí.

Za sebe mohu říci a slíbit, že tímto to začíná.

Nakonec ať daná schůze dopadne jakkoliv, věci se daly do pohybu a jsou v pohybu, byť se tak nemusí každému jevit. Den kdy bude schůze je a bude jakýmsi milníkem na nové cestě, kterou se tato obec jednoznačně musí vydat a vydala jen to ještě nemusí být nějaký čas vidět.

 

původně to zde mělo končit ¨

bohužel nám zde bylo vyhrožováno za účelem poškození a vyvolání strachu 

na toto budeme ještě zde reagovat 

naše rozhodnutí k hienismu za kterým stojí skupina lidí, kteří se nazývají

 " občané Borotína" 

po konzultaci s odborníky na právo

bude zveřejněno dnes mezi 20 - 21 hodinou.

trestné oznámení - Policie

Původně měl být výše napsaný článek zveřejněn již dopoledne. Bohužel se vyskytly skutečnosti, které toto pozdržely.

Objevil se zde anonymní dopis a je pravděpodobné, že jich bude více. Daný dopis nebyl adresován nám, nýbrž na vyšší místa za účelem pomluv a poškození především Radky. Naprostým hyenismem pak je, že do všeho zatahuje zde naše děti a tomu nebudu osobně se založenýma rukama přihlížet.

Nechutnosti daného textu zde nebudeme v dané chvíli zveřejňovat.  Podle textu lze však usuzovat, že jde pravděpodobně o samé volené pracovníky úřadu či spolupracovníky z jejich okolí. Byly zmiňovány a podávány informace takového druhu, že je pravděpodobné, že pochází ze zdrojů školy, přímo obecního úřadu nebo jiných „blízkých“ členů rodiny, nikdo tyto informace a pomluvy nemohl mít sám jako celek.

Nemáme v úmyslu však ukazovat na kohokoliv prstem a stejně tak nemáme jediný důvod se anonymy a hyenismem podobného druhu zabývat více než je opravdu potřebné a tak nezbývá než využít našich práv. Zvažujeme podat trestní oznámení na neznámou osobu, aby se věci prošetřily a vyšetřily. Nejednalo se o emailovou zprávu, nýbrž o věci které byly zaslány poštou. I tato skutečnost však ukazuje na to, že jde o lidi znalé a prošetřování bude složitější. Nicméně i toto je při dnešní technice a zájmu ze strany orgánů činných v trestním řízení prokázat a dokázat lze.

Pokud dojdeme až do fáze, že trestní oznámení bude podáno, pak ti kdo chtěli poškodit a zastrašit nás samotné, jen ublíží sobě a obecnímu úřadu jako celku. Policie bude konat, prověřovat, vyhodnocovat, vyptávat se, shromažďovat materiály. To je jediné čeho skupina pod názvem „občané Borotína“ dosáhla je a bude zvýšený zájem o naší obec.

Pokud má či kdykoliv v čase měl kdokoliv, kdo je zmiňován v článcích, pocit či dojem, že je napadán, že je mu vyhrožováno či je pomlouván, měl stejnou možnost, obrátit se na policii české republiky.

Nám v článcích zcela prokazatelně nešlo a nejde o poškození kohokoliv, jde nám o jedinou a prostou věc, kterou zde někteří přes svou zaslepenost neumí pochopit. Jde nám jen a výhradně o rozvoj tohoto katastrálního území. Prokázali a dokázali jsme to již u centrální kotelny, bohužel se z toho nikdo na obci nepoučil a stejně nesmyslné kroky se dějí nyní.

Každý anonymní dopis, či jakýkoliv jiný krok namísto toho, aby se zveřejnila fakta a vyvrátily tak naše domněnky, nevede a nepovede nakonec k ničemu jinému než k ještě větší mediální kampani.  To si prosím uvědomte. A ani to není vyhrůžka. Jen upozorňuji, jak se věci mají. Všechny texty zde zveřejněné nejsou anonymní a zadívat se zde může již zítra kdokoliv, koho třeba právě tento článek „trestní oznámení – policie“ zaujme tak, že bude jednat, protože ho to živí, je to jeho práce. Může jít o samotné novináře jakéhokoliv druhu, stejně tak o jiná média, která hledají senzaci. Může to zajít mnohem dále, nikdy nevíte, ke komu se to v jakém čase dostane.

