Sakrální zdi - vyhodnocení.

Uzavřené smlouvy na sakrální zdi:
 
sakrální zeď Borotín   
Stavební práce - uznatelné náklady 738 562
Stavební práce - neuznatelné náklady 94 053
cena celkem bez DPH 832 616
DPH 174 849
CENA CELKEM včetně DPH 1 007 465
smlouva zde:    Hřbitovní zeď Borotín-Část A.pdf  

 

sakrální zeď Kostelec  
Stavební práce - uznatelné náklady 765 041
Stavební práce - neuznatelné náklady 115 535
cena celkem bez DPH 880 576
DPH 184 921
CENA CELKEM včetně DPH 1 065 497
smlouva zde: Hřbitovní zeď Kostelec-Část B.pdf  
 
 kaplička sv.Antonína  
Stavební práce - uznatelné náklady 22 576
Stavební práce - neuznatelné náklady 7 132
cena celkem bez DPH 29 709
DPH 6 239
CENA CELKEM včetně DPH 35 948
smlouva zde:  Hřbitovní zeď kaplička-Část C.pdf  


 

Pokud se seznámíte pozorně se zněním smluv, pak zjistíte, že zde chybí docela zásadní informace a to, kdo bude stavby dohlížet ve funkci stavebního dozoru. Mimo jiné ani tato činnost pak není zdarma a i tuto je potřeba plně hradit přímo z obecních financí.

Nikde nelze dohledat projektovou dokumentaci na tyto zakázky a to ani přesto, že mají být součástí smlouvy o dílo.

Podle vyjádření starosty ze dne 29.listopadu 2018 na stavbách probíhají práce a to i přesto, že smlouvy byly uzavřeny až 28.prosince 2018. Není určen stavební dozor, kdo tedy dohlíží na stavby a kdo kontroluje zápisy ve stavebních denících. Chtěl bych věřit, že zde není porušována smlouva a všechny ty podivné návaznosti nevedly k tomu, aby mohla stavební firma fakturovat. Toto v dané chvíli mohou zjistit a ověřit jen zastupitelé samotní či kontrolní výbor, který zřejmě neplní žádnou ze svých povinností, které mu mimo jiné ukládá zákon, protože pokud by kontrolní výbor plnil svou funkci tak, jak má, byl by stav na obecním úřadě zcela jiný.

 
 
je vhodné se také podívat alespoň na některé položky a nacenění dle rozpočtu:
 
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř.3 - BOROTIN
položka jednotka množství jed.cena celkem
139601102R00 m3 44,88 999 44 835
jedná se o odkop pro provedení omítek u terénu

Pravdou je, že jsem neviděl projektovou dokumentaci, která by jasně ukázala či měla ukázat zda omítky mají být pod úrovní terénu. Pokud by tomu tak bylo, pak je to totální nesmysl, protože v současné chvíli jsou omítky cca 10 až 15 cm nad úrovní terénu zde v Borotíně. Pokud omítky dáme do úrovně země či dokonce pod její úroveň, pak jednoznačně tyto natáhnou zemní vlhkost a po první zimě budeme svědky toho, jak se věci dělat nemají. Dále je zde zcela jasně řečeno, že se vykope 44 m kubických zeminy. Neumím si představit kde se ona hlína bude ve vnitřní části hřbitova shromažďovat.


Zazdívka otvorů do 1m2 zdiva z kamene - BOROTIN
položka jednotka množství jed.cena celkem
310218811R00 m3 14,83 3 620 53 684
lokální přezdívky poškozeného zdiva hřbitovních zdí předpokládaný rozsah 10%

Prošli jsme zdi kolem dokola a nikde jsme nezaznamenali, že by nějaké kamenné zdivo bylo narušené způsobem, že by se muselo vyměnit. Všimněte si prosím, že se zde hovoří o metrech kubických, takže pokud toto převedu na metry čtvereční, je to plocha při síle zdi řekněme 0,5m bezmála 30m2. I tato položka je následně v celém projektu, realizaci a fakturaci zbytečná. Stačí se jít jen podívat na místo samé.

 
omítka vnějších stěn MVC štuková složitost 1-2 - BOROTIN
položka jednotka množství jed.cena celkem
622521143R00 m2 586 399 226 715
omítky k tomu jsou další položky jako třeba vyrovnání zdiva .... 96 595 a další
 

Omítky na zdivu jsou kvalitní a v pořádku. Jsou pouze špinavé a místy jsou vlasové praskliny. Oba, řekněme nedostatky, jsou naprosto přirozené. Podívejte se na své domy, které nemají základy a vypadají mnohé daleko hůře než tyto hřbitovní zdi.

