Škola-stavební část.

Bohužel nikdo z nás nemá dostatečné informace a nikdo z nás tedy nemůže ani přesně zhodnotit, jak na tom obec je či není a zda je možné takovou investici jako je škola vůbec ustát. To, co je na schůzích zastupitelstva předkládáno, jsou jen útržkovité a zavádějící informace, které jsou poskytovány tak, aby se jednoduše odhlasovaly.

Podívejme se však na věci z pohledu laiků a selským rozumem si z dostupných informací vyhodnoťme, jak na tom obec pravděpodobně je či byla. Dokud nebudou předložena ve srozumitelné a zjednodušené podobě jasná čísla vypovídající o stavu hospodaření a stavu financí k 1.1.2019, nelze v podstatě k ničemu přistupovat jinak, než odhadem či dohadem. V této pozici pak není možné svědomitě o čemkoliv hlasovat.

V následujícím textu a ve zcela zjednodušeném příkladu budeme vycházet z toho, že hospodaření obce je k počátku roku na oné pomyslné nule.

Je vhodné si však uvědomit a připomenout alespoň pár investičních výdajů, hrazených v roce 2018 přímo z rozpočtu obce:

  • Přestavba skladu na byty - plně hrazeno z obecního rozpočtu
  • Tělocvična – spoluúčast plus veškeré ostatní režie
  • Víceúčelové hřiště - spoluúčast plus veškeré ostatní režie
  • Oprava místních komunikací – spoluúčast plus veškeré ostatní režie
  • Další drobnější investiční výdaje
  • Celková výše těchto výdajů 2018 pak může být v součtu až 10 000 000 Kč

Co nám to říká jako laikům:

Nejsou to běžné výdaje obce a nemuseli se v daném roce 2018 provádět a mohli jsme mít na konci roku 2018 tuto částku na účtu jako náš zisk. V takovém případě by situace pro investice 2019 byla zcela odlišná. My jsme ale podle tohoto zjednodušeného pohledu v roce 2018 pravděpodobně proinvestovali 10 mil. korun a to i přesto, že jsme věděli, že se bude realizovat projekt modernizace školy.

Pokud jsme si dovolili tyhle finanční zdroje poskytnout z obecního rozpočtu, naskýtá se otázka, jak na tom nyní vlastně skutečně jsme. Jsme jako obec v zisku či jsme se dostali díky těmto investicím již nyní do ztráty? Je třeba na tuto otázku odpovědět a znát přesný stav všech účtů k 1.1.2019. Je potřeba znát všechny závazky a pohledávky stejně tak jako je potřebné vědět úvěrové zatížení obce. Dokud nebudeme znát tato čísla, pak není možné vyvodit žádné závěry a vždy bude vše jen v pozici dohadů, odhadů a přání.

Přestože jsme řekli, že se budeme zabývat jen a výhradně stavební částí školy, jsou pak výše uvedené informace velmi důležité a do celku nám velmi zasáhnou.

Vraťme se však k 1.1.2019 – a výsledek hospodaření obce je ona pomyslná nula.

Čeká nás investice do stavební části školy v hodnotě 17 000 000 Kč

Neuznatelné výdaje, a to je pro nás v dané chvíli podstatné, jsou cca 3 500 000 Kč – toto je částka, kterou musíme zaplatit z vlastních zdrojů.

Není možné předpokládat, že nám nevzniknou na zakázce takového rozsahu vícepráce. To jsou minulostí prokázané věci a musíme s tím počítat.

Předpokládejme tedy vícepráce za cca 1 500 000 Kč

A už zde máme částku, kterou musíme zaplatit z obecní kasy a to 5 000 000 Kč.

Kde na to vezmeme, když běžné příjmy v rozpočtu a běžné výdaje v rozpočtu na provoz obce jsou dány a máme k 1.1.2019 onu pomyslnou nulu.

Překlenovací úvěr:

Na posledním zasedání zastupitelů bylo sděleno, že dotace nebudou poskytovány zálohovou formou, ale budou vyplaceny jednorázově a to až na základě celkové fakturace. Zastupitelé také schválili a pověřili starostu, aby oslovil peněžní ústavy a zahájil řízení o překlenovacím úvěru. Nikde není ani zmínka o tom, o jak vysokou částku by se mělo jednat.

Uvědomte si prosím, co je a k čemu slouží překlenovací úvěr a jako laik to vidím opět tak, že mi slouží k překlenutí konkrétního období, kdy vím, že budu mít dostatek finančních zdrojů k navrácení. V bankách nesedí „hlupáci“ a asi těžko poskytnou úvěr jakéhokoliv rozsahu bez jasných záruk. Zárukou zde není to, že mám schválenou dotaci a pokud to bude jedna ze záruk, pak mi banka pravděpodobně nedá více finančních zdrojů, než je výše možného čerpání dotace. Zjednodušeně banka mi neposkytne finanční zdroje na částky, které nejsou plně hrazeny dotacemi. Na toto budu potřebovat pravděpodobně jiný úvěr a tím je:

Provozní úvěr:

Ten mi banka může poskytnout, pokud prokážu, že na splácení mám. Bohužel náš rozpočet je vyrovnaný a nemám z čeho splácet, a když se banka podívá, že mám milionové pohledávky vůči bankovním subjektům z let minulých, je situace ještě komplikovanější, protože nemám a nebudu mít jednoduše z čeho splácet.

Zcela zjednodušeně obec nemá na to, aby si vzala za podmínek, že je v oné pomyslné nule k 1.1.2019, finanční zdroje na splácení jakéhokoli závazku vůči bankám.

A to jsme brali v potaz jen jednu jedinou investici a tou je, a na to nesmíme zapomínat, pouze stavební část školy.