Za sebe vám každému jednomu ze skupiny „občané Borotína“, kteří se sice nepodepsali jmenovitě, přesto jejich podpis je čitelný, doporučuji: zamyslete se nad sebou a sledujte, čeho jste nakonec dosáhli. Borotín díky vám bude známější, než si umíte vůbec představit, bohužel pro vás to jen mnoho věcí urychlí.

Pokud by se mne někdo zeptal, zda je mi vás líto? Ne, není a nestojíte mi osobně za to věnovat vám více času mimo toho času, který jsem ochoten věnovat trestnímu oznámení.

Popřál bych vám klidné spaní, bohužel zákony vesmíru tak nefungují. Každý kousek ZLA, který jste zrovna zaseli, sklidíte, pokud se dostanete do situace a ona brzy přijde, kdy se budete ptát sami sebe „proč já“, tak právě proto. Co zaseješ, to sklidíš.

20.2.2019

Radka v důsledků všech událostí posledních hodin znovu kontaktovala všechny zastupitele na které má emailovou adresu včetně samotného straosty s níže uvedeným textem a odkazem na dnešní článek. Tento krok byl učiněn z důvodů aby se nikdo nevymlouval ve smyslu "já jsem nic nevěděl". zbytek už je zítra opravdu jen na samotných zastupitelích a starostovi jak se věci budou následně vyvíjet.

 

Vážení zastupitelé!

Dovoluji si vás oslovit touto cestou ještě jednou. Každý z vás měl možnost v případě zájmu seznámit se s některými mými názory a pohledy na dění v  obci. Kolik času tomu kdo z vás věnoval, je nakonec vaše věc. Já sama za sebe mohu upřímně říci, že poslední dva měsíce, které jsem tomu všemu věnovala při psaní nebo v diskuzích, mi ukázaly mnohé o lidech zde.

Mnoho informací o obci na jejích stránkách nenajdete, ale pokud chcete informace opravdu mít, najdou se minimálně povinně zveřejňované doklady na jiných portálech. Ve chvíli, kdy jsme se společně s mým partnerem dostali k číslům (částkám) v souvislosti s investicemi obce v posledních letech a především pak v roce 2018, včetně investičních plánů na rok 2019, začaly se odkrývat údaje a souvislosti, které můžeme sami hodnotit výhradně svým selským rozumem a porovnávat s údaji v zápisech zastupitelstva, pokud ještě jsou k dispozici. Dostupné údaje jsme shrnuli a s jednoduchými laickými závěry zveřejnili. Jsem si jista, že dosud nikdo na obci ani sám pro sebe podobné vyhodnocení neprovedl a tak nikdo nemůže mít ucelenou představu o tom, kam se kolik a za jakých podmínek investuje. Samotnou mne překvapilo, co jen dostupná fakta napovídají.

Jsem si vědoma toho, že většinu obyvatel Borotína toto vše příliš nezajímá a nevěnují tomu pozornost. Je zde ale skupina lidí, které se to nějakým způsobem dotýká přímo osobně. Je to někdo, kdo ví zřejmě víc, a po zveřejnění článků kolem sebe kope, vyhrožuje a posílá na mne dokonce anonym. Nakonec jsou to právě ti, kdo by se měli k věci postavit čelem, vyhodnotit investice a financování obce a předložit je zastupitelům k posouzení. My jsme předložili úvahy na základě dostupných čísel, ale jedině dosud skrytá čísla mohou ukázat pravdu. V tuto chvíli z mého pohledu není nic důležitějšího, než objektivně vyhodnotit na co obec má či nemá a jaký to bude mít dopad do budoucna.

Já vám na schůzi ráda zodpovím a vysvětlím své závěry, pokud jste jim v textech neporozuměli, nicméně jsou to závěry na základě informací a podkladů dostupných každému z vás. Na vás pak bude, abyste si nechali předložit ostatní podklady ze strany obecního úřadu. Vyhodnocení pak bude na vás - zastupitelích. Vy každý sám jste pak odpovědní za to, co odhlasujete.

S přáním všeho dobrého, Radka

předchozí povídání ..............,,,Škola závěr.

následné povídání .................. Jak to vše bylo.

prostor pro dikuzi zde ............Diskuze Borotín 2019