Vize.

V předešlém povídání se mimo jiné i Radka sama vyjádřila k jednomu ze základních témat co by se mělo změnit, aby se obec začala pomalu měnit a lidé zde se naučili být jedním slovem spokojenější. Tím tématem nebylo nic méně než právě informace. A jak bylo samotnou autorkou napsáno tohle téma by vydalo na knihu. Já osobně nechápu jak je možné bez předchozí domácí přípravy zvládnout zasedání zastupitelsva, kde se řeší mnoho bodů, které zastupitelé v naprosté většině případů jednoznačně odsouhlasí bez toho, aby dopředu doma měli potřebné podklady, k daným tématům, tedy právě a opět informace. Pak to skutečně vypadá tak, že zastupitelé jsou zde jen a právě proto, aby opět starostovi jen odsouhlasili to co je přeloženo.

Podívejme se však na jedno z dalších témat, které musí být splněno, aby se věci na jakékoliv vesnici měnili k prosperitě. V podstatě to děláme každý doma a musí to zvládat každá firma a dokonce by toto měla ovládat každá bytost bez rozdílu věku, tedy i děti. To co musíme mít a neustále to před sebou vidět není nic jiného než VIZE. Vize toho co chci a jak má věc či věci tedy vypadat. Z toho se pak tvoří plán, ale bez VIZE nelze vytvořit plán, protože vlastně nevím co mám plánovat. A pokud nemám zcela jasnou VIZÍ pak nelze očekávat, že se něco bude měnit. A obec by měla mít zcela jasnou VIZI o tom co chce a proč to chce. Ona VIZE musí být tak jasná a neměnná že se jí řídí i další přicházející do vedení obce v dalším volebním období. Není možné základní cíl tedy VIZI změnit.

Zdejší starosta je na úřadě od roku 1983 tedy více než 36 let. To je skutečně až neskutečně dlouhá doba a je potřeba si to uvědomit že tak tomu je. Za tuto dobu neomezeného vládnutí by obec měla přece jen vypadat jinak než je tomu dnes. Nestřídaly se zde žádné politické strany, žádná jiná moc, nedostal se na zdejší úřad do vedení nikdo kdo by měl jiné vize a plány. Celých 36 let tam sedí jen jeden jediný člověk. Byl by omyl myslet si, že tam takovou dobu sedí protože je tak dobrým hospodářem a vizionářem. Sedí tam, tak dlouho protože se nenašel nikdo kdo by řekl a dost, je třeba to změnit. Vrátím se k tomuto tématu až se budu zabývat zdejšími volbami jak probíhali a proč. Úřad jako celek v podstatě ale nakonec není ničím jiným než našim vlastním zrcadlem. Není to o tom, že by vedení chtělo něco zásadního měnit, je to popravdě o tom, že my sami nechceme, aby se něco změnilo. Je nám to jedno a žijeme s jakousi myšlenkou no nějak bylo, nějak bude. Takže pokud má někdo, kdokoliv pocit, že je špatný ten starosta, že on za to může a že já jej kritizuji, pak se mýlí. Není to starosta jsme to my. My lidé, mu již dlouhých 36 let vždy u voleb vystavujeme účet, ano děláš to dobře, nikdo jiný by to nechtěl a hlavně by to ani tak dobře neuměl tak to s námi vydrž a ještě to dělej. To ne on, ale my. My sami. A to je potřeba si také uvědomit. Od člověka, který dostal takovou moc na tak dlouhou dobu a nenašel se nikdo v celé té časové řadě , kdo by požadoval vysvětlení k celé řadě věcí nelze očekávat že bude sloužit lidem jak slíbil. Jednoho dne dříve nebo později sejde z cesty a začne pracovat sám pro sebe, začne se obohacovat na úkor těch kdo jej volili, na úkor obce a každého jedince zde žijícího. Po tak dlouhé neomezené a nekontrolovatelné době se začne sám považovat za poloboha a s výsledkem se pak každý jednotlivec sekává na každém kroku. A pokud ten výsledek tohoto samovolného vládnutí někteří nevidí pak jsou slepí a pokud jej nechtějí vidět a zřejmě jich je zde většina, pak je to v pořádku a nic lepšího si vlastně Borotín ani nezaslouží.