Čekají nás další výběrová řízení kolem školy a další investice v řádech milionů korun a tím je vybavení školy. Ani tyto investice se neobejdou bez spoluúčasti obce. Připočíst ke škole bychom pak ne měli, ale museli jiné rozdělané investiční akce, kde stejně jako u školy je a bude spoluúčast obce.

Pokud tuto informaci podhodnotíme, lze předpokládat, že tyto další investice se spoluúčastí obce (mimo samotnou stavební část školy) budou pravděpodobně nejméně 3 000 000 Kč.

Nyní se už tedy dostáváme z onoho laického pohledu k částce 8 000 000 Kč, která se bude plně hradit.

Kde vezmeme tyto prostředky ? Kdo nám je zapůjčí ? Z čeho je nakonec budeme splácet ? Na jak dlouhou dobu budou pozastaveny jakékoliv další investice obce v důsledku toho, že jsme se zadlužili?

Na jednu z těchto zásadních otázek nám může odpovědět návrh střednědobého výhledu obce Borotín pro roky 2019 – 2023, který předpokládá, že až do roku 2023 budou všechny investiční výdaje dohromady za každý rok činit pouze 500 tis.Kč. To ale znamená, že nebude opravena do konce roku 2023 ani jedna cesta. Nebude mimo jiné provedena v tomto období ani jedna z potřebných nových cest. Nebude se investovat do ničeho pro rozvoj obce.

Střednědobý výhled předpokládá, že si obec vezme překlenovací úvěr 25 000 0000 Kč.

Zde je pak zcela zásadní otázka, kolik skutečně budou dotace. A na tuhle otázku neodpoví přesně nikdo, dokud nebude stavba vyfakturována a nebude přesně spočteno, kolik jsou a budou skutečné uznatelné výdaje.

V celém projektu škola je až příliš nezodpovězených otázek a nachází se v tomto projektu tolik rizik, že pokud nemám skutečně dostatečně vysoké vlastní zdroje, neměl bych se do takovéhoto projektu pouštět.

Výše schválené dotace a jak to pravděpodobně funguje

Dotace na modernizaci školy byla schválena a to ve výši 26 048 077 Kč

To však znamená, že mohu tuto částku plně vyčerpat za předpokladu, že jde jednoznačně a prokazatelně jen a výhradně o uznatelné výdaje.  My ale již dnes víme, že na stavební části škola je již dnes 3,5 mil korun, které jsou výdaji neuznatelnými, a k tomu jsme si řekli, že tato částka může být navýšená o další vícepráce a ty s největší pravděpodobností budou také neuznatelným výdajem. Tedy jen ve stavební části při 17 mil. korun máme již 5 mil. korun neuznatelných částek, na které se nevztahuje dotace. A pokud bychom tedy chtěli vyčerpat celou částku dotací, pak se klidně můžeme podle tohoto scénáře pohybovat v neuznatelných výdajích až 10 mil korun. Jsme zde všichni laici, ale k tomu, abych pochopil, že věci jsou jinak, než nám je předkládáno, mi stačí zdravý selský rozum.

Nacházíme se v polovině února – na stavbě škola se již intenzivně pracuje a to od konce loňského roku. A není to jen samotná zakázka školy, která je podle smluv v dané chvíli rozpracována. To mimo jiné znamená, že vystavují firmy již dnes průběžně faktury za odvedenou práci a ceny se již nyní mohou pohybovat v milionech korun. Dnes máme polovinu února a doposud jsem neslyšel nikde ani náznakem, že by obec již měla schválený jakýkoliv úvěr. Pokud se v čemkoliv, co bylo a je předmětem tohoto článku, mýlím, pak se hluboce omlouvám, ale vycházím jen z dostupných a odhadnutelných informací a času jsem tomu věnoval opravdu mnoho. Pokud se však nemýlím, pak se nacházíme ve fázi, kterou zde snad nechci v danou chvíli popisovat. Z pohledu toho, co všechno může nastat.

Zbožné přání.

Ano je jen zbožným přáním starosty a ředitelky školy, která je v současné době také místostarostkou, aby věci byly jinak, ale fakta a zdravý selský rozum říkají něco zcela jiného.

Je to nyní jen na řadových zastupitelích, aby neodkladně jednali a na veřejném zasedání se tím vším, co bylo doposud zveřejněno, zabývali a prokázali, jak tomu skutečně je. Měl by to být základní a zcela zásadní bod připravovaného zasedání a to bez ohledu na to, co a jak si přeje projednat sám starosta. Pokud zastupitelé mají plnit svou zákonnou povinnost, pak se tímto bodem budou zabývat na prvním místě.

Vážení zastupitelé,

všichni občané za vaší plné asistence se řítí do skutečného problému. Toto již není centrální kotelna, kde byly projekty před schválením a v poslední fázi se to podařilo zastavit. Přijaly se ztráty, které tento megalomanský projekt přinesl. Bohužel se z tohoto projektu a všeho co bylo kolem nikdo nepoučil a nepřijal žádná opatření, aby se věci neopakovaly.Toto je prosím stavba, kde se staví, kde se fakturuje, kde jsou splatnosti a podobně a z mého laického pohledu, který jsem se zde snažil popsat tak, aby tomu bylo porozuměno, na to obec jednoduše nemá. Pokud se potvrdí opak, budu osobně jen velmi rád. Vaší povinností by však nyní mělo být, tyto pochybnosti ze všech zveřejněných pohledů a informací potvrdit či vyvrátit.

Může to znít divně a zřejmě tomu ani neporozumíte v dané chvíli, přesto i toto vše bylo z Lásky a v Lásce.

17.2.2019

 

předchozí povídání ..............,,,Škola z pohledu občana.

následné povídání .................. připravuje se

prostor pro dikuzi zde ............Diskuze Borotín 2019