 

Otlučení omítek vnějších MVC v složitosti 1-4 do 100%
položka jednotka množství jed.cena celkem
978015291R00 m2 568 52 29 546
vnitřní stěny hřbitivních zdí a přilehlých objektů
 

Toto snad nemyslí někdo vážně, že bude ve 100% otloukat omítky. Jediný efekt, ke kterému v takovém případě dojde je to, že kamenné zdivo bude totálně narušeno. Omítky drží.

 

Vyrovnání povrchu zdiva maltou do 3 cm * Kostelec
položka jednotka množství jed.cena celkem
319201311R00 m2 581 170 98 797
 
Spočítejte si jednotlivé položky za m2 zdiva a dostanete krásnou cenu za m2, zde je cena jen za vyrovnání.

 

zazdívání otvorů do 1m2 zdiva z kamene - Kostelec
položka jednotka množství jed.cena celkem
622521143R00 m3 27,45 3 620 99 369
lokální přizdívky poškozeného zdiva předpokládaný rozsah 10%

 

 

Stejné jako v Borotíně, není zde zcela nic, co by se mělo dozdívat a přesto hovoříme o 10% kamenného zdiva.

 

Pokrytí ohradních zdí do 30 cm krytinou Bramac - Kostelec
položka jednotka množství jed.cena celkem
765731221R00 m 145 220 31 977
koruna zdi s přesahy 5 cm předpokládaný rozsah doplnění tašek 30%
 
 

Nevím co zde chce kdo pokrývat, protože tašky na zdi drží a jsou nepoškozené. Zcela vyjímečně je některá mírně poškozená, ale jde o kusovou záležitost. Rozpočet hovoří o 70 běžných metrech tašek.

 
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
položka jednotka množství jed.cena celkem
979008112R00 t. 2 056 17 34 962
 

Jako položka  je zde uvedena tuna, což pak znamená, že mám odvést 2 056 tun suti. Pro představu je to 257 aut naložených po osmi tunách. A pokud by chtěl někdo tvrdit, že jsou to km? Pak by muselo auto objet téměř celou českou republiku, protože naše hranice mají 2 290km. Já zde ovšem musím vycházet z toho, co je v rozpočtu a to jsou tuny.

 
 
Ruční odkop jam rýh a šachet v hornině tř.3 - Kostelec
položka jednotka množství jed.cena celkem
  m3 46,2 999 46 453
odkop pro provedení omítky u terénu
 

A opět je zde ruční výkop tentokráte v Kostelci. Na vnějších stranách jsou vysoké a mohutné stromy a strana vnitřní sice na fotkách není, ale kdo zná tento hřbitov pak ví, že náhrobní kameny jsou téměř na obvodových zdech a nelze zde tedy nic, naprosto nic dělat. Není možné dokonce ani oklepávat omítky či dělat nové. Technicky je to nemožné.

 

 

REKAPITULACE  
1 350 357 Schválené dotace
1 526 179 Uznatelné stavební náklady dle fakturace
216 720 Nauznatelné náklady dle fakturace
366 009 DPH celkové z fakturace
16 000 dokumentace projektová ing. Brožová - není známo zda za jeden či za všechny projekty
2 000 cena za rozpočet - není známo zda za jeden nebo za všechny
100 000 zpracování projektů pro dotaci ing. Příbramská - není známa cena za kapličku
neznámá cena stavební dozor za všechny projekty
neznámá cena ostatních vícenákladů - zcela běžně se vyskytuje téměř na každé stavbě
není známá cena režijních nákladů - vzhledem k tomu, že režijní náklady obce dosahují za rok 2018 téměř 10mil., mohla by se částka pohybovat v řádu statisíců.

 

Mohu se snažit sebevíc, ale není v mých silách se dopátrat kolik budou skutečné náklady obce na tento projekt, přesto by to mělo být číslo všem zastupitelům známé dříve než se začne. Odhadem se však dostaneme na 1 000 000 Kč z vlastních zdrojů.