Pokud si chceme vytvořit VIZI, tedy mít jasný plán ve smyslu kudy se bude obec ubírat, musím se seznámit s fakty a přijat je. A zde jsme opět u informací. Obec jako taková tedy starosta mnohé z informací má a nebo mu jsou na rozdíl od mnohých jednoduše dostupné, bohužel se v nich buď neorientuje, nebo je zcela záměrně ignoruje.

Pár informací které je možné dohledat a které pokud jsme vědomí by nám mohli mnohé napovědět jakým směrem bychom měli jít.

Demografie: pro mnohé nepochybně cizí slovo, kterému nerozumí tak vysvětlím. Demografie je řecké slovo, znamenající doslova „ popis obyvatelstva“. Zcela jednoduše řečeno je to vědní obor zabývající se reprodukcí lidské populace. Tento obor nelze popírat a my bychom se také nad jejich výsledky měli zamyslet a brát je v potaz. Tento vědní obor mimo jiné pro budoucnost říká, že v roce 2101 bude mít Česká republika 10,527 milionu obyvatel a téměř 30% z nich budou senioři ve věku 65 a více let. Průměrný věk se zvýší že současných 42,2 na 47,4 roku. Počet zemřelých bude zcela pravidelně již převyšovat počet živě narozených dětí. Počátkem roku 2018 dosáhl počet obyvatel české republiky 10,610 milionu a byl nejvyšší od konce druhé světové války. Podle nových údajů se bude počet obyvatel navyšovat ještě jedenáct let a poté se trend již obrátí a bude nás jen míň a míň.

 Důležité také je si připomenout a uvědomit si části Borotína a samozřejmě i zde platí, že obec má přesné informace já vycházím nyní zde ze statistik 2001  při počtu popisných čísel a při počtu obyvatel je to rok 2011 přesto tomu kdo chce to mnohé napoví.

 

jednotlivé části popisných čísel vzdálenost od Borotín počet obyvatel
Borotín 169 0 457
Baratkov 6 2,5 9
Hatov 7 4 4
Chomoutova Lhota 6 1,5 5
Kamenná Lhota 28 2 20
Libenice 27 4 61
Nový Kostelec 17 2 40
Pejšova Lhota 2 1 7
Pikov 14 2 18
Předbojov 2 4 3
Sychrov 1 3 4

 

Bytový fond:

Já zde musím vyjít z dostupných čísel roku 2011 ale to neznamená že vedení obce nemá k dispozici naprosto přesná čísla k danému dni. Čísla takzvaného bytového fondu, pokud se v tom někdo alespoň málo orientuje a dokáže si představit o čem je vlastně řeč jsou naprosto alarmující a velmi rychle by se měl udělat skutečný plán a mít onu VIZI jakým směrem půjdeme.

V roce 2011 bylo na katastrálním území Borotína celkem 391 bytů. Bohužel z tohoto počtu zde bylo 172 bytů neobydlených. A aby toho nebylo málo tak z bytů trvale obydlených který tedy je cca. 219 je více než 60 bytů je zde obydleno jednotlivci. V největší míře to pak budou přestárlí lidé.

Položme si otázku zda za těchto podmínek, kdy počet obyvatel bude prokazatelně klesat, kdy zde je prokazatelně dostatek popisných čísel a tedy bytů je potřeba, aby obec investovala do jakýchsi obecních bytů a ještě k tomu s názvem sociálních, kdy může do těchto bytů obec podle zákona umístit jen jasně danou skupinu obyvatel, kteří splňují zákonem dané podmínky. Toto území nepotřebuje nové byty a už vůbec nepotřebuje, aby obec stavěla a investovala do sociálních bytů. To za žádných okolností nezajistí rozvoj tohoto území ať si myslí kdo chce co chce. Tohle jsou jasná fakta a pokud před podobnými věcmi budeme zavírat oči, pak skutečně bude jednoho dne Borotín skanzenem rozpadlých budov, které zde přibývají již nyní  a přibývá jich každým rokem víc a vícei. A není pravdou že s tím nejde nic nedělat. Jde jen tohle je skutečná a dlouhodobá práce.