Můj osobní pohled a komentář:

Projekt sakrálních zdí je od samotného počátku projektem nesmyslným a pokud by obec měla skutečnou VIZI a plány rozvoje na několik let dopředu s upřesněním jednak priorit a jednak maximální výše nákladů, kterou je obec ochotna do kterého projektu investovat, nemohlo by k této situaci dojít. Dát za vypracování podkladů a řekněme vyřízení dotací za 1,5 mil. korun někomu více jak sto tisíc je z mého pohledu nesprávné. Vždyť zrovna tyhle dotace nejsou pravděpodobně nic jiného než vypsat v elektronické podobě zcela jasně podklady, které ministerstvem zemědělství byly na stránkách zadány. Nikdo naprosto nikdo se s vámi nebude osobně v daných žádostech bavit a nikdo nepřijme nic ani poštou. Vše probíhá dnes elektronicky. Věřím, že zde v obci by se našli ti, kteří mohli stejnou práci provést a možná za menší odměnu a pokud ne menší, pak by peníze zůstaly doma, jak to nazývá sám starosta  (viz. jeho vyjádření o centrální kotelně, kde říkal že občané nebudou muset nakupovat uhlí a peníze zůstanou doma). A když půjdeme do samého důsledku dotací a vezmeme v potaz to, že dlouhodobě se zde dotace uplatňují, pak by se to mohl naučit i někdo ze zaměstnanců. To bychom však k věcem museli přistupovat jinak a mít chuť a odvahu své podřízené také úkolovat. Jednodušší je dát jim klid, protože tím získávám jakýsi klid i pro sebe na své aktivity, které nesouvisí s úřadem.

Z výše uvedeného vyplývá, že obec nemá žádný dlouhodobý plán ani VIZI, jak rozvíjet toto katastrální území. Neví, nezná a nemá zmapováno, co občany tíží a tedy nejsou stanoveny priority obce. Ano, obhajoba samotného vedení i zde nakonec bude, že plán byl a je, a že to byli vždy nakonec jen zase oni zastupitelé, kdo schválili a tedy rozhodli co a jak se bude pro obec a občany dělat. Až tento základ zastupitelé pochopí pak se věci změní, měli by si uvědomit, že kdykoliv se dostane starosta do úzkých bude podle tohoto scénáře jednat.

Zde na konkrétním projektu se zcela jasně ukázaly a prokázaly nedostatky, které jen vyjídají rozpočet obce a nemají žádnou návratnost. Dokonce nemají ani jinou přidanou hodnotu. Jsou zcela neodůvodněné v době, kdy obec a občané potřebují zcela jiné základní a potřebné věci. Bohužel, dokud budeme stavět rozvoj obce na nesmyslných dotacích a provádět zcela neopodstatněné zakázky, nebudeme mít investice na věci potřebné.

Projevil se zde na konkrétním příkladě jasný nezájem současných volených zastupitelů a bohužel tento projekt jako celek pak jen ukazuje, jak se zde manipuluje s čísly a fakty tak, aby věci jednoduše prošly a byly v zastupitelstvu schváleny. Na zdejším úřadě není totiž žádoucí, aby se kdokoliv na cokoliv ptal. Z jedné strany se zastupitelům, a zvláště těm nově zvoleným, nedivím. Z druhé strany, po seznámení se s fakty, utíkám co mi nohy stačí dokud mohu, než mne někdo stáhne dolů, protože nakonec starosta nemůže nic, nebo jen velmi málo pokud mu to neodsouhlasí rada a nebo samotní zastupitelé.

Jak z toho ven – na to vám zde neodpovím, byť každý příklad má své řešení. Pokud však pochopíte celou problematiku věci a tím nemyslím nyní jen zde projekt sakrálních zdí, pak řešení najdete a bude správné. Pokud budete na sakrální zdi nahlížet jako jen na jeden přešlap a jedno selhání, nezmění se nic a věci dále budou jak jsou. To nás však nepřivede ke změnám a tedy nelze očekávat, že život se zde změní. 

s Láskou a v Lásce Kája

13.2.2019

předchozí povídání ...............Sakrální zdi dotace

následné povídání ..................Obecní byty.

prostor pro dikuzi zde ............Diskuze Borotín 2019