Ti zodpovědní pracovníci, kteří řídí tuhle obec by měli usednout za společný stůl a vytvořit na základě mnoha informací novou skutečnou VIZI toho kde a jak dále, ale tento stav ve kterém se nacházíme je pro budoucnost v horizontu pár desetiletí naprosto neúnosný.

Je potřeba si uvědomit kde se Borotín jako takový nachází a ten se nachází zcela mimo jakýchkoliv dopravních uzlů což může mít z jistého pohledu své nesporné výhody, ale musí se k věcem a rozvoji udržitelnost území přistoupit jinak. Na internetu je možné dohledat mnoho informací. Dokonce zprávy či vize nebo jak to nazvat které si obec nechala před lety vypracovat, ale neřídí se jimi. Z těchto dokumentů mimo jiné vyplývá, cituji: z demografického vývoje obce vyplývá, že není potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení“. Z jiných zpracovaných dokumentů vyplývá, že Borotín, který je docela vzdálen již i od okresního města má a bude mít jen omezené předpoklady pro rozvoj a region se bude rozvíjet spíše pozvolna na základě vlastního potenciálu. Ve zpracovaných dokumentech se ale také píše o tom,že  zde hrozí odliv mladé generace a to především z důvodů nedostatku kvalitních pracovních míst. Hovoří se o nedostatečné infrastruktuře. A co je důležité už před více jak deseti lety byla v podobných dokumentech obec upozorňována na chátrající bytový fond a neupravené zahrady či prostranství před domy. Tohle nejsou výmysly tohle jsou fakta jen lidé zde dlouhodobě žijící to nechtějí již vidět protože si na to zvykli a myslí si že takto to musí být, ale to není pravdou. Jen je potřeba bohužel dnes po desetiletém zanedbání celé řady věcí přistoupit k nepopulárním opatřením, které je však nezbytné a je základem pro změnu. A ona nepopulární opatření se pak netýkají jen změn na venek, ale v první řadě se musí ona opatření vytvořit a zavést v běžnou praxi v celém úřadě. A protože nelze očekávat že s podobnými věcmi přijde někdo kdo na vedoucí židli sedí čtyřicet let, měli by se iniciativy ujat samotní zastupitelé a pokud selžou i oni, pak je zde obyvatelstvo a pokud je to jedno i těm kteří zde žijí, pak už není pomoci. Nikdo však za nás věci neudělá. Jsme to my sami a vizitka toho jak funguje náš úřad je vždy jen vizitkou občanů samotných.

Pokud se zamyslíme nad věcmi a uvědomíme si, že Borotínsko jako takové je jakýmsi krajem sám pro sebe a plně tohle někdo ve své vizi zohlední a bude přistupovat k věcem jako skutečný hospodář, jako by hospodařil na svém a měl zanechat něco pro další generace, bude se dívat na celek a nedopustí, aby se jeden obohacoval na úkor druhého a to bez rozdílu toho v jakém je kdo ke komu ve vztahu,  tak pak a jen pak můžeme zabezpečit skutečný rozvoj tohoto území Borotína .

Opět je to však jen a jen na každém z nás. Bohužel se nezmění nic, pokud nevystoupíme z řady a nezměníme svůj vlastní přístup své vlastní chování. Ať to vše bylo jakkoli ať se obohatil sám starosta za ona desetiletí o miliony je to jedno. Je potřeba udělat tlustou čáru a začít znovu. Poučit se z chyb a nedovolit, aby moc jednoho člověka převyšovala nad všemi ostatními.

S Láskou a v Lásce Kája

1.2.2019

 

předchozí povídání ................Informace

následné povídání .................. Volby v Borotíně

prostor pro dikuzi zde ............Diskuze Borotín 